MISEE 5

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Fɔ̃́ mBɛtideɛmmu Efɑdɑtɑ, fɔ̃́ɔ̃̀ tu Sudɑɑ ɛkɛ̀ miɛkɛ disɑ́m̀pɔ́rì. Nɛ̀ mɛmmɛ wèè yó mbɑkɛ́ n nìtìbɛ̀ ò yɛ̀tìní fɔ̃́ɔ̃̀ miɛkɛ, wèè yó mbɑkɛ́ n nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ. Dɛ yiɛ̀ ntu wèè do bo wènwe nɛ̀ dimɔ̀nnì. 2M mu nyó mbɛ̀ wùónkomu, kɛ kémmúnɛ̀ wèè dò nkóò pɛitɛ́ ò bo ò pɛitɛ́mɛ̀. Dɛ mɔ̀nnì ndi o kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do kpɑɑ́ bɛ̀ do bɛ̀ pĩ̀ḿmú, kɛ́kònnɛ̀ kɛ̀, bɛ̀ wɛ̃tinímɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ tɔbɛ̀ borɛ̀. 3Dɛ mɔ̀nnì kòo cómmú kɛ́ mbɛ̀ cɛ̃mmú nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó muwɛ̃rímú nɛ̀ o kó tikpetì, opecɛ̃nti ɔ̃ ncɛ̃mmú mɛ̀ɛ̀ botí o pe, kɛ̀ bɛ̀ mbo kɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ nɑɑti kɛ̀ bɛ̀ ò dé, kòo yètìrìi feitɛ́ titentì timɔu miɛkɛ. 4Ò yó ntú wèè duɔ̀ nwènwe mɛom̀pùmɛ̀. Bɑ́ kɛ̀ Asidii kɔbɛ ti do, kɛ tɑ ti tenkɛ̀, kɛ puɔ nti kpɑ̀ɑ̀tìcɛ̃́ĩ ti bo tɔ̃nko bɛnìùbɛ̀ bɛ̀yiekɛ̀, nɛ̀ sikpɑ̀ɑ̀tìbìí sìni kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ bɑ̀ɑo. 5Bɛ̀ bo ncɛ̃mmú Asidii kɔbɛ nɛ̀ disiè, kɛ́mbɑkɛ́ Nɛmmudoti kɔbɛ nɛ̀ disekontiri, kɛ̀ dɛ̀ dò nhAsidii kɔbɛ tɑ ti tenkɛ̀ bɛɛ̀ yóó ti dɛɛtɛ́nɛ̀ bɛ. 6Dɛ kó dimɔ̀nnì Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ ibotí pɛ́u miɛkɛ, bɛ̀ bo ndò ntimɑɑ̀ntì ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ̀nní tì ɔ̃ ndòmmɛ̀, kɛ duɔ̀ nkubooku kɛtenkɛ̀, bɛ̀ bo ndò nfɛtɑɑfɛ̀ dòmmɛ̀ kɛ ɔ̃ nyɔ́ɔ̀rì timútì, fɛ̀ dɔ́ dìì mɔ̀nnì, bɑ́ onìtì kpɛti mɑtì í kɔkɛ́ dɛ miɛkɛ. 7Dɛ mɔ̀nnì Isidɑyɛɛribɛ bo nkpeńnì ibotí tɛì pɛ́u cuokɛ̀, yɛcìrícìrɛ̀ dòmmɛ̀ tiwɑnwɑntì cuokɛ̀, yɛcìrícìrɛ̀ ɔ̃ ndòmmɛ̀ ipe cuokɛ̀. Bɛ̀ níí bo nyì nɑ̀ù kɛ kɔù òmɔù mɛ mbɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ bɛ̀ bɑ̀ɑo. 8Isidɑyɛɛribɛ donɛ̀ di dootitɔbɛ̀, kɛ́ bɛ̀ yɔurɛ pɑ́íí. 9Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɛ yiè kpɑɑnímu kɛ̀ m bo kuɔ di sɛ̃ĩ́, kɛ́puɔ ndi kpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́. 10M bo puɔ ndi tenkɛ̀ yɛhɛkɛ̀ diɛyɛ̀, kɛ́buɔ́ nyɛhɛkɛ̀ iduotí fitɛ́ yɛ̀. 11M bo pɑɑ ntinitinɔ̀ntì di cuokɛ̀, opɑ̃ũ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ mbo di tenkɛ̀. 12M bo u di bɔkɛ̀ nɛ̀ di tenkɑɑnìi, bɑ́ di tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́nínkú di dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ nɛ̀ di nɔu dɛ ììkɛ̀ nɛ̀ di bo mbomɛ̀. 13M bo u di bɔɔ̀ Asedɑɑ teedɛí kɛ́puɔ ndi ɛkɛ̀ diɛyɛ̀. 14Dɛ mɔ̀nnì m miɛkɛ bo yɛ̀ mɛdiɛ̀ mbɛ̀ɛ̀ yetɛ n kpɛti, kɛ̀ m bɛ̀ potɛ́ kɛ́pɛitɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\