MUKÉTÍMÙ 27

1Sosɛfu birɛ Mɑnɑnsee kó kunɑɑ̀mùnkù kou mɔù bɛ̀ tu wè Mɑkiidi, weè do pɛitɛ́ Kɑdɑɑdi kòo mɛ ntó pɛitɛ́ Efɛɛ kɛ̀ Efɛɛ pɛitɛ́ Sedofɑdi kòo piɛ́ bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ mɑ́ɑ̀ bɛ̀ɛ̀ yètɛ̀ tu: Mɑdɑ nɛ̀ Nɔɑ nɛ̀ Okudɑ nɛ̀ Midikɑ nɛ̀ Tidisɑɑ. 2Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́yɑ̀ Mɔyiisi nɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Edeɑsɑɑ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu mɛtɑummɛ̀ tou borɛ̀, kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: 3Ti cicɛ ku dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ nkɛ, ò mɛ ndo í kɔkɛ́ Kodee kó kutɔ̃nkù miɛkɛ bɛ̀ɛ̀ do yetɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛti. Ò ku omɑ́ɑ̀ kó mɛyɛi nkó mukṹṹ mmu ò mɛ nyí mɔkɛ dɛnitidɑbirɛ. 4Ti cicɛ yètìrì bo kpɑ́nnɛ́ o tebìí nɑɑ̀mùnkù miɛkɛ ò í mɔkɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nhonitidɔ̀ùɑ̀? Dí ti duɔ́ nti kó kɛtenkɛ̀ ti cicɛ tebìí kɔkɛ borɛ̀. 5Kɛ̀ Mɔyiisii beé nKuyie, 6Kɛ̀ kùu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: 7Sedofɑdi kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ nɑɑtimu duɔ́ mbɛ bɛ kó kɛtenkɛ̀, bɛ cicɛ tebìí kɔkɛ borɛ̀, bɛɛ̀ yó nte bɛ cicɛ kó kɛtenkɛ̀. 8Kɑ̀ɑ nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ tú: Kòo nìtì níí ku kɛ í mɔkɛ dɛnitidɑbirɛ, kòò mɔ̀kɛ dɛnitipobirɛ dɛɛ̀ yóó tiekɛ o kpɛrɛ. 9Kòò mɛ nyí mɔkɛ dɛnitipobirɛ o tebìí tiekɛ o kpɛrɛ. 10Kòò í mɔkɛ o tebìí o cicɛ kó sitebìí tiekɛ o kpɛrɛ. 11Kòo cicɛ mɛ nyí mɔkɛ o tebìí o nɑɑ̀mùnkù kou wèè ò tɔ̀kɛ́nɛ̀ wèe dɛ̀ tiekɛ. Isidɑyɛɛribɛ kpɛrɛ bɛ̀ mɔ̀kɛ dɛ kó ikuɔ́ yó nni nyi, ti Yiɛ̀ nKuyie ndo mɛ nnɑ̀kɛ́ Mɔyiisi. 12Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nsɔɔtɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Dekɛ ditɑ̃rì Abɑdimmu ĩ́nkɛ̀, kɛ wéntɛ́ kɛ́yɑ̀ dihɛì n duɔ́ ndì Isidɑyɛɛribɛ. 13Kɑ̀ɑ di yɑ̀ kɛ dèè ɑ kũnti ɑ yɛmbɛ̀ borɛ̀ ndɛ, ɑ kóo kótì Anɔɔ kɔ̃mɛ. 14Kɛ yɛ̃́ di do í yiemmɛ̀ kɛ tũ̀nnɛ n nùù Sinni kó dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ. Isidɑyɛɛribɛ do tùùtɛ dìì mɔ̀nnì kɛ́ nni nkpɑnnɛ̀, kɛ̀ di ndò nkɛ bɛ̀ duɔ́ mmɛniɛ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ n cɑ̃́ɑ̃́mmɛ̀ kɛ kpeńnì, di mɛ nyí mɛ̀ dɔ̀ɔ̀. Kù do buɔ̀ dikpɑ̀nnì kó mɛniɛ mmɛ bɛ̀ do bo dìì mɔ̀nnì Kɑdɛɛsi Sinni kó dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ. 15Kɛ̀ Mɔyiisii nɑ́kɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɔ̀: 16Ti Yiɛ̀ nKuyie nfɔ̃́ nwèè duɔ̀ ndɛnɛnnɛ̀ dɛmɔu mufòmmu, tɑ̃ɑ̃tɛ́ onìtì wèè yó mbɑkɛ́ ɑ nìtìbɛ̀. 17Onìtì wèè yó mbɛ̀ ni dɛmɔu miɛkɛ, wèè níí yóó bɛ̀ dènnɛ kɛ́ bɛ̀ tɑnnɛ́, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ bɑ́ ndò ntipìètì tìì kpɑ ocɛ̃nti. 18Kɛ̀ ti Yiɛ̀ Kuyie nnɑ̀kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Túótɛ́ Nunni birɛ Sosuwee, n kó Muyɑɑ́ mbonɛ̀ wè, kóò nɔ̀ɔ́ nsinɔu. 19Kóò bɛnkɛ ikuɔ́ nìùtì Edeɑsɑɑ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kòo dɑ cɔutɛ́ mutɔ̃mmú. 20Kɑ̀ɑ ò yɑ̀ɑ̀tɛ ɑ kó muwɛ̃rímú kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu nyíé nho kpɛti. 21Wenwe o mɔ́mmuɔ ò níí yóó kɔtɛ ikuɔ́ nìùtì Edeɑsɑɑ borɛ̀ ndɛ kòo m beé nnɛ̀ ikuɔ́ nɛntì bɛ̀ tu tì udimmu. Sosuwee o mɔ́mmuɔ nnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ sɔmbɛ bɛ̀ níí yó ntũ nweè kó dinùù. Kòò yĩ: Yɛ̀nnɛ̀! Bɛ̀ɛ yɛ̀. Kòò yĩ: Tɑnnɛ̀! Bɛ̀ɛ tɑ. 22Kɛ̀ Mɔyiisii dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ tì kɛ́kɔtɛnɛ̀ Sosuwee ikuɔ́ nìùtì Edeɑsɑɑ borɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu borɛ̀. 23Kóò nɔ̀ɔ́ nsinɔu, kóò duɔ́ mmutɔ̃mmú ti Yiɛ̀ nKuyie ndo ò nɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\