MUKÉTÍMÙ 16

1Defii mɔù Keɑti nɑɑ̀mùnkù kou weè do pɛitɛ́ Isɑɑdi kɛ̀ Isɑɑdi pɛitɛ́ Kodee. Kòo sukú Dubɛnni nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, Ediɑbu bí Dɑtɑnni nɛ̀ Abidɑmmu nɛ̀ Pedɛti birɛ Onni. 2Nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ sikɔusìdɛ́ nɛ̀ sipísìnùmmù (250), bɛ̀ɛ̀ do tú bɛ botí miɛkɛ bɛkótíbɛ̀ kɛ ni bɛ tĩ̀rɛ̀ kɛ̀ bɛ yètɛ̀ feí. 3Kɛ̀ bɛ̀ɛ cɛ̃ɛ̃tɛ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ́ mbɛ̀ kpɑ̀nnɛ̀ kɛ tú: Di tɛrɛ̀ tontɛ́mu Isidɑyɛɛribɛ botí kumɔu tu Kuyie nkɔbɛ mbɛ, kɛ̀ kù bɛ̀ bonɛ̀. Dɛ̀ yĩmɛ kɛ̀ di dɔ́ kɛ́ nti bɑkɛ́. 4Mɔyiisi kèè dìì mɔ̀nnì dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ́do kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ kɛtenkɛ̀, 5kɛ́nɑ́kɛ́ Kodee nɛ̀ o kó ditĩ̀nnì kɔbɛ kɛ dɔ̀: Nɑnkɛ dikṹnweńnì ti Yiɛ̀ nKuyie mbo bɛnkɛ wèè tu ku kou, kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè koò cɑ̃̀ńnɛ́, kòò bo nkù tɔkunɛ̀, dɛ yiɛ̀ nweè yó nkù tɔkunɛ̀. 6Nɛ́ ntɛ di dò nkɛ́dɔɔ̀mɛ̀: Fɔ̃́ nKodee nɛ̀ ɑ kó ditĩ̀nnì kɔbɛ bɛmɔu túótɛ́nɛ̀ sisɔɔsékɛ́búkúsí, 7di nɑɑ sì ɑ̃nnɛ́ muhɑ̃ɑ̃́ nkɛ́yɔɔrɛ tihúúntì mu ĩ́nkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tou ììkɛ̀, kɛ̀ tí yɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè, wèè tu ku kou kù cɑ̃̀ńnɛ́ wè. Díndi Defiibɛ di kpɛrɛ dɛɛ̀ tontɛ́. 8Kɛ̀ Mɔyiisii wɛ̃tɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Kodee kɛ dɔ̀: Kéntɛ́nɛ̀ díndi Defiibɛ, 9dɛ̀ í di sɑ̀nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ̀ nkù di tɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ botí miɛkɛ, kɛ di yu kɛ di dɔ̀ɔ̀ ku tɔ̃mbɛ̀ kɛ̀ di pĩ́ nku tɑummɛ̀ tou miɛkɛ ku tɔ̃mmú nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kó diyètìrɑ̀ɑ̀? 10Kuyie ndɑ yu fɔ̃́ nKodee nɛ̀ ɑ kɔbɛ Defiibɛ bɛmɔu kɛ̀ di kù tɔ̀kɛ́nɛ̀ kɛ̀ di nɛ́ tontɛ́ kɛ wɑnti kɛ́nɑɑ́ nyikuɔ́ nìùbɑ̀ɑ̀? 11Fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ kó ditĩ̀nnì kɔbɛ di kpɑnnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nku. Anɔɔ tu we kɛ̀ di bo nhò sɛí? 12Kɛ̀ Mɔyiisii tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ bo yúní Ediɑbu kó ibí Dɑtɑnni nɛ̀ Abidɑmmu kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ti í kɔroo? 13A ti dènnɛní mɛnɑɑmiɛ̀ nnɛ̀ mɛcekùɔ̀ dɛ̀ pũɔ̃̀ ndɛ̀, kɛ ti kɔ̀tɛnní dikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ tiɛ̀ mmiɛkɛ kɛ̀ dɛ̀ í dɑ sɑ̀nnɛ̀ kɑ̀ɑ wɛ̃̀tɛ kɛ dɔ́ kɛ́ nti kpɑɑtìrɑ̀ɑ̀? 14Ti yetɛmu! Bìtì bìtì ɑ í ti niitɛ́ mɛnɑɑmiɛ̀ nnɛ̀ mɛcekùɔ̀ ndɛ̀ pũɔ̃̀ ndɛ̀, ɑ mɛ nyí ti duɔ́ nkɛtenkɛ̀ nɛ̀ dɛpɑɑ nnɛ̀ fínyĩ̀ kó dɛtie. A ti wúó ntiyũ̀ɔ̃̀ntì ntɑɑ̀? Ti í kɔroo! 15Kɛ̀ Mɔyiisi miɛkɛɛ cɔ́útɛ́ mɛdiɛ̀ nkòo nɑ́kɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɔ̀: A bɑ́ɑ́ cɔutɛ́ bɛ pɑ̃rɛ̀, n yí cɔutɛ́ bɛ mɔù kóo sɑ̃mmɑrímú, m mɛ nyí yetɛ́nɛ̀ òmɔù. 16Mɛm̀mɛ kɛ̀ Mɔyiisii nɑ́kɛ́ Kodee kɛ dɔ̀: Nɑnkɛ fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ kó ditĩ̀nnì kɔbɛ nɛ̀ Anɔɔ, dí kɔtɛní kɛ́cómmú mɛtɑummɛ̀ tou ììkɛ̀. 17A kɔbɛ sikɔusìdɛ́ nɛ̀ sipísìnùmmù (250), bɑ́ wè wèe túótɛ́ o sɔɔsékɛ́buutɛ kɛ́ɑ̃nnɛ́ tihúúntì kɛ́tɔní ti Yiɛ̀ nKuyie tou ììkɛ̀, fɔ̃́ nKodee nɛ̀ Anɔɔ kɛ̀ di múnkɛ mɛ ndɔɔ̀. 18Kɛ̀ Kodee tíí nyIsidɑyɛɛribɛ nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ yie mbɑ́ wè kòo túótɛ́ o sɔɔsékɛ́buutɛ kɛ́ɑ̃nnɛ́ muhɑ̃ɑ̃́, nkɛ́yɔɔrɛ tihúúntì muhɑ̃ɑ̃́ nyĩ́nkɛ̀ kɛ́kɔtɛ kɛ́cómmú mɛtɑummɛ̀ tou bòrìnùù, Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ̀ bɛ̀ múnkɛ mɛ ndɔɔ̀. 19Kɛ̀ Kodee tíí nyIsidɑyɛɛribɛ bɛmɔu Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ bɛ ììkɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tou bòrìnùù. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó tikpetìi cútɛ́ní bɛ ĩ́nkɛ̀. 20Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ dɔ̀: 21Kɛntɛ́nɛ̀ dimɑ́ɑ̀ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀, n yóó bɛ̀ kùɔ̀mu dimɔ̀nnì dimɑ́ɑ̀. 22Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ̀ bɛ̀ɛ do kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ kɛtenkɛ̀ kɛ́kuɔ́nko kɛ dɔ̀: Áú Kuyie! Fɔ̃́ nwèè duɔ̀ mmufòmmu dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ fòù, ɑ miɛkɛ bo do kubotí kumɔu onìtì omɑ́ɑ̀ kó mɛcɑɑ̀rìmɛ̀ kpɛ́ínɑ́ɑ̀? 23Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́bɛ́innɛ̀ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 24Á nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ botí kumɔu kɛ dɔ̀: Bɛ̀ɛ kɛntɛ́nɛ̀ Kodee cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ Dɑtɑnni nɛ̀ Abidɑmmu bɛ kpɛsi. 25Mɛm̀mɛ kɛ̀ Mɔyiisii ítɛ́ kɛ́nkɔri Dɑtɑnni nɛ̀ Abidɑmmu bɛ borɛ̀ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ ò tũ̀. 26Kòo nɑ́kɛ́ ditĩ̀nnì kɛ dɔ̀: Kɛntɛ́nɛ̀ bɛnitidɔnnibɛ̀ biɛ ncɛ̃́ĩ borɛ̀, di bɑ́ɑ́ kɑ́ɑ́kɛ́ dɛ̀mɑrɛ̀ dɛ̀ɛ̀ tu bɛ kpɛrɛ di yɑ̀ɑ̀ bo kú bɛ kó mɛcɑɑ̀rìmɛ̀ kpɛ́í. 27Kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ kɛ dɛ́tɛ́nɛ̀ Kodee cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Dɑtɑnni nɛ̀ Abidɑmmu bɛ̀ do yɛ̀nní kɛ́ncómmú bɛ touti bòrɛ̀ nyɛ nɛ̀ bɛ pobɛ̀ nɛ̀ bɛ bí nɛ̀ bɛ yɑɑ̀bí. 28Kɛ̀ Mɔyiisii bɛ́i nkɛ dɔ̀: Di yóó bɑntɛ́ diɛ ndɛ kɛ dò ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù n tɔ̃nní kɛ̀ m pĩ ndɛ kó mutɔ̃mmú mumɔu kɛ̀ dɛ̀ í tú m mù pĩ̀ńnɛ̀ m mɑ́ɑ̀ kó muwɛ̃rímú. 29Kɛ̀ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ ku mukṹṹ mbɛtɔbɛ̀ kɔ̃ mmù kɛ í ku kɛ̀ dɛ̀ cɑ̃̀ɑ̃́nnɛ̀ bɛtɔbɛ̀ kɔ̃mmɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù í n tɔ̃nní. 30Kɛ̀ dɛ̀ dò nti Yiɛ̀ nKuyie mbo dɔɔ̀ tidiɛtì kpɛrɛ mɑrɛ̀, kɛ̀ kɛtenkɛ̀ɛ ɑɑtɛ kɛ́mɑɑ́nko dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tu bɛ kpɛrɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ kudɔnkù bɛfòùbɛ̀, di bo bɑntɛ́ kɛ dò ndɛ kó bɛnìtìbɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nku. 31Mɔyiisi kpɑɑ́ kɛ mɛ nnɑ́ɑ́ nkɛ̀ kɛtenkɛ̀ɛ yɑtɛ́ bɛ̀ còḿmú dɛ̀, 32kɛ́ɑɑtɛ kɛ́ bɛ̀ mɑɑ́nko bɛmbɛ nɛ̀ bɛ cɛ̃́ĩ kɔbɛ nɛ̀ Kodee nɛ̀ o kó ditĩ̀nnì kɔbɛ nɛ̀ bɛ kpɛrɛ dɛmɔu. 33Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ kudɔnkù bɛfòùbɛ̀ nɛ̀ bɛ kpɛrɛ bɛ̀ mɔ̀kɛ dɛ̀, kɛ̀ kɛtenkɛ̀ɛ mutìnnɛ. Mɛm̀mɛ bɛ̀ kpɑɑkɛmɛ̀ bɛ kɔbɛ Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀. 34Bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɛ̀ bo kɛ̀ bɛ̀ɛ keè bɛ dɑbùò kɛ́ncooti kɛ tú: Tí cokɛ́nɛ̀ kɛtenkɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo ti mɑɑ́nko! 35Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncṹũnní muhɑ̃ɑ̃́ nkɛ̀ mùù cɔ́útóo bɛnìtìbɛ̀ sikɔusìdɛ́ nɛ̀ sipísìnùmmù (250) bɛmbɛ bɛ̀ɛ̀ do tuɔ̀ ntihúúntì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\