MUKÉTÍMÙ 19

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ dɔ̀: 2Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì di dɔúnnɛ̀ ikuɔ́. Dí nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ tú n yɛ̃ mbɛ̀ɛ wɑɑ́ nfɛnɑɑ̀wũɔ̃fɛ̀ fɛ̀ɛ̀ í mɔkɛ kuyɛ̀nkù bɑ́ sɑ́m̀pɔ́, bɛ̀ mu nyí buú nfɛ̀ kudɔú kɛ̀ fɛ̀ dùɔ. 3Kɛ̀ di fɛ̀ duɔ́ nyikuɔ́ nìùtì Edeɑsɑɑ kòo fɛ̀ dènnɛ dihɛì mɑ̀nku kɛ̀ dí fɛ̀ fèútɛ́ o ììkɛ̀. 4Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Edeɑsɑɑ pɔɔ̀tɛ̀ o nɔ́mbii fɛ yĩ̀ĩ̀ nkɛ́míɛ́tɛ́ mɛtɑummɛ̀ tou bòrìnùù kucɛ mɛ̀yiekɛ̀. 5Kɛ̀ dí fɛ̀ tùɔ nkɛnkɛ ikuɔ́ nìùtì ììkɛ̀ kɛ́tuɔ nfɛ yĩ̀ĩ̀ nnɛ̀ fɛ mɑɑ nnɛ̀ fɛ kɔ̃̀nkù nɛ̀ fɛ piti. 6Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi wɑɑ́ mmutie bɛ̀ tu mù sɛ́tìrì mu kó kudɔú nɛ̀ bɛ̀ tu mù ìsɔ́pù mu kɔku nɛ̀ tipècìtì tìì to mmɛwũɔ̃̀ nkɛ́ dɛ̀ wɛ̃nnɛ́ kɛ́ɑ̃nnɛ́ muhɑ̃ɑ̃́ mbɛ̀ tùɔ mmùù miɛkɛ fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀. 7Kòò dèè wèe ɔ́ú o yɑ̀ɑ̀tì kɛ́wuɔ kɛ nɛ́ nɑ kɛ́kò mbɛ̀ bɑ̀tɛ́ dɛ̀. Ò yó nsĩ̀mmu kɛ́tuɔkɛnɛ̀ kuyuoku. 8Wèè tùɔ nfɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ kòò ɔ́ú o yɑ̀ɑ̀tì, kɛ́wuɔ. Ò yó nsĩ̀mmu kɛ́tuɔkɛnɛ̀ kuyuoku. 9Onìtì wèè í sɑ̃ũ nhomɑ́ɑ̀ kɛ̀ wèe koutɛ́ mutɑ́pɛí mbɛ̀ tùɔ nfɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ̀fɛ̀ kɔ̃mu, kɛ́ mù fũ̀tɛnɛ̀ bɛ kɑrì kɛ́cóú ndibòrì bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́ dì dɛ kpɛ́í, kɛ̀ mù mbo Isidɑyɛɛribɛ kpɛ́í kɛ̀ bɛ̀ mmù dɔ̀ɔ̀rinɛ̀ mɛwénkùmɛ̀ kó mɛniɛ. Dɛ kó ikuɔ́ yó ndònnɛ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛyi nyi. 10Wèè koutɛ́ dɛ kó fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ kó mutɑ́pɛí nwèe ɔ́ú o yɑ̀ɑ̀tì ò yó nsĩ̀mmu kɛ́tuɔkɛnɛ̀ kuyuoku. Dɛ kó ikuɔ́ yó mbomu Isidɑyɛɛribɛ kpɛ́í nnɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɛ̀ bonɛ̀. 11Kɛ̀ wèè kɑ̀ɑ́kɛ́ ocíì, bɑ́ wèè cíì botí cɛ̃́nkɛ ò sĩ̀ntɛmu, kɛ́nsĩ̀ nkɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀. 12Wèe wuɔnɛ̀ mmɛwénkùmɛ̀ kó mɛniɛ diyiè tɑ̃ɑ̃́nnì nɛ̀ diyiénnì kɛ nɛ́ nɑ kɛ́wenkɛ. Kòò í wùɔ diyiè tɑ̃ɑ̃́nnì nɛ̀ diyiénnì ò bɑ́ɑ́ wenkɛ. 13Wèè bo kɑ́ɑ́kɛ́ ocíì kɛ í nwùɔnɛ̀ mɛwénkùmɛ̀ kó mɛniɛ nhò sĩ̀nkùnko mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ntɛ, dɛ yiɛ̀ mbɛ̀ɛ ò dènnɛ Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀, ò sĩ̀mmu kɛ yɛ̃́ ò í wùɔmɛ̀ ikuɔ́ kó mɛniɛ. 14Ntɛnɛ̀ ikuɔ́ tɛì: Kòò mɔù ku ditou mɑrì miɛkɛ kɛ̀ wèè tɑ di miɛkɛ ò sĩ̀ntɛmu wenwe nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo di miɛkɛ kɛ́nsĩ̀ nkɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀. 15Tinɛntì tìì kó dimɑ̀ɑ̀ bo mbo dɛ kó ditou miɛkɛ kɛ í pokɛ kɛ boú teitei tì sĩ̀ntɛmu. 16Kòò mɔù kèrí dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ kɛ kɑ̀ɑ́kɛ́ ocíì bɛ̀ kùɔ wè yoo ò nɑ òmɔù kó yɛkṹɔ̃̀ yoo kufɔ̃ti ò sĩ̀ntɛmu kɛ yó nsĩ̀ nkɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀. 17Kòo nìtì sĩ̀ntɛ kɛ̀ di yóó ò wénkùnnɛ, dí wɑɑ́ nfɛnɑɑ̀wũɔ̃fɛ̀ fɛnfɛ bɛ̀ kùɔ fɛ̀ kó mutɑ́pɛí nkɛ́ɑ̃nnɛ́ dibuu miɛkɛ kɛ́ɑ̃nnɛ́ mɛniɛ. 18Kɛ̀ di dèè onìtì wèè í sɑ̃ũ nhomɑ́ɑ̀ wèe wɑɑ́ ìsɔ́pù kó kudɔú kɛ́pɔɔ̀tɛ̀ dɛ kó mɛniɛ nkɛ́míɛ́tɛ́ míɛ́tɛ́ dɛ kó ditou nɛ̀ tinɛntì nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo dɛ kó ditou miɛkɛ nɛ̀ wèè kɑ̀ɑ́kɛ́ bɛ̀ kùɔ wè yoo ò nɑ òmɔù kó yɛkṹɔ̃̀ yoo ò nɑ̀ kufɔ̃ti. 19Onìtì wèè í sɑ̃ũ nhomɑ́ɑ̀ weè yóó míɛ́tɛ́ mɛniɛ nhonìtì wèè sɑ̃ũ nhomɑ́ɑ̀ diyiè tɑ̃ɑ̃́nnì nɛ̀ diyiénnì. Diyiénnì yiè wèe ɔ́ú o yɑ̀ɑ̀tì, kɛ́wuɔ kɛ́wenkɛ kuyuoku mɔ̀nnì. 20Wèè bo sɑ̃ũ nhomɑ́ɑ̀ kɛ í ndɔ́ kɛ́wénkùnnɛ omɑ́ɑ̀ bɛ̀ɛ ò dènnɛ Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀, kɛ yɛ̃́ ò sĩ̀nkùnnɛmɛ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ntɛ. Ò mɛ nyí wùɔnɛ̀ ikuɔ́ kó mɛniɛ, nnɛ̀ dɛ kpɛ́í nhò sĩ̀mmu. 21Dɛ̀ yó ntú ikuɔ́ nyi sɑ̃́ɑ̃̀, wèè bo míɛ́tɛ́ ikuɔ́ kó mɛniɛ nwèe ɔ́ú o yɑ̀ɑ̀tì, kɛ̀ wèè kɑ̀ɑ́kɛ́ dɛ kó mɛniɛ nhò sĩ̀ntɛmu kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ kuyuoku. 22Wèè sɑ̃ũ nhomɑ́ɑ̀ kòò kɑ̀ɑ́kɛ́ dɛ̀, dɛ̀ sĩ̀ntɛmu, kɛ̀ wèè kɑ̀ɑ́kɛ́ dɛ̀ɛ̀ sĩ̀ nhò sĩ̀ntɛmu kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ kuyuoku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\