NƐEMII 11

1Sifubɛ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do bo Sedisɑdɛmmu. Sifubɛ sɔmbɛ bɛ̀ɛ̀ do bo yɛhɛkɛ̀ tɛyɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tɑ̃ɑ̃́ tɛ́tɛ́ bɛnìtìbɛ̀ tɛpíítɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ́dɛitɛ onìtì omɑ́ɑ̀ omɑ́ɑ̀ kòo kɔtɛ kɛ́mbo Sedisɑdɛmmu Kuyie nhɛì kɛ̀ bɛsɔmbɛ nkpɑɑ́ bɛ ɛkɛ̀. 2Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ mɔɔ Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ mbɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ duɔ́ mbɛmɑ́ɑ̀ kɛ bo kɔtɛ kɛ́mbo Sedisɑdɛmmu bɛ kpɛ́í. 3Isidɑyɛɛribɛ sɔmbɛ nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ nɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɔ̃mbɛ̀ nɛ̀ Sɑdomɔɔ tɔ̃mbɛ̀ yɑɑ̀bí, kɛ̀ bɛ̀ ḿbo bɛ ɛkɛ̀ bɑ́ wè o tenkɛ̀. Ntɛ bɛ̀ɛ̀ do bɑkɛ́ bɑkɛ́ yɛhɛikɑrɛ̀ kɛ bo Sedisɑdɛmmu bɛ yètɛ̀: 4Sudɑɑ wuɔ nkɔbɛ mɑbɛ̀ nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ kɔbɛ mɑbɛ̀ bɛ̀ do bomu Sedisɑdɛmmu. Sudɑɑ wuɔ nkɔbɛ do tú: Mɑdɑdeyɛɛdi kòo pɛitɛ́ Sefɑtiɑ, kɛ̀ Sefɑtiɑ pɛitɛ́ Amɑdiɑ kɛ̀ Amɑdiɑɑ pɛitɛ́ Sɑkɑrii kòo pɛitɛ́ Osiɑ kɛ̀ Osiɑɑ pɛitɛ́ Atɑyɑ bɛɛ̀ do tú Pedɛsi nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ. 5Sidonni weè pɛitɛ́ Sɑkɑrii, kɛ̀ Sɑkɑrii pɛitɛ́ Yoyɑdibu kɛ̀ Yoyɑdibuu pɛitɛ́ Adɑyɑ kɛ̀ Adɑyɑɑ pɛitɛ́ Asɑyɑɑ kɛ̀ Asɑyɑɑ mɛ ntó pɛitɛ́ Kɔdi-Osee kɛ̀ Kɔdi-Osee pɛitɛ́ Bɑduki kòo pɛitɛ́ Mɑseyɑ. 6Pedɛsi yɑɑ̀bí miɛkɛ bɛɛ̀ do bo Sedisɑdɛmmu kɛ bo bɛnitidɑɑbɛ̀ sikɔusìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sipísìkuɔ̀ nɛ̀ bɛ̀ni (468) bɛ̀ɛ̀ tu yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀. 7Esɑii weè do pɛitɛ́ Itiyɛɛdi kɛ̀ Itiyɛɛdii pɛitɛ́ Mɑseyɑ kɛ̀ Mɑseyɑɑ pɛitɛ́ Kodɑyɑ kɛ̀ Kodɑyɑɑ pɛitɛ́ Pedɑyɑ kɛ̀ Pedɑyɑɑ mɛ ntó pɛitɛ́ Yoɛri kòo pɛitɛ́ Mɛsudɑmmu. Bɛnsɑmɛɛ wuɔ nkɔbɛ mbɛ bɛɛ̀ do bo Sedisɑdɛmmu, 8kɛ́yíɛ́nɛ̀ Kɑbibɑii nɛ̀ Sɑdɑii kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ bɛmɔu kɛ́mbo sikɔusìwɛi nɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ bɛ̀ni (928). 9Sikidi birɛ Sowɛɛri weè do bɑkɛ́ dɛ kó ditĩ̀nnì kɛ̀ Sennuyɑɑ birɛ Sudɑɑ ò pòkoo. 10Ikuɔ́ nìùbɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ Yoyɑdibu birɛ Yedɑyɑ ḿbo nɛ̀ Yɑkinni. 11Ikuɔ́ nìùtì diɛwè Asitubu weè do pɛitɛ́ Mɛdɑyɔti, kòo pɛitɛ́ Sɑdɔki, kòo pɛitɛ́ Mɛsudɑmmu kòo pɛitɛ́ Idikiyɑ kòo pɛitɛ́ Sedɑyɑɑ. 12Kɛ̀ bɛ̀ɛ yíɛ́nɛ̀ bɛ nɑɑ̀mùntì kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do pĩ́ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mutɔ̃mmú, kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ sikɔusìni nɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ (822). Mɑdikiɑ weè do pɛitɛ́ Pesuu kɛ̀ Peseuu pɛitɛ́ Sɑkɑrii kɛ̀ Sɑkɑrii pɛitɛ́ Amutisi kɛ̀ Amutisii pɛitɛ́ Pedɑyɑɑ kɛ̀ Pedɑyɑɑ pɛitɛ́ Yedokɑmmu, kòo pɛitɛ́ Adɑyɑ. 13Kɛ̀ bɛ̀ɛ yíɛ́nɛ̀ sicɛ̃́ĩ kó bɛkótíbɛ̀ sikɔusìdɛ́ nɛ̀ sipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ (242) nɛ̀ Amɑsɑii bɛɛ̀ do tú o botí kɔbɛ: Imɛɛ weè do pɛitɛ́ Misidemɔti kòo pɛitɛ́ Asɑii kɛ̀ Asɑii pɛitɛ́ Asɑdɛɛdi. 14Nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ yɛkɔ̃m̀bùɔ̀ yɛmbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do tú o botí kɔbɛ Sɑbidiɛri weè do bɑkɛ́ dɛ kó ditĩ̀nnì, ò do tú Akedodimmu birɛ ndɛ. 15Bunni weè do pɛitɛ́ Asɑbiɑ kɛ̀ Asɑbiɑɑ pɛitɛ́ Asidikɑmmu, kòo pɛitɛ́ Asubu, kɛ̀ Asubuu pɛitɛ́ Semmɑyɑ Defiibɛ botí kɔbɛ mbɛ. 16Nɛ̀ Defiibɛ kó bɛkótíbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do bɑkɛ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ towɑɑ̀ kó mutɔ̃mmú Sɑbetɑii nɛ̀ Yosɑbɑdi 17Asɑfu weè do pɛitɛ́ Sɑbudi, kɛ̀ Sɑbudii pɛitɛ́ Misee, kɛ̀ Misee pɛitɛ́ Mɑtɑnniyɑ bɛɛ̀ do ɔ̃ɔ̃ niitɛ́ Kuyie nsɑ̃ɑ̃ nkó iyiɛ kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ɛ nɛ́ cɔ́útɛ́. Kɛ̀ Bɑkibukiɑ ntú odɛ́rì Mɑtɑnniyɑ tebìí miɛkɛ tɛɛ̀ ò pòkoo, kɛ́yíɛ́nɛ̀ Abudɑ. Yedutunni weè do pɛitɛ́ Kɑdɑri, kɛ̀ Kɑdɑri pɛitɛ́ Sɑmmuɑ kɛ̀ Sɑmmuɑ nɛ́ pɛitɛ́ Abudɑ. 18Defiibɛ bɛ̀ɛ̀ do bo Sedisɑdɛmmu bɛ̀ do bo sikɔusìdɛ́ nɛ̀ sipísìni nɛ̀ bɛ̀nɑ̀ɑ̀ ndi (284). 19Dɛ kó difɔ̃nkúò bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ yɛbòrɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ntú Akubu nɛ̀ o nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do ɔ̃ ḿbo yɛbòrɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ḿbo tɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìyiekɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ (172). 20Defiibɛ sɔmbɛ nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ sɔmbɛ kɛ̀ bɛ̀ ḿbo Sudɑɑ kɔbɛ kó yɛhɛkɛ̀ tɛyɛ̀ miɛkɛ bɑ́ wè o ɛì. 21Bɛ̀ɛ̀ do tú Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ bɛɛ̀ do bo Sedisɑdɛmmu kó dicɛ̃kɑrì bɛ̀ tu dì Ofɛri, Tisiɑ nɛ̀ Kisipɑ kɛ̀ bɛɛ̀ mbɛ̀ ni. 22Asɑfu weè do pɛitɛ́ Misee, kòo pɛitɛ́ Mɑtɑnniyɑ kɛ̀ Mɑtɑnniyɑ pɛitɛ́ Asɑbiɑ, kɛ̀ Asɑbiɑɑ pɛitɛ́ Bɑni kòo pɛitɛ́ Usii, kòò nni Defiibɛ Sedisɑdɛmmu miɛkɛ, Asɑfu kó kunɑɑ̀mùnkù kɔbɛ mbɛ, bɛ̀ɛ̀ do ni bɛ̀ɛ̀ tu bɛdèmbɛ̀ kó ditĩ̀nnì Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ. 23Bɛ̀ɛ̀ yó mbie ndɛbémbénnɛ̀, okpɑ̀ɑ̀tì do wɑ̃̀rimu bɛ yètɛ̀ kɛ́nyɛ̃́ ò yó mbɛ̀ toti mɛ̀ɛ̀ botí mutɔ̃mmú bɑ́ dìì yiè. 24Sedɑɑ nɑɑ̀mùnkù kou Mɛsesɑbɛɛri birɛ Petɑyɑɑ Sudɑɑ wuɔ nkou weè do nɑ́ɑ́nnɛ̀ bɛ kó diyètìrì Pɛdɛsi kóo kpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀. 25Sudɑɑ wuɔ nkɔbɛ mɑbɛ̀ bɛɛ̀ do bo Kidiyɑ-Adibɑ nɛ̀ o kó sihɛkɛsí kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ ḿbo Dibonni nɛ̀ o kó sihɛkɛsí kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ bo Yekɑbusɛdi nɛ̀ o kó sihɛkɛsí. 26Kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ bo Yesuwɑ nɛ̀ Mɔdɑdɑ nɛ̀ Bɛti-Pɑdɛti 27nɛ̀ Asɑɑ-Suɑdi nɛ̀ Bɛɛrisebɑɑ nɛ̀ yɛ kó sihɛkɛsí. 28Nɛ̀ Sikidɑki nɛ̀ Mɛkonnɑ nɛ̀ dɛ kó sihɛkɛsí 29nɛ̀ Ã-Dimɔɔ nɛ̀ Tisodeɑ nɛ̀ Yɑdimuti 30Sɑndoɑɑ nɛ̀ Adudɑmmu dɛ kó sihɛkɛsí nɛ̀ Dɑkiisi nɛ̀ o kó sihɛkɛsí nɛ̀ Asekɑɑ nɛ̀ o kó sihɛkɛsí bɛ̀ do bo Bɛɛrisebɑɑ bɑkù cɑ̃̀nku nku kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Inɔmmu kó kubiriku kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀. 31Bɛnsɑmɛɛ wuɔ nkɔbɛ do bo Kebɑɑ nɛ̀ Mikimɑsi nɛ̀ Ayɑ nɛ̀ Bɛtɛɛri dɛ kó sihɛkɛsí nsi, 32Annɑtɔti nɛ̀ Nɔbu nɛ̀ Anɑnniyɑ 33Asɔɔ nɛ̀ Dɑmɑɑ Kitɑimmu 34Adidi nɛ̀ Siboyimmu nɛ̀ Nɛbɑdɑdi 35Dɔdi nɛ̀ Anɔɔ nɛ̀ bɛ̀ do tú dɛ̀ bɛyɑ́ntìbɛ̀ kó kubiriku. 36Kɛ̀ Defiibɛ mɑbɛ̀ ḿbo Sudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ kɔbɛ cuokɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\