NƐEMII 4

1Sɑ̃mbɑdɑɑ nɛ̀ Tobiyɑ nɛ̀ Adɑbubɛ nɛ̀ Amɔniibɛ nɛ̀ Asidodiibɛ bɛ̀ kèè dìì mɔ̀nnì ti mɑɑ́mɛ̀ kuduotí kɛ ĩ̀ĩ́tí yɛfɔ̃̀tɛ̀ kɛ fitɛ́, kɛ̀ bɛ miɛkɛɛ pɛikɛ mɛdiɛ̀. 2Kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ bɛmɔu kɛ bo kɔtɛní kɛ́do Sedisɑdɛmmu kóò cɑ̀kɛ. 3Kɛ̀ tí kuɔ́nnɛ̀ Kuyie nkɛ́wɑɑ́ mbɛ̀ɛ̀ bo mbɑɑ dihɛì kuyie nnɛ̀ kɛyènkɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ tɑnní. 4Kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: Bɛtɔ̃mbɛ̀ ɔ̀umu! Dɛ̀ɛ̀ pùɔ nkɛ̀ dɛ̀ dɛu, ti bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́mɑɑ́ kuduotí kɛ́deè. 5Kɛ̀ ti dootitɔbɛ̀ biɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: Bɛ̀ í yó ndɑkɛ ti kpɛ́í nkɛ̀, tí bɛ̀ do kɛ́ bɛ̀ kùɔ kɛ̀ mutɔ̃mmúu pɑɑ̀. 6Sifubɛ bɛ̀ɛ̀ bo ti dootitɔbɛ̀ ɛkɛ̀ fitímɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nkɔrìní kucɛ mɛ̀pɛ́u kɛ ti nɑ́ɑ́ nkɛ tú: Bɛ̀ kèrínímu tipíìtì timɔu kɛ bo ti do. 7Mɛm̀mɛ kɛ̀ nh oo nhoo mbɛnìtìbɛ̀ kuduotí fɔ̃nkúò yɛfɔ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ́ bɛ̀ tũ̀nnɛ bɛ nɑɑ̀mùntì dò ndòmmɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ ntɔ bɛ se nɛ̀ bɛ kpɑ̃ɑ̃̀ nnɛ̀ bɛ tɑ̃nnɛ̀. 8Kɛ̀ n yɑ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ bomɛ̀ kɛ́ítɛ́ kɛ́pĩɛ̃kɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ dihɛì kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ bɛbeémbɛ̀ nɛ̀ bɛsɔmbɛ kɛ dɔ̀: Di bɑ́ mbɛ̀ yĩ̀ɛ̃̀kù, dentɛnɛ̀ní Kuyie ndi tũ nkù kpeńnìmɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ kù dé, kpɑnnɛ̀ di tebìí kpɛ́í nnɛ̀ di bí kpɛ́í, initidɑɑì nɛ̀ initipòì nɛ̀ di pobɛ̀ nɛ̀ di cɛ̃́ĩ. 9Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti dootitɔbɛ̀ɛ keè ti kèèmɛ̀ bɛ kpɛ́í, kɛ́bɑntɛ́ Kuyie ncɑ̀kɛmɛ̀ bɛ dɔ́ kɛ́dɔɔ̀ tì. Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ tí wɛ̃tɛ kuduotí borɛ̀ bɑ́ wè kòo sɔɔtɛ́ o tɔ̃mmú. 10Kɛ̀ tí túótɛ́ dɛ kó diyiè nɛ̀ yɛwe yɛ̀ɛ̀ kpɑɑní, kɛ̀ bɛtɔ̃mbɛ̀ dikéè diì nní mpĩ́ mmutɔ̃mmú, kɛ̀ dikéè tɛrì tɔ yɛkpɑ̃ɑ̃̀ nnɛ̀ tidɔpììtì nɛ̀ dɛtɑ̃nnɛ̀ kɛ dɑ́ɑ́tí yɛmɑ́tìyɑɑ̀bòrɛ̀, kɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ còḿmú Sudɑɑ kɔbɛ fɔ̃nkúò. 11Kɛ̀ bɛmɑribɛ̀ mmɑɑ̀, bɛ̀ɛ̀ bɛ̀ duɔ̀ ntitɑ̃́tì kɛ̀ bɛ̀ mpĩ́nnɛ̀ mutɔ̃mmú sinɔu sìmɑsì mɑsì kɛ̀ sitɛsì tɔ tikpɑ̀rìnɛntì. 12Kɛ̀ bɛmɑribɛ̀ mmɑɑ̀ kɛ yi yɛse, kɛ̀ ditɑ̃tɛheù yiɛ̀ ncòḿmú m píkù. 13Kɛ̀ n nɑ́kɛ́ bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ bɛbeémbɛ̀ nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ sɔmbɛ kɛ dɔ̀: Mutɔ̃mmú dɛumu kuduotí í sénní kɛ̀ ti dò nti bíɛ́kɛ̀ ti bíɛ́kɛ̀ òmɔù í tɔ̀kɛ́nɛ̀ otɔù. 14Kɛ̀ di bo kùù píkù kɛ kèè ditɑ̃tɛheù kuɔ́mmɛ̀, dí tíí nkɛ́kɔtɛní ti borɛ̀, Kuyie nti tũ nkù yóó kpɑ̀mmu ti kpɛ́í. 15Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti níí mpĩ́ mmutɔ̃mmú kukṹnwentóo nɛ̀ kɛyènkɛ̀, ti miɛkɛ kɛ̀ dikéè níí ntɔ yɛkpɑ̃ɑ̃̀. 16Kɛ̀ n nɑ́kɛ́ bɛ̀ɛ̀ ni mutɔ̃mmú kɛ dɔ̀: Bɑ́ wè nɛ̀ o kó ditĩ̀nnì bɛ̀ níí nyié nSedisɑdɛmmu miɛkɛ kɛ níí nti bɑɑ kɛyènkɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ wentɛ́ bɛ̀ mpĩ́ mmutɔ̃mmú. 17Mí nnɛ̀ n tebìí nɛ̀ n kó bɛtɔ̃mbɛ̀ nɛ̀ ti bɑ̀rìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ti nɛínɛ̀, òmɔù í ndɛì o yɑ̀ɑ̀tì, bɑ́ wè kòò mpikú kukpɑ̀rìnɛnkù o nɔ̀ùtɛ̀ youtɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\