MUKÉTÍMÙ 1

1Isidɑyɛɛribɛ yɛ̀ Esibiti kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ dibenni ndi. Dibenni dɛ́rì kóo tɑ̃̀nkù odɛ́rì kó diyiè ketirì, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Mɔyiisi Sinɑii kó dikpɑ́ɑ̀ ku tɑummɛ̀ tou miɛkɛ kɛ dɔ̀: 2Kɑɑnnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ́ntũ mbɛ nɑɑ̀mùntì tũmmɛ̀ titɔbɛ̀ nɛ̀ bɛ cɛ̃́ĩ tũ ntũmmɛ̀ sitɔbɛ̀, di kɑɑ mbɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tu bɛnitidɑɑbɛ̀ kɛ́wɑ̃ri bɑ́ wè o yètìrì. 3Mɔyiisi fɔ̃́ nnɛ̀ Anɔɔ di kɑɑ nyIsidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ́ntɔ kɛ deètìnko bɛ̀ɛ̀ bo nɑ kɛ́kɔtɛ mudoò bɛ tĩ̀rɛ̀ dòmmɛ̀. 4Bɑ́ kùù nɑɑ̀mùnkù bɛ cɛ̃́ĩ miɛkɛ dí dɛitɛ okótì òmɑ́ɑ̀ òmɑ́ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ ndi nɛínɛ̀. 5Ntɛ bɛ̀ɛ̀ yóó di nɛinɛ̀ bɛ yètɛ̀: Dubɛnni kó kunɑɑ̀mùnkù miɛkɛ, Sedeuu birɛ Edisuu. 6Simmɛɔ̃ɔ̃ kɔku miɛkɛ, Sudisɑdɑii birɛ Sedumiɛri. 7Sudɑɑ kɔku, Amminɑdɑbu birɛ Nɑsɔ̃ɔ̃. 8Isɑkɑɑ kɔku, Suɑɑ birɛ Nɛtɑnnɛyɛɛdi. 9Sɑbunɔɔ kɔku, Edonni birɛ Ediɑbu. 10Sosɛfu kó ibí Efɑdɑimmu nɛ̀ Mɑnɑnsee bɛ kó tinɑɑ̀mùntì kɔbɛ: Efɑdɑimmu kɔku, Ammiudi birɛ Edisɑmɑ. Mɑnɑnsee kɔku, Pedɑsuu birɛ Kɑmmidiyɛɛdi. 11Bɛnsɑmɛɛ kɔku, Kideonii birɛ Abidɑnni. 12Dɑnni kɔku, Amisɑdɑii birɛ Ayiesɛɛ. 13Asɛɛ kɔku, Okɑdɑnni birɛ Pɑkiyɛɛdi. 14Kɑdi kɔku, Deuyɛɛdi birɛ Ediɑsɑfu. 15Nɛfutɑdii kɔku, Enɑnni birɛ Aidɑ. 16Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ do tú bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀mbɛ. Bɛ̀ do tú bɛ̀ɛ̀ kòtí bɛ̀mbɛ bɛ botí miɛkɛ kɛ ni bɛnìtìbɛ̀ sikɔupí. 17Mɛm̀mɛ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀, 18kɛ́tíí nyIsidɑyɛɛribɛ bɛmɔu otɑ̃̀nkù dɛ́rì kó diyiè ketirì, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ bɑtɛ bɛ nɑɑ̀mùntì nɛ̀ bɛ cɛ̃́ĩ, kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛi bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìdɛ́ sìdɛ́ kɛ́ndeètìnko. 19Mɛm̀mɛ Mɔyiisi bɛ̀ kɑ̀ɑmmɛ̀ Sinɑii kó dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo tì nhò nɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀. 20Bɛ̀ bɑ̀tɛ dìì mɔ̀nnì Dubɛnni wèè tu Isidɑyɛɛribɛ kóo po kó kunɑɑ̀mùnkù kɛ́deè kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑɑ mbɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tùɔ̀kɛ yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ́ndeètìnko, bɛ̀ɛ̀ dò mbɛ̀ bo nɑ kɛ́kɔtɛ mudoò. 21Bɛ̀ do kɑ̀ɑ mbɛ̀ Dubɛnni kó kunɑɑ̀mùnkù bɛ̀ do bo sikɔupípísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sikɔupísìkuɔ̀ nɛ̀ sikɔusìnùmmù ndi (46500). 22Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑtɛ Simmɛɔ̃ɔ̃ kó kunɑɑ̀mùnkù kɛ́kɑɑ mbɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ́ndeètìnko bɛnitidɑɑbɛ̀ mɑ́ɑ̀ kɛ́wɑ̃ri bɛ yètɛ̀. 23Kɛ̀ bɛ̀ ḿbo sikɔupípísìnùmmù nɛ̀ sikɔupísìwɛi nɛ̀ sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti (59300). 24Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑtɛ Kɑdi nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ bɛ cɛ̃́ĩ dò ndòmmɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀, bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ́ndeètìnko bɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́nɑ kɛ́kɔtɛ mudoò. 25Kɛ̀ bɛ̀ ḿbo sikɔupípísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sikɔupísìnùmmù nɛ̀ sikɔusìkuɔ̀ nɛ̀ sipísìnùmmù (45650). 26Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑtɛ Sudɑɑ nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ bɛ cɛ̃́ĩ dò ndòmmɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀, bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ́ndeètìnko bɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́nɑ kɛ́kɔtɛ mudoò. 27Kɛ̀ bɛ̀ ḿbo sikɔupípísìyiekɛ̀ nɛ̀ sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sikɔusìkuɔ̀ (74600). 28Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑtɛ Isɑkɑɑ nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ bɛ cɛ̃́ĩ dò ndòmmɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ́ndeètìnko, bɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́nɑ kɛ́kɔtɛ mudoò, 29kɛ̀ bɛ̀ ḿbo sikɔupípísìnùmmù nɛ̀ sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sikɔusìnɑ̀ɑ̀ (54400). 30Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑtɛ Sɑbunɔɔ nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ bɛ cɛ̃́ĩ dò ndòmmɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ́ndeètìnko bɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́nɑ kɛ́kɔtɛ mudoò, 31kɛ̀ bɛ̀ ḿbo sikɔupípísìnùmmù nɛ̀ sikɔupísìyiekɛ̀ nɛ̀ sikɔusìnɑ̀ɑ̀ (57400). 32Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑtɛ Sosɛfu birɛ Efɑdɑimmu kó kunɑɑ̀mùnkù kɔbɛ bɛ cɛ̃́ĩ dò ndòmmɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ́ndeètìnko, bɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́nɑ kɛ́kɔtɛ mudoò, 33kɛ̀ bɛ̀ ḿbo sikɔupípísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sikɔusìnùmmù (40500). 34Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑtɛ Mɑnɑnsee, Sosɛfu birɛ tɛrɛ̀ kó kunɑɑ̀mùnkù kɔbɛ, bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ́ndeètìnko, bɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́nɑ kɛ́kɔtɛ mudoò, 35kɛ̀ bɛ̀ ḿbo sikɔupípísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikɔupísìdɛ́ nɛ̀ sikɔusìdɛ́ (32200). 36Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑtɛ Bɛnsɑmɛɛ kó kunɑɑ̀mùnkù kɔbɛ bɛ cɛ̃́ĩ dò ndòmmɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ́ndeètìnko, bɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́nɑ kɛ́kɔtɛ mudoò, 37kɛ̀ bɛ̀ ḿbo sikɔupípísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikɔupísìnùmmù nɛ̀ sikɔusìnɑ̀ɑ̀ (35400). 38Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑtɛ Dɑnni kó kunɑɑ̀mùnkù kɔbɛ bɛ cɛ̃́ĩ dò ndòmmɛ̀, bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ́ndeètìnko, bɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́nɑ kɛ́kɔtɛ mudoò, 39kɛ̀ bɛ̀ ḿbo sikɔupípísìkuɔ̀ nɛ̀ sikɔupísìdɛ́ nɛ̀ sikɔusìyiekɛ̀ (62700). 40Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑtɛ Asɛɛ kó kunɑɑ̀mùnkù kɔbɛ bɛ cɛ̃́ĩ dò ndòmmɛ̀, bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ́ndeètìnko, bɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́nɑ kɛ́kɔtɛ mudoò, 41kɛ̀ bɛ̀ ḿbo sikɔupípísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ tɛkɔupíítɛ̀ nɛ̀ sikɔusìnùmmù (41500). 42Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑtɛ Nɛfutɑdii kó kunɑɑ̀mùnkù kɔbɛ bɛ cɛ̃́ĩ dò ndòmmɛ̀, bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ́ndeètìnko, bɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́nɑ kɛ́kɔtɛ mudoò. 43Kɛ̀ bɛ̀ ḿbo sikɔupípísìnùmmù nɛ̀ sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikɔusìnɑ̀ɑ̀ (53400). 44Mɛm̀mɛ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó tinɑɑ̀mùntì tɛpíítɛ̀ nɛ̀ tìdɛ́tì kó bɛkótíbɛ̀ kɑ̀ɑmmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ cɛ̃́ĩ dò ndòmmɛ̀. 45Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑtɛ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ́ndeètìnko bɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́nɑ kɛ́kɔtɛ mudoò, 46kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ bɛmɔu kɛ́mbo sikɔupíkɔùsìkuɔ̀ nɛ̀ sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikɔusìnùmmù nɛ̀ sipísìnùmmù (603550). 47Bɛ̀ nɛ́ í nwɛ̃nnɛ́nɛ̀ Defii kó kuwuɔ nkɛ kɑ̀ɑ. 48Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 49A bɑ́ɑ́ kɑɑ nDefii kó kuwuɔ, ɑ bɑ́ɑ́ bɛ̀ kɑ̀ɑnnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ. 50Á bɛ̀ duɔ́ mmɛtɑummɛ̀ tou kó mutɔ̃mmú, kɛ̀ bɛ̀ ndɑkɛ n nɛntì kpɛ́í nnɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ cɛ̃́nkɛ tú mɛtɑummɛ̀ tou kpɛrɛ. Bɛɛ̀ yó ntɔu n tɑummɛ̀ tou nɛ̀ di nɛntì, bɛɛ̀ yó nte dɛ kó mutɔ̃mmú, kɛ̀ di bɑ̀tɛ́ dɛ̀ bɛɛ̀ yóó fitɛ́ mɛtɑummɛ̀ tou. 51Kɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tou do nkɛ́sɔɔ́ ndikɑrì bɛɛ̀ yóó dì kpèétɛ́, kɛ̀ dì tùɔ̀kɛ dì bo cómmú dɛ̀, bɛ̀ɛ dì còńnɛ́. Wèè í tú Defii botí kou kòò dì tɔ̀ɔ́nnɛ̀ bɛ̀ɛ ò kùɔ. 52Isidɑyɛɛribɛ bɑ́ dìì tĩ̀nnì dì níí bɑ́tɛ́ di kó mɛfíè, di kó mɛcɑnnimɛ̀ borɛ̀. 53Kɛ̀ Defiibɛ bɛɛ̀ bɑ́tɛ́ kɛ́fitɛ́ mɛtɑummɛ̀ tou, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie mmí nKuyie nkɛ̀ m miɛkɛ bɑ́ɑ́ do Isidɑyɛɛribɛ. Defiibɛ bɛɛ̀ yó mpĩ́ mɛtɑummɛ̀ tou miɛkɛ mutɔ̃mmú. 54Mɛm̀mɛ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ tũnnɛ weti weti ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ̀kɛ́ tì Mɔyiisi bɛ kpɛ́í nkòò tì mbɛ̀ nɑ̀kɛ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\