MUKÉTÍMÙ 14

1Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó ditĩ̀nnìi tiitɛ́ yɛdɑbùò nkɛ́ nyié nkɛ kuɔ̀ nkɛyènkɛ̀ kɛmɔu, 2kɛ́nkpɑnnɛ̀ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: Kɛ̀ ti do nku Esibiti nwe yoo dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ dɛ̀ ntɔ̃ũ. 3Bɑ nte kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nti tɔní dikpɑ́ɑ̀ diì mmiɛkɛ kɛ̀ ti dootitɔbɛ̀ bo ti kuɔ kɛ́hɛí ti pobɛ̀ nɛ̀ ti bí? Kɛ̀ ti wɛ̃̀tɛ Esibiti dɛ̀ bɑ́ ntɔ̃ũɑ̀? 4Kɛ̀ bɛ̀ nnɑ́ɑ́ mbɛtɔbɛ̀ kɛ tú: Tí tɑ̃ɑ̃tɛ́nɛ̀ wèè bo ntú ti kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ́wɛ̃tɛ Esibiti. 5Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ̀ bɛ̀ɛ do kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu ììkɛ̀. 6Kɛ̀ Nunni birɛ Sosuwee nɛ̀ Yefundee birɛ Kɑdɛbu bɛ̀ɛ̀ do kɔ̀tɛ kɛ́pɑɑtɛ́ kɛtenkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɛ̃rí bɛ yɑ̀ɑ̀tì, 7kɛ́nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu tĩ̀nnì kɛ dɔ̀: Kɛtenkɛ̀ ti kɔ̀tɛ kɛ yɑ̀ kɛ̀, kɛ̀ tu kɛtensɑ̀ɑ̀kɛ̀ nkɛ, dihɛì sɑ̀ɑ̀rì mɔ́mmɔnni. 8Ti Yiɛ̀ nKuyie nti kómmúmu kɛ yóó ti tɑnnɛ́ dɛ kó kɛtenkɛ̀ mɛnɑɑmiɛ̀ nnɛ̀ mɛcekùɔ̀ ndɛ̀ pũɔ̃̀ nkɛ̀, kɛ́ kɛ̀ nti duɔ́. 9Ti bɑ́ɑ́ tuutɛnɛ̀ Kuyie, ti bɑ́ɑ́ yɔtɛ dɛ kó kɛtenkɛ̀ kɔbɛ. Ti yóó bɛ̀ ɑutɛ́mu dimɔ̀nnì dìmɑ́ɑ̀ miɛkɛ. Bɛ bɔkɛ̀ cokɛ́mu! Ti Yiɛ̀ nKuyie nti bonɛ̀mu, di bɑ́ mbɛ̀ dé. 10Mɛm̀mɛ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu tĩ̀nnì nnɑ́ɑ́ nkɛ́tú, bɛ̀ bo búɔ́tí Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ yɛtɑ̃́rɛ̀ kɛ́kuɔ. Bɛ̀ kpɑɑ́ mɛ nnɑ́ɑ́ nkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó tikpetìi cútɛ́ní mɛtɑummɛ̀ tou ĩ́nkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu nuɔ mmiɛkɛ. 11Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́inɛ̀ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ kɛ̀ bɛ nnìtìbɛ̀ yóu bɛ̀ bo nni nsenkumɛ̀? Dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ yie n kpɛti? M mɛ ndɔ̀ɔ̀mu tidiɛtì bɛ cuokɛ̀. 12N yóó bɛ̀ bɔntɛ́ mutenkṹṹ mmu kɛ̀ bɛ̀ɛ kú kɛ́deè pɑ́í pɑ́í kɛ̀ n duɔ́ nkɑ̀ɑ botíi sṹṹ nkɛ́ bɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́, kɛ́kpenkɛ kɛ́ bɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́. 13Kɛ̀ Mɔyiisii nɑ́kɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɔ̀: Esibiti kɔbɛ kèèmu fɔ̃́ɔ̃̀ dènnɛmɛ̀ ɑ nìtìbɛ̀ bɛ ɛì miɛkɛ nɛ̀ ɑ kó muwɛ̃rímú. 14Dihɛì diì nkɔbɛ kèèmu fɔ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ bɛ̀ bonɛ̀mɛ̀ kɛ bɛ̀ bɛnkú ɑmɑ́ɑ̀, kɑ̀ɑ wɛtirì ɔ̃ mbɛ̀ dìɛ́kɛ́ kuyie nkɛ́ mbɛ̀ mí kɛyènkɛ̀. 15Kɑ̀ɑ bɛ̀ kùɔ́ dimɔ̀nnì dìmɑ́ɑ̀ miɛkɛ, bɛ̀ɛ̀ do kèè bɛ̀ nɑ̀ɑ́mmɛ̀ ɑ kpɛ́í mbɛ̀ bo yĩ́, 16fɔ̃́ nti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ yĩɛ̃kɛ ɑ bo bɛ̀ tɑnnɛ́mɛ̀ mmɛ kɛtenkɛ̀ ɑ do yɛ̃ nhɑ yóó bɛ̀ duɔ́ nkɛ̀, dɛɛ̀ te kɑ̀ɑ bɛ̀ kùɔ dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ. 17N Yiɛ̀ nKuyie n dɑ bɑ́ɑ́mmu, bɛnkɛ ɑ wɛ̃rímú ɑ bɛ́i nkɛ yɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀. 18A bɛ́immu kɛ tú fɔ̃́ nti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ miɛkɛ boo, kɑ̀ɑ sɑ̀ɑ̀ ndɛu, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ ɔ̃ ndɑ cɑɑ̀ri kɛ yetírí ɑ kpɛti, kɑ̀ɑ mmi ɑ mɛ nhɔ̃ í nwúónko oyɛiwe kɛ ɔ̃ɔ̃ kpetínnɛ́ ibí i yɛmbɛ̀ yɛi nkpɛ́í nnɛ̀ bɛ yɑɑ̀bí kó iyɑɑ̀bío. 19Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ sémmɛ̀ dɛumu, cĩ́ɛ̃́ mbɛ kɛ́ndònnɛ̀ ɑ bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́nkomɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ yɛ̀mɛ̀ Esibiti kɛ tùɔ̀kɛnní yíe. 20Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: A mɛ̀ nni mbɑ́ntɛ̀mɛ̀ m bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́mmu. 21Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bomu! Kɛ̀ n kpetì pìɛ́kɛ́ kutenkù kumɔu dɛ̀ bɑ́ɑ́ pɑ̃. 22Bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ yɑ̀ n kpetì nɛ̀ n dɔ̀ɔ̀ tìì diɛtì Esibiti nɛ̀ dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ, nɛ̀ mɛmmɛ kɛ cĩ́ɛ̃́kɛ́ kɛ n yɑ́ú kɛ tùɔ̀kɛ kucɛ tɛpíítɛ̀ bɑ́ bɛ̀ í yie n kpɛti. 23M pɑrìkɛ̀mu bɛ kóò mɔù bɑ́ɑ́ yɑ̀ dihɛì n do yɛ̃ n yóó duɔ́ ndì bɛ yɛmbɛ̀, bɛ̀ɛ̀ n sènkɛ̀rì, bɛ kóò mɔù bɑ́ɑ́ dì yɑ̀. 24N kóo tɔ̃ntì Kɑdɛbu yie kó mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ ncɑ̃̀ɑ̃́mmɛ̀, kòò yié n kpɛti timɔu, n yóo ò tɑnnɛ́mu dɛ kó dihɛì ò kɔ̀tɛ kɛ yɑ̀ dì, kòo yɑɑ̀bí di tiekɛ. 25Amɑdesiibɛ nɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ mɛ̀ mbomɛ̀ kubiriku bíɛ́kɛ̀ kó yɛhɛkɛ̀, di nɑɑ kɔ́ntɛ́ kɛ́yɛ̀ dikpɑ́ɑ̀ kɛ́tũnnɛ kucɛ kùù yìɛ̀nɛ̀ tipèntì kóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì. 26Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́inɛ̀ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ dɔ̀: 27Dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ kɛ̀ kubotí yɛiku kuù nyóu kù bo nni nkpɑ̀nnɛ̀mɛ̀ kɛ yetírí n kpɛti? N kèèmu bɛ̀ tùùtɛ kɛ nɑ́ɑ́ ntì. 28Nɑ́kɛ́ bɛ kɛ dɔ̀ n tú: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bomu kɛ̀ míì bɛ́i, n yóó di dɔɔ̀ di nɑ̀kɛ́ tìnti. 29Di yóó kú dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ nkɛ díndi bɛ̀ kɑ̀ɑ mbɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ kɛ́túótɛ́ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ́ndeètìnko. Díndi bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tùùtɛ, 30di í tɑti kɛtenkɛ̀ n do bɛ́i nkɛ́pɑrìkɛ̀ kɛ dɔ̀ n yóó di duɔ́ nkɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ í tú Yefundee birɛ Kɑdɛbu nɛ̀ Nunni birɛ Sosuwee. 31Di yɑɑ̀bí di do yɛ̃ mbɛ̀ yóó di kuɔ kɛ́hɛí ì, n yóó i ntɑnnɛ́ kɛtenkɛ̀ di sènkɛ̀rì kɛ̀, kɛ̀ ìi kɛ̀ tiekɛ. 32Kɛ̀ díndi biɛ di yóó kú dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ nkɛ. 33Di n yetɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ di bí yó nhɑ̃́ɑ̃́ ndikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ kɛ dɔ̀ yɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀ kɛ fɛ̃́ũ̀rì kɛ bɑɑnɛ̀ di bo kúmɛ̀ dimɔu kɛ́deè. 34Yɛwe sipísìnɑ̀ɑ̀ di do dɔ̀ɔ̀ yɛ̀ di kɔ̀tɛ dìì mɔ̀nnì kɛ bo pɑɑtɛ́ kɛtenkɛ̀, yɛ̀ bo nɑɑ́ nyɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀. Dibenni dìmɑ́ɑ̀ diyiè dìmɑ́ɑ̀ kpɛ́í, di bo yɑ̀ di yɛi nkó tiyeti kɛ́bɑntɛ́ di bo yetɛmɛ̀ n kpɛti dɛ̀ mɔ̀kɛ mùù cɔ̃́ntimu. 35Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i nkɛ yóó tì dɔ̀ɔ̀, kubotí yɛiku kuù nkɔbɛ bɛ̀ɛ̀ wɛ̃nnɛ́ kɛ yetɛ n kpɛti, bɛ̀ yóó kú dikpɑ́ɑ̀ dii mmiɛkɛ nkɛ, bɑ́ òmɔù bɑ́ɑ́ súɔ́. 36Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ Mɔyiisi do tɔ̃ mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́pɑɑtɛ́ dihɛì kɛ́wɛ̃tɛní kɛ́sukú bɛtɔbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ tuutɛ kɛ́nsĩnkùnko dɛ kó kɛtenkɛ̀ bɛ̀ kɔ̀tɛ kɛ yɑ̀ kɛ̀. 37Bɛ̀ɛ̀ do tùùtɛ kɛ nnɑ́ɑ́ ntìì í wenni dɛ kó kɛtenkɛ̀ kpɛ́í ti Yiɛ̀ nKuyie ndo bɛ̀ potɛ́mu kɛ̀ bɛ̀ɛ do ku ììkɛ̀ kɛ́kú. 38Nunni birɛ Sosuwee nɛ̀ Yefundee birɛ Kɑdɛbu bɛɛ̀ do kpɑɑ́ kɛ í nku bɛ̀ɛ̀ do kɔ̀tɛ kɛ́pɑɑtɛ́ kɛtenkɛ̀ bɛ miɛkɛ. 39Kɛ̀ Mɔyiisii kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ tì kɛ̀ bɛ̀ɛ tiitɛ́ yɛdɑbùò. 40Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ pikɛ cutɛ kɛ́dekɛ ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kɛ́nnɑ́ɑntɛ kɛ tú: Ti bɑntɛ́mu ti cɑ̀ɑ̀rɛ̀mɛ̀, ti nɛ́ bɑ̀ɑ́tímu kɛ kɔri ti Yiɛ̀ nKuyie nti duɔ́ ndìì ɛì. 41Kɛ̀ Mɔyiisii bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di dɔ́ kɛ́yetɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛti. Di í yóó nɑ. 42Bɑ́ɑ́ kɔtɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí di bonɛ̀, di bɑ́ɑ́ bennɛ́ kɛ́kɔtɛ kɛ̀ di dootitɔbɛ̀ di kuɔ. 43Amɑdesiibɛ nɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo di ììkɛ̀, bɛ̀ yóó di fíému, di bùtínnɛ́mu ti Yiɛ̀ nKuyie, kù tɛ̃́nkɛ í di bonɛ̀. 44Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ yetɛ kɛ́kpénkùnnɛ bɛ to kɛ dɔ̀: Ti deètìmu ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kó kutempɛ̃. Kɛ̀ Mɔyiisi yie mɛ nni nkpɑɑ́ bɛ kɑrì nɛ̀ Kuyie ntɑummɛ̀ tɔu. 45Mɛm̀mɛ Amɑdesiibɛ nɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ cùtɛ́nímɛ̀ kɛ́potɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ́ mbɛ̀ bɛ̀tì kɛ kɔù kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Ɔdimɑɑ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\