MISEE 1

1Sudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ Yotɑmmu nɛ̀ Akɑsi nɛ̀ Esekiɑsi bɛ kpɑ̀tì bie mmiɛkɛ nkɛ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛnkɛmɛ̀ Misee Mɔdɛsɛti ɛì kou ku nɑ́ɑǹtì, Sɑmmɑrii ɛì nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kpɛri yɛ kpɛ́í. 2Yɛbotɛ̀ yɛmɔu kɔbɛ kéntɛ́nɛ̀! Titentì timɔu kɔbɛ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ keènɛ̀! Ti Yiɛ̀ nKuyie nyìtɛ́nímu ku cɛ̃sɑ̀ɑ̀tɛ̀ kɛ bo di bekɛ́nɛ̀. 3Kù ìtɛ́nímu ku kɑ̀rì Kù cùtɛ́nímu kɛ centìní yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 4Kɛ yɛ̀ nɑ̀ù kɛ̀ yɛ̀ yìɛ̀ri, muhɑ̃ɑ̃́ nhɔ̃ɔ̃ eutɛ mɛkùɔ̀ nkɛ̀ mɛ̀ɛ̀ yiɛtɛmɛ̀, yɛ̀ pũɔ̃̀mmu kɛ cuutiní kubiriku miɛkɛ, kɛ kù dɑmmù mɛniɛ nhɔ̃ mpũɔ̃̀ ndɛ̀ɛ̀ yùú nkɛ dòmmɛ̀. 5Isidɑyɛɛribɛ di kó mɛyɛi mmɛɛ̀ te, Isidɑyɛɛribɛ kó mɛyetímɛ̀ kpɛ́í nte. We ntɑnnɛ́ Isidɑyɛɛribɛ mɛyɛi mmiɛkɛ? Bɛ̀ɛ̀ bo bɛ̀mbɛ dihɛidiɛ̀ Sɑmmɑrii. We nte kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ fìé yɛbɔkɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀? Bɛ̀ɛ̀ bo bɛ̀mbɛ dihɛidiɛ̀ Sedisɑdɛmmu. 6Nɛ̀ dɛ kpɛ́í, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bo dɔ̀ɔ̀ Sɑmmɑrii ɛì tidobontì, kɛ̀ dìì yɑ̃ɑ̃ nyɑ̃ɑ̃ nkɛ́nɑɑ́ nyɛdobuò nkɛ́yĩ́ dikpɑ́ɑ̀, kɛ̀ bɛ̀ ndɛ̀ fiiku dɛtie mmɑ́ɑ̀. M bo díɛ́ o tɑ̃́rɛ̀ kɛ cṹũ nkubiriku, kòo pũũ feitóo. 7Kɛ̀ m bɔ́kɛ́ o bɔɔtenkɑɑnìi kɛ́ sì cɔ́u, tibɔɔnɛntì bɛ̀ pɑ̃mmú tì bɛ bɔkɛ̀ n yóó tì cɔ́ummu. Bɛ̀ fìé iwũɔ̃ nyi yɛbɔkɛ̀ kɛ tì do. Bɛ̀ dootitɔbɛ̀ bo tì tɔ kɛ́cú bɛ kó yɛbɔkɛ̀. 8Mí mMisee n yó nkuɔ̀mmu kɛ mítìrì, kɛ centì mɛnɑcɛ̀bii kɛ bo n tetìrì, kɛ úú sikpɑmɔɔ́ kɔ̃mɛ, kɛ kuɔ̀ ndisendɑbònnì fɛcònfɛ̀ tɛ̃mɛ̀. 9Sɑmmɑrii cɔú tìì yɛ̃ĩti í yóó deè, dɛ kó tiyɛ̃ĩti yó nsɔkɛ́mu kɛ́tuɔkɛ Sudɑɑ tenkɛ̀, tì tùɔ̀kɛnímu kɛ bo Sedisɑdɛmmu ɛì kó dibòrì. 10Di bɑ́ɑ́ tì yèè ti dootitɔbɛ̀ Kɑti ɛì kɔbɛ cuokɛ̀, ncĩ́ɛ̃́kɛ́nɛ̀, di bɑ́ɑ́ kuɔ́, nhAkɔɔ ɛì miɛkɛ, Bɛti-Deɑfɑdɑ ɛì kɔbɛ, pũńnɛ̀ mutɑ̃́ɑ̃́ nkɛ́bɛnkɛ di yɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀. 11Sɑfii ɛì kɔbɛ cɑ̃rikɛnɛ̀ kɛ́ yɛ̀ dihɛì di fɔ̃̀kperɛ̀ nɛ̀ ifɛi. Sɑnɑɑ ɛì kɔbɛ tɛ̃́nkɛ í dɑ̀ɑ́tí kɛ bo yɛ̀nní bɛ ɛì. Bɛti-Esɛdi ɛì kɔbɛ biɛ nɛ́ kuɔ mmɑ́ɑ̀ ndi, mɛteèmmɛ̀ tɛ̃́nkɛ í kɛ̀ bo. 12Mɑdoti ɛì kɔbɛ kɔ̃̀ntì ɑu kɛ nɑɑtimu, ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ̀nní tìì yɛ̃ĩti tùɔ̀kɛnímu kɛ dèè kɛ bo Sedisɑdɛmmu. 13Dɑkiisi ɛì kɔbɛ cɑ́tínnɛ̀ di sɛ̃ĩ́. Di teetɛ́nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ mbɛ kɛ dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi, díì te kɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ yetɛ n kpɛti. 14Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ di dò nkɛ́yɑtɛnɛ̀ Mɔdɛsɛti ɛì, dìì bo Kɑti tempɛ̃ mmiɛkɛ di kɔbɛ. Akisibu cɛ̃́ĩ kɔbɛ í yóó nɑ kɛ́teennɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì tìmɑtì 15Mɑdesɑɑ ɛì kɔbɛ, ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó yíɛ́ kɛ́duɔnnímu, di dootitɔbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ pɔntɛ di ɛì, kɛ̀ di kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìdiɛbɛ̀ɛ cokɛ́ kɛ́kɔtɛ kɛ́sɔri Adudɑmmu tɑ̃dènkù. 16Díndi Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ kuónɛ̀ di yùtì kɛ́níntɛ́ mɛyùbii, nkɛ di yɔɔ dontɛnɛ̀ timɑncòntì kpɛyɛ. Kɔmmúnɛ̀ di bí kpɛ́í, di bí sɑ̀ɑ̀yì nyi kɛ di ì dɔ́, kɛ yɛ̃́ di dootitɔbɛ̀ yóó ì pĩ̀ḿmúmɛ̀ kɛ́kònnɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\