MUKÉTÍMÙ 20

1Dibenni tɑ̃̀nkù ketiwè kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ tĩ̀nnìi tuɔkɛ Sinni kó dikpɑ́ɑ̀ kɛ́bɑ́tɛ́ Kɑdɛɛsi kɛ́kɑri. Midiyɑmmu dɛ nku kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́. 2Bɛ̀ í mpɛ̀tɛ́ mɛniɛ nkɛ bo yɑ̃̀ kɛ́tíí nkɛ́nkpɑnnɛ̀ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ tú: 3Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo nti wɛ̃nnɛ́nɛ̀ ti kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ ku kɛ́potɛ́, kɛ̀ ti kú dɛ̀ í ntɔ̃ũɑ̀? 4Dɛ̀ yĩ́mɛ kɛ̀ di tɔní tínti ti Yiɛ̀ nKuyie nkɔbɛ kɛ kɔ̀tɛnní dikpɑ́ɑ̀ diì mmiɛkɛ kɛ̀ ti bo kú tínti nɛ̀ ti wũɔ̃? 5Bɑ nte kɛ̀ di ti dènnɛní Esibiti kɛ ti tɔní dibòrì yɛiri dii? Dɛ̀ í dò mbuɔtí dɛ̀mɑrɛ̀, dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ fìkíè dɛ̀ í bo kɛ̀ ti nɛ́ bɑ́ɑ́ buɔ́nɛ̀ fínyĩ̀ nɛ̀ kèdènɑ́tì kpɛrɛ, mɛniɛ nketɛ́ kɛ í bo kɛ dò nyɑ̃̀. 6Mɛm̀mɛ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ bɛ̀ ìtɛ́mɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ borɛ̀ kɛ́kɔtɛ mɛtɑummɛ̀ tou borìnùù kɛ́do kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ kɛtenkɛ̀ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ bɛnkɛ ku kpetì, 7kɛ́bɛ́innɛ̀ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 8Túótɛ́ ɑ pɑ̀ɑ̀ti fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ kóo kótì Anɔɔ kɛ̀ di tíí nyIsidɑyɛɛribɛ, kɛ̀ bɛ̀ mbo kɛ wúó nkɑ̀ɑ bɛ́innɛ̀ diperì kɛ̀ mɛniɛ nyɛ̀nní, kɑ̀ɑ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̃̀ bɛmbɛ nɛ̀ bɛ wũɔ̃. 9Kɛ̀ Mɔyiisii túótɛ́ o pɑ̀ɑ̀ti mɛtɑummɛ̀ tou miɛkɛ kɛ́ndònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo tì nhò nɑ̀kɛ́mɛ̀. 10Wenwe nɛ̀ Anɔɔ kɛ̀ bɛ̀ɛ tíí nyIsidɑyɛɛribɛ dipèrì borɛ̀, kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kéntɛ́nɛ̀ díndi itookperí yɛmbɛ̀! Ti bo dennɛní mɛniɛ ndipèrì dii mmiɛkɛ nkɛ kɛ̀ di yɑ̃̀ɑ̃̀? 11Mɛm̀mɛ ò yòùtɛmɛ̀ o pɑ̀ɑ̀ti kɛ́potɛ́ dipèrì mɛ̀dɛ́mɛ̀, kɛ̀ mɛniɛ nyɛ̀nní mɛdiɛ̀. Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ bɛ wũɔ̃ kɛ̀ dɛ̀ɛ yɑ̃̀. 12Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ dɔ̀: Di yɛ̀mmɛ̀ í mɛ nyiemmɛ̀ kɛ dò ndɛ̀ bo dɔɔ̀, di í mɛ ndɛ́úkùnnɛmɛ̀ n yètìrì Isidɑyɛɛribɛ ììkɛ̀, dì tɛ̃́nkɛ í yóó tɑnnɛ́ n nìtìbɛ̀ kɛtenkɛ̀ m bɛ̀ duɔ́ nkɛ̀. 13Dɛɛ̀ do te kɛ̀ bɛ̀ɛ yú dɛ kó mɛniɛ nkɛ dɔ̀ Mɛdibɑ, dɛ̀ɛ̀ tu dikpɑ̀nnì, kɛ yɛ̃́ Isidɑyɛɛribɛ do dɛ̀ nwɛ̃̀ńtɛ́mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ kùu bɛ̀ bɛnkɛ kù dòmmɛ̀ pɑ́í pɑ́í. 14Kɛ̀ bɛ̀ mbo Kɑdɛɛsi kɛ̀ Mɔyiisii dɛitɛ bɛnìtìbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ tɔ̃ nkɛ dɔ̀ bɛɛ̀ kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Edɔmmu kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Tínti ɑ tebìí tíì tu ɑ yɛ̃́mu ti tɑmɛ̀ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ miɛkɛ. 15Ti yɛmbɛ̀ bɛɛ̀ do kɔ̀tɛ Esibiti kɛ̀ ti nkɛ bo kɛ́mɔntɛ kɛ̀ Esibiti kɔbɛ ti fɛ̃́ũ tínti nɛ̀ ti yɛmbɛ̀. 16Kɛ̀ ti kuɔ́nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ kùu keè ti dɑbònnì kɛ́duɔnní ku tɔ̃nnì kɛ̀ dì ti dènnɛní Esibiti. Kɛ̀ ti tùɔ̀kɛní diɛ nKɑdɛɛsi dihɛì dìì bo ɑ tenkɛ̀ mɑ̀nku, 17kɑ̀ɑ bo yie, nyóu kɛ̀ ti pɛ̃ɛ̃tɛ́ ɑ ɛì miɛkɛ, ti í yɛtì dɛpɑɑ mmiɛkɛ yoo fínyĩ̀ kó dɛtie mmiɛkɛ, ti í yóó yɑ̃̀ ɑ kó sibií kó mɛniɛ, ti yóó kétɛ́ kucɛ diɛkù nku kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́nɛ̀ ɑ ɛì, ti í yóó dɑutɛ́ kupíkù mɑkù. 18Kɛ̀ Edɔmmu kóo kpɑ̀ɑ̀tìi bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Di í yóó pɛ̃ɛ̃tɛ́ diɛ nh ɛì. Kɛ̀ di mɛ nyetɛ n yóó bɑ́ɑ́tóomu kɛ́ di co kɛ̀ tí dokɛ́. 19Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ti yóó kétɛ́ kucɛ diɛkù mɑ́ɑ̀ ndi kɛ ti yɑ̃̀ ɑ ɛì kó mɛniɛ tínti nɛ̀ ti wũɔ̃ ti bo dɑ yietí. Dɛ̀ í tú tìmɑtì, ti yóó nɑ ɑ tenkɛ̀ mɑ́ɑ̀ ndi kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́. 20Kɛ̀ Edɔmmu kóo kpɑ̀ɑ̀tìi bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Di í pɛ̃nkɛ́. Kɛ̀ Edomiibɛɛ bɑ́ɑ́tí nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkperíbɛ̀ pɛ́u kɛ́ bɛ̀ co. 21Mɛm̀mɛ Edɔmmu kóo kpɑ̀ɑ̀tì yetɛmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bo pɛ̃ɛ̃tɛ́mɛ̀ o ɛì, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ pɛɛ́ nkupíkù tɛkù. 22Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ ítɛ́ Kɑdɛɛsi kɛ́kɔtɛ ditɑ̃rì bɛ̀ tu dì Ɔdi. 23Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɛ mbɛ́innɛ̀ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ Ɔdi tɑ̃rì Edɔmmu temmɑ̀nku kɛ dɔ̀: 24Anɔɔ kũnti o yɛmbɛ̀ borɛ̀ ndɛ, ò í tɑti dihɛì n yɛ̃ n yóó duɔ́ ndì Isidɑyɛɛribɛ kɛ yɛ̃́ di do yetɛmɛ̀ n kpɛti Mɛdibɑ kó mɛniɛ mborɛ̀. 25Túótɛ́ Anɔɔ nɛ̀ o birɛ Edeɑsɑɑ kɛ̀ di dekɛ Ɔdi tɑ̃rì. 26Kɑ̀ɑ dɑ́tɛ́ Anɔɔ yɑ̀ɑ̀tì kɛ́dɑ́tínnɛ́ o birɛ Edeɑsɑɑ. Anɔɔ yóó dɛ nkú. 27Kɛ̀ Mɔyiisii dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ tì Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu ììkɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ dekɛ Ɔdi tɑ̃rì. 28Kɛ̀ Mɔyiisii dɑ́tɛ́ Anɔɔ yɑ̀ɑ̀tì kɛ́dɑ́tínnɛ́ o birɛ Edeɑsɑɑ. Anɔɔ dɛ nku Ɔdi tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀. Mɔyiisi nɛ̀ Edeɑsɑɑ kɛ̀ bɛ̀ɛ cútɛ́ní. 29Isidɑyɛɛribɛ tĩ̀nnì dimɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ Anɔɔ kumɛ̀ kɛ́kɔmmú o kṹṹ nkɛ dɔ̀ yɛwe sipísìtɑ̃ɑ̃ti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\