MUKÉTÍMÙ 18

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Anɔɔ kɛ dɔ̀: Kòò mɔù yetɛ́nɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tou fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ bí díì te mɛyetímɛ̀. Kòò mɔù cɑ̀ɑ̀rɛ̀ ikuɔ́ tɔ̃mmú díì te dɛ kó mɛcɑɑ̀rìmɛ̀. 2A yú ɑ cicɛ nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ Defiibɛ kɛ̀ bɛ̀ dɑ wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛ́ ndɑ teénnɛ̀ mutɔ̃mmú. Fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ bí díì níí yóó tɑ mɛtɑummɛ̀ tou kɛ́pĩ́ nyikuɔ́ tɔ̃mmú mɛtɑummɛ̀ tɔu ììkɛ̀. 3Bɛ̀ɛ̀ yó ndɑ teénnɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tou dimɔu kó mutɔ̃mmú bɛ̀ nɛ́ bɑ́ɑ́ tɔ́ɔ́nnɛ̀ ikuɔ́ nɛntì mɑtì yoo diwũɔ̃tɔ̀nnì, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ di bɑ́ɑ́ kú kɛ́ bɛ̀ wɛ̃nnɛ́nɛ̀. 4Bɛ̀ɛ̀ yó ndɑ wɛ̃nnɛ́ kɛ dɑ teennɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tou kó mutɔ̃mmú mumɔu, wèè í tú Defii botí kou ò bɑ́ɑ́ di wɛ̃nnɛ́nɛ̀ mutɔ̃mmú. 5Fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ bí díì te mɛtɑummɛ̀ tou nɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì dɛ kó mutɔ̃mmú kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ m miɛkɛ bɑ́ɑ́ do Isidɑyɛɛribɛ. 6Míì tɑ̃ɑ̃tɛ́ ɑ kɔbɛ Defiibɛ Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀, bɛ̀ tu n kɔbɛ mbɛ kɛ̀ m bɛ̀ ndɑ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ bo mpĩ́ mmɛtɑummɛ̀ tou kó mutɔ̃mmú. 7Fɔ̃́ nhAnɔɔ nɛ̀ ɑ bí n duɔ́ ndí mbɛ ikuɔ́ kó mutɔ̃mmú diwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ ikuɔ́ nɛntì kó kufɑ̃́ɑ̃́ nkuyɑ̀ɑ̀kù pi kù, n duɔ́ ndí mbɛ dɛ kó mutɔ̃mmú, wèè í tú Defii botí kou kɛ dɛ̀ tɔ̀ɔ́nnɛ̀ ò kumu. 8Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Anɔɔ kɛ dɔ̀: Míì dɑ duɔ́ nkɑ̀ɑ bo ndɑkɛ Isidɑyɛɛribɛ m pɑ̃ɑ̃ nyɛ̀ɛ̀ pɑ̃rɛ̀ kpɛ́í, ɑ níí yóó dɛ ndɛitɛ dɛ̀ɛ̀ tu ɑ kpɛrɛ, n dɑ còú mmɛkùɔ̀ mmɛɛ̀ kpɛ́í nkɛ dɑ cɑ̃̀ńnɛ́ fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ bí n tɔ̃mmú kpɛ́í, dɛ kó ikuɔ́ yó mbomu sɑ̃́ɑ̃̀ nɛ̀ ɑ yɑɑ̀bío. 9Ntɛ dɛ̀ɛ̀ yó ntú ɑ kpɛrɛ, bɛ̀ m pɑ̃ɑ̃ nyɛ̀ɛ̀ pɑ̃rɛ̀ miɛkɛ, kɛ́mbúútí yɛ̀ɛ̀ yóó tuɔ. Muyuo nkó yɛpɑ̃rɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ n fìé ìì wũɔ̃ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í nnɛ̀ mɛyɛi nhũtímù kpɛ́í. Bɛ̀ m pɑ̃ɑ̃ nyɛ̀ɛ̀ pɑ̃rɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tu ɑ kpɛyɛ nyɛ fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ yɑɑ̀bío. 10Díì níí dɛ̀ di dɛ̀ tu n kpɛrɛ ndɛ, bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo di cɛ̃́ĩ bɛ̀ bo nɑ kɛ́ dɛ̀ di. 11Ntɛ dɛtɛrɛ̀ dɛ̀ɛ̀ níí yó ntú ɑ kpɛrɛ Isidɑyɛɛribɛ dɛ̀ìtɛ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ kɛ m pɑ̃ kɛ dɛ̀ nni nyòutɛ, n dɛ̀ ndɑ duɔ́mmu fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ yɑɑ̀bío initidɑɑì nɛ̀ initipòì. Bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ wenni bɛ̀ bo nɑ kɛ́ dɛ̀ di. 12N di duɔ́mmu tidiketitì kó yɛpɑ̃rɛ̀ sɑ̀ɑ̀yɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ m pɑ̃ɑ̃ nyɛ̀: Mɛkùɔ̀ nnɛ̀ mɛnɑɑ̀ nnɛ̀ tidiitì bɛ̀ tu tì bèdéè. 13Bɛ ɛì kó tidiketitì bɛ̀ m pɑ̃ɑ̃ ntìì kó dimɑ̀ɑ̀, n ti n di duɔ́mmu bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo di cɛ̃́ĩ kɛ wenni bɛ̀ bo nɑ kɛ́ dɛ̀ di. 14Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ níí m pɑ̃ dɛ̀ kɛ tú bɛ̀ dɛ̀ nni m pɑ̃mu sɑ̃́ɑ̃̀, díì yó ndɛ̀ te. 15Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ tu Mpo nɛ̀ bɛ wũɔ̃ ketiyì bɛ̀ m pɑ̃ɑ̃ ndɛ̀ tu di kpɛrɛ ndɛ. Bɛ̀ɛ̀ tu Mpo bɛ̀ níí bɛ̀ ndi dontɛ́nɛ̀, kɛ̀ fɛɔ̃̀fɛ̀ ketifɛ̀ mɑfɛ̀ tu bɛ̀ í n feu fɛ̀ bɛ̀ɛ fɛ̀ ndi dontɛ́nɛ̀. 16Dɛnitidɑbirɛ dɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ otɑ̃̀nkù omɑ́ɑ̀ dɛ donku dò nkɛ́mbo mɛdítíbii mmɛ̀nùmmù ndi bɛ̀ kèétɛ́mɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tou kpɛ́í, mɛ̀ɛ̀ cɛ̃̀ɛ̃́kù bo kɑ̀dɑ́ɑ̀mmù tɛpíítɛ̀. 17Kɛ̀ fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ nfɛ yoo fɛpìèfɛ̀ yoo tɛbuɔtɛ̀ dɛ̀ pɛitɛ́ ìì bí idɑɑì mɛketimɛ̀, bɛ̀ ì nni nfeumu, bɛ̀ bɑ́ɑ́ wɛ̃tɛ kɛ́ ì ndi dontɛ́nɛ̀, dí ì nni nféútɛ́ kɛ́cóú mmɛyĩ̀ĩ̀ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì, kɛ́tuɔ ndɛ̀ɛ̀ tu mɛkùɔ̀ nkpɛrɛ, dipɑ̃nnì ndi dìì kó kufɔ̃ɔ̃ku n nɑɑti. 18Imɑɑ ntu di kpɛyi nyi, kɛ́yíɛ́nɛ̀ di n yòùtɛ ì, dicĩ̀ncĩ̀nnì nɛ̀ dikpèrì youri. 19Isidɑyɛɛribɛ ɔ̃ɔ̃ dɛitɛ yɛ̀ɛ̀ pɑ̃rɛ̀ kɛ́ m pɑ̃, n yɛ̀ ndi duɔ́mmu díndi nɛ̀ di yɑɑ̀bío, initidɑɑì nɛ̀ initipòì, dɛ kó mɛtɑummɛ̀ yó mbomu, n di dɔúnnɛ̀ dìì nùù ndi sɑ̃́ɑ̃̀. 20Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ Anɔɔ kɛ dɔ̀: N duɔ́ nkɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ, kɛ miɛkɛ ɑ í yó mmɔkɛ ɑ kɔkɛ, míì yó ntú ɑ kpɛrɛ Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀. 21Díndi Defiibɛ, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ níí dɛ̀itɛ bɛ̀ mɔ̀kɛ dɛ̀ miɛkɛ dɛpííndɛ̀ kɛ m pɑ̃, n dɛ̀ ndi duɔ́mmu di pĩ́ mmùù tɔ̃mmú kpɛ́í mɛtɑummɛ̀ tou. 22Isidɑyɛɛribɛ sɔmbɛ bɑ́ ntɔkunɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tou bɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo cé mbɛmɑ́ɑ̀ mɛyɛi nkɛ́kú. 23Díndi Defiibɛ díì mɑ́ɑ̀ yó mpĩ́ mmɛtɑummɛ̀ tou kó mutɔ̃mmú, kòò mɔù yetɛ́nɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tou díì te dɛ kó mɛyetímɛ̀, dɛ kó ikuɔ́ yó mbomu sɑ̃́ɑ̃̀. Di í yó mmɔkɛ di kó kɛtenkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ tɔbɛ̀ cuokɛ̀. 24Isidɑyɛɛribɛ ɔ̃ɔ̃ dɛitɛ dɛ̀ bɛ̀ mɔ̀kɛ dɛ miɛkɛ dɛ̀ɛ̀ tu dɛpííndɛ̀ kɛ́ m pɑ̃, n dɛ̀ ndi duɔ́mmu. Dɛɛ̀ te kɛ̀ n tu di í yó mmɔkɛ di kó kɛtenkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀. 25Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 26Á nɑ́kɛ́ Defiibɛ kɛ tú n yɛ̃ nkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ níí dɛ̀itɛ bɛ̀ mɔ̀kɛ dɛ̀ miɛkɛ dɛ̀ɛ̀ tu dɛpííndɛ̀ n yɛ̃ mbɛ̀ ndi duɔ̀ ndɛ̀ kɛ bɛ duɔ́, bɛ̀ɛ dɛitɛ dɛ miɛkɛ dɛ̀ɛ̀ tu dɛpííndɛ̀ kɛ́ n duɔ́. 27Dɛɛ̀ múnkɛ yó ntú bɛ kpɛrɛ bɛ̀ mɔ̀kɛ dɛ kó dɛpííndɛ̀. Bɛ kɔbɛ dɛ̀ìtɛ mɛ̀ɛ̀ botí tidiitì kó dɛpííndɛ̀ nɛ̀ mɛnɑɑ̀ nkɛ dɛ̀ mbɛ̀ duɔ́. 28Bɛ̀ níí dɛitɛ Isidɑyɛɛribɛ dɛ̀itɛ dɛ̀ bɛ̀ mɔ̀kɛ dɛ̀ miɛkɛ, dɛ̀ɛ̀ tu dɛpííndɛ̀ kɛ́ bɛ̀ duɔ́, bɛ̀ɛ dɛitɛ dɛpííndɛ̀ dɛ miɛkɛ n kpɛrɛ ndɛ, dí dɛ̀ duɔ́ nyikuɔ́ nìùtì Anɔɔ. 29Bɛ̀ yó ndi duɔ̀ nyɛ̀ɛ̀ pɑ̃rɛ̀ yɛmɔu ĩ́nkɛ̀ di níí dɛitɛ bɑ́ dìì pɑ̃nnì ĩ́nkɛ̀ dɛ̀ɛ̀ tu dɛsɑ̀ɑ̀rɛ̀ kɛ́cɑ̃́nnɛ́ n kpɛ́í, n kpɛrɛ ndɛ. 30Nɑ́kɛ́ bɛ kɛ̀ bɛ̀ dɛ̀itɛ dìì mɔ̀nnì dɛ̀ɛ̀ tu dɛsɑ̀ɑ̀rɛ̀ n kpɛrɛ tú dɛ̀, kɛ cɑ̃̀ńnɛ́ dɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ dɛ̀ tu bɛ kpɛrɛ ndɛ. Kɛ́ndònnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ ɔ̃ɔ̃ súɔ́mmɛ̀ bɛ diitì nɛ̀ bɛ nɑɑ̀. 31Di bo nɑ kɛ́ dɛ̀ di bɑ́ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ nɛ̀ di cɛ̃́ĩ kɔbɛ bɛmɔu. Dɛ̀ tu di kó tiyeti nti mutɔ̃mmú di pĩ́ mmù mɛtɑummɛ̀ tou mu kpɛ́í. 32Di dɛ̀itɛ dìì mɔ̀nnì dɛ̀ɛ̀ tu dɛsɑ̀ɑ̀rɛ̀ n kpɛrɛ tú dɛ̀, kɛ n duɔ́, dí di dɛsɔnnɛ. Dɛ mɔ̀nnì dɛ̀ í tú mɛyɛi, di yó mmɛ ndɔɔri kɛ bɑ́ɑ́ sĩnkùnnɛ Isidɑyɛɛribɛ m pɑ̃ɑ̃ nyɛ̀ɛ̀ pɑ̃rɛ̀ kɛ́kú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\