MUKÉTÍMÙ 10

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 2Duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yiɛ ntimɑ́tì pɛ́ítì kɛ́dɔɔ̀ yɛmɑ́tìtɑ̃tɛhe yɛ̀dɛ́ɛ̀, bɛ̀ níí yóó yɛ nheé kɛ̀ dí tíí, yoo bɛ̀ɛ eé kɛ̀ dí ítɛ́ di bɑ̀tɛ́ dɛ̀. 3Bɛ̀ níí yóó yɛ nheé kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔuu tíí nhɑ borɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tou borìnùù. 4Kɛ̀ bɛ̀ níí eé ditɑ̃tɛheù dìmɑ́ɑ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ sikpɑ̀ɑ̀tìbìí bɛɛ̀ dò nkɛ́tíí nhɑ borɛ̀. 5Kɛ̀ bɛ̀ mɛ nheé kɛ iinɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kɑ̀ri mɛtɑummɛ̀ tou diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ kɛ́kétɛ́. 6Kɛ̀ bɛ̀ yíɛ́ kɛ eé kɛ iinɛ̀, kubɑkù cɑ̃̀nku kɔbɛɛ ítɛ́ kɛ́kétɛ́. 7Kɛ̀ dì mɛ ndɔ́ kɛ́tíí nyIsidɑyɛɛribɛ bɛmɔu ndi, dí eé di bɑ́ɑ́ iinɛ̀. 8Anɔɔ bí ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛɛ̀ yó nheu yɛtɑ̃tɛhe, dɛ yó ntú di kó ikuɔ́ nyi nɛ̀ di yɑɑ̀bío sɑ̃́ɑ̃̀. 9Kɛ̀ di mɛ mbɑ̀ɑ́tí kɛ bo do di dootitɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ di fɛ̃́ũnko bɛ̀mbɛ mudoò, di eé ditɑ̃tɛheù kɛ́iinɛ̀. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmí nwèè di te n yóó dentɛnímu di kpɛ́í nkɛ́ di dɛɛtɛ́nɛ̀ di dootitɔbɛ̀. 10Kɛ̀ di mɛ nhɑ̃nnɛ́ tikpɛitì nti yoo dibɑnni n kpɛ́í nyoo otɑ̃̀nkù pɑ̀nwè kó dibɑnni, kɛ̀ di yó n fíé dìì mɔ̀nnì iwũɔ̃ kɛ́tuɔ nyoo mɛtɑummɛ̀ kpɛyi, dí eé ditɑ̃tɛheù kɛ̀ n dentɛní di kpɛ́í. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì di te. 11Isidɑyɛɛribɛ do yɛ̀ Esibiti kɛ́mbo bɛ benni dɛ́rì otɑ̃̀nkù dɛ́rì kó diyiè sipísìdɛ́ kó diyiè ndi, diwɛtirì ìtɛ́mɛ̀ Kuyie ntɑummɛ̀ tou mɛtɑummɛ̀ tɔu bo dìì miɛkɛ di ĩ́nkɛ̀. 12Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ ítɛ́ Sinɑii kó dikpɑ́ɑ̀ kɛ́dɔ́ɔ́tɛ́ bɛ̀ dò nkɛ́kétɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí. Kɛ̀ diwɛtirìi kɔtɛ kɛ́cómmú Pɑdɑnni kpɑ́ɑ̀ miɛkɛ. 13Mɛɛ̀ do tú kucɛ mɛketimɛ̀ bɛ̀ ìtɛ́mɛ̀ kɛ́ntũ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo ti nɑ̀kɛ́mɛ̀ Mɔyiisi kòo tì mbɛ̀ nɑ̀kɛ́. 14- 16Sudɑɑ kó ditĩ̀nnì kɔbɛ nɛ̀ Isɑkɑɑ kpɛri kɔbɛ nɛ̀ Sɑbunɔɔ kpɛri kɔbɛ bɛɛ̀ yó ntú bɛketibɛ̀ kɛ́ítɛ́nɛ̀ bɛ kó mɛcɑnnimɛ̀ kɛ̀ Amminɑdɑbu birɛ Nɑsɔ̃ɔ̃ nni Sudɑɑ kɔbɛ kó dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì. Kɛ̀ Suɑɑ Nɛtɑnnɛyɛɛdi nni Isɑkɑɑ kɔbɛ kó dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì kɛ̀ Edonni birɛ Ediɑbu nni Sɑbunɔɔ kɔbɛ kó dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì. 17Kɛ̀ bɛ̀ɛ uutɛ́ mɛtɑummɛ̀ tou kɛ́kpɛ́ú. Kɛrisonni bí nɛ̀ Mɛdɑdi kpɛyi bɛɛ̀ do te bɛ̀ bo ndì tɔumɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ tɔ kɛ́kétɛ́. 18- 20Bɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Dubɛnni kó ditĩ̀nnì kɔbɛ nɛ̀ Simmɛɔ̃ɔ̃ kó ditĩ̀nnì nɛ̀ Kɑdi kó ditĩ̀nnì kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ntú bɛdɛ́ríbɛ̀ kɛ́kétɛ́nɛ̀ bɛ kó mɛcɑnnimɛ̀ kɛ̀ Sedeuu birɛ Edisuu nni Dubɛnni kó dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì. Kɛ̀ Sudisɑdɑii birɛ Sedumiɛri nni Simmɛɔ̃ɔ̃ kó dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì. Kɛ̀ Deuyɛɛdi birɛ Ediɑsifu nni Kɑdi kó dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì. 21Bɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Keɑti nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ tɔu Kuyie ntɑummɛ̀ tɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ kétɛ́, Defiibɛ tɔbɛ̀ do niitɛ́mu kɛ́cónnɛ́ mɛtɑummɛ̀ tou kɛ̀ bɛ̀ bo ntuɔ̀kòo. 22- 24Bɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Efɑdɑimmu kó ditĩ̀nnì kɔbɛ nɛ̀ Mɑnɑnsee kó ditĩ̀nnì kɔbɛ nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ kó ditĩ̀nnì kɔbɛ kɛ̀ bɛɛ̀ ntú bɛtɑ̃ɑ̃́mbɛ̀ kɛ́kétɛ́ nɛ̀ bɛ kó mɛcɑnnimɛ̀ kɛ̀ Ammiudi birɛ Edisɑmɑ nni Efɑdɑimmu kó dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì kɛ̀ Pedɑsuu birɛ Kɑmmidiyɛɛri nni Mɑnɑnsee kɔbɛ kó dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì kɛ̀ Kideonii birɛ Abidɑnni nni Bɛnsɑmɛɛ kɔbɛ kó dihɑ̃ɑ̃pɔ̀nntĩ̀nnì 25- 27Bɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Dɑnni kɔbɛ kó ditĩ̀nnì nɛ̀ Asɛɛ kɔbɛ kó ditĩ̀nnì nɛ̀ Nɛfutɑdii kɔbɛ kó ditĩ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̃ɑ̃ nfɛnɑfɛ fũ̀ɔ̃̀ nɛ̀ bɛ kó mɛcɑnnimɛ̀. Kɛ̀ Amisɑdɑii birɛ Ayesɛɛ nni Dɑnni kó dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì kɛ̀ Okɑdɑnni birɛ nni Asɛɛ kó dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì kɛ̀ Enɑnni birɛ Aidɑ nni Nɛfutɑdii kó dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì. 28Isidɑyɛɛribɛ kó yɛtĩ̀rɛ̀ do iiti miɛ̀ mbotí nku bɛ ɑ̃ɑ̃pɔ̀nkɑrɛ̀ kɛ keri. 29Mɛm̀mɛ kɛ̀ Mɔyiisii nɑ́kɛ́ o cɔ̀kù Deuyɛɛdi, Mɑndiyɑ̃ɑ̃ ɛì kou kó dɛbirɛ Obɑbu kɛ dɔ̀: Ti kɔri ti Yiɛ̀ nKuyie nyɛ̃ nkù yóó ti duɔ́ ndìì ɛì ndi, yóu kɛ̀ tí nnɛí, ɑ yóó pɛ́tɛ́mu mɛsɑ̀ɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyɛ̃ nkù yóó ti duɔ́ mmɛ̀. 30Kɛ̀ Obɑbuu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N bɑ́ɑ́ nɛi n kũnti n ciɛ nkɛ n kɔbɛ borɛ̀. 31Kɛ̀ Mɔyiisi dɔ̀: Bɑ́ɑ́ ti bɔntóo fɔ̃́ɔ̃̀ yɛ̃́ dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ dɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́bɑ́tɛ́, fɔ̃́ɔ̃̀ dò nkɛ́ tí niitɛ́. 32Kɑ̀ɑ ti nɛinɛ̀ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nti dɔ̀ɔ̀ dìì mɔ̀nnì kù do yɛ̃ nkù yóó ti dɔɔ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ ɑ í yóó mɔ́ntɛ́ ɑ kɔ̃mɛ. 33Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑ̃rì kɛ́mmɔkɛ yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti mucèmmu kɛ̀ Kuyie ntɑummɛ̀ tɔu ni bɛ ììkɛ̀, dɛ kó yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti miɛkɛ kɛ bo yɑ̀ bɛ̀ bo bɑ́tɛ́ dɛ̀. 34Bɛ̀ do ìtɛ́ kuyie nku, kɛ̀ Kuyie nkó diwɛtirì mbɛ̀ dɑ̀ɑ́tí. 35Kuyie ntɑummɛ̀ tɔu ketɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ̀ Mɔyiisii kuɔ́nko kɛ dɔ̀: Kuyie, nyítɛ́ kɛ́cómmú! Kɑ̀ɑ dootitɔbɛ̀ɛ cíɛ́tɛ́, kɑ̀ɑ níímbɛ̀ ncokù ɑ ììkɛ̀. 36Kɛ̀ bɛ̀ ĩ̀ńnɛ́ dìì mɔ̀nnì mɛtɑummɛ̀ tɔu wèe pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nwɛ̃tɛní kɛ́mbo ɑ kɔbɛ kuwuɔ ndiɛkù Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\