MUKÉTÍMÙ 21

1Mɛm̀mɛ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Adɑdi wèè do bo Nɛkɛbu ò kèèmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kèróomɛ̀ Atɑdimmu kó kucɛ, kɛ́ítɛ́ní kɛ́ bɛ̀ do kɛ́pĩ́mmú bɛ miɛkɛ bɛ̀mɑbɛ̀ kɛ́dɔɔ̀ tidɑɑtì. 2Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ dɔúnnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndinùù kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nkɑ̀ɑ ti duɔ́ mbɛ nnìtìbɛ̀ ti bo bɛ̀ kùɔ pɑ́íí kɛ́pɔntɛ bɛ ɛì kɛ́dɛ́ítɛ́ ti bɑ́ɑ́ súɔ́ ndɛ̀mɑrɛ̀. 3Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkeè bɛ bɑ́ɑmmìi kɛ́ɑ̃nnɛ́ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ bɛ nɔu miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kùɔ pɑ́íí kɛ́pɔntɛ bɛ ɛkɛ̀ kɛ́dɛ́ítɛ́ kɛ́ dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Ɔdimɑɑ, dɛ̀ɛ̀ tu tidobontì. 4Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ ítɛ́ Ɔdi tɑ̃rì kɛ́tũnnɛ kucɛ kùù yìɛ̀nɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì tipèntì kou kɛ bo kɔ́ntɛ́ kɛ bɑ́ɑ́ yɛ̀nnɛ̀ Edɔmmu tenkɛ̀. 5Bɛ̀ kètɛ́ mɛm̀mɛ kɛ́nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ kucɛ kɛ̀ mɛminnímɛ̀ɛ bɛ̀ dòńtɛ́. Kɛ̀ bɛ̀ɛ ketɛ́ bɛ̀ bo nkpɑ̀nnɛ̀mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɛ̀ Mɔyiisi kɛ tú: Bɑ nte kɛ̀ di ti dènnɛní Esibiti kɛ̀ ti bo kú dikpɑ́ɑ̀ dii mmiɛkɛ? Tidiitì sɑ̀ɑ̀tì mɑtì í bo, mɛniɛ mmɛ nyí bo, kɛ̀ ti bɑɑ nɛ́ yó nyo tisénnìndiitì tii nti yɛwe yɛmɔu. 6Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔnní iwɑɑyɛiyi kɛ̀ ì mbɛ̀ dɔmmù kɛ̀ bɛ̀ɛ kú kusṹkù. 7Bɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Ti cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu, ti tùùtɛnɛ̀mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɑ kpɑnnɛ̀. Nɛ̀ dɛ kpɛ́í, nhɑ́ bɑ́ntɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ kùu dɛ́tìnnɛ dɛ kó iwɑ̀ɑ̀kɛ. Kɛ̀ Mɔyiisii kuɔ́nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ kpɛ́í. 8Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Túótɛ́ disɔɔwũɔ̃̀ kɛ́dɔɔ̀nɛ̀ fɛwɑ̀ɑ̀fɛ̀ kɛ́ fɛ̀ dɑ̀nnɛ kudɔú kɛ́cónnɛ́, kɛ̀ fɛwɑ̀ɑ̀fɛ̀ níí dɔntɛ́ wè kòò fɛ̀ bɔ̀útɛ́ ò bɑ́ɑ́ kú. 9Mɛm̀mɛ kɛ̀ Mɔyiisii dɔ̀ɔ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kó fɛwɑ̀ɑ̀fɛ̀ kɛ́cónnɛ́, kɛ̀ fɛwɑ̀ɑ̀fɛ̀ níí dɔntɛ́ wè kòò fɛ̀ bɔ̀útɛ́ o bɑ́ɑ́ kú. 10Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ ítɛ́ dɛborɛ̀ kɛ́kɔtɛ kɛ́bɑ́tɛ́ Obɔti, 11kɛ́ítɛ́ dɛndɛ kɛ́bɑ́tɛ́ Iyee-Abɑdimmu kpɑ́ɑ̀ kɛ́nwetí Mɔɑbu diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó dikpɑ́ɑ̀. 12Kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ dɛndɛ kɛ́bɑ́tɛ́ kukó nSedɛti kó mɛpɛɛ́mmɛ̀. 13Bɛ̀ ìtɛ́ dɛ̀ndɛ kɛ́séntɛ́ kukó nhAdinɔ, kùù pũɔ̃̀ nkɛ pɛ̃nkù dikpɑ́ɑ̀ kɛ kɔrì Amɔriibɛ tenkɛ̀. Dɛ kó kukó kuù tu Mɔɑbu kɔbɛ nɛ̀ Amɔriibɛ bɛ tenkɛ̀ mɑ̀nku. 14Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ tì wɑ̃̀ri ti Yiɛ̀ nKuyie nkó mudoò pɑ́tíri miɛkɛ kɛ tú...Wɑɛbu, Sufɑ tempɛ̃ mmiɛkɛ nɛ̀ Adinɔ nɛ̀ dɛ kó ikó, 15nɛ̀ ikó ntɛì ìì pũɔ̃̀ nkɛ tɑɑ̀ Adinɔ dihɛì Adi píkù iì tu Mɔɑbu tenkɛ̀ mɑ̀nku. 16Bɛ̀ dɛ nyìtɛ́ kɛ́bɑ́tɛ́ bɛ̀ tu dɛ̀ tɛbintɛ, ti Yiɛ̀ nKuyie ndo nɑ̀kɛ́ dɛ̀ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Tíí nyIsidɑyɛɛribɛ kɛ̀ m bɛ̀ duɔ́ mmɛniɛ. 17Dɛ mɔ̀nnì ndi Isidɑyɛɛribɛ dèntɛ̀mɛ̀ fɛyɛ̀nfɛ̀ kɛ dɔ̀: Tí dentɛ̀ kɛ̀ mɛniɛ nyɛ̀nní tɛbintɛ. 18Tɛbintɛ sikpɑ̀ɑ̀tìbìí keú tɛ̀, dihɛì kó bɛkótíbɛ̀ tũ tɛ̀ nɛ̀ bɛ pɑ̀ɑ̀ti nɛ̀ bɛ dɔ̀. Bɛ̀ dɛ nyìtɛ́ kɛ́kɔtɛ kɛ́bɑ́tɛ́ Mɑtɑnɑ, 19kɛ́ítɛ́ dɛndɛ kɛ́bɑ́tɛ́ Nɑɑdiɛdi, kɛ́ítɛ́ dɛborɛ̀ kɛ́kɔtɛ Bɑmɔti. 20Bɛ̀ ìtɛ́ Bɑmɔti nwe kɛ́kɔtɛ Mɔɑbu kpɑ́ɑ̀ kɛ́nwetí Pisikɑɑ tɑ̃rì, dìì sĩ̀ĩ́ ntɛdɔntɛ̀ kó dikpɑ́ɑ̀. 21Mɛm̀mɛ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ dɛitɛ yɛtɔ̃rɛ̀ kɛ́tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Amɔriibɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sionni kɛ dɔ̀: 22Ti dɔ́ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ ɑ ɛì miɛkɛ nkɛ, ti í yóó tɑ dɛpɑɑ mmiɛkɛ yoo fínyĩ̀ kó dɛtie mmiɛkɛ, ti í yóó yɑ̃̀ mɛniɛ nti yó mbɔkɛ́ kucɛ diɛkù nku, ti í yóó dɑutɛ́ kɛ yɑ̀ɑ pɛ̃ɛ̃tɛ́nɛ̀. 23Okpɑ̀ɑ̀tì Sionni mɛ nyí nyie nkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bo pɛ̃ɛ̃tɛ́ o tempɛ̃, kòo ítɛ́nɛ̀ kɛmiɛkɛ kɛ́tíí nho nìtìbɛ̀ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ kétɛ́ní kɛ́co Isidɑyɛɛribɛ dikpɑ́ɑ̀ kɛ́ bɛ̀ do mudoò Yɑɑsi ɛì miɛkɛ. 24Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ cɔ̀ yɛse kɛ́kuɔ kɛ́fietɛ bɛ tenkɛ̀, kɛ́túótɛ́ kukó nhAdinɔ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Sɑbɔki kɔku kɛ́sɔɔtɛ́ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Amɔniibɛ tenkɛ̀ mɑ̀nku kùù do kpetí mɛsɑ̀ɑ̀. 25Kɛ̀ bɛ̀ɛ fietɛ dɛ kó yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu, kɛ́tiekɛ Amɔriibɛ tenkɛ̀ kɛmɔu kɛ́kɑri, kɛ́tɑunnɛ̀ Ɛsibonni nɛ̀ sihɛkɛsí sìì dɛ̀ tɔ̀kɛ́. 26Ɛsibonni do tú Amɔriibɛ kpɑ̀ɑ̀tì Sionni bo dìì ɛì ndi. Sionni weè do pɔ̀ntɛ Mɔɑbiibɛ kpɑ̀ɑ̀tì ketiwè kɛ́fietɛ o tenkɛ̀ kɛmɔu kɛ́kɔtɛ kɛ́dítɛ́nɛ̀ kukó nhAdinɔ. 27Dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛyɛndèmbɛ̀ dìè nkɛ tú: Tí kɔtɛnɛ̀ Ɛsibonni ɛì, tí kɔtɛ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ dì mɑɑ́, tí wɛ̃tɛ kɛ́ dì còńnɛ́. 28Muhɑ̃ɑ̃́ mmuù yɛ̀nní Ɛsibonni, Sionni ɛì miɛkɛ nkɛ mù tĩ̀ɛ̃́tɛ́mɛ̀ kɛ cɔ̀útɛ́ Adi ɛì Mɔɑbu tempɛ̃ mmiɛkɛ, kɛ cɔ̀útɛ́nɛ̀ Bɑɑdi kó yɛtɔ̀rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bo kukó nhAdinɔ pɛɛ́mmɛ̀. 29Díndi Mɔɑbu tenkɛ̀ kɔbɛ di bo yɑ̀ di fetimu díndi dibɔɔ̀ Kɛmɔɔsi kɔbɛ di dɑpɑ̀mbɛ̀ cokɛ́mu kɛ̀ bɛ̀ pĩ̀ḿmú di sɑpùmbí kɛ kònnɛ̀ kɛ duɔ́ nhAmɔriibɛ kpɑ̀ɑ̀tì Sionni. 30Díndi Ɛsibonni kɔbɛ bɛ̀ di tɑ̃ɑ̃́ ipie nyi, kɛ di bɛ̀ti kɛ tùɔ̀kɛnɛ̀ Dibonni kɛ̀ di ɛkɛ̀ dɔúnko kɛ́túótɛ́nɛ̀ Dofɑɑ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Mɛdebɑ. 31Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ tɑ Amɔriibɛ tenkɛ̀. 32Kɛ̀ Mɔyiisii tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ pɑɑtɛ́ Yɑsɛɛ ɛì kɛ́deè kɛ̀ bɛ̀ɛ di do, kɛ́bɛti Amɔriibɛ bɛ̀ɛ̀ dɛ̀ bo nɛ̀ sihɛkɛsí sìì dɛ̀ tɔ̀kɛ́ si kɔbɛ kɛ́fietɛ bɛ ɛkɛ̀ kɛ́kɑri. 33Bɛ̀ kɑ̀ri mɛm̀mɛ kɛ́kétɛ́ kɛ́wetínnɛ́ Bɑsɑ̃ɑ̃ ɛì bíɛ́kɛ̀. Kɛ̀ Bɑsɑ̃ɑ̃ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Ɔkuu ítɛ́ní nɛ̀ o nìtìbɛ̀ kɛ bo do Isidɑyɛɛribɛ mudoò Etedeii ɛì. 34Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: A bɑ́ nhò yĩ̀ɛ̃̀kù, n wè ndi duɔ́mmu kɛ̀ di bo ò nɑ wenwe nɛ̀ o nìtìbɛ̀. Kɑ̀ɑ ò dɔ̀ɔ̀ ɑ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ Amɔriibɛ kpɑ̀ɑ̀tì Sionni Ɛsibonni ɛì kou. 35Mɛm̀mɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ nɑmɛ̀ Ɔku kóò kùɔ wenwe nɛ̀ o bí nɛ̀ o nìtìbɛ̀ bɑ́ òmɔù í nyentɛ́ bɑ́ òmɑ́ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ tiekɛ bɛ tenkɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\