MUKÉTÍMÙ 30

1Kɛ̀ Mɔyiisii nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ tì timɔu. 2Mɛm̀mɛ kɛ̀ Mɔyiisi bɛ́innɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ botí kó bɛkótíbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ntɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i ntì. 3Kù tu kòo mɔù kù cɑ̀nnɛnɛ̀ dinùù kɛ pɑ̀rìkɛ̀ kɛ yu ku yètìrì kɛ yɛ̃ nhò yóó kù dɔ̀ɔ̀ mɛ̀, ò bɑ́ɑ́ yóu ò bo mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀. Ò dò nkɛ́ mɛ̀ dɔɔ̀mu mɛmɔu. 4Kɛ̀ dɛ̀ dò nhosɑpɑ̀ɑ̀ mmɔù kpɑɑ́ ɑ̃ nɛ̀ o cicɛ kɛ cɑ̀nnɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndinùù kɛ yɛ̃ nhò yóó kù dɔ̀ɔ̀ mɛ̀, 5kòo cicɛ kèè ò cɑ̀nnɛnɛ̀mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndinùù kɛ pɑ̀rìkɛ̀. Kòo cicɛ í ò nɑ̀kɛ́ tìmɑtì ò dò nkɛ́ mɛ̀ dɔ̀ɔ̀mu mɛmɔu ò yɛ̃ nhò yóó dɔɔ̀ mɛ̀. 6Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ndò nho cicɛ ti kèè dìì yiè kòò tì yetɛ ò tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ dɔɔ̀ ò kù cɑ̀nnɛnɛ̀ dinùù kɛ pɑ̀rìkɛ̀ kɛ yɛ̃ nhò yóó dɔɔ̀mɛ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó ò cĩ́ɛ̃́mmu kɛ yɛ̃́ o cicɛ weè yetɛmɛ̀. 7Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ndò nhosɑpɑ̀ɑ̀ mmɔù yenkɛ, kòo nùù ò fìtɛ́nɛ̀ kòò cɑ̀nnɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndinùù kɛ pɑ̀rìkɛ̀ kɛ yunɛ̀ ku yètìrì, 8kòo dɔù tì kèè dìì yiè kɛ í bɛ́i ntìmɑtì, dɛ kó dinùù kpɑɑ́ cɑmmumu, kòò dò nkɛ́dɔɔ̀ ò pɑ̀rìkɛ̀ kɛ yɛ̃ nhò yóó dɔɔ̀ mɛ̀. 9Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ndò nho dɔù tì kèè dìì yiè kòò tì yetɛ, o nùù do ò fìtɛ́nɛ̀ kòò kù cɑ̀nnɛnɛ̀ dinùù kɛ́pɑrìkɛ̀ kɛ yɛ̃ nhò yóó dɔɔ̀ mɛ̀, dɛ kó dinùù tɛ̃́nkɛ í yóó nhò pĩ, ti Yiɛ̀ nKuyie nhò cĩ́ɛ̃́mmu. 10Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ntu okúpokù nwe yoo wèè yenkɛ kòo dɔù ò yetɛ, kòò cɑ̀nnɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndinùù ò dò nkɛ́ dì dɔ̀ɔ̀mu. 11Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ntú o dɔù cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ntɛ ò cɑ̀nnɛ̀nɛ̀mɛ̀ dinùù ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ pɑ̀rìkɛ̀, 12kòo dɔù tì kèè kɛ í ò bɛ́innɛ̀ tìmɑtì ò mɛ nyí yetɛ ò dò nkɛ́dɔɔ̀mu ò kù cɑ̀nnɛnɛ̀ dìì nùù nɛ̀ ò pɑ̀rìkɛ̀ kɛ yɛ̃ nhò yóó dɔɔ̀ tì, bɑ́ kɛ̀ tì tu tì. 13Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ndò nho dɔù tì kèè dìì yiè kòò tì yetɛ kɛ pɑ̀ɑ ndɛ kó dinùù nɛ̀ ò pɑ̀rìkɛ̀ kɛ yɛ̃ nhò yóó dɔɔ̀ mɛ̀, mɛ̀ pɑ̀ɑ̀mu kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò cĩ́ɛ̃́. 14Onitipòkù cɑ̀nnɛnɛ̀ yɛ̀ɛ̀ nɔ̀ Kuyie nyɛmɔu nɛ̀ ò pɑ̀rìkɛ̀ kɛ bɛ́i nkɛ yɛ̃ nhò yóó fɛ̃́ṹ mmɛ̀ɛ̀ botí omɑ́ɑ̀, o dɔù bo nɑ kɛ tì pɑ̀ɑ. 15Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ndò nho dɔù tì kèè kɛ cĩ́ɛ̃́kɛ́ kɛ í ò bɛ́innɛ̀ tìmɑtì, kɛ̀ dɛ̀ wentɛ́ ò yiemmu ò cɑ̀nnɛnɛ̀ tì ti Yiɛ̀ nKuyie nyɛ̀ɛ̀ nɔ̀ yɛmɔu, nɛ̀ ò pɑ̀rìkɛ̀ kɛ bɛí ntì timɔu, kɛ yɛ̃́ ò tì kèè dìì yiè ò í ò nɑ̀kɛ́mɛ̀ tìmɑtì. 16Kòo dɔù mɛ nyóu kɛ̀ dɛ̀ wentɛ́ kòò nɛ́ ti pɑ̀ɑ, weè yóó tɔ o pokù kó mɛcɑɑ̀rìmɛ̀ kó tiyeti. 17Ikuɔ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nyìnyi Mɔyiisi dɛ̀ɛ̀ tukúnɛ̀ onitipòkù wèè yenkɛ nɛ̀ osɑpɑ̀ɑ̀ nwèè kpɑɑ́ ɑ̃ o cicɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\