MUKÉTÍMÙ 2

1Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 2Isidɑyɛɛribɛ bɑ́ dìì tĩ̀nnì dì níí bɑ́tɛ́ di wuɔ nkó mɛcɑnnimɛ̀ borɛ̀ kɛ́fitɛ́ mɛtɑummɛ̀ tou, kɛ́ ndì ciɛ́nnɛ̀. 3- 8Sudɑɑ kó ditĩ̀nnì kɔbɛ nɛ̀ Isɑkɑɑ kpɛri kɔbɛ nɛ̀ Sɑbunɔɔ kpɛri bɛɛ̀ yóó wɛ̃nnɛ́ kɛ́bɑ́tɛ́ mɛtɑummɛ̀ tou diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, Sudɑɑ kó mɛcɑnnimɛ̀ borɛ̀. Kɛ̀ Amminɑdɑbu birɛ Nɑsɔ̃ɔ̃ nni Sudɑɑ kɔbɛ kó dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì kɛ̀ dì ḿbo bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sikɔupípísìyiekɛ̀ nɛ̀ sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sikɔusìkuɔ̀ (74600). Kɛ̀ Suɑɑ birɛ Nɛtɑnnɛ yɛɛdi nni Isɑkɑɑ kɔbɛ kó dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sikɔupípísìnùmmù nɛ̀ sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sikɔusìnɑ̀ɑ̀ (54400). Kɛ̀ Edonni birɛ Ediɑbu ni Sɑbunɔɔ kɔbɛ kó dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sikɔupípísìnùmmù nɛ̀ sikɔupísìyiekɛ̀ nɛ̀ sikɔusìnɑ̀ɑ̀ (57400). 9Kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ bɛmɔu kɛ́mbo bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ tɛkɔupíkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sikɔupípísìni nɛ̀ sikɔupísìkuɔ̀ nɛ̀ sikɔusìnɑ̀ɑ̀ (186400). Bɛɛ̀ kó dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì níí yóó niitɛ́ kɛ́ítɛ́. 10- 16Dubɛnni kó ditĩ̀nnì kɔbɛ nɛ̀ Simmɛɔ̃ɔ̃ kó ditĩ̀nnì kɔbɛ nɛ̀ Kɑdi kó ditĩ̀nnì kɔbɛ bɛɛ̀ yóó wɛ̃nnɛ́ kɛ́bɑ́tɛ́ mɛtɑummɛ̀ tou bɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀, Dubɛnni kó mɛcɑnnimɛ̀ borɛ̀. Kɛ̀ Sedeuu birɛ, Edisuu nni Dubɛnni kó dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sikɔupípísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sikɔupísìkuɔ̀ nɛ̀ sikɔusìnùmmù (46500). Kɛ̀ Sudisɑdɑii birɛ Sedumiɛri nni Simmɛɔ̃ɔ̃ kó ditĩ̀nnì kɔbɛ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sikɔupípísìnùmmù nɛ̀ sipísìwɛi nɛ̀ sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti (59300). Kɛ̀ Deuyɛɛdi birɛ Ediɑsɑfu nni Kɑdi kó ditĩ̀nnì kɔbɛ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sikɔupípísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sikɔupísìnùmmù nɛ̀ sikɔusìkuɔ̀ nɛ̀ sipísìnùmmù (45650). Kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ bɛmɔu kɛ́mbo bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ tɛkɔupíkɔ̀ùpíítɛ̀ nɛ̀ sikɔupípísìnùmmù nɛ̀ tɛkɔupíítɛ̀ nɛ̀ sikɔusìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sipísìnùmmù (151450). Bɛɛ̀ yó mpokoo Sudɑɑ nɛ̀ o kɔbɛ bɛ kó yɛtĩ̀rɛ̀. 17Bɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Defiibɛɛ tũnnɛ nɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tou, Defiibɛ kó dikɑrì diì níí yó mbo dɛ cuokɛ̀. Bɛ̀ yó ntũ mbɛ̀ bɑ̀tɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí nku kɛ iiti, bɑ́ wè ò níí yó mbo o kó mɛcɑnnimɛ̀ borɛ̀ ndɛ. 18- 24Efɑdɑimmu kó ditĩ̀nnì kɔbɛ nɛ̀ Mɑnɑnsee kpɛri bɛɛ̀ yóó wɛ̃nnɛ́ kɛ́bɑ́tɛ́ mɛtɑummɛ̀ tou diyiè tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ Efɑdɑimmu kó mɛcɑnnimɛ̀ borɛ̀. Kɛ̀ Ammiudi birɛ Edisɑmɑ nni Efɑdɑimmu kɔbɛ kó dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sikɔupípísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sikɔusìnùmmù (40500). Kɛ̀ Pedɑsuu birɛ Kɑmmidiyɛɛri nni Mɑnɑnsee kɔbɛ kó dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì sikɔupípísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikɔupísìdɛ́ nɛ̀ sikɔusìdɛ́ (32200). Kɛ̀ Kideonii birɛ Abidɑnni nni Bɛnsɑmɛɛ kɔbɛ kó dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sikɔupípísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikɔupísìnùmmù nɛ̀ sikɔusìnɑ̀ɑ̀ (35400). Kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ bɛmɔu bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ tɛkɔupíkɔ̀ùpíítɛ̀ nɛ̀ sikɔupísìni nɛ̀ tɛkɔ̀ùtɛ̀ (108100). Bɛɛ̀ níí yó ntú ditĩ̀nnì tɑ̃ɑ̃́nnì kɛ́ítɛ́. 25- 31Dɑnni kó ditĩ̀nnì kɔbɛ nɛ̀ Asɛɛ kó ditĩ̀nnì kɔbɛ nɛ̀ Nɛfutɑdii kó ditĩ̀nnì kɔbɛ bɛɛ̀ yóó wɛ̃nnɛ́ kɛ́bɑ́tɛ́ mɛtɑummɛ̀ tou bɑkù yoú bíɛ́kɛ̀, Dɑnni kó mɛcɑnnimɛ̀ borɛ̀. Kɛ̀ Amisɑdɑii birɛ Ayiesɛɛ nni Dɑnni kó dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì kɔbɛ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sikɔupípísìkuɔ̀ nɛ̀ sikɔupísìdɛ́ nɛ̀ sikɔusìyiekɛ̀ (62700). Kɛ̀ Okɑdɑnni birɛ Pɑkiyɛɛdi nni Asɛɛ kó dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì kɔbɛ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sikɔupípísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ tɛkɔupíítɛ̀ nɛ̀ sikɔusìnùmmù (41500). Kɛ̀ Enɑnni birɛ Aidɑ nni Nɛfutɑdii kó dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì sikɔupípísìnùmmù nɛ̀ sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikɔusìnɑ̀ɑ̀ (53400). Kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ bɛmɔu bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ tɛkɔupíkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sikɔupípísìnùmmù nɛ̀ sikɔupísìyiekɛ̀ nɛ̀ sikɔusìkuɔ̀ (157600). Bɛɛ̀ níí yó ntú bɛsɔmbɛ kɛ́ítɛ́. Bɑ́ dìì ɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì níí yó mbo di kó mɛcɑnnimɛ̀ borɛ̀ ndɛ. 32Isidɑyɛɛribɛ mbɛ bɛ̀ do kɑ̀ɑ mbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ bɑ̀tɛ bɛ cɛ̃́ĩ dòmmɛ̀, bɛ kó yɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀rɛ̀ yɛmɔu kɛ̀ yɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ kɛ́mbo bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sikɔupípísìkuɔ̀ nɛ̀ sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikɔusìnùmmù nɛ̀ sipísìnùmmù (603550). 33Bɛ̀ mɛ nyí nkɑ̀ɑnnɛ̀ Defiibɛ Isidɑyɛɛribɛ tɔbɛ̀ cuokɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo ti nɑ̀kɛ́ Mɔyiisi kɛ yɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀. 34Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ tũnnɛ weti weti ti Yiɛ̀ nKuyie ndo nɑ̀kɛ́ tì Mɔyiisi. Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ cómmú bɛmɑ bɛmɑ bɛ cɑnnimɛ̀ dò ndòmmɛ̀. Mɛm̀mɛ bɛ̀ ìtɛ́mɛ̀ bɛ kɑrì bɑ́ wè o nɑɑ̀mùnkù dòmmɛ̀ nɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\