MUKÉTÍMÙ 11

1Diyiè mɑrì kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ tuutɛ kɛ́kpɑnnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ kùu dɛ̀ kèè kɛ̀ ku miɛkɛɛ bɛ̀ pɛikɛ kɛ̀ kùù cṹũnní muhɑ̃ɑ̃́ nkɛ̀ mùu cɔ́útɛ́ bɛ kɑrì kupíkù kùmɑ́ɑ̀. 2Kɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔ́nnɛ̀ Mɔyiisi kòo bɑ́ntɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ nkú. 3Kɛ̀ bɛ̀ɛ yú dɛborɛ̀ kɛ dɔ̀ Tɑbedɑɑ (dɛ̀ɛ̀ tu kuhɑ̃ɑ̃tɔ̀ntɔ̀nkù), kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo dɛ ncɔ́ummɛ̀ bɛ kɑrì. 4Kɛ̀ kuníí pĩ́ mbɛsĩ́ntɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do nɛínɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ yɛ̀tì dìì mɔ̀nnì Esibiti, Isidɑyɛɛribɛ mɔ́mmɔmbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ tuutɛ kɛ́nkpɑnnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ tú: We mbo ti duɔ́ nyimɑɑ nkɛ̀ ti cɑ́ɑ́kɛ́? 5Ti kpɑɑ́ wúónnímu siyĩĩ ti do cɑ́ɑ́ nsì Esibiti fɑ̀ɑ̀rɛ̀ nɛ̀ yɛpérɛ̀ nɛ̀ yɛyɑɑ̀ nwɛɛtìyɛ̀ nɛ̀ tikũnfɑ̃ɑ̃̀tì nɛ̀ yɛdimɑsirɛ̀ dɛbotí dɛbotí. 6Ti dɛ mpɑ̀ɑ̀ diɛ nkɛ kɔ̃nnɛ̀ dikònnì. Mɑ́nnì mɑ́ɑ̀ mɑ́ɑ̀ bɑɑ nɛ́ nwe yɛwe yɛmɔu. 7Mɑ́nnì do ɔ̃ ndònnɛ̀ mɛdibii mmɛ kɛ pɛ́ì. 8- 9Timɑɑ̀ntì tiì ɔ̃ɔ̃ nwɛ̃nnɛ́ dɛ kó tidiitì kɛ́yɛ̀nní kɛyènkɛ̀ mɔ̀nnì. Kɛ̀ dɛ̀ wentɛ́ bɛ̀ɛ cíɛ́tóo kɛ́koúní, kɛ́nɑɑ nyoo bɛ̀ɛ ti kɛ́bénnɛ́, kɛ̀ bɛ̀ mɛ ndɔ́ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ yɛpɔ̃́mpũɔ̃. Dɛ kó tidiitì nɑɑtí do ɔ̃ ndònnɛ̀ yɛkɑ̀tìndɑ̀ kó kunɑɑtí nku. 10Kɛ̀ Mɔyiisii keè Isidɑyɛɛribɛ tùùtɛmɛ̀ kɛ kpɑnnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɑ́ tɛ̀ɛ̀ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛ touku bòrìnùù. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ pɛikɛ mɛdiɛ̀ nkɛ̀ Mɔyiisi yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀, 11kòo kuɔ́nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɔ̀: Kuyie mbɑ nkpɛ́í nte kɑ̀ɑ yóu kɛ̀ tiì nni ntùɔ̀kɛní? Dɛ̀ yĩ́mɛ kɑ̀ɑ n yetɛnɛ̀ ɑ kó mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ n tou nditɔu diì nkɛ tú nní nni bɛ nnìtìbɛ̀? 12Míì í pùó ndɛ kó kubotí, míì mɛ nyí kù pɛitɛ́. Dɛ̀ nɛ́ yĩmɛ kɑ̀ɑ tu nní mbɛ̀ ùúkú kubíyɔ̃kù ɔ̃ nhúúkúmɛ̀ ku birɛ, kɛ́ bɛ̀ tɑnnɛ̀ dihɛì ɑ do yɛ̃ nhɑ yóó duɔ́ ndì bɛ yɛmbɛ̀? 13M bo pɛ́tɛ́ dɛ imɑɑ nkɛ́duɔ́ nkubotí kuu? Bɛ̀ n kuɔ̀nnɛ̀mu kɛ tú m bɛ̀ duɔ́ nyimɑɑ nkɛ̀ bɛ̀ɛ cɑ́ɑ́kɛ́! 14M bɑ́ɑ́ nɑ m mɑ́ɑ̀ kɛ́tɔ bɛnìtìbɛ̀ biɛ, dɛ kó ditɔu n cɛ̃́ɛ̃́nɛ̀mu. 15Kɛ̀ dɛ̀ yó nni ndò mmiɛ̀, ɑ pɑ̃̀nkɛ n kuɔ. Kuyie mbɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ n tɛ̃́nkɛɛ yɑ̀ mɛyɛi mmiɛ, n dɑ bɑ́ɑ́mmu. 16Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Tíí nyIsidɑyɛɛribɛ miɛkɛ bɛkotibɑɑbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ḿbo sipísìyiekɛ̀. A yɛ̃́ kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́, kɛ̀ di kɔtɛní mɛtɑummɛ̀ tou fɔ̃́ nnɛ̀ bɛ kɛ́cómmú. 17N cutoomu kɛ bo dɑ bɛ́innɛ̀, n yóó bɛ̀ duɔ́ mmuyɑɑ́ nhɑ mɔkɛ mù botí nku, dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ dɑ teennɛ̀ bɛ nnìtìbɛ̀ kó ditɔu, kɑ̀ɑ tɛ̃́nkɛ bɑ́ ndi tɔ ɑmɑ́ɑ̀. 18Á bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ wénkùnnɛ bɛmɑ́ɑ̀: Nɑnkɛ di yóó cɑ́ɑ́kɛ́mu imɑɑ nkɛ yɛ̃́ díì n kuɔ́nnɛ̀mɛ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ tú: We mbo ti duɔ́ nyimɑɑ nkɛ̀ ti cɑ́ɑ́kɛ́? Ti do bo Esibiti kɛ yo nkunɑɑtí nku! Nɛ̀ dɛ kpɛ́í mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n yóó di duɔ́mmu imɑɑ nkɛ̀ di cɑ́ɑ́kɛ́. 19Dɛ̀ í tú diyiè dìmɑ́ɑ̀ miɛkɛ, yoo yɛ̀dɛ́ɛ̀ yoo yɛ̀nùmmù yoo tɛpíítɛ̀ yoo sipísìdɛ́ di yó nyì cɑ̀ɑ́mmɛ̀. 20Di yó nyì cɑ̀ɑ́ nkɛ́deè otɑ̃̀nkù nwe, di bo ciɛ̀ nkɛ́keè i nɔ́ú kɛ́ ì pɛ̃̀ kɛ yɛ̃́ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie ndi bonɛ̀mɛ̀mu kɛ̀ di m bùtínnɛ́ kɛ kuɔ̀ nkɛ tú: Bɑ nte kɛ̀ ti yɛ̀nní Esibiti. 21Kɛ̀ Mɔyiisi dɔ̀: Bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ m bonɛ̀ kɛ dò nkɛ́nɑ kɛ́kɔtɛ mudoò bɛ̀ bo sikɔupíkɔusìkuɔ̀ ndi (600000) kɑ̀ɑ tu ɑ bo mbɛ̀ duɔ́ nyimɑɑ nkɛ dɔ̀ otɑ̃̀nkɑ̀ɑ̀! 22Bɑ́ kɛ̀ ti fìé iwũɔ̃ imɔu bɛ̀ɛ cɑ́ɑ́kɛ́ kɛ́nsɑ̀nnɑ̀ɑ̀? Bɑ́ kɛ̀ ti ũrí dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kó siyĩĩ simɔu bɛ̀ bo cɑ́ɑ́kɛ́ kɛ́nsɑ̀nnɑ̀ɑ̀? 23Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɛ̃́nnɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n nɔ̀ùtɛ̀ kũpúrìmɑɑ̀? A yóó yɑ̀mu kɛ́nsɑ̀ kɛ̀ n dɑ nɑ̀kɛ́ tì bo dɔɔ̀ yoo tì bɑ́ɑ́ dɔɔ̀! 24Kɛ̀ Mɔyiisii yɛ̀nní kɛ́nɑ́kɛ́ bɛnìtìbɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ tì, kɛ́deè kɛ́tíí nyIsidɑyɛɛribɛ miɛkɛ bɛkotibɑɑbɛ̀ sipísìyiekɛ̀ kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ cómmú kɛ́fitɛ́ mɛtɑummɛ̀ tou. 25Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncútɛ́ní diwɛtirì miɛkɛ kɛ́bɛ́innɛ̀ Mɔyiisi kɛ́duɔ́ mmuyɑɑ́ nhò mɔ̀kɛ mù botí bɛkotibɑɑbɛ̀ sipísìyiekɛ̀ bɛmbɛ. Kuyie nYɑɑ́ mbɛ tɑ dìì mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ nnɑ́ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì dɛ kó dimɔ̀nnì dìmɑ́ɑ̀ miɛkɛ, bɛ̀ mɛ nyí sɔkɛ́. 26Dɛ̀ do sɔ̃́ mbɛkotibɑɑbɛ̀ sipísìyiekɛ̀ bɛmbɛ miɛkɛ bɛ̀dɛ́bɛ̀ bɛɛ̀ kpɑɑní bɛ̀ bɑ̀tɛ́ dɛ̀, kòò mɔù yètìrì tu Edidɑdi kòo tɔù kpɛri tú Mɛdɑdi, kɛ̀ Kuyie nYɑɑ́ ncútɛ́ní bɛ ĩ́nkɛ̀, bɑ́ bɛ̀ í mɛ nkɔ̀tɛnímɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tou, kɛ̀ bɛ̀ɛ ketɛ́ kɛ́nnɑ́ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì. 27Kòo dɑpɑ̀ɑ̀ mmɔùu cokɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Edidɑdi nɛ̀ Mɛdɑdi bɛ̀ nɑ̀ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì. 28Dɛ mɔ̀nnì Nunni birɛ Sosuwee wèè do nɛitinɛ̀ Mɔyiisi nɛ̀ o bíkɛ́mbɛ́ntì, kòo bɛ́i nkɛ dɔ̀: Okótì pɑɑ mbɛ kɛ̀ bɛ̀ bɑ́ nnɑ́ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì. 29Kɛ̀ Mɔyiisii ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: A yĩɛ̃̀kùmu n kpɛ́ínɑ́ɑ̀? Mí n dɔ́ Kuyie nduɔ́mmu ku Yɑɑ́ mbɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ nnɑ́ɑ́ nku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì. 30Mɛm̀mɛ Mɔyiisi nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kò mbɛ̀ bɑ̀tɛ́ dɛ̀. 31Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔnní kuyɑɑkperíkù mɑkù dɑ̀mɛ́ɛ̀rì bíɛ́kɛ̀, kɛ̀ kùu tɔní yɛpɛ̀pɛ́rɛ̀ kɛ́cóú mbɛ kɑrì kɛ̀ yɛ̀ɛ fitɛ́ tipíìtì timɔu kɛ́dɔú ntɛbɑ̀tɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ́mmɑ̀nnɛ̀ ɑ bo cemmɛ̀ diyiè dìmɑ́ɑ̀ miɛkɛ, kɛ́ncóú kɛ ìtɛ́nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kɛ mmɑ̀nnɛ̀ mɛ́tìrì òmɑ́ɑ̀. 32Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ ntṹṹ nkɛ kou, kɛ yɑ̀ɑ nyié nkɛ kou kɛ̀ dɛ̀ yɑ̀ɑ wentɛ́nko. Wèè tu ò í koú kɛ̀ dɛ̀ sũ dɛ̀ í ndòńtɛ́ cìdóò sikɔu sikɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀ yennɛ́ kɛ́fitɛ́ bɛ kɑrì. 33Kɛ̀ yɛ̀ nkpɑɑ́ kɛ ɑ̃ bɛ nɔ̀ miɛkɛ bɑ́ bɛ̀ mu nyí cɑ̀ɑ́kɛ́ yɛ kó imɑɑ nkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ bɛ pɛikɛ kɛ̀ kùu bɛ̀ potɛ́ kuyɛ̃ĩku diɛkù. 34Kɛ̀ bɛ̀ɛ yú dɛborɛ̀ kɛ dɔ̀ Kibodoti-Atɑɑfɑ, dɛ̀ɛ̀ tu kuníí kó kufɔ̃ti, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do dɛ nkũnnɛ́mɛ̀ kuníí do pĩ mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ndɔ́ kɛ́cɑ́ɑ́kɛ́ imɑɑ. 35Bɛ̀ dɛ nyìtɛ́ kɛ́kɔtɛ kɛ́bɑ́tɛ́ Asedɔti kɛ́kɑri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\