MUKÉTÍMÙ 13

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 2Á dɛitɛ Isidɑyɛɛribɛ botí miɛkɛ bɛkotibɑɑbɛ̀, bɑ́ kùù botí miɛkɛ onìtì òmɑ́ɑ̀ òmɑ́ɑ̀ kɛ́ bɛ̀ tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ pɑɑtɛ́ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kó dihɛì n yɛ̃ n yóó di duɔ́ ndì. 3Kɛ̀ Mɔyiisii tũnnɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ tì dɛndɛ Pɑdɑnni kó dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ, kɛ́dɛi Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ bɛkotibɑɑbɛ̀ kɛ́tɔ̃. 4Ntɛ ò do tɔ̃ mbɛ̀ kó yɛyètɛ̀: Dubɛnni kó kubotí kou do tú Sɑkuu birɛ Sɑmmuɑ. 5Kɛ̀ Simmɛɔ̃ɔ̃ kó kubotí kou ntú Ɔɔri birɛ Sɑfɑti. 6Kɛ̀ Sudɑɑ kó kubotí kou ntú Yefundee birɛ Kɑdɛbu. 7Kɛ̀ Isɑkɑɑ kó kubotí kou ntú Sosɛfu birɛ Ikɑdi. 8Kɛ̀ Efɑdɑimmu kó kubotí kou ntú Nunni birɛ Oseɑ. 9Kɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ kó kubotí kou ntú Dɑfuu birɛ Pɑditi. 10Kɛ̀ Sɑbunɔɔ kó kubotí kou ntú Sodi birɛ Kɑdiyɛɛdi. 11Kɛ̀ Sosɛfu kó kubotí nɛ̀ Mɑnɑnsee kɔku kɛ̀ bɛ kou ntú Susi birɛ Kɑdi. 12Kɛ̀ Dɑnni kó kubotí kou ntú Kemɑdi birɛ Amiyɛɛdi. 13Kɛ̀ Asɛɛ kó kubotí kou ntú Mikɑyɛɛri birɛ Sefudi. 14Kɛ̀ Nɛfutɑdii kó kubotí kou ntú Fofisi birɛ Nɑbi. 15Kɛ̀ Kɑdi kó kubotí kou ntú Mɑkii birɛ Ketuyɛɛdi. 16Bɛnìtìbɛ̀ Mɔyiisi do tɔ̃ mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo pɑɑtɛ́ dihɛì bɛ yètɛ̀ nyɛ mɛmmɛ. Kɛ̀ Mɔyiisii yú Nunni birɛ Oseɑ kɛ dɔ̀ Sosuwee. 17Kɛ̀ Mɔyiisii bɛ̀ tɔ̃ nkɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di kétɛ́ kɛ́tɑ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ tenkɛ̀ kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀, kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́dekɛ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kó yɛhɛkɛ̀, 18kɛ́pɑɑtɛ́ dihɛì mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́yɑ̀ dì dòmmɛ̀ nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo di miɛkɛ bɛ̀ dòmmɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ kpeńnì yoo bɛ̀ cĩ̀ĩnnì kɛ̀ bɛ̀ sũ yoo bɛ̀ í sũ. 19Dí pɑɑtɛ́ bɛ tenkɛ̀ dòmmɛ̀, kɛ̀ kɛ̀ wenni yoo kɛ̀ sĩ̀, nɛ̀ bɛ̀ bo yɛ̀ɛ̀ ɛkɛ̀ dòmmɛ̀, kɛ̀ iduotí yɛ̀ fitɛ́ yoo yɛ̀ feío, 20kɛ́yɑ̀ kɛ̀ kɛtenkɛ̀ nɑɑti yoo kɛ̀ sɛɛ, kɛ̀ titieti bo yoo ti kpɑ, yɑ́úkùnnɛnɛ̀ di kɔ̃̀ntì. Dí ntɔní bɛ tenkɛ̀ kó yɛtebɛ. Dɛ̀ do sɔ̃́ ndɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ fínyĩ̀ dɛ bɛ ketiyɛ̀ biì dìì mɔ̀nnì ndi. 21Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́pɑɑtɛ́ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ tenkɛ̀, kɛ́túótɛ́ Sinni kpɑ́ɑ̀ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Deɔbu Amɑti tenkɛ̀ mɑ̀nku, 22kɛ́kɔtɛ kɛ́tɑ dihɛì kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀ Ebunɔɔ kó diberímberi, Anɑkii yɑɑ̀bí tidɑdiɛtì, Aimɑnni nɛ̀ Sesɑii nɛ̀ Tɑdimɑii bɛ kó dikɑrì. Ebunɔɔ kó dihɛì mɑɑ́ kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ yɛbie nyɛ̀yiekɛ̀ ndi kɛ̀ bɛ̀ nɛ́ nɑ kɛ́mɑɑ́ Esibiti kpɛri bɛ̀ tu dì Tɑniisi. 23Kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkɛ Ɛsikɔɔdi biriku kɛ́kɔ̃ṹ fínyĩ̀ kó yɛbɛ tɛyùtɛ̀ kɛ́sɛu nkudɔú kɛ́buutɛ́ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀, nɛ̀ yɛtebɛ tɛyɛ̀ bɛ̀ tu yɛ̀ kèdènɑ́tì nɛ̀ fìkíè kó yɛbɛ. 24Kɛ̀ bɛ̀ɛ yú dɛborɛ̀ kɛ dɔ̀ Ɛsikɔɔdi biriku, dɛ̀ɛ̀ tu siyuu biriku, bɛ̀ dɛ̀ kɔ̃ũ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í yɛtebɛ kó siyuu. 25Yɛwe sipísìnɑ̀ɑ̀ kó difɔ̃nkúò bɛ̀ɛ̀ do kɔ̀tɛ dihɛì pɑɑtímù kɛ̀ bɛ̀ɛ konní, 26kɛ́kɔtɛ kɛ́yɑ̀ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ sɔmbɛ Pɑdɑnni kó dikpɑ́ɑ̀ Kɑdɛɛsi kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ bɛ̀ yɑ̀ní tìì kó dimɑ̀ɑ̀, kɛ́ bɛ̀ bɛnkɛnɛ̀ yɛtebɛ bɛ̀ tɔní yɛ̀ dɛ kó kɛtenkɛ̀. 27Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti kɔ̀tɛmu dihɛì ɑ ti tɔ̃ ndì tenkɛ̀ miɛkɛ. Mɔ́mmuɔ nwe mɛnɑɑmiɛ̀ nnɛ̀ mɛcekùɔ̀ ndɛ̀ pũɔ̃̀mmu. Ntɛ ti tɔní yɛ̀ɛ̀ tebɛ. 28Bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo dɛ kó dihɛì miɛkɛ bɛɛ̀ nɛ́ kpeńnì kɛ̀ iduotí fitɛ́ bɛ ɛkɛ̀, kɛ̀ ti yɑ̀ yɛ miɛkɛ Anɑkii yɑɑ̀bí tidɑdiɛtì. 29Amɑdesiibɛ bɛɛ̀ bo kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀ kó kutempɛ̃, kɛ̀ Itiibɛ nɛ̀ Sebusiibɛ nɛ̀ Amɔriibɛ kɛ̀ bɛ̀ bo yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ bo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì nɛ̀ Suditɛ̃ɛ̃ dɛ pɛɛ́mmɛ̀. 30Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Kɑdɛbuu duɔ́ nkɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kpɑ̀nnɛ̀ Mɔyiisi kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ yúóó. Kòò dɔ̀: Tí kɔtɛnɛ̀ ti yóó bɛ̀ nɑmu kɛ́fietɛ bɛ tenkɛ̀. 31Bɛnìtìbɛ̀ ò do nɛinɛ̀ bɛ̀ kɛ̀ bɛmbɛ dɔ̀: Ti bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́dokɛ́nɛ̀ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀, bɛ̀ kpeńnìmu kɛ ti pɛ̃ɛ̃tɛ́. 32Kɛ̀ bɛ̀ɛ ketɛ́ bɛ̀ bo nsĩnkùnkomɛ̀ dɛ kó kɛtenkɛ̀, kɛ́nnɑ́ɑ́ nyIsidɑyɛɛribɛ kɛ tú: Dɛ kó kɛtenkɛ̀ yo mbɛnìtìbɛ̀ mbɛ! Ti yɑ̀ bɛ̀ɛ̀ nìtìbɛ̀ kɛ miɛkɛ bɛ̀ tu tidɑdiɛtì nti. 33Anɑkiibɛ bɛɛ̀ kɛ̀ bo, ti do bo bɛ ììkɛ̀ kɛ do nyɛcɑ́dúɔ̀ nyɛ, kɛ̀ bɛ̀ múnkɛ mmɛ nti wúó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\