MISEE 7

1Mí mMisee kɛ̀ m bɛ́i nkɛ dɔ̀: Mí nhosénnìwè! N kpɛrɛ dònnɛ̀ wèè dɔ́ wènwe kɛ́tɔ̃ũ yɛtebɛ yɛ mɔ̀nnì kɛ mɔ̀ńtɛ́ yoo wèè kɔ̀tɛ kɛ bo dɛ́rí yɛtebɛ bɑ́ ò í mpɛ̀tɛ́ bɑ́ dìmɑ́ɑ̀ kɛ cɑ̀ɑ́kɛ́, ò í mpɛ̀tɛ́ ditebii sũ̀ũ̀rì ò dɔ́ dì. 2Òmɔù tɛ̃́nkɛ í kpɑɑ́ di tenkɛ̀ miɛkɛ, wèè dɔɔri ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ́ dɛ̀, òmɔù í wetí bɑ́ omɑ́ɑ̀. Bɑ́ wè ò dɔ́ munitikɔ̀ù mmu, bɛ̀ dii bɛtɔbɛ̀ mbɛ tìmɑtì. 3Mɛyɛi ndɔɔ̀rìmù bíɛ́kɛ̀ bɛɛ̀ tu bɛketibɛ̀, bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ bɛbeémbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ wɛ̃ ndinùù bɛmɔu, kɛ ɔ̃ mbekù kɛ dɔ́ ticuuti, kɛ̀ bɛhɛikɛ̀nkótíbɛ̀ ɔ̃ nnɑ́ɑ́ nkɛ dɔ́ mucɔ̃́ntimu. 4Bɛ miɛkɛ wèè tɔ̃ũ weè dònnɛ̀ tipotì wèè tu osɑ̀ù bɛ miɛkɛ, weè dɔɔrimɛ̀ nɛ́ dònnɛ̀ ɑ ɔ̃ɔ̃ tɑ tisɑ̃mpotì còú kùù yiɛ́ kɛ̀ dɛ̀ dɑ dɔ̀ɔ̀mɛ̀. Ti Yiɛ̀ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ do nɑ̀kɛ́ tì bɛ kpɛ́í, ti tùɔ̀kɛnímu kɛ dèè, dɛ̀ bɛ̀ dimu. 5Òmɔù tɛ̃́nkɛ bɑ́ ntɑ̃́ o tebitɛ, òmɔù mɛ mbɑ́ɑ́ duɔ́ nho yɛ̀mmɛ̀ o nɛ́po, bɑ́ o pokù mɔ́mmuɔ mborɛ̀, ò bɑ́ɑ́ yie nkòo nùù tɑ́útɛ́. 6Kɛ yɛ̃́ di m̀mɔ̀nnì dɛnitidɑbirɛ sɑ̃́ɑ̃́mmɛ̀mu dɛ cicɛ, kɛ̀ dɛsɑpùmbirɛ kpɑnnɛ̀ dɛ yɔ̃, kòo cɛ̃pokù sĩ̀nnɛ̀ o cɔkù, bɑ́ wè kòo cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ tú o dootitɔbɛ̀. 7Mí m mɛ mbùɔ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nku, n tɑ̃́ kù, kunku n tũ nkù, kù yóó keèmu n dɑbònnì kɛ́ n dɛɛtɛ́. 8Díndi ti dootitɔbɛ̀ dɛ̀ bɑ́ ndi nɑɑti ti do mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. Ti domu kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmɛ nyóó ti íi, ti bo dibiìnnì miɛkɛ nkɛ kɛ̀ ku mɛ nyóó ti míítɛ́. 9Ti cɑ̀kɛmu ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀, kɛ do ntí yɑ̀ dɛ kó mɛyɛi nkó tiyeti. Dɛ mɔ̀nnì nɛ́ kpɑɑnímu kɛ̀ kù bo ti pɑtɛ, kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ ti cónnɛ́ ti fɔ̃̀tìrì, kɛ̀ tí tɑ kuwenniku miɛkɛ, kɛ́yɑ̀ kù dɔ̀ɔ̀ri mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ nkù wetí mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. 10Dɛ mɔ̀nnì ti dootitɔbɛ̀ bo dɛ̀ yɑ̀ kɛ̀ ifɛii bɛ̀ pĩ, bɛmbɛ bɛ̀ɛ̀ do ɔ̃ ntú: Yé di Yiɛ̀ nKuyie ndi tũ̀ nkù íkuu borɛ? Dɛ mɔ̀nnì bɛ dootitɔbɛ̀ bo mbɛ̀ nɑ̀ù kɛ̀ ti wúó bɛ̀ ɔ̃ nnɑ̀ù mɛ̀ɛ̀ botí kucɛ kó mutɑ̃́ɑ̃́. 11Díndi Isidɑyɛɛribɛ dɛ yiè kpɑɑnímu, kɛ̀ di bo wɛ̃tɛ kɛ́mɑɑ́ kuduotí kɛ́fii ndihɛì, dɛ yiè bɛ̀ bo dɛ́tinnɛ di tenkɛ̀ mɑ̀nku. 12Dɛ yiè di kɔbɛ bo yɛ̀nní Asidii, kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Esibiti tenkɛ̀, kɛ́túótɛ́ kukó nNiidi kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Efɑdɑti kɔku, nɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì pɛɛ́mmɛ̀ nɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɔbɛ, kɛ́konní di borɛ̀. 13Kɛ̀ kɛtenkɛ̀ bɛ̀ do bo kɛ̀ɛ dɔúnko, kɛ́nɑɑ́ ntɛdɔntɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kɛ̀ bo bɛ yɛi nsũ̀ṹ mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. 14Kuyie, cɛ̃mmú ɑ nìtìbɛ̀ nɛ̀ ɑ pɑ̀ɑ̀ti, bɛ̀ tu ɑ kɔbɛ mbɛ, bɛ̀ bo tɛdɔntɛ̀ miɛkɛ nkɛ, kɛ̀ dɛpɑɑ mbɛ̀ fitɛ́. Cɛ̃mmú bɛ ɑ do ɔ̃ mbɛ̀ cɛ̃mmúmɛ̀ Bɑsɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Kɑdɑɑdi kpɑ́ɑ̀ timúsũ̀ũ̀tì borɛ̀. 15Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀ɔ̀ tidiɛtì, ɑ do tì dɔ̀ɔ̀ri mɛ̀ɛ̀ botí ɑ ti dènnɛ dìì mɔ̀nnì Esibiti tenkɛ̀. 16Kɛ̀ ibotí tɛì kɔbɛɛ dɛ̀ yɑ̀, kɛ̀ ifɛii bɛ̀ pĩ mbɑ́ nɛ̀ bɛ wɛ̃rímú mɛ ndɛumɛ̀, dɛ̀ bo bɛ̀ di kɛ́ bɛ̀ kpeí, kɛ̀ bɛ̀ mpi bɛ nɔ̀, dɛ̀ bo ndò mbɛ̀ tu yɛwũ̀ɔ̃̀. 17Kɛ̀ bɛ̀ɛ múúkú mutɑ̃́ɑ̃́ nyiwɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ dɛbɑmbɑɑ̀nnɛ̀ tɛrɛ̀ kɔ̃mɛ, kufɔ̃wɑɑ́ mbo bɛ̀ kpɛ̀ɛ́tɛ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀nní bɛ sɔ̀rɛ̀ miɛkɛ kɛ́kɔtɛní fɔ̃́ nti Yiɛ̀ nKuyie nti tũ nkù ɑ borɛ̀ kɛ́ dɑ yɔtɛ. 18We ndɑ dònnɛ̀ fɔ̃́ nti Yiɛ̀ nKuyie, fɔ̃́ nwèè minnímɛ̀ dɛu kɑ̀ɑ ti cĩ́ɛ̃nko ti yɛi, tínti ɑ nìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́. A miɛkɛ ɔ̃ɔ̃ yí nhɑ̃ kɛ pɛ́ì, fɔ̃́ nwèè nɔnnɛ̀ ɑ bo dɔɔ̀mɛ̀ onìtì mɛsɑ̀ɑ̀. 19A ti cĩ́ɛ̃́ nti yɛi, nkɛ́ mɛ̀ yɛ̃̀, kɛ́ mɛ̀ dìu ndɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ. 20A yóó ti dɔɔ̀mu mɛsɑ̀ɑ̀, tínti Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ Sɑkɔbu bɛ yɑɑ̀bí kɛ́ndònnɛ̀ ɑ do bɛ̀ dɔúnnɛ̀mɛ̀ dinùù nɛ̀ dimɔ̀nnì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\