MUKÉTÍMÙ 29

1Dibenni tɑ̃̀nkù yiénwè kó diyiè ketirì di níí tíí nkɛ́ n sɑ̃ntɛ dɛ yiè, di bɑ́ɑ́ pĩ́ mmutɔ̃mmú mɑmù. Disɑ̃nni kó dibɑnni ndi. 2Dɛ yiè di n féútɛ́ dinɑɑdɑɑ̀ nɛ̀ dipedɑɑ̀ nɛ̀ yɛpedɑpɑ̀ɑ̀ nyɛ̀yiekɛ̀ yɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ dibenni dìmɑ́ɑ̀ dìmɑ́ɑ̀ kɛ kpɑ kuyɛ̀nkù, kɛ́ dɛ̀ tùɔ. 3Di wɑɑ́ mbɑ́ fɛ̀ɛ̀ ɔ̃̀fɛ̀ kpɛ́í muyuo nsɑ̀ɑ̀mù mùù ɑ̃̀ntɛnɛ̀ mɛkùɔ̀ ncìdóò bɛ̀wɛi dinɑɑdɑɑ̀ ĩ́nkɛ̀, cìdóò bɛ̀kuɔ̀ dipedɑɑ̀ ĩ́nkɛ̀. 4Cìdóò bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti bɑ́ dìì pedɑpɑ̀nnì ĩ́nkɛ̀. 5Kɛ̀ dí kuɔnɛ̀ dibɔdɑɑ̀ dìmɑ́ɑ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í, kɛ̀ bɛ̀ di dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kó ikuɔ́. 6Dɛ kó iwũɔ̃ cɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀mu di n feu ì yɛwe yɛmɔu kɛ tuɔ̀ nnɛ̀ di m pɑ̃ɑ̃ mmùù diì nɛ̀ dɛ kó mɛnɑɑ̀. Dɛ kó dipɑ̃nnì níí yó ntú di tuɔ ndì ndi dìì kó kufɔ̃ɔ̃ku n nɑɑti. 7Dibenni tɑ̃̀nkù yiénwè kó diyiè píínnì yiè di níí tíí nkɛ́boú dinùù kɛ́ n sɑ̃ntɛ. Di bɑ́ɑ́ pĩ́ mmutɔ̃mmú mɑmù. 8Dɛ yiè di n féútɛ́ dinɑɑdɑɑ̀ nɛ̀ dipedɑɑ̀ nɛ̀ yɛpedɑpɑ̀ɑ̀ nyɛ̀yiekɛ̀ yɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ dibenni dìmɑ́ɑ̀ dìmɑ́ɑ̀, kɛ kpɑ kuyɛ̀nkù kɛ́ yɛ̀ nni ntuɔ. Dipɑ̃nnì ndi dìì kó kufɔ̃ɔ̃ku n nɑɑti. 9Dí wɑɑ́ mmuyuo nsɑ̀ɑ̀mù mùù ɑ̃̀ntɛnɛ̀ mɛkùɔ̀ ncìdóò bɛ̀wɛi dinɑɑdɑɑ̀ ĩ́nkɛ̀, cìdóò bɛ̀kuɔ̀ dipedɑɑ̀ ĩ́nkɛ̀, 10cìdóò bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti bɑ́ dìì pedɑpɑ̀nnì ĩ́nkɛ̀, 11kɛ́kuɔnɛ̀ dibɔdɑɑ̀ dìmɑ́ɑ̀ mɛyɛi nhũtímù kpɛ́í kɛ̀ bɛ̀ di dɔɔ̀ dɛ kó ikuɔ́, kɛ nɛ́ mbúútí di n fèútɛ́ dì mɛyɛi nhũtímù kó diyiè diɛrì nɛ̀ di n feu ì yɛwe yɛmɔu kɛ tuɔ̀ nnɛ̀ dɛ kó mudiì nɛ̀ dɛ kó mɛnɑɑ̀. 12Otɑ̃̀nkù yiénwè kó diyiè tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dinummurì, di níí tíí nkɛ́ n sɑ̃ntɛ, di bɑ́ɑ́ pĩ́ mmutɔ̃mmú mɑmù. Di yó mbɑɑ̀ mmí ndi Yiɛ̀ nKuyie n kó dibɑnni ndi kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀. 13Diyiè ketirì kɛ́ n féútɛ́ yɛnɑɑdɑkɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ́tuɔ nnɛ̀ yɛpedɑkɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ nɛ̀ yɛpedɑpɑ̀ɑ̀ ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀nɑ̀ɑ̀ yɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ dibenni dìmɑ́ɑ̀ dìmɑ́ɑ̀ kɛ kpɑ kuyɛ̀nkù. Dipɑ̃nnì ndi dìì kó kufɔ̃ɔ̃ku n nɑɑti. 14Kɛ̀ di wɑɑ́ mmuyuo mmùù ɑ̃̀ntɛnɛ̀ mɛkùɔ̀ ncìdóò bɛ̀wɛi, bɑ́ dìì nɑɑdɑpɑ̀nnì ĩ́nkɛ̀. Cìdóò bɛ̀kuɔ̀ bɑ́ dìì pedɑɑ̀ ĩ́nkɛ̀. 15Cìdóò bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti bɑ́ dìì pedɑpɑ̀nnì ĩ́nkɛ̀. 16Kɛ̀ di kuɔnɛ̀ dibɔdɑɑ̀ dìmɑ́ɑ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í, kɛ́mbúútí di n feu ì yɛwe yɛmɔu kɛ tuɔ̀ nɛ̀ dɛ kó mɛnɑɑ̀. 17Diyiè dɛ́rì yiè dí n féútɛ́ yɛnɑɑdɑpɑ̀ɑ̀ ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ nɛ̀ yɛpedɑkɛ̀ nyɛ̀dɛ́ɛ̀ nɛ̀ yɛpedɑpɑ̀ɑ̀ ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀nɑ̀ɑ̀ yɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ dibenni dìmɑ́ɑ̀ dìmɑ́ɑ̀ kɛ kpɑ kuyɛ̀nkù. 18Dí nɔ́ɔ́nnɛ̀ tidiitì di ɔ̃ɔ̃ nɔ́ɔ́ nkɛ̀ tì mmɑmɛ̀ bɑ́ fɛ̀ɛ̀ ɔ̃̀fɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ́ndònnɛ̀ di mɔkɛmɛ̀ dɛ kó mɛmɑntímɛ̀. 19Dí kuɔnɛ̀ dibɔdɑɑ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í, kɛ́mbúútí di n feu ì yɛwe yɛmɔu kɛ́tuɔ nnɛ̀ dɛ kó tidiitì nɛ̀ mɛnɑɑ̀. 20Diyiè tɑ̃ɑ̃́nnì yiè kɛ̀ dí n féútɛ́ yɛnɑɑdɑkɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dìmɑ́ɑ̀ nɛ̀ yɛpedɑkɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ nɛ̀ yɛpedɑpɑ̀ɑ̀ ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀nɑ̀ɑ̀ yɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ dibenni dìmɑ́ɑ̀ dìmɑ́ɑ̀ kɛ kpɑ kuyɛ̀nkù. 21Dí yíɛ́nɛ̀ tidiitì nɛ̀ dɛ kó mɛnɑɑ̀, kɛ̀ dɛ̀ mmɑ̀nnɛ̀ yɛnɑɑdɑkɛ̀ nɛ̀ yɛpedɑpɑ̀ɑ̀ ndɛ̀ mɑ̀mɛ̀, kɛ́ndònnɛ̀ di mɔkɛmɛ̀ dɛ kó mɛmɑntímɛ̀. 22Dí di kùɔnɛ̀ dibɔdɑɑ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í kɛ́mbúútí di n feu ì yɛwe yɛmɔu kɛ tuɔ nnɛ̀ dɛ kó tidiitì nɛ̀ dɛ kó mɛnɑɑ̀. 23Diyiè nɑɑnnì yiè dí n féútɛ́ yɛnɑɑdɑkɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛpedɑkɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀, nɛ̀ yɛpedɑpɑ̀ɑ̀ ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀nɑ̀ɑ̀ yɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ dibenni dìmɑ́ɑ̀ dìmɑ́ɑ̀ kɛ kpɑ kuyɛ̀nkù. 24Kɛ̀ dí wɑɑ́nnɛ̀ tidiitì nɛ̀ mɛnɑɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ mmɑ̀nnɛ̀ iwũɔ̃ mɑmɛ̀, kɛ́ndònnɛ̀ di mɔkɛmɛ̀ dɛ kó mɛmɑntímɛ̀. 25Kɛ̀ dí kuɔ dibɔdɑɑ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í, kɛ́mbúútí di n feu ì yɛwe yɛmɔu kɛ tuɔ̀ nnɛ̀ dɛ kó tidiitì nɛ̀ dɛ kó mɛnɑɑ̀. 26Diyiè nummurì yiè dí n feutɛ́ yɛnɑɑdɑkɛ̀ yɛ̀wɛi, yɛpedɑkɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ nɛ̀ yɛpedɑpɑ̀ɑ̀ ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀nɑ̀ɑ̀ yɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ dibenni dìmɑ́ɑ̀ dìmɑ́ɑ̀ kɛ kpɑ kuyɛ̀nkù. 27Kɛ̀ dí yíɛ́nɛ̀ tidiitì nɛ̀ mɛnɑɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ mmɑnɛ̀ yɛnɑɑdɑkɛ̀ nɛ̀ yɛpedɑkɛ̀ nɛ̀ yɛpedɑpɑ̀ɑ̀ ndɛ̀ mɑ̀mɛ̀, kɛ́ndònnɛ̀ di mɔkɛmɛ̀ dɛ kó mɛmɑntímɛ̀. 28Kɛ̀ di kuɔnɛ̀ dibɔdɑɑ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í, kɛ́mbúútí di n feu ì yɛwe yɛmɔu kɛ tuɔ̀ nnɛ̀ dɛ kó tidiitì nɛ̀ dɛ kó mɛnɑɑ̀. 29Diyiè kuɔ́nnì yiè kɛ̀ dí n feutɛ́ yɛnɑɑdɑkɛ̀ yɛ̀ni, yɛpedɑkɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ nɛ̀ yɛpedɑpɑ̀ɑ̀ ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀nɑ̀ɑ̀ yɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ dibenni dìmɑ́ɑ̀ dìmɑ́ɑ̀ kɛ kpɑ kuyɛ̀nkù, 30kɛ́ yíɛ́nɛ̀ tidiitì nɛ̀ mɛnɑɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ mmɑnnɛ̀ yɛnɑɑdɑkɛ̀ nɛ̀ yɛpedɑkɛ̀ nɛ̀ yɛpedɑpɑ̀ɑ̀ ndɛ̀ mɑ̀mɛ̀, kɛ́ndònnɛ̀ di mɔkɛmɛ̀ dɛ kó mɛmɑntímɛ̀. 31Kɛ̀ dí kuɔ dibɔdɑɑ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í, kɛ́mbúútí di n feu ì yɛwe yɛmɔu kɛ tuɔ̀ nnɛ̀ dɛ kó tidiitì nɛ̀ dɛ kó mɛnɑɑ̀. 32Diyiè yiénnì yiè kɛ̀ dí n feutɛ́ yɛnɑɑdɑkɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀, yɛpedɑkɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ nɛ̀ yɛpedɑpɑ̀ɑ̀ ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀nɑ̀ɑ̀ yɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ dibenni dìmɑ́ɑ̀ dìmɑ́ɑ̀ kɛ kpɑ kuyɛ̀nkù. 33Kɛ̀ dí yíɛ́nɛ̀ tidiitì nɛ̀ mɛnɑɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ mmɑnnɛ̀ yɛnɑɑdɑkɛ̀ nɛ̀ yɛpedɑkɛ̀ nɛ̀ yɛpedɑpɑ̀ɑ̀ ndɛ̀ mɑ̀mɛ̀, kɛ́ndònnɛ̀ di mɔkɛmɛ̀ dɛ kó mɛmɑntímɛ̀. 34Kɛ̀ dí kuɔ dibɔdɑɑ̀ dìmɑ́ɑ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í, kɛ́mbúútí di n feu ì yɛwe yɛmɔu kɛ tuɔ̀ nnɛ̀ dɛ kó tidiitì nɛ̀ dɛ kó mɛnɑɑ̀. 35Diyiè niínnì yó ntú dibɑnni denni dìì yiè ndi di bɑ́ mpĩ́ mmutɔ̃mmú mɑmù dɛ kó diyiè. 36Dɛ yiè dí n féútɛ́ dinɑɑdɑɑ̀ dìmɑ́ɑ̀, yɛpedɑpɑ̀ɑ̀ nyɛ̀yiekɛ̀ yɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ dibenni dìmɑ́ɑ̀ dìmɑ́ɑ̀ kɛ́tuɔ, dipɑ̃nnì ndi dìì kó kufɔ̃ɔ̃ku n nɑɑti. 37Kɛ̀ dí yíɛ́nɛ̀ tidiitì nɛ̀ mɛnɑɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ mmɑnɛ̀ dinɑɑdɑɑ̀ nɛ̀ yɛpedɑkɛ̀ nɛ̀ yɛpedɑpɑ̀ɑ̀ ndɛ̀ mɑ̀mɛ̀, kɛ́ndònnɛ̀ di mɔkɛmɛ̀ dɛ kó mɛmɑntímɛ̀. 38Dí kuɔ dibɔdɑɑ̀ dìmɑ́ɑ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í, kɛ́mbúútí di n feu ì yɛwe yɛmɔu kɛ tuɔ̀ nnɛ̀ dɛ kó tidiitì nɛ̀ dɛ kó mɛnɑɑ̀. 39Kɛ̀ dɛ kó dimɔ̀nnì níí tùɔ̀kɛ di yóó i nni nfíé kɛ́mbúútí di n feu ì di n cɑ̀nnɛnɛ̀ yɛ̀ɛ̀ nɔ̀ kpɛ́í nɛ̀ di n feu ì nɛ̀ diwɛ̀ì nɛ̀ di n feu ì kɛ tuɔ̀ nnɛ̀ dɛ kó tidiitì nɛ̀ dɛ kó mɛnɑɑ̀ nnɛ̀ di n feu ì mɛtɑummɛ̀ kpɛ́í.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\