MISEE 3

1Kéntɛ́nɛ̀ díndi Sɑkɔbu yɑɑ̀bí! N nɑ́ɑ́nnɛ̀ dím̀bɛ, díndi Isidɑyɛɛribɛ kó sikpɑ̀ɑ̀tìbìí, di kó mutɔ̃mmú í tú di bo ndɑkɛmɛ̀, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ ndɔɔri dɛ̀ɛ̀ sìɑ́ɑ̀? 2Dɛ̀ nɛ́ yĩmɛ kɛ̀ di níí ndɛ̀ɛ̀ sìɛ́, kɛ dɔɔri mɛyɛi, kɛ fɛ̃́ṹ bɛnìtìbɛ̀ kɔ̃̀ntì kɛ dɛì bɛ̀ mɑm̀bii, kɛ feinko bɛ kṹɔ̃̀? 3Díì bɛ̀ cɑ̀ɑ́ nkɛ fɛ̃́ṹ bɛ kɔ̃̀ntì kɛ kékíí bɛ kṹɔ̃̀, kɛ bɛ̀ yɔurí bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ yĩ́mɛ̀ imɑɑ nkɛ́utɛ́ tɛkṹmbotɛ̀. Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ posìrìmɛ̀ itùòti kɛ́ɑ̃nnɛ́ kukɑ̀dɑ̀ɑ̀buuku. 4Di bo kuɔ́nnɛ̀ dìì mɔ̀nnì ti Yiɛ̀ nKuyie nkù bɑ́ɑ́ di cɔ́útɛ́, kù bo mbúútóo di kpɛti di dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi nkpɛ́í. 5Ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɑ̀nnɛ̀ tì bɛpɑ̃ɑ̃soùmbɛ̀, bɛ̀ɛ̀ fétìnko ku nìtìbɛ̀. Bɛ̀ɛ̀ ɔ̃ nkɛ̀ wèè wɑɑrɛ bɛ nɔ̀ mɛkùɔ̀ mbɛ̀ dɔ̀ diwɛ̀ì bo nhò bonɛ̀. Kɛ̀ wèè mɛ nyí wɑɑrɛ bɛ nɔ̀ mɛkùɔ̀ mbɛ̀ dɔ̀, mɛyɛi mbo ò dò. 6Dɛɛ̀ kpɛ́í nte mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ n tu, m bo duɔ́ nkɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ bììtɛ, bɛ̀ bɑ́ɑ́ yɑ̀ n kó mɛbɛnkùmɛ̀ m bo bɛ̀ bɔntɛ́ dibiìnnì bɑ́ bɛ̀ bɑ́ɑ́ yɑ̀ tipɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì, dɛ yiè dɛ̀ bo bɛ̀ sɔ̀ùtɛ sɑ̃̀ṹ sɑ̃̀ṹ. 7Dɛ mɔ̀nnì ifɛi bo pĩ́ ndɛ kó bɛyuwúòmbɛ̀, dɛ̀ bo bɛ̀ di, kɛ̀ bɛ̀ ḿpi bɛ ììkɛ̀, kɛ yɛ̃́ Kuyie ntɛ̃́nkɛ í yó mbɛ̀ tɛ̃́nnìnkomɛ̀ bɛ̀ kù bèkú tì. 8Mí nyie, ti Yiɛ̀ nKuyie nni nduɔ́mmu ku Yɑɑ́, kɛ̀ m mɔ̀kɛ muwɛ̃rímú kɛ nɑ́ɑ́nnɛ̀ dikɔ̃m̀bùɔ̀ dɛ̀ɛ̀ sìɛ́, kɛ bɛnkú Isidɑyɛɛribɛ bɛ yetímɛ̀ nɛ̀ bɛ yɛi. 9Kéntɛ́nɛ̀ díndi Sɑkɔbu yɑɑ̀bí, n nɑ́ɑ́nnɛ̀ dím̀bɛ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛbɑɑtíbɛ̀, díndi bɛ̀ɛ̀ bekùnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ, díndi bɛ̀ɛ̀ í dɔ́ dɛ̀ɛ̀ sìɛ́, kɛ penni tibeéntì. 10Di kɔù bɛnìtìbɛ̀ mbɛ kɛ mɑɑ̀nɛ̀ Kuyie nhɛì, Nɛ̀ kuyonku nku di mɑɑ́nɛ̀mɛ̀ Sedisɑdɛmmu. 11Dɛ kó bɛnìùbɛ̀ bekù ticuuti kpɛ́í nkɛ, kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ tiè nkɛ dɔ́ mucɔ̃́ntimu, bɛ̀ɛ̀ tu m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ pɑ̃ũ̀ kɛ dɔ́ idíítí, kɛ bɑɑ nu nnɛ́ ĩkú ti Yiɛ̀ nKuyie ĩ́nkɛ̀ nkɛ kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: Kù ti bonɛ̀mu mɛyɛi nyí yóó ti tuɔkɛní. 12Nɛ̀ di kpɛ́í Siyɔ̃ɔ̃ Sedisɑdɛmmu ɛì bo nɑɑ́ ndikpɑ́ɑ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ kùútí, Sedisɑdɛmmu bo nɑɑ́ nyɛdobuò kɛ́ncóú, kɛ̀ ti Yiɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó ditɑ̃rìi nɑɑ́ nkutúúkù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\