MATTHIEU 9

1Kɛ̀ Yesu tɑ kudɑbɛkù kɛ́séntɛ́ mɛniɛ nkɛ́wɛ̃tɛ o ɛì. 2Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɔní kuhɔ̀ùkù kɛ̀ kù duɔ́ ku dɔ́ù ĩ́nkɛ̀, kɛ́kɔtɛnɛ̀ní Yesu borɛ̀, kɛ̀ Yesu nwúó mbɛ̀ tɑ̃́mɛ̀ kɛ dò nhò bo kù miɛkùnnɛ, kɛ́nɑ́kɛ́ kuhɔ̀ùkù kɛ dɔ̀: M birɛ cɑ́tìnnɛ ɑ yɛ̀mmɛ̀ n dɑ cĩ̀ɛ̃́mmu ɑ yɛi. 3Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ mɑbɛ̀ nnɑ́ɑ́ bɛ yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ kɛ tú: Onìtì yie ncɑ̀ɑ̀ri Kuyie nyètìrì ndi. 4Kɛ̀ Yesu bɑntɛ́ bɛ toti tì bɛ yɛ̀mmɛ̀ kɛ́ bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di mɔkɛ iyɛntotí yɛiyi ii mbotí? 5Ɔ̃̀ndɛ í yóùnɛ̀ dɛtɛrɛ̀, m bo yĩ́mɛ̀ n dɑ cĩ̀ɛ̃́ nhɑ yɛinɑɑ̀ kɛ̀ m bo yĩ́mɛ̀ ítɛ́ kɛ́kétɛ́? 6N nɛ́ dɔ́ di bɑntɛ́mu kɛdò nhOnìtìbirɛ mɔkɛ muwɛ̃rímú kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ bo nɑ kɛ́cĩ́ɛ̃́ mmɛyɛi. Mɛm̀mɛ ò nɑ̀kɛ́mɛ̀ kuhɔ̀ùkù kɛ dɔ̀: Ítɛ́ kɛ́túótɛ́ ɑ mìɛ̀kù kɛ́kò! 7Kɛ̀ kuhɔ̀ùkùu ítɛ́ kɛ́kò. 8Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ yɑ̀ kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ pĩ nkɛ̀ bɛ̀ nsɑ̃ntí Kuyie nkɛ tú: Kuyie nyètìrì ndɛu! Kù duɔ́mmɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ muwɛ̃rímú muù mbotí. 9Kɛ̀ Yesu ítɛ́ dɛborɛ̀ kɛ́mpɛ̃nkɛ́ kɛ́yɑ̀ onìtì mɔù kòo yètìrì tu Mɑtie kòò kɑ̀ri bɛdɑ̀mpóòcɔutíbɛ̀ kóo bìróò, kɛ̀ Yesu dɔ̀: N tũnnɛ! Kɛ̀ Mɑtie ítɛ́ kóò tũ̀nnɛ. 10Diyiè mɑrì Yesu nɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nkɑri Mɑtie cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ yo nnɛ̀ bɛdɑ̀mpóòcɔutíbɛ̀ nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ do tú bɛ̀ mufòmmu yɛimu yɛmbɛ̀. 11Kɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛ mɑbɛ̀ɛ dɛ̀ yɑ̀ kɛ́bekɛ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di kóo kótì wɛ̃ńnɛ̀ bɛdɑ̀mpóòcɔutíbɛ̀ nɛ̀ mufòmmu yɛimu yɛmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ yo? 12Kɛ̀ Yesu keè kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ í dò mbɛ̀ɛ̀ kɔ̃̀ntì nɑɑti bɛɛ̀ wɑɑ̀ nhotɑ̀ntì, bɛmuɔmbɛ bɛɛ̀ ò wɑɑ̀. 13Kɔtɛnɛ̀ kɛ́totí di yɛ̀mmɛ̀ kɛ́bɑntɛ́ tinɑ́ɑǹtì tìì tu: N dɔ́ wèè mɔ̀kɛ wènwe otɔù kó mɛsémmɛ̀, n yí dɔ́ di n feu ìì wũɔ̃. Kɛ yɛ̃́ n yí kɔ̀tɛnímɛ̀ kɛ wɑnti bɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ dò mbɛ̀ wetí, n wɑnti bɛ̀ɛ̀ bɑntɛ́ bɛ̀mbɛ kɛ dò mbɛ̀ tu bɛnitiyɛibɛ. 14Diyiè mɑrì kɛ̀ Isɑ̃ɑ̃-Bɑtiisi tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́bekɛ Yesu kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ tínti nɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛ kɛ̀ ti bou yɛnɔ̀ bɑ́ ɑ tɑncɔ́ùmbɛ̀ í bou? 15Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Di yɑ̀ onìtì tòú dɛ̀ o pokù kòo nɛ́pobɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɑ̀ɑ̀? Dɛ kó yɛwe kpɑɑnímu kɛ̀ bɛ̀ bo pĩ́ nwèè tòú o pokù kɛ ítɛ́nɛ̀, dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ nɛ́ boú yɛnɔ̀. 16Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í ǹyɑ́ nkuyɑɑ̀pɑ̀nkù kukótíkù ĩ́nkɛ̀, kɑ̀ɑ mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ kuyɑɑ̀pɑ̀nkù bo yṹɔ̃́ nkukótíkù kɛ̀ dikɛ̃tírì dɔkɛ dɛukɛ. 17Bɛ̀ mɛ nhɔ̃ɔ̃ í ncũɔ̃́ mɛnɑpɑ̀mmɛ̀ tidɔutì kótítì miɛkɛ, kɑ̀ɑ mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ tidɔutì bo puoti kɛ̀ mɛnɑɑ̀ ncɑkɛ. Mɛnɑɑ̀ mpɑ̀mmɛ̀ dò nkɛ́ncũɔ̃̀ tidɔutì pɑ̀ntì miɛkɛ nkɛ, dɛmɔu kɛ̀ dɛ̀ nwenni. 18Kɛ̀ Yesu nkpɑɑ́ kɛ bɛ̀ nɑ̀ɑ́nnɛ̀ kɛ̀ Sifubɛ kóo kótì mɔùu kɔtɛní kɛ́nínkóo o ììkɛ̀, kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N sɑpùmbirɛ dɛɛ̀ ku bɑ̀mbɑ̀ mmiɛ, bɑ́ nɛ̀ mɛmmɛ kɔtɛ kɛ́nɔ́ɔ́ nhɑ nɔu dɛ ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ foutɛ. 19Kɛ̀ Yesu ítɛ́ nɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kóò tũ̀nnɛ. 20Kòo nitipòkù mɔù mɔ ntiyɔ́ntì kɛ̀ dɛ̀ tùɔ̀kɛ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀, kòo kétɛ́ní Yesu fɔ̃nkúò bíɛ́kɛ̀ kɛ́kɑ́ɑ́kɛ́ o yɑɑ̀bòrì mɑ̀nku. 21Kɛ yɛ̃́ ò do túmɛ̀ nɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ: Bɑ́ kɛ̀ n nɑ kɛ kɑ̀ɑ́kɛ́ o yɑɑ̀bòrì m bo miɛtɛ́. 22Kɛ̀ Yesu wɛ̃ɛ̃tɛ kɛ́ nhò wùó nkɛ dɔ̀: N kóo sɑpɑ̀ɑ̀ ɑ tɑ̃́kùmɛ̀ dɑ miɛkùnnɛmu. Kòo nitipòkù pɑ̃̀nkɛɛ miɛtɛ́. 23Bɛ̀ tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì dɛ kóo dɑkótì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ nsɔ̃́ nditĩ̀nnì tìkú kɛ kuɔ̀ nkɛ eu sikúheú. 24Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Yɛ̀nnɛ̀, dɛsɑpùmbirɛ í ku, dɛ̀ yɛ̃̀ nkɛ duɔ́mu. Kɛ̀ bɛ̀ nhò dɑú. 25Ò bɛ̀ dènnɛ dìì mɔ̀nnì kɛ́deè kɛ́tɑ kudieku kɛ́pĩ́ ndɛsɑpùmbirɛ nɔ̀ùtɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ ítɛ́. 26Kɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtìi pitɛ́ dɛ kó kutempɛ̃ nkumɔu miɛkɛ. 27Kɛ̀ Yesu ítɛ́ dɛborɛ̀ kɛ́mpɛ̃nkɛ́ kɛ̀ tiyũ̀ɔ̃̀ntì tidɛ́tìi ò tũ̀nnɛ kɛ́mpĩɛ̃kù kɛ tú: Dɑfiti kó dɛbirɛ, ti kuɔ́ mmɛsémmɛ̀. 28Yesu tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ tiì yũ̀ɔ̃̀ntìi kɔtɛní o borɛ̀ kòo tì bekɛ kɛ dɔ̀: Di yɛ̀mmɛ̀ dò m bo nɑ kɛ́ di wéinɑɑ̀? Kɛ̀ tìi ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ɛ̃ɛ̃, ti Yiɛ̀ nhɑ bo nɑ. 29Kɛ̀ Yesu kɑ́ɑ́kɛ́ ti nuɔ nkɛ́ tì nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ɛ dɔɔ̀ kɛ́ndò ndi tɑ̃́ kɛ dò ndɛ̀ bo dɔɔ̀mɛ̀. 30Kɛ̀ bɛ̀ pɑ̃̀nkɛɛ wéntɛ́, kɛ̀ Yesu bɛ̀ cɑu nkɛ dɔ̀: Di bɑ́ɑ́ yie nkòò mɔùu tì kèè. 31Bɛ̀ yɛ̀roo dìì mɔ̀nnì kɛ pɑ̃̀nkɛ nnɑ́ɑntoo Yesu kpɛ́í dihɛì dimɔu miɛkɛ. 32Bɛ̀ pɛ̃nkɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛnní onìtì mɔù Yesu borɛ̀ kɛ̀ dibɔɔ̀ ò tɑ kɛ dɑ̀nnɛ o nɔ́ndɛnfɛ̀. 33Yesu dènnɛ dìì mɔ̀nnì dibɔɔ̀ o miɛkɛ kòo nɔ́ndɛnfɛ̀ɛ dɑtɛ kòo nɑ kɛ́nnɑ́ɑ́ nkɛ̀ dɛ̀ɛ di bɛnìtìbɛ̀ mɛdiɛ̀ nkɛ̀ bɛ̀ ntú: Ti mu nyí yɑ̀ diɛ mbotí Isidɑyɛɛribɛ kó kɛtenkɛ̀. 34Kɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛ bɛmbɛ nɛ́ ntú: Nɛ̀ obɔɔkpɑ̀ɑ̀tì kó muwɛ̃rímú mmu ò bɛ̀tìmɛ̀ yɛbɔkɛ̀. 35Kɛ̀ Yesu ńcentì yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu yɛdiɛyɛ̀ nɛ̀ yɛsɑ́m̀pɔ́yɛ̀, kɛ nɑ́ɑntɛ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyùù kpɛti titííntouti miɛkɛ, kɛ miɛkùnko bɛmuɔmbɛ bɛ mɔmmú mumɔu nɛ̀ bɛ kɔ̃nyonkuti timɔu. 36Kɛ̀ mɛsémmɛ̀ɛ ò pĩ mmɛdiɛ̀ ǹnɛ̀ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do ɔ̀umɛ̀ kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ ndò ntipìètì tìì kpɑ ocɛ̃nti. 37Kòo nɑ́kɛ́ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ dɔ̀: Tidiitì bimu kɛ sũ mɛdiɛ̀ nkɛ̀ ti dɛ̀ìbɛ̀ nɛ́ kɛ̃ńnì. 38Bɑ́ntɛ̀nɛ̀ kupɑku yiɛ̀ nkòo duɔnní bɛtɔ̃mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛi o diitì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\