MUKÉTÍMÙ 26

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi nɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Edeɑsɑɑ Anɔɔ birɛ kɛ dɔ̀: 2Kɑɑnnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ botí kumɔu bɛ cɛ̃́ĩ dò ndòmmɛ̀ kɛ́ketɛ́nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsípísìdɛ́ kɛ́ndeètìnko, bɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́nɑ kɛ́kɔtɛ mudoò. 3- 4Mɔyiisi nɛ̀ Edeɑsɑɑ ikuɔ́ nìùtì kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì kɛ́kɑɑ mbɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ́ntɔ kɛ deètìnko. Bɛ̀ do bɛ̀ kɑ̀ɑ mMɔɑbu biriku miɛkɛ nkɛ kukó nSuditɛ̃ɛ̃ tɑkɛ́, Sedikoo ɛì ììkɛ̀. Ntɛ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ do yɛ̀ Esibiti kó dihɛì: 5- 6Sɑkɔbu bɛ̀ do yu wè kɛ dɔ̀ Isidɑyɛɛri, o kóo po Dubɛnni weè pɛitɛ́ Enɔki nɛ̀ Pɑduu nɛ̀ Ɛtisidonni nɛ̀ Kɑdimii. Kɛ̀ Anɔkii piɛ́ Anɔkiibɛ. Kɛ̀ Pɑduu piɛ́ Pɑduyiibɛ. Kɛ̀ Ɛtisidonni piɛ́ Ɛtisidonniibɛ. Kɛ̀ Kɑdimii piɛ́ Kɑdimiibɛ. 7Dubɛnni kó tinɑɑ̀mùntì nti mɛmmɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kɑ̀ɑ nkɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔupípísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikɔusìyiekɛ̀ nɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti (43730). 8Pɑduu birɛ mɑrɛ̀ do tú Ediɑbu. 9Kɛ̀ Ediɑbu kó ibí ntú Nɛmmuyɛɛdi nɛ̀ Dɑtɑnni nɛ̀ Abidɑmmu. Dɑtɑnni nɛ̀ Abidɑmmu bɛɛ̀ do niitɛ́ Kodee kó kutɔ̃nkù kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do yetɛ bɛ Yiɛ̀ nKuyie nɛ̀ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ bɛ kpɛti. 10Kɛ̀ kɛtenkɛ̀ɛ ɑɑtɛ kɛ́ bɛ̀ mɑɑ́nko, bɛmbɛ nɛ̀ Kodee, kɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ ncɔ́útɛ́ bɛnìtìbɛ̀ sikɔusìdɛ́ nɛ̀ sipísìnùmmù (250), kɛ̀ dɛ̀ bo ndò ndibɛnkɛ̀rì. 11Kɛ̀ Kodee kó ibí iì nkpɑɑ́, inyi do í ku dɛ yiè. 12- 13Ntɛ Simmɛɔ̃ɔ̃ nɑɑ̀mùnkù, weè do pɛitɛ́ Yemmuyɛɛdi nɛ̀ Yɑminni nɛ̀ Yɑkinni nɛ̀ Sedɑɑ nɛ̀ Sɑudi. Kòo birɛ Yemmuyɛɛdii piɛ́ Yemmuyɛɛdiibɛ, kɛ̀ Yɑminnii piɛ́ Yɑminniibɛ, kɛ̀ Yɑkinnii piɛ́ Yɑkinniibɛ, kɛ̀ Sedɑɑ piɛ́ Sedɑɑbɛ, kɛ̀ Sɑudii piɛ́ Sɑudiibɛ. 14Simmɛɔ̃ɔ̃ kó tinɑɑ̀mùntì nti mɛmmɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kɑ̀ɑ nkɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔupípísìdɛ́ nɛ̀ sikɔupísìdɛ́ nɛ̀ sikɔusìdɛ́ (22200). 15- 17Ntɛ Kɑdi kó kunɑɑ̀mùnkù, weè do pɛitɛ́ Sefonni nɛ̀ Akii nɛ̀ Suni nɛ̀ Osini nɛ̀ Ɛdi nɛ̀ Adodi nɛ̀ Adedii. Kòo birɛ Sefonnii piɛ́ Sefonniibɛ, kɛ̀ Akii piɛ́ Akiibɛ, kɛ̀ Sunni piɛ́ Suniibɛ kɛ̀ Osini piɛ́ Osiniibɛ, kɛ̀ Ɛdii piɛ́ Ɛdiibɛ, kɛ̀ Adodii piɛ́ Adodiibɛ. Kɛ̀ Adedii piɛ́ Adediibɛ. 18Kɑdi kó tinɑɑ̀mùntì nti mɛmmɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kɑ̀ɑ nkɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔupípísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sikɔusìnùmmù (40500). 19Sudɑɑ weè do pɛitɛ́ Ɛɛ nɛ̀ Onɑnni kɛ̀ bɛ̀ɛ kú Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kó dihɛì. 20Kòo yíɛ́ kɛ́pɛitɛ́ Sedɑɑ nɛ̀ Pɛdɛsi nɛ̀ Seedɑ. Kɛ̀ Sedɑɑ piɛ́ Sedɑɑbɛ, kɛ̀ Pɛdɛsii piɛ́ Pɛdɛsiibɛ, kɛ̀ Seedɑɑ piɛ́ Seedɑɑbɛ. 21Pɛdɛsi weè do yìɛ́ kɛ́pɛitɛ́ Ɛtisidonni nɛ̀ Amudi. Kɛ̀ Ɛtisidonni piɛ́ Ɛtisidonniibɛ, kɛ Amudii piɛ́ Amudiibɛ. 22Sudɑɑ kó tinɑɑ̀mùntì nti mɛmmɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kɑ̀ɑ nkɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔupípísìyiekɛ̀ nɛ̀ sìkɔupísìkuɔ̀ nɛ̀ sikɔusìnùmmù (76500). 23- 24Isɑkɑɑ weè do pɛitɛ́ Todɑ nɛ̀ Puwɑ nɛ̀ Yɑsubu nɛ̀ Simmudonni. Kɛ̀ Todɑɑ piɛ́ Todɑɑbɛ kɛ̀ Puwɑ piɛ́ Puwɑɑbɛ, kɛ̀ Yɑsubuu piɛ́ Yɑsubuubɛ, kɛ̀ Simmudonni piɛ́ Simmudonniibɛ. 25Isɑkɑɑ kó tinɑɑ̀mùntì nti mɛmmɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kɑ̀ɑ nkɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔupípísìkuɔ̀ nɛ̀ sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti (64300). 26Sɑbunɔɔ weè do pɛitɛ́ Sedɛdi nɛ̀ Edonni nɛ̀ Yɑdɛɛdi. Kɛ̀ Sedɛdi piɛ́ Sedɛdiibɛ, kɛ̀ Edonni piɛ́ Edonniibɛ, kɛ̀ Yɑdɛɛdi piɛ́ Yɑdɛɛdiibɛ. 27Sɑbunɔɔ kó tinɑɑ̀mùntì nti mɛmmɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kɑ̀ɑ nkɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔupípísìkuɔ̀ nɛ̀ sikɔusìnùmmù (60500). 28Sosɛfu weè do pɛitɛ́ Mɑnɑnsee nɛ̀ Efɑdɑimmu. 29Kɛ̀ Mɑnɑnsee pɛitɛ́ Mɑkiidi, kɛ̀ Mɑkidii piɛ́ Mɑkidiibɛ kɛ yíɛ́ kɛ́pɛitɛ́ Kɑdɑɑdi kòo piɛ́ Kɑdɑɑdiibɛ, 30kɛ́yíɛ́ kɛ́pɛitɛ́ Yesɛɛ nɛ̀ Edɛki. Kɛ̀ Yesɛɛ piɛ́ Yesɛɛbɛ, kɛ̀ Edɛkii piɛ́ Edɛkiibɛ. 31Asidiyɛɛdi weè piɛ́ Asidiyɛɛdibɛ, kɛ̀ Sisɛmmu piɛ́ Sisɛmmubɛ, 32Kɛ̀ Semidɑɑ piɛ́ Semidɑɑbɛ, kɛ̀ Efɛɛ piɛ́ Efɛɛbɛ. 33Efɛɛ birɛ Sedofɑdi í mpɛitɛ́ initidɑbí kɛ́piɛ́ initipobí mɑ́ɑ̀. Ntɛ i yètɛ̀: Mɑdɑ nɛ̀ Nɔɑ nɛ̀ Okudɑ nɛ̀ Midikɑ nɛ̀ Tidisɑɑ. 34Mɑnɑnsee kó tinɑɑ̀mùntì nti mɛmmɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kɑ̀ɑ nkɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔupípísìnùmmù nɛ̀ sikɔupísìdɛ́ nɛ̀ sikɔusìyiekɛ̀ (52700). 35Kɛ̀ Efɑdɑimmuu pɛitɛ́ Sutedɑɑ nɛ̀ Bekɛɛ nɛ̀ Tɑɑnni. Kɛ̀ Sutedɑɑ piɛ́ Sutedɑɑbɛ, kɛ̀ Bekɛɛ piɛ́ Bekɛɛbɛ, kɛ̀ Tɑɑnnii piɛ́ Tɑɑnniibɛ, 36Kɛ̀ Sutedɑɑ yíɛ́ kɛ́pɛitɛ́ Edɑnni kòo piɛ́ Edɑnniibɛ. 37Efɑdɑimmu kó tinɑɑ̀mùntì nti mɛmmɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kɑ̀ɑ nkɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔupípísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikɔupísìdɛ́ nɛ̀ sikɔusìnùmmù (32500). Sosɛfu bí kó tinɑɑ̀mùntì nti mɛmmɛ. 38- 39Kɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ pɛitɛ́ Bedɑɑ nɛ̀ Asebɛɛdi nɛ̀ Ayidɑmmu nɛ̀ Sufɑmmu nɛ̀ Ufɑmmu. Kɛ̀ Bedɑɑ piɛ́ Bedɑɑbɛ, kɛ̀ Asebɛɛdi piɛ́ Asebɛɛdiibɛ, kɛ̀ Ayidɑmmuu piɛ́ Ayidɑmmuubɛ, kɛ̀ Sufɑmmuu piɛ́ Sufɑmmuubɛ, kɛ̀ Ufɑmmu piɛ́ Ufɑmmuubɛ. 40Kɛ̀ Bedɑɑ yíɛ́ kɛ́pɛitɛ́ Adidi nɛ̀ Nɑmɑnni. Kɛ̀ Adidi piɛ́ Adidiibɛ, kɛ̀ Nɑmɑnni piɛ́ Nɑmɑnniibɛ. 41Bɛnsɑmɛɛ kó tinɑɑ̀mùntì nti mɛmmɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kɑ̀ɑ nkɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔupípísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sikɔupísìnùmmù nɛ̀ sikɔusìkuɔ̀ (45600). 42- 43Dɑnni kó kunɑɑ̀mùnkù do bo kùmɑ́ɑ̀ ndi, kuù do tú Suɑmiibɛ Suɑmmuu kó ibí, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kɑ̀ɑ nkɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔupípísìkuɔ̀ nɛ̀ sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sikɔusìnɑ̀ɑ̀ (64400). 44Kɛ̀ Asɛɛ pɛitɛ́ Imunɑ nɛ̀ Isefii nɛ̀ Bediyɑ. Kɛ̀ Imunɑ piɛ́ Imunɑɑbɛ, kɛ̀ Isifii piɛ́ Isifiibɛ, kɛ̀ Bediyɑɑ piɛ́ Bediyɑɑbɛ. 45Kɛ̀ Bediyɑɑ yíɛ́ kɛ́pɛitɛ́ Ebɛɛ nɛ̀ Mɑdikiyɛɛdi. Kɛ̀ Ebɛɛ piɛ́ Ebɛɛbɛ, kɛ̀ Mɑdikiyɛɛdi piɛ́ Mɑdikiyɛɛdibɛ. 46Kɛ̀ Asɛɛ pɛitɛ́ dɛnitipobirɛ kɛ́ dɛ̀ yu kɛ dɔ̀: Sedɑki. 47Asɛɛ kó tinɑɑ̀mùntì nti mɛmmɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kɑ̀ɑ nkɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔupípísìnùmmù nɛ̀ sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikɔusìnɑ̀ɑ̀ (53400). 48- 49Kɛ̀ Nɛfutɑdii pɛitɛ́ Yɑseyɛɛdi nɛ̀ Kunni nɛ̀ Yesɛɛ nɛ̀ Sidɛmmu. Kɛ̀ Yɑseyɛɛdii piɛ́ Yɑseyɛɛdiibɛ, kɛ̀ Kunnii piɛ́ Kunniibɛ, kɛ̀ Yesɛɛ piɛ́ Yesɛɛbɛ, kɛ̀ Sidɛmmuu piɛ́ Sidɛmmuubɛ. 50Nɛfutɑdii kó tinɑɑ̀mùntì nti mɛmmɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kɑ̀ɑ nkɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔupípísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sikɔupísìnùmmù nɛ̀ sikɔusìnɑ̀ɑ̀ (45400). 51Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kɑ̀ɑ nkɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔupíkɔusìkuɔ̀ nɛ̀ tɛkɔupíítɛ̀ nɛ̀ sikɔusìyiekɛ̀ nɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti (601730). 52Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nsɔɔtɛ́ kɛ́bɛ́innɛ̀ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 53Tiì nɑɑ̀mùntì nti di yóó totímɛ̀ kɛtenkɛ̀ kɛ́ntũ mbɛ̀ sũ kɛ dò ndòmmɛ̀. 54Kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó kunɑɑ̀mùnkù dɛu bɛ kó kɛtenkɛ̀ ndɛu, kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kɔku kɛ̃ńnì bɛ kɔkɛ nkɛ̃ńnì, di bɛ̀ totí bɑ́ wè o nɑɑ̀mùnkù mɑ̀mɛ̀. 55Di yóó tɑ̃ɑ̃́ tɛ́tɛ́ nwe kɛ́totí dɛ kó kɛtenkɛ̀, di níí yóó duɔ́ mbɑ́ wè o kó kɛtenkɛ̀ dí kɑ̀ɑ nho nɑɑ̀mùnkù miɛkɛ bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ mɑ̀mɛ̀ mmɛ. 56Tɛ́tɛ́ weè níí yóó bɛnkɛ di yóó duɔ́ nkùù nɑɑ̀mùnkù dɛu kɛtenkɛ̀ kɛ̀ kɛ̀ mmɑmɛ̀, kɛ́duɔ́ nkùù kɛ̃ńnì kɛ̀ kɛ̀ mmɑmɛ̀. 57Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑɑ nDefii kó kuwuɔ, ntɛ bɛ̀ do kù kɑ̀ɑ nkɛ̀ kù ndò ndòmmɛ̀. Kɛ̀ Kɛrisonni kó kunɑɑ̀mùnkù ntú Kɛrisonniibɛ, kɛ̀ Keɑti kɔku ntú Keɑtiibɛ, kɛ̀ Mɛdɑdi kɔku ntú Mɛdɑdiibɛ. 58Defii kó tinɑɑ̀mùntì tɛtì do tú: Dibiniibɛ nɛ̀ Ebedoniibɛ nɛ̀ Mɑdiibɛ nɛ̀ Musiibɛ nɛ̀ Kodeyiibɛ. Keɑti weè do pɛitɛ́ Amudɑmu. 59Kɛ̀ Amudɑmuu puokɛ Defii botí kóo sɑpɑ̀ɑ̀ mmɔù, kòo yètìrì tu Yokebɛti bɛ̀ do pɛitɛ́ wè Esibiti kòò ò pɛitɛ́nɛ̀ Anɔɔ nɛ̀ Mɔyiisi nɛ̀ bɛ tɑ̃ũ̀ Midiyɑmmu. 60Kɛ̀ Anɔɔ pɛitɛ́ Nɑdɑbu nɛ̀ Abiu nɛ̀ Edeɑsɑɑ nɛ̀ Idɑmɑɑ. 61Nɑdɑbu nɛ̀ Abiu kɛ̀ bɛ̀ɛ tùɔ nti Yiɛ̀ nKuyie ntihúúntì nɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ nsɔ̃́ntíkɛ kɔ̃mu kɛ́kú. 62Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑɑ mbɛnitidɑɑbɛ̀ kɛ́túótɛ́ ibí ìì mɔ̀kɛ otɑ̃̀nkù òmɑ́ɑ̀ kɛ́ntɔ kɛ deètìnko kɛ̀ bɛ̀ ḿbo sikɔupípísìdɛ́ nɛ̀ sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti (23000). Bɛ̀ do í bɛ̀ wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ sɔmbɛ kɛ́kɑɑ, nkɛ yɛ̃́ bɛ̀ do í mɔkɛmɛ̀ kɛtenkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ. 63Mɔyiisi nɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Edeɑsɑɑ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kɑ̀ɑ Mɔɑbu biriku Suditɛ̃ɛ̃ kó ntɑkɛ́ Sedikoo ɛì ììkɛ̀. 64Mɔyiisi nɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Anɔɔ bɛ̀ do kɑ̀ɑ mbɛ̀ Sinɑii kó dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ bɛ kóò mɔù tɛ̃́nkɛ do í kpɑɑ́. 65Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù do bɛ́i nkɛ dɔ̀: Bɛmɔu bɛ̀ bo kú dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ mɛ̀nkɛ kú bɑ́ òmɔù í nsùɔ́ mbɑ́ òmɑ́ɑ̀, kɛ̀ dɛ̀ í tú Yefundee birɛ Kɑdɛbu nɛ̀ Nunni birɛ Sosuwee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\