MISEE 2

1Di bo yɑ̀ díndi bɛ̀ɛ̀ ɔ̃ nyié nkɛ toti di yɛ̀mmɛ̀ mɛyɛi nyĩ́nkɛ̀ mɑ́ɑ̀, kɛ́ mɛ̀ tũ̀ntɛ di duɔ́ dɛ̀ di dúɔ̀ kɛ̀ tɛkotɛ nyóó kuɔ́ nkɛ̀ di mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri, di mɔkɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mmuwɛ̃rímú. 2Di ɔ̃ nkɛ̀ di yɑɑ nwèè pɑku di kù fìètɛmu, kɛ̀ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɛ nni ntɛ di tɛ̀ fìètɛ, kɛ níí pi onìtì nɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́fietɛ dɛ̀ɛ̀ do tú o kpɛrɛ. 3Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntu, kù bo di bɔntɛ́ní mɛyɛi mmiɛkɛ. Bɑ́ di bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́yentɛ́, di mɛ̀ mbɑ́ɑ́ nɑ kɛ́íi ndi yɔ. Dɛ kó yɛwe yó ntú mɛyɛi nkpɛyɛ nyɛ. 4Dɛ kó diyiè bɛ̀ bo ntekíí di kó dikúdɑbònnì kɛ tú: Bɛ̀ ti pɔ̀ntɛmu pɑ́íí kɛ̀ ti nìtìbɛ̀ pɑ̀ɑ̀ bɛ tenkɛ̀, Kuyie nkuù kɛ̀ cɔutɛ́ kɛ kɛ̀ totí ti dootitɔbɛ̀. 5Ti Yiɛ̀ nKuyie nkɔbɛ wɛ̃ti kɛ bo totímu bɛ̀ tenkɛ̀, di kóò mɔù mɛ nyí yó nkɔkɛ́ dɛ miɛkɛ. 6Bɛ̀ nɑ̀ɑ́mmu n kpɛ́í, bɛ̀ tu n yóu tiyɛìnnɑ́ɑǹtì, n nɑ́ɑ́ ntì kɛ tú ifɛi í yóó bɛ̀ do, ifɛi mɑì í yóó bɛ̀ do bìtì. 7Kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú ti Yiɛ̀ nKuyie n cɔ̃ɔ̃mu Isidɑyɛɛribɑ̀ɑ̀? Kù minnímɛ̀ dòńtɛ́mɑ́ɑ̀? Ku borimɛ mɛ ndònnɑ̀ɑ̀? Tinɑ́ɑǹtì n nɑ́ɑ́ ntì nɑɑtimu, bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ɛ̀ sìɛ́. 8Ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ̀ɑ́ díì kpɛ́í kɛ tú: Nɛ̀ yíe ndɔkɛ di túmɛ̀ ku nìtìbɛ̀ dootitɔbɛ̀, kɛ fekù bɛ yɑɑ̀bòrɛ̀ bɛ kũũ̀nní dìì mɔ̀nnì mudoò, kɛ yɛ̃́ kɛ dò dɛ̀mɑrɛ̀ tɛ̃́nkɛ í bɛ̀ kɔɔ́nnɛ̀. 9Kɛ dennìnko n nìtìbɛ̀ pobɛ̀ bɛ cɛ̃́ĩ miɛkɛ, diwɛ̀ì bɛ̀ bonɛ̀ sì kɛ̀ bɛ̀ sì dɔ́, kɛ pɑɑnkonɛ̀ bɛ bí dɛsɑ̀ɑ̀rɛ̀ n yì duɔ́ ndɛ̀ kɛ̀ ì borɛ̀ tiekɛ. 10Ítɛ́nɛ̀ kɛ́yɛ̀! Mɛom̀pùmɛ̀ tɛ̃́nkɛ í bo dɛ kó dihɛì, dɛ kó dihɛì yɛi mmɛɛ̀ te mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀. 11Kɛ̀ n do nkɔ̀tɛní kɛ́ mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ nsiyɑ́ɑ̀bìsí, dɛtetìrɛ̀ kpɛsi nsi kɛ tú bɛ̀ bo mmɔkɛ mɛnɑɑ̀ nkperímɛ̀ pɛ́u dɛ kó kubotí mɛ ndɔ́. 12Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i nkɛ tú, n yóó wɛ̃tɛ kɛ́tíímmu Sɑkɔbu yɑɑ̀bí, n yóó tíímmu Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ dontɛnɛ̀ kupecɛ̃nku ɔ̃ ndòmmɛ̀ dipedie miɛkɛ. Inɑ̀ɑ̀kɛ ɔ̃ ndòmmɛ̀ dinɑɑbɑɑkɛ̀rì, kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́sṹṹ mbɛ ɛì miɛkɛ. 13Okpɑ̀rìteu wèè yóó niitɛ́ kɛ́keutɛ́ kucɛ, weè tu ti Yiɛ̀ nKuyie, kɛ yóó duutɛ kuduotí kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀, kɛ̀ kù mbɛ̀ ni kɛ bɛ̀ bɑkɛ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\