MUKÉTÍMÙ 15

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 2Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀ n tú: Kɛ̀ di tɑ dìì mɔ̀nnì kɛtenkɛ̀ n yɛ̃ n yóó di duɔ́ nkɛ̀ kɛ̀ dí mbo, 3kɛ̀ di yó n féútɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ kɛ́tuɔ nyoo mɛtɑummɛ̀ kpɛ́í, kòò mɔù mɛ nyó n féútɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ ò n cɑ̀nnɛnɛ̀ dìì nùù kpɛ́í, yoo ò bɑɑ dɔ́ kɛ́ m pɑ̃ dipɑ̃nnì ndi, yoo dibɑnni mɑrì kpɛ́í, kòò yó n féútɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ diɛfɛ̀ nfɛ, yoo fɛsɑ́m̀pɔ́fɛ̀, dipɑ̃nnì ndi dìì kó kufɔ̃ɔ̃ku n nɑɑti, 4wèè te fɛɔ̃̀fɛ̀ wèe wɑɑ́ mmuyuo nsɑ̀ɑ̀mù cìdóò bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ́ mù ɑ̃̀ntɛnɛ̀ mɛkɔsɑ̀ɑ̀mɛ̀ dítìrì nɛ̀ dikéè. 5Kɛ̀ dipebii mɛ nni ndi dɛ yiɛ̀ ndɔ́ kɛ́ n féútɛ́mɛ̀ kɛ́tuɔ nyoo mɛtɑummɛ̀ kpɛ́í, wèe wɑɑ́ mmɛnɑɑ̀ ndítìrì òmɑ́ɑ̀ nɛ̀ dikéè. 6Kɛ̀ dipedɑɑ̀ mɛ nni ndi wèe wɑɑ́ mmuyuo nsɑ̀ɑ̀mù cìdóò bɛ̀kuɔ̀ kɛ́ mù ɑ̃̀ntɛnɛ̀ mɛkɔsɑ̀ɑ̀mɛ̀ dítìrì bɛ̀dɛ́bɛ̀, 7kɛ́yɔɔrɛnɛ̀ mɛnɑɑ̀ ndítìrì bɛ̀dɛ́bɛ̀. Dipɑ̃nnì ndi dìì kó kufɔ̃ɔ̃ku n nɑɑti. 8Kɛ̀ fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ mɛ nni nfɛ ò yó n féútɛ́mɛ̀ kɛ́tuɔ nyoo mɛtɑummɛ̀ kpɛ́í, yoo ò dɔ́ kɛ́ n féútɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ ò n cɑ̀nnɛnɛ̀ dìì nùù kpɛ́í. 9Dinɑɑdɑɑ̀ dìmɑ́ɑ̀ wèe wɑɑ́ mmuyuo ncìdóò bɛ̀wɛi, kɛ́ɑ̃ntɛnɛ̀ mɛkùɔ̀ ndítìrì bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, 10kɛ́yɔɔrɛnɛ̀ difɛ̃́ɛ̃̀ dítìrì bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti. Dipɑ̃nnì ndi dìì kó kufɔ̃ɔ̃ku n nɑɑti. 11- 12Bɑ́ kɛ̀ ì sũ kɛ mɑmɛ̀ di yó mmɛ ndɔɔri bɑ́ fɛ̀ɛ̀ ɔ̃̀fɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ́ntũ nfɛ kuɔ́ duɔ́ kɛ dòmmɛ̀, kɛ̀ fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ nfɛ yoo dipedɑɑ̀ yoo dipedɑbii yoo tɛbuɔtɛ̀. 13Isidɑyɛɛribɛ níí yóó mɛ ndɔɔ̀ bɛ̀ m pɑ̃ɑ̃ nyɛ̀ɛ̀ pɑ̃rɛ̀ kɛ tuɔ̀. Yɛpɑ̃rɛ̀ nyɛ yɛ̀ɛ̀ kó kufɔ̃ɔ̃ku n nɑɑti. 14Bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo di cuokɛ̀ yoo bɛ̀ɛ̀ kó bɛyɑ̀ɑ̀rìbɛ̀ do kɔ̀tɛní kɛ́ ndi bonɛ̀, bɛ miɛkɛ kòò mɔù dɔ́ kɛ́ m pɑ̃ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie ndipɑ̃nnì kɛ́tuɔ ò yóó mɛ ndɔɔ̀. Dipɑ̃nnì ndi dìì kó kufɔ̃ɔ̃ku n nɑɑti. 15Dɛ kó ikuɔ́ yó mbomu ditĩ̀nnì dimɔu kpɛ́í nsɑ̃́ɑ̃̀ nɛ̀ di yɑɑ̀bío opɔ̀ɔ̀ kpɛ́í nnɛ̀ tɛhɛikɛ̀mbitɛ kpɛ́í. Tɛhɛikɛ̀mbitɛ dɔɔrimɛ̀ opɔ̀ɔ̀ yóó mmɛ ndɔɔri. 16Ikuɔ́ imɑ́ɑ̀ yó nni nyi mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ mɛmɑ́ɑ̀, díndi nɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ di bonɛ̀. 17Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 18Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀ n tú: Kɛ̀ di tɑ dìì mɔ̀nnì kɛtenkɛ̀ n di kɔrinɛ̀ kɛ̀ɛ̀ miɛkɛ. 19Kɛ̀ di dɔ̀ɔ̀ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ kɛ bo cɑ́ɑ́kɛ́, dí dɛitɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n kpɛrɛ. 20- 21Kɛ̀ di níí nɑ̀ɑ mmuyuo kɛ dɔ̀ɔ̀ tipɛ̃́mpɛ̃ńtì dí dɛitɛ n kɔku, di ɔ̃ɔ̃ dɛitɛ mɛ̀ɛ̀ botí tidiketitì miɛkɛ n kpɛti, di tì puotì dìì mɔ̀nnì kuyiɛ́. Di yó mmɛ ndɔɔri sɑ̃́ɑ̃̀ nɛ̀ di yɑɑ̀bío. 22- 23Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Kɛ̀ dɛ̀ dò ndɛ̀ di kpɛtɛ́nɛ̀ kɛ di yetɛnɛ̀ n duɔ́ nyìì kuɔ́ Mɔyiisi kòò ì ndi tùo i kó ìmɑì, kɛ́túótɛ́ yíe nnɛ̀ di bo mbomɛ̀ nɛ̀ di yɑɑ̀bío, 24kɛ̀ dɛ̀ dò ndɛ̀ kpɛtɛ́nɛ̀ òmɔù kɛ̀ ditĩ̀nnì dimɔu í yɛ̃́ kɛ yetɛ́nɛ̀ ikuɔ́ mɑì, di wɛ̃nnɛ́ kɛ́wɑɑ́ ndinɑɑdɑɑ̀, kɛ́ dì nni nféútɛ́ kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ muyuo mmùù ɑ̃̀ntɛnɛ̀ mɛkùɔ̀ nnɛ̀ mɛnɑɑ̀ kɛ́tuɔ nyikuɔ́ yɛ̃mmɛ̀. Dipɑ̃nnì ndi dìì kó kufɔ̃ɔ̃ku n nɑɑti, dí wɑɑ́nnɛ̀ dibɔdɑɑ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛri. 25Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi dɔɔ̀ ditĩ̀nnì dimɔu mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kó ikuɔ́, kɛ̀ n di cĩ́ɛ̃́ nkɛ yɛ̃́ dɛ̀ di kpɛtɛ́nɛ̀mɛ̀mu. Kɛ̀ dí tɔní di diitì kó yɛpɑ̃rɛ̀ di yó m pɑ̃ yɛ̀ kɛ́tuɔ, kɛ́fíénɛ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kó iwũɔ̃ kɛ yɛ̃́ dɛ̀ di kpɛtɛ́nɛ̀mɛ̀mu. 26Dɛ mɔ̀nnì n yóó di cĩ́ɛ̃́mmu di yɛi ndíndi Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ di bonɛ̀ kɛ yɛ̃́ dɛ̀ di kpɛtɛ́nɛ̀mu dimɔu. 27Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ndò ndɛ̀ kpɛtɛ́nɛ̀ onìtì òmɑ́ɑ̀ ndi kòò dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi nwèe wɑɑ́ ndibɔsɛrì dìì mɔ̀kɛ dibenni dìmɑ́ɑ̀ kɛ́ dì nni nféútɛ́ o yɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í. 28Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi ò dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi nhũtímù kó ikuɔ́ mɛtɑummɛ̀ tou ììkɛ̀ kɛ̀ nhò cĩ̀ɛ̃́, 29díndi Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ di kóò mɔù nwe yoo opɔ̀ɔ̀ wèè di bonɛ̀ ikuɔ́ imɑ́ɑ̀ yóó nni nyi ìì tukúnɛ̀ dɛ̀ bo kpɛtɛ́nɛ̀ wè, kòo yetɛ́nɛ̀ ikuɔ́. 30Kɛ̀ wèè yie bo ncɑɑ̀ri kɛ yɛ̃́, kòò tu Isidɑyɛɛri nwe yoo ò tu opɔ̀ɔ̀ ò cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmí nwe. Dí ò dènnɛ di cuokɛ̀. 31Dɛ kóo nìtì botí ò sènkɛ̀rì mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n nɑ́ɑǹtì nti kɛ cɑɑri n kuɔ́, dí ò dɛ̀itɛ di cuokɛ̀, o yɛi mbo o yuu ĩ́nkɛ̀ nkɛ. 32Isidɑyɛɛribɛ do bo dìì mɔ̀nnì dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ, diyiè mɑrì kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ɛ yɑ̀ òmɔù kòò kɑu idɛí tɛom̀pùtɛ̀ yiè 33kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kɔ̀tɛnɛ̀ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ sɔmbɛ borɛ̀, 34kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ nhò bɑ̀ɑ kɛ yɛ̃́ ikuɔ́ mu ndo í nɑ̀kɛ́mɛ̀ bɛ̀ dò nkóò dɔ̀ɔ̀mɛ̀. 35Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Dɛ kóo nìtì dò nkɛ́kuɔ̀mu, Isidɑyɛɛribɛ dimɔu dí ò dènnɛ di kó dikɑrì kóò bùɔ́tí yɛtɑ̃́rɛ̀ kɛ́kuɔ. 36Mɛm̀mɛ kɛ̀ ditĩ̀nnì dimɔuu ò dènnɛ bɛ kɑrì kɛ́ nhò buɔti yɛtɑ̃́rɛ̀ kòò yɑ̀ɑ kúnɛ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie ndo nɑ̀kɛ́mɛ̀ Mɔyiisi kɛ nyɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀. 37Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 38Á nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀ n tú: Díndi nɛ̀ di yɑɑ̀bío di nhɑ̃ɑ̃̀ iyɑɑ̀yuɔ́ ndi yɑ̀ɑ̀tì, kɛ̀ di níí yɑ ntiyɑ̀ɑ̀tì di ɑ̃nnɛ́ mupɑɑ̀kómmú mùù wũɔ̃ tiɔ̃̀tì tìì dònnɛ̀ tibedɛncɛ̃ɛ̃̀tì mu kó iyúɔ́ nti mɑ̀nkɛ. 39Di yɑ̀ɑ̀tì níí nhɑ̃ iyúɔ́ nkɛ̀ di nyì yɑ̀u kɛ denniní n kuɔ́ mí ndi Yiɛ̀ Kuyie nkɛ tũ nyì yɛ̃mmɛ̀, kɛ bɑ́ ndɔɔri di yɛ̀mmɛ̀ dɔ́ dɛ̀ nɛ̀ di nuɔ ndɔ́ dɛ̀, dɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo nte kɛ̀ dí m bútínnɛ́ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie. 40Mɛm̀mɛ di bo ndennimɛ̀ n tɑnnɔ̀ yɛmɔu. Kɛ dɔɔri yɛ̀ yɛ̃mmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛnkɛ kɛ dò ndi cɑ̃́ɑ̃́ nkɛ tú n kɔbɛ. 41Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m míì di te kɛ di dènnɛní Esibiti kɛ̀ di bo ntú n kɔbɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\