NƐEMII 10

1Nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ ti tùɔ̀kɛní dɛ kpɛ́í, kɛ̀ ti wɛ̃nnɛ́ kɛ́dɔúnnɛ̀ Kuyie ndinùù kɛ́wɑ̃ri dipɑ́tíri kɛ̀ ti kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ ĩkú bɛ nɔu. 2Ntɛ bɛ̀ɛ̀ do ĩkú bɛ nɔu bɛ yètɛ̀: Akɑdiɑ birɛ Nɛemii wèè do tú kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ nɛ̀ Sidikiɑ. 3Sedɑyɑ nɛ̀ Aɑsɑdiɑ Idimmɛyɑ. 4Pɑsuu nɛ̀ Amɑdiɑ nɛ̀ Mɑdikiɑ 5Atuusi nɛ̀ Sebɑnniyɑ nɛ̀ Mɑduki 6Adimmu nɛ̀ Mɛdemɔti nɛ̀ Abudiɑsi 7Dɑnniyɛɛri nɛ̀ Kinnɛtonni nɛ̀ Bɑduki 8Mɛsudɑmmu nɛ̀ Abiyɑ nɛ̀ Minyɑminni 9Mɑsiɑ nɛ̀ Bidikɑii Semmɑyɑ. Ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó kutɔ̃nkù kɔbɛ mbɛ, 10kɛ́feí nDefiibɛ kó kutɔ̃nkù kɔbɛ Asɑnniyɑ birɛ Sosuwee, Enɑdɑdi bí miɛkɛ kɛ̀ Binnuii yɛ̀nní nɛ̀ Kɑmiɛdi, 11nɛ̀ bɛ tebitɛ Sebɑnniyɑ nɛ̀ Odiyɑ nɛ̀ Keditɑ nɛ̀ Pedɑyɑ nɛ̀ Annɑni, 12nɛ̀ Misee nɛ̀ Deɔbu nɛ̀ Asɑbiɑ 13nɛ̀ Sɑkudi nɛ̀ Sedebiɑ nɛ̀ Sebɑnniyɑ 14nɛ̀ Odiyɑ nɛ̀ Bɑni nɛ̀ Beninu. 15Bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kó kutɔ̃nkù miɛkɛ Pɑdeosi nɛ̀ Pɑsɑti-Mɔɑbu, nɛ̀ Edɑmmu nɛ̀ Sɑtuu nɛ̀ Bɑnni, 16nɛ̀ Bunni nɛ̀ Asikɑdi nɛ̀ Bebɑii, 17nɛ̀ Adonniyɑ nɛ̀ Bikibɑii nɛ̀ Adinni, 18nɛ̀ Atɛɛ nɛ̀ Esekiɑsi nɛ̀ Asuu, 19nɛ̀ Odiyɑ nɛ̀ Asummu nɛ̀ Bɛsɑii, 20nɛ̀ Adifi nɛ̀ Anɑtɔti nɛ̀ Nɛbɑii, 21nɛ̀ Mɑkipiɑsi nɛ̀ Mɛsudɑmmu nɛ̀ Esii, 22nɛ̀ Mɛsesɑbɛɛri nɛ̀ Sɑdɔki nɛ̀ Yɑduɔ, 23nɛ̀ Pedɑtiɑ nɛ̀ Annɑni nɛ̀ Anɑnniyɑ, 24nɛ̀ Oseɑ nɛ̀ Anɑnniyɑ nɛ̀ Asubu, 25nɛ̀ Adosɛsi nɛ̀ Pidisɑ nɛ̀ Sobɛki, 26nɛ̀ Deummu nɛ̀ Asɑbunɑ nɛ̀ Mɑseyɑ, 27nɛ̀ Aiyɑ nɛ̀ Annɑni nɛ̀ Anɑɑ, 28nɛ̀ Mɑduki nɛ̀ Adimmu nɛ̀ Bɑɑnɑ. 29Tínti Isidɑyɛɛribɛ kɛ nɛ́ yíɛ́nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ sɔmbɛ nɛ̀ Defiibɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ yɛbòrɛ̀ nɛ̀ bɛdèmbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ pĩ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ do yɑtɛnɛ̀ ibotí tɛì kɛ́ntũ nKuyie nkuɔ́ nɛ̀ bɛ pobɛ̀ nɛ̀ bɛ bí initidɑɑì nɛ̀ initipòì bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dò nkɛ́ nɑ kɛ́keè. 30Mɛm̀mɛ ti kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ tu bɛkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛ́dɔúnnɛ̀ Kuyie ndinùù kɛ́bɛ́i nkɛ́pɑrìkɛ̀ kɛ dɔ̀: Ti bo ntũ nku kuɔ́ nɛ̀ kù do duɔ́ nyì ku kóo tɔ̃ntì Mɔyiisi kòo ì wɑ̃̀ri kɛ́ndɔɔri ku tié nnɛ̀ ku kuɔ́ nɛ̀ ku tɑnnɔ̀ dɛ̀ yɛ̃mmɛ̀. 31Kɛ̀ bɛ̀ɛ yíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ti í yóó duɔ́ nti bí di nhɛì kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ puokɛ yoo tí túókɛ́ bɛ kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ kɛ́puó nti bí. 32Kɛ̀ dihɛì yɛmbɛ̀ mɛ ntɔní bɛ potɑntì tɛom̀pùtɛ̀ yiè kɛ fiiti yoo dibɑnni mɑrì yiè ti bɑ́ɑ́ tì dontɛ́. Dibenni yiénnì kɛ́soó mmukútímù, kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ti mɔkɛnɛ̀ yɛbɑ̀ɑ̀ nti yɛ̀ mbɛ̀ pɑ̃. 33Kɛ̀ ti túótɛ́ mɛtɑ̃ɑ̃tímɛ̀ timɔ́mmɔmbɛ kɛ bo nduɔ̀ mmɛdítíbii mmɛ̀mɑ́ɑ̀ bɑ́ dìì benni Kuyie ntɔ̃mmú kpɛ́í. 34Kɛ̀ bɛ̀ bo ndonnɛ̀ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ pɑ̃ɑ̃ mbɛ̀ Kuyie mbɑ́ dìì yiè nɛ̀ dɛ kó tidiitì nɛ̀ bɛ̀ kù feu ìì wũɔ̃ yɛwe yɛmɔu kɛ cɔ́unko nɛ̀ bɛ̀ kù feu ì siom̀pùsi kó yɛwe nɛ̀ yɛbɑɑ nkó yɛwe nɛ̀ otɑ̃ɑ̃̀pɑ̀nwè kó dibɑnni nɛ̀ yɛbɑɑ ntɛyɛ̀ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tu Kuyie nkpɛrɛ nɛ̀ bɛ̀ bo nkɔù ìì wũɔ̃ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kó mutɔ̃mmú mumɔu. 35Tínti ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ nɛ̀ kubotí kumɔu kɛ̀ tí tɑ̃ɑ̃́ tɛ́tɛ́ kɛ bo yɑ̀ ti yó nwɑɑ̀nní mɛ̀ɛ̀ botí idɛí bɛ̀ yó ntuɔ̀nnɛ̀ ì iwũɔ̃ diwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀ bɑ́ dìì benni, bɑ́ tɛ̀ɛ̀ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ tɛ kó mɛfíè tì wɑ̃̀ri Kuyie nkuɔ́ pɑ́tíri miɛkɛ kɛ yɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀. 36Kɛ̀ ti nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti dò nkɛ́ntɔuní Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ ti pɑɑ nkó tidiitì ketitì, dɛtie ndɛmɔu kó yɛtebɛ ketiyɛ̀ bɑ́ dìì benni, 37nɛ̀ ti bí ìì tu Mpo nɛ̀ ti wũɔ̃ ketiyì. Tì wɑ̃̀rimu Kuyie nkuɔ́ pɑ́tíri miɛkɛ kɛ tú ti ntɔuní iwũɔ̃ diɛyì nɛ̀ isɑ́m̀pɔ́ì dɛ kó ibí ketiyì Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ pĩ mmutɔ̃mmú Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ bɛ kpɛ́í. 38Kɛ̀ bɛ̀ dò nkɛ́nduɔ́ mmuyuo nsɑ̀ɑ̀mù nɛ̀ yɛtebɛ sɑ̀ɑ̀yɛ̀ nɛ̀ mɛnɑɑ̀ mpɑ̀mmɛ̀ nɛ̀ mɛkùɔ̀ kɛ dɛ̀ duɔ̀ nyikuɔ́ nìùbɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ. Kɛ̀ ti níí kùútí kɛ dɛ̀itɛ tidiitì ti túótɛ́ dɛ̀ɛ̀ tu dɛpíínnɛ̀ kɛ́duɔ́ nDefiibɛ, ti ɛkɛ̀ yɛmɔu ti yó mmɛ ndɔɔri. 39Kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ Anɔɔ bí miɛkɛ kòò mɔù níí nnɛínɛ̀ Defiibɛ bɛ̀ yóó cuɔ́ dìì mɔ̀nnì bɛ̀ kùútí kɛ dɛ̀itɛ tìì diitì kó dɛpíínnɛ̀, kɛ̀ Defiibɛɛ dɛi dɛ kó dɛpíínnɛ̀ kó dɛpíínnɛ̀ kɛ́ dɛ̀ tɑnnɛ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó tidiitì kó kudieku. 40Tɛɛ̀ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ nkɛ Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ Defiibɛ nɔ́ɔ̀rì dɛ̀ bɛ diitì kó dɛpíínnɛ̀ ĩ́nkɛ̀ dɛ bomɛ̀ dɛ̀ɛ̀ tu: Tidiitì nɛ̀ mɛnɑɑ̀ nɛ̀ mɛkùɔ̀ nɛ̀ tinɛntì tìì pĩ̀ńnɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mutɔ̃mmú ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ yɛbòrɛ̀ nɛ̀ bɛdèmbɛ̀ bɛ̀ pĩ̀ńnɛ̀ tì mutɔ̃mmú. Mɛm̀mɛ ti do dɔ̀ɔ̀mɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ ti bɑ́ɑ́ dootóo Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\