MUKÉTÍMÙ 12

1Kɛ Midiyɑmmu nnɑ́ɑ́nnɛ̀ Anɔɔ kɛ kpɑ Mɔyiisi tùótɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í Kuusi botí kóo nitipòkù. 2Kɛ̀ bɛ̀ nnɑ́ɑ́ nkɛ tú: Ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́ɑ́nnɛ̀ Mɔyiisi mɑ́ɑ̀ ndi kɛ í ti nɑ́ɑ́nnɑ́ɑ̀? Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkeè. 3Mɔyiisi do tú onìtì wèè í mɔkɛ wènwe tɛfentɛ̀ bɑ́ sɑ́m̀pɔ́, bɑ́ òmɔù í bo kutenkù miɛkɛ wèè ò dònnɛ̀. 4Dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ nɛ̀ Midiyɑmmu kɛ dɔ̀: Dí kɔtɛní dimɔu, di tɑ̃ɑ̃ti mɛmmɛ mɛtɑummɛ̀ tou borɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ. 5Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncútɛ́ní diwɛtirì miɛkɛ kɛ́cómmú mɛtɑummɛ̀ tou bòrìnùù kɛ yú Anɔɔ nɛ̀ Midiyɑmmu kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtoo bɛdɛ́. 6Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: Kéntɛ́nɛ̀ n yóó di nɑ́kɛ́ tì, kòò mɔù tu di miɛkɛ mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò mí nKuyie n yóó ò bɛnkɛ m mɑ́ɑ̀ nɛ̀ mɛbɛnkùmɛ̀ miɛkɛ nkɛ, kɛ́ nhò nɑ̀ɑ́nnɛ̀ tidɔuǹtì miɛkɛ. 7N kóo tɔ̃ntì Mɔyiisi kpɛrɛ í mɛ ndò, ò pĩ n nìtìbɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ. 8Nɛ̀ wenwe ti ɔ̃ nnɑ́ɑ́ nkɛ cɔ́ú ntitɔbɛ̀ mbɛ kɛ̀ dɛ̀ feío, n yí ò nɑ̀ɑ́nnɛ̀ yɛnɑ́ɑǹhɑ̃ntíyɛ̀, nh ɔ̃ɔ̃ ò bɛnkɛmu m mɑ́ɑ̀ kòo yɑ̀ n fènkù. Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di í ò dé, wenwe n kóo tɔ̃ntì Mɔyiisi? 9Mɛm̀mɛ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ bɛ̀ yɛ̀mɛ̀ kɛ̀ kùu ítɛ́. 10Diwɛtirì kɑ̃ɑ̃tɛ́ dìì mɔ̀nnì mɛtɑummɛ̀ tou ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ nsɔ̃́ ntikɔ̀ntì pĩ mMidiyɑmmu kòo kɔ̃̀ntì pɛikɛ kɛ nɑɑ́ ntikóntì kɛ̀ Anɔɔ ò yɑ̀ kɛ́nsɔ̃́ ntikɔ̀ntì tiì ò pĩ. 11Kòo nɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Áú n yiɛ̀! N dɑ bɑ́ɑ́mmu bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ mɛyɛi nti dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ do ti yɔ ĩ́nkɛ̀, ti dɔ̀ɔ̀ tiyɛìntì nti, ti cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu. 12N dɑ bɑ́ɑ́mmu ɑ bɑ́ɑ́ yóu kòo kɔ̃̀ntì dɔntɛ́ dɔntɛ́ bɛ̀ pɛitɛ́ wè dicírì kpɛti kɔ̃mɛ. 13Kɛ̀ Mɔyiisii kuɔ́nnɛ̀ Kuyie nkɛ dɔ̀: N dɑ bɑ́ɑ́mmu wɛ̃́ɛ̃́roo kóò miɛkùnnɛ. 14Kɛ̀ Kuyie ntɛ̃́nnɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Kòo cicɛ weè do ntĩ̀ṹtɛ́ o ììkɛ̀ tinɔ́ntɔ̃ũtì, ifɛi nɑɑ bɑ́ nhò bo kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɑ̀ɑ̀? Mɛɛ̀ botí nku di dòmmɛ̀ kóò dènnɛ di kó dikɑrì, kɛ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ kòo wɛ̃tɛní. 15Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ dennɛ Midiyɑmmu bɛ kɑrì kɛ́nkémmú yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ bo pɛ̃ɛ̃tɛ́mɛ̀ kòo wɛ̃tɛní kɛ̀ bɛ̀ nɛ́ nɑ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́. 16Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ Asedɔti kɛ́kɔtɛ kɛ́bɑ́tɛ́ Pɑdɑnni kó dikpɑ́ɑ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\