MUKÉTÍMÙ 28

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 2Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ tú n yɛ̃ nkɛ̀ dɛ̀ níí tùɔ̀kɛ bɛ̀ bo n fíé dɛ̀ iwũɔ̃ kɛ́tuɔ bɛ̀ ndɑkɛ kɛ ì nni nfíé kɛ́tuɔ dipɑ̃nnì ndi dìì kó kufɔ̃ɔ̃ku n nɑɑti. 3Bɑ́ dìì yiè bɛ̀ níí n féútɛ́ dipedɑbii dìì mɔ̀kɛ dibenni dìmɑ́ɑ̀ kɛ kpɑ kuyɛ̀nkù. Bɑ́ dìì yiè yɛ̀dɛ́ɛ̀. 4Di níí n féútɛ́ dipedɑpɑ̀nnì dìmɑ́ɑ̀ dikṹnweńnì, didɛ́rì kuyuoku dihuri. 5Kɛ̀ dí dì wɛ̃nnɛ́nɛ̀ muyuo nsɑ̀ɑ̀mù cìdóò bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ́ mu kɔɔrɛnɛ̀ mɛkɔ̀sɑ̀ɑ̀mɛ̀ dítìrì omɑ́ɑ̀ nɛ̀ dikéè kɛ́ɑ̃ntɛ. 6Di yó nyi nni nfeumu di do ì nni nfeumɛ̀ Sinɑii tɑ̃rì nɛ̀ dimɔ̀nnì kɛ tuɔ̀, dipɑ̃nnì ndi dìì kó kufɔ̃ɔ̃ku n nɑɑti. 7Dikṹnweńnì kó dipedɑpɑ̀nnì níí yó nnɛínɛ̀ mɛnɑɑ̀ mmɛ dítìrì nɛ̀ dikéè. Mɛtɑummɛ̀ tou miɛkɛ nkɛ di níí yóó mɛ nni ncóúmmɛ̀. 8Di níí féútɛ́ dipedɑpɑ̀nnì tɛrì kuyuoku dihuri, kɛ yíɛ́nɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀ di bɑɑ do m pɑ̃ɑ̃ nyɛ̀ dikṹnweńnì kó dipedɑpɑ̀nnì ĩ́nkɛ̀, kɛ di nni ntuɔ, dipɑ̃nnì ndi dìì kó kufɔ̃ɔ̃ku n nɑɑti. 9Tɛom̀pùtɛ̀ yiè di níí n féútɛ́ yɛpedɑbɛ yɛ̀dɛ́ɛ̀, yɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ dibenni dìmɑ́ɑ̀ dìmɑ́ɑ̀ kɛ kpɑ kuyɛ̀nkù, kɛ́yíɛ́nɛ̀ muyuo nsɑ̀ɑ̀mù cìdóò bɛ̀kuɔ̀, kɛ mù ɑ̃̀ntɛnɛ̀ mɛkɔsɑ̀ɑ̀mɛ̀, kɛ yíɛ́nɛ̀ mɛnɑɑ̀. 10Bɑ́ tɛ̀ɛ̀ om̀pùtɛ̀ yiè di níí yóó yíɛ́mu dɛ kó iwũɔ̃ di do n feu ì yɛwe yɛmɔu i ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ dɛ kó mɛnɑɑ̀. 11Otɑ̃̀nkù yiè ketirì di níí n féútɛ́ yɛnɑɑdɑkɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ kɛ́tuɔ, nnɛ̀ dipedɑɑ̀ dìmɑ́ɑ̀ nɛ̀ yɛpedɑpɑ̀ɑ̀ yɛ̀yiekɛ̀ yɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ dibenni dìmɑ́ɑ̀ dìmɑ́ɑ̀ kɛ kpɑ kuyɛ̀nkù. 12Kɛ níí pɑ̃nɛ̀ bɑ́ fɛ̀ɛ̀ ɔ̃̀fɛ̀ ĩ́nkɛ̀ muyuo nsɑ̀ɑ̀mù mùù ɑ̃̀ntɛnnɛ̀ mɛkùɔ̀, ncìdóò bɛ̀wɛi bɑ́ dìì nɑɑdɑɑ̀ ĩ́nkɛ̀, cìdóò bɛ̀kuɔ̀ bɑ́ dìì pedɑɑ̀ ĩ́nkɛ̀. 13Cìdóò bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti bɑ́ dìì pedɑpɑ̀nnì ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ dí dɛ̀ tùɔ, yɛpɑ̃rɛ̀ nyɛ yɛ̀ɛ̀ kó kufɔ̃ɔ̃ku n nɑɑti. 14Mɛnɑɑ̀ ndítìrì bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti bɑ́ dìì nɑɑdɑɑ̀ ĩ́nkɛ̀, dítìrì bɛ̀dɛ́ bɑ́ dìì pedɑɑ̀ ĩ́nkɛ̀, dítìrì òmɑ́ɑ̀ òmɑ́ɑ̀ nɛ̀ dikéè bɑ́ dìì pedɑpɑ̀nnì ĩ́nkɛ̀. Bɑ́ wèè tɑ̃̀nkù kó diyiè ketirì di níí yó n fíé ìì wũɔ̃ nyi nɛ̀ dɛ kó yɛpɑ̃rɛ̀. 15Di níí n féútɛ́ dibɔdɑɑ̀ dìmɑ́ɑ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í, kɛ́mbúútí di n feu ìì wũɔ̃ kɛ tuɔ̀ nyɛwe yɛmɔu nɛ̀ dɛ kó mɛnɑɑ̀ di m pɑ̃ɑ̃ mmɛ̀. 16Dibenni tɑ̃̀nkù ketiwè diyiè tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dinɑɑnnì di níí bɑɑ́ ndiyentɛ́bɑnni kɛ́dɛ́úkùnnɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n yètìrì. 17Diyiè tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dinummurì yiè ndi, dibɑnni yóó ketɛ́mɛ̀ kɛ̀ di ncɑ́ɑ́ mpɛ̃́ɛ̃̀ wèè í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀. 18Dibɑnni ketírí dìì yiè di tíí nkɛ́sɑ̃ntɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie di bɑ́ɑ́ pĩ́ mmutɔ̃mmú mɑmù dɛ yiè. 19Dɛ yiè di níí n féútɛ́ i nwũɔ̃ kɛ́tuɔ: Yɛnɑɑdɑkɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀, dipedɑɑ̀ dìmɑ́ɑ̀ yɛpedɑpɑ̀ɑ̀ nyɛ̀yiekɛ̀ yɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ dibenni dìmɑ́ɑ̀ dìmɑ́ɑ̀ kɛ kpɑ kuyɛ̀nkù. 20Di níí pɑ̃nɛ̀ bɑ́ fɛ̀ɛ̀ ɔ̃̀fɛ̀ yuu ĩ́nkɛ̀ muyuo nsɑ̀ɑ̀mù mùù ɑ̃̀ntɛnɛ̀ mɛkùɔ̀ ncìdóò bɛ̀wɛi bɑ́ dìì nɑɑdɑɑ̀ ĩ́nkɛ̀, cìdóò bɛ̀kuɔ̀ bɑ́ dìì pedɑɑ̀ ĩ́nkɛ̀, 21cìdóò bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti bɑ́ dìì pedɑpɑ̀nnì ĩ́nkɛ̀. 22Kɛ̀ di n féútɛ́ dibɔdɑɑ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í, kɛ̀ bɛ̀ di dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kó ikuɔ́. 23Di níí yó n fíé ìì wũɔ̃ nyi kɛ́mbúútí di n feu ì yɛwe yɛmɔu kɛ tuɔ̀. 24Di yó mmɛ nhɔ̃ nkɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀, mudiì mmu di níí yó m pɑ̃ mù kɛ́tuɔ, mùù kó kufɔ̃ɔ̃ku n nɑɑti. Dɛ kó dipɑ̃nnì cɑ̃̀ɑ̃́nnɛ̀ mu di n feu ì yɛwe yɛmɔu kɛ tuɔ̀ nnɛ̀ dɛ kó mɛnɑɑ̀. 25Diyiè yiénnì yiè di tíí nkɛ́sɑ̃ntɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie, di bɑ́ɑ́ pĩ́ mmutɔ̃mmú mɑmù dɛ yiè. 26Dididɛ̀ìbɑnni yiè, di yó m pɑ̃ dìì yiè tidipɑ̀ntì, dɛ yiè di tíí nkɛ́ n sɑ̃ntɛ, di bɑ́ɑ́ pĩ́ mmutɔ̃mmú mɑmù. 27Dɛ yiè di n féútɛ́ yɛnɑɑdɑkɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ nɛ̀ dipedɑɑ̀ nɛ̀ yɛpedɑpɑ̀ɑ̀ nyɛ̀yiekɛ̀ yɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ dibenni dìmɑ́ɑ̀ dìmɑ́ɑ̀ kɛ́ dɛ̀ tùɔ, dipɑ̃nnì ndi dìì kó kufɔ̃ɔ̃ku n nɑɑti. 28Kɛ̀ di wɑɑ́ mbɑ́ fɛ̀ɛ̀ ɔ̃̀fɛ̀ yuu ĩ́nkɛ̀ muyuo nsɑ̀ɑ̀mù mùù ɑ̃̀ntɛnɛ̀ mɛkùɔ̀ ncìdóò bɛ̀wɛi bɑ́ dìì nɑɑdɑɑ̀ ĩ́nkɛ̀, cìdóò bɛ̀kuɔ̀ bɑ́ dìì pedɑɑ̀ ĩ́nkɛ̀. 29Cìdóò bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti bɑ́ dìì pedɑpɑ̀nnì ĩ́nkɛ̀. 30Kɛ̀ di kuɔnɛ̀ dibɔdɑɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ di dɔɔ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kó ikuɔ́. 31Di yó n fíé ìì wũɔ̃ nyi kɛ nɛ́ mbúútí di ɔ̃ n fíé ì nɛ̀ tidiitì kó yɛpɑ̃rɛ̀. Dɛ kó iwũɔ̃ yó ntú ìì kpɑ ìnyi kuyɛ̀nkù kɛ́yíɛ́nɛ̀ dɛ kó mɛnɑɑ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\