MUKÉTÍMÙ 22

1Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ ítɛ́ dɛborɛ̀ kɛ́bɑ́tɛ́ Mɔɑbu kó kubiriku kukó nSuditɛ̃ɛ̃ yɑ́ɑ̀ kɛ́nwetí Sedikoo. 2Kɛ̀ Mɔɑbu kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sipɔɔ birɛ Bɑdɑkii yɑ̀ Isidɑyɛɛribɛ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ Amɔriibɛ. 3Kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ ɑutɛ́ mɛdiɛ̀ wenwe nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɔtɛ Isidɑyɛɛribɛ kɛ yɛ̃́ bɛ̀ tumɛ̀ kuwuɔ ndiɛkù nku. 4Kòo tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Mɑndiyɑ̃ɑ̃ ɛì kó bɛkótíbɛ̀ kɛ dɔ̀: Ditĩ̀nnì dii nyóó dɛ́útóomu dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo ti tenkɛ̀, fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ ɔ̃ɔ̃ dɛ́útóomɛ̀ mɛmúpɑ̀mmɛ̀. Sipɔɔ birɛ Bɑdɑki weè do tú okpɑ̀ɑ̀tì Mɔɑbu tenkɛ̀ dɛ mɔ̀nnì. 5Mɛm̀mɛ kɛ̀ Bɑdɑki dɛitɛ yɛtɔ̃rɛ̀ kɛ́tɔ̃ nho ɛì kótírì Petɔɔ dìì bo kukó nhEfɑdɑti borɛ̀, kɛ̀ yɛ̀ bo nɑ́kɛ́ Beɔɔ birɛ Bɑdɑmmu kɛ dɔ̀: Kubotí mɑkù kùù yɛ̀nní Esibiti kɛ mɔ́nkɛ pitírí kɛtenkɛ̀ kɛ bɑ̀tɛ́ diɛ nh ɛì mɑ̀nku kɛ n wetí. 6Dɛ kó kubotí kpeńnìmu kɛ m pɛ̃ɛ̃tɛ́, n dɑ bɑ́ɑ́mmu kɔtɛní kɛ́ bɛ̀ bɔntɛ́ kusĩ̀nkù kɛ̀ dɛ̀ nɑɑti m bɛ̀ nɑ. N yɛ̃́mu kɛ dò nkɑ̀ɑ yĩ wèè yɑ̀ mɛyɛi nhò ɔ̃ɔ̃ mɛ̀ yɑ̀mu. Kɑ̀ɑ yĩ wèè yɑ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nwèe mɛ̀ yɑ̀. 7Mɔɑbu ɛì kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ Mɑndiyɑ̃ɑ̃ ɛì kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́yɑ̀ Bɑdɑmmu kɛ tɔnɛ̀ ticuuti kɛ bo ò cu, kɛ́tuɔkoo kóò nɑ̀kɛ́ bɛ̀ tɔ tì timɔu. 8Kɛ̀ Bɑdɑmmuu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Duɔ́nɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ wentɛ́ n di nɑ́kɛ́ m beé nti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ kù n nɑ̀kɛ́ tì. Mɛm̀mɛ kɛ̀ Mɔɑbu ɛì kó bɛkótíbɛ̀ɛ yié nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 9Kɛ̀ Kuyie nkɔtɛní kɛ́bekɛ Bɑdɑmmu kɛ dɔ̀: Bɛnìtìbɛ̀ ɔ̃̀mbɛ bo ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀? 10Kɛ̀ Bɑdɑmmuu kù tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Sipɔɔ birɛ Bɑdɑki Mɔɑbu ɛì kóo kpɑ̀ɑ̀tì weè bɛ̀ tɔ̃nní kɛ tú: 11Kubotí mɑkù kuù yɛ̀nní Esibiti kɛ mɔ́nkɛ pitírí kɛtenkɛ̀, kòò tu kɛ̀ m bo yie n kɔtoo kɛ́ bɛ̀ bɔntɛ́ kusĩ̀nkù kɛ̀ dɛ̀ bo yie nwèe bɛ̀ nɑ kɛ́ bɛ̀ bɛ̀ti. 12Kɛ̀ Kuyie nhò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A bɑ́ɑ́ kɔtɛ, ɑ bɑ́ɑ́ bɛ̀ bɔntɛ́ kusĩ̀nkù, míì bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. 13Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ Bɑdɑmmuu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kònnɛ̀ di ciɛ, ti Yiɛ̀ nKuyie nyetɛmu kɛ tú m bɑ́ɑ́ di nɛinɛ̀. 14Kɛ̀ Mɔɑbu ɛì kó bɛkótíbɛ̀ɛ ítɛ́ kɛ́kò kɛ́nɑ́kɛ́ Bɑdɑki kɛ dɔ̀: Bɑdɑmmu yetɛmu kɛ tú ò bɑ́ɑ́ ti nɛinní. 15Kɛ̀ Bɑdɑkii yíɛ́ kɛ́tɔ̃ nkutɔ̃nkù dɛ́rínkù kɛ̀ kù nsũnɛ̀ kuketikù kɛ tú bɛnitidiɛbɛ̀ kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛketibɛ̀. 16Kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkoo Bɑdɑmmu borɛ̀ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Sipɔɔ birɛ Bɑdɑki weè ti tɔ̃nní kɛ tú ò dɑ bɑ́ɑ́mmu ɑ bɑ́ɑ́ yetɛ ɑ bo kɔtoomɛ̀ o borɛ̀. 17Ò tu ò yóó dɑ dɛ́úkùnnɛmu mɛdiɛ̀ nkɛ́dɔɔ̀ ɑ ò nɑ̀kɛ́ tìì kó dimɑ̀ɑ̀, ò tu ò dɑ bɑ́ɑ́mmu ɑ bɑ́ɑ́ yetɛ, ɑ́ kɔtoo kɛ́ bɛ̀ nhò bɔntɛ́ kusĩ̀nkù. 18Kɛ̀ Bɑdɑmmuu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Bɑ́ kɛ̀ Bɑdɑki n duɔ́ nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì tɛ̀ pìɛ́kɛ́ nɛ̀ mɛsɔɔ nyí yóó nɑ kɛ́dɔɔ̀ tìmɑtì kɛ̀ tì ndɛu yoo tì nkɛ̃ńnì kɛ́petɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie n tũ nkù bo n nɑ́kɛ́ tì. 19Di nɛ́ yié ndiɛ nkɛyènkɛ̀ kɛ̀ n yɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó yíɛ́ kɛ́ n nɑ́kɛ́ tì. 20Kɛ̀ Kuyie nkɔtɛní kɛyènkɛ̀ Bɑdɑmmu borɛ̀ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ mɛ nkɔ̀tɛnímɛ̀ kɛ bo dɑ yú, ítɛ́ kɛ́ bɛ̀ nɛinɛ̀. A nɛ́ yó ndɔɔri n dɑ nɑ́ɑ́ ntì mɑ́ɑ̀ ndi. 21Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ Bɑdɑmmuu boú o sɑ̃mmɑrímú dɛ kɑ̀rì kɛ́nɛinɛ̀ Mɔɑbu ɛì kó bɛkótíbɛ̀. 22Kɛ̀ Bɑdɑmmuu ketɛ́ kɛ́nnɛínɛ̀ o kó bɛtɔ̃mbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀, kɛ̀ Kuyie mmiɛkɛ ò yɛ̀ mɛdiɛ̀. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó ditɔ̃nnìi ò dintɛ́ kɛ́ncómmú kucɛ. 23Kɛ̀ sɑ̃mmɑrímúu yɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃nnì còḿmúmɛ̀ kucɛ kɛ pikú mɛsebii kɛ̀ sɑ̃mmɑrímúu dɑutɛ́ kɛ́tɑ dɛpɑɑ mmiɛkɛ kɛ̀ Bɑdɑmmuu dɛ̀ potɛ́ kɛ̀ dɛ̀ɛ bɔɔ́ nkucɛ. 24Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃nnìi sɔɔ́ nkɛ́kɔtɛ kɛ́cómmú fínyĩ̀ kó dɛtie nkó kupɑku mɑkù kucɛ pɛ̃̀ṹ dɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ mɑɑ́ kɛ pèńnɛ́ ku m̀píkù nɛ̀ kutɛkù. 25Kɛ̀ sɑ̃mmɑrímúu yɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃nnì kɛ́dɑutɛ́ kɛ́dínnɛ́nɛ̀ kumɑrí kɛ́hɛ̃́ṹtɛ́ Bɑdɑmmu nɑɑ̀cɛ̀tɛ̀ kumɑrí kòo wɛ̃tɛ kɛ́ dɛ̀ potɛ́. 26Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃nnìi sɔɔ́ nkɛ́kɔtɛ kɛ́cómmú kucɛ pɛ̃̀ṹ dɛ̀ mɛfíè nyí borɛ̀ kɛ dò nkɔ́ntɛ́ kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ yoo kucɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀. 27Kɛ̀ sɑ̃mmɑrímúu yɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃nnì kɛ́okoo, kɛ̀ Bɑdɑmmu miɛkɛɛ yɛ̀nní kòò dɛ̀ potɛ́ kupɑ̀ɑ̀ti. 28Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nkɛ̀ sɑ̃mmɑrímúu nɑ kɛ́bɛ́i, nkɛ́bekɛ́ Bɑdɑmmu kɛ dɔ̀: N dɑ cɑ̀kɛ bɑ kɑ̀ɑ m puotì kucɛ mɛtɑ̃ɑ̃́mmɛ̀? 29Kɛ̀ Bɑdɑmmu dɔ̀: A yetɛ n yɛ̃ mmù mmu dɛɛ̀ te, kɛ̀ n do ntɔ disiè nɛ̀ yíe n do dɑ kùɔ̀mu nɛ̀ dimɔ̀nnì. 30Kɛ̀ sɑ̃mmɑrímúu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N tú ɑ sɑ̃mmɑrímú mmu kɑ̀ɑ n dèkù sɑ̃́ɑ̃̀, n dɑ dɔ̀ɔ̀ miɛ̀ mbotí diyiè mɑrɑ̀ɑ̀? Kòò dɔ̀: Ɔ́ɔ̀. 31Dɛ mɔ̀nnì ndi ti Yiɛ̀ nKuyie nkpetɛ́mɛ̀ Bɑdɑmmu nuɔ nkòo yɑ̀ ku tɔ̃nnì kɛ̀ dì còḿmú kucɛ kɛ pikú mɛsebii nkòo do kɛ́nínkú kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ kɛtenkɛ̀. 32Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃nnìi ò bekɛ kɛ dɔ̀: Bɑ nte kɑ̀ɑ potɛ́ sɑ̃mmɑrímú kɛ tùɔ̀kɛ kucɛ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti? Míì dɑ dintɛ́ kɛ bo dɑ pɛ́ítɛ́, kɛ yɛ̃́ ɑ kérímɛ̀ kucɛ yɛiku nku. 33Sɑ̃mmɑrímú n yɑ̀mu kɛ kɔ̀ńtɛ́ kucɛ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ̀ mɛɛ̀ dɔkɛ nɛ̀ yíe n do dɑ kùɔ̀mu kɛ̀ sɑ̃mmɑrímú nfòù. 34Kɛ̀ Bɑdɑmmuu nɑ́kɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃nnì kɛ dɔ̀: N cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu n do í yɛ̃́ kɛ do nfɔ̃́ɔ̃̀ n dintɛ́ kucɛ. Kɛ̀ dɛ̀ í dɑ nɑɑti m bo kɔtɛmɛ̀ dɛ kó kucɛ m bo wɛ̃tɛ. 35Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃nnì dɔ̀: Nɛinɛ̀ bɛ kɛ̀ dí kɔtɛ, ɑ nɛ́ yó nnɑ́ɑ́ nh ɑ̃nnɛ́ tì nti ɑ nùù miɛkɛ. Mɛm̀mɛ kɛ̀ Bɑdɑmmuu nɛinɛ̀ Bɑdɑki tɔ̃nní bɛ̀ɛ̀ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ. 36Kɛ̀ Bɑdɑkii keè Bɑdɑmmu kèróomɛ̀ kɛ́kétɛ́ní kóò co dihɛì bɛ̀ tu dì Adi-Mɔɑbu dìì tɔ̀kɛ́nɛ̀ kukó nhAdinɔ kùù tu bɛ tenkɛ̀ mɑ̀nku. 37Kòo bekɛ Bɑdɑmmu kɛ dɔ̀: N tɔ̃nko bɛnìtìbɛ̀ kɛ tú bɛ̀ dɑ yúní, dɛ̀ yĩ́mɛ kɑ̀ɑ í kɔ̀tɛní? Yɑ́ɑ̀ ɑ yɛ̀mmɛ̀ do dò n yí yóó dɑ dɛ́úkùnnɛmu? 38Kɛ̀ Bɑdɑmmuu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Bɑ́ nɛ̀ mmɛ nkɔ̀tɛnímɛ̀ m bo nɑ́kɛ́ ɔ̃̀nti nɛ̀ mmɑ́ɑ̀? Kuyie nhɑ̃nnɛ́ tì n nùù n yóó ti ndɑ nɑ́kɛ́. 39Mɛm̀mɛ Bɑdɑmmu nɛinɛ̀mɛ̀ Bɑdɑki kɛ̀ bɛ̀ɛ kò nKidiyɑ-Usoo. 40Kɛ̀ Bɑdɑkii fíé inɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ ipe kɛ́pɑ̃mmú imɑɑ Bɑdɑmmu nɛ̀ bɛkótíbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do ò cíe. 41Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ Bɑdɑkii túótɛ́ Bɑdɑmmu kɛ̀ bɛ̀ɛ dekɛ Bɑmɔti-Bɑɑdi kó ditennì yɛtɔ̀rɛ̀ borɛ̀, kòo nɑ kɛ́yɑ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó dikéè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\