MUKÉTÍMÙ 31

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 2Dokɛ́nɛ̀ Mɑndiyɑ̃ɑ̃bɛ kɛ́pɛitɛ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi nyIsidɑyɛɛribɛ. Kɑ̀ɑ dèè ɑ kũnti ɑ yɛmbɛ̀ borɛ̀ ndɛ. 3Mɛm̀mɛ kɛ̀ Mɔyiisii nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀: Bɛ̀mɑbɛ̀ɛ bɑ́ɑ́tí di miɛkɛ kɛ́kɔtɛ kɛ́do Mɑndiyɑ̃ɑ̃bɛ mudoò kɛ́pɛitɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó dipɛ̀ì. 4Di tɑ̃ɑ̃tɛ́ Isidɑyɛɛribɛ wuɔ mmiɛkɛ bɑ́ kù bɛnìtìbɛ̀ tɛkɔupíítɛ̀ píítɛ̀ (1000) kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ mudoò. 5- 6Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛitɛ Isidɑyɛɛribɛ wuɔ mmiɛkɛ bɑ́ kù tɛkɔupíítɛ̀ píítɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ bɛmɔu bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ tɛkɔupípíítɛ̀ nɛ̀ sìkɔupísìdɛ́ (12000) kɛ̀ Mɔyiisi duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ mudoò kòo bɛ̀ nɛínnɛ̀ Edeɑsɑɑ birɛ Pinɑsi ikuɔ́ nìùtì, kòo ntɔ ikuɔ́ nɛntì nɛ̀ sikpɑ̀rìheú. 7Kɛ̀ bɛ̀ɛ do Mɑndiyɑ̃ɑ̃bɛ mudoò ti Yiɛ̀ nKuyie ndo tì nɑ̀kɛ́ Mɔyiisi kɛ yɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀, kɛ́kuɔ bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛmɔu, 8kɛ́kuɔnɛ̀ Mɑndiyɑ̃ɑ̃bɛ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛnùmmù, Efii nɛ̀ Dekɛmmu nɛ̀ Tisuu nɛ̀ Uuri nɛ̀ Debɑɑ kɛ féútɛ́nɛ̀ Beɔɔ birɛ Bɑdɑmmu, 9kɛ́pĩ́mmú bɛ pobɛ̀ nɛ̀ bɛ bí kɛ́kònnɛ̀, kɛ́pĩ́mmú bɛ wũɔ̃ imɔu kɛ́hɛí bɛ kpɛrɛ dɛmɔu, 10kɛ́cɔ́u mbɛ ɛkɛ̀ nɛ̀ bɛ ɑ̃ɑ̃pɔ̀nkɑrɛ̀, 11kɛ́ɛínɛ̀ bɛ kpɛrɛ bɛ̀ yɑ̀ dɛ̀ dɛmɔu nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ iwũɔ̃, 12kɛ́ dɛ̀ tɔní dɛmɔu bɛ ɑ̃ɑ̃pɔ̀nkɑrì Mɔyiisi nɛ̀ Edeɑsɑɑ ikuɔ́ nìùtì nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ sɔmbɛ borɛ̀ Mɔɑbu biriku, kukó nSuditɛ̃ɛ̃ borɛ̀ Sedikoo ɛì ììkɛ̀. 13Mɔyiisi nɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Edeɑsɑɑ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkotibɑɑbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ kɛ́yɛroo bɛ ɑ̃ɑ̃pɔ̀nkɑrì kɛ bo bɛ̀ co. 14Kɛ̀ Mɔyiisi miɛkɛɛ pɛikɛ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ni bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ tɛkɔupíítɛ̀ píítɛ̀ nɛ̀ tɛkɔ̀ùtɛ̀ kɔ̀ùtɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kũntiní mudoò. 15Kòo bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di yóu bɛnitipòbɛ̀ kɛ í bɛ̀ kùɔ? 16Di yɛ̃́mu kɛ dò mbɛɛ̀ nitipòbɛ̀ do tũ̀nnɛ Bɑdɑmmu kó itié nkɛ́nte kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ cɑɑ̀rɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmɛdiɛ̀ mPeɔɔ tɑ̃rì kɛ́nte kɛ̀ kùu bɛ̀ potɛ́. 17Kuɔnɛ̀ di mmɔ̀nnì initidɑbí imɔu nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ bɛmɔu bɛ̀ɛ̀ yenkɛ. 18Di yóu isɑpùmbí ìì mu nyi yɛ̃́ onitidɔ̀ù kɛ́puokɛ. 19Díndi bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ kùɔ onìtì yoo di kɑ̀ɑ́kɛ́ ocíì, di nciɛ́nnɛ̀ dihɑ̃ɑ̃pɔ̀nkɑrì kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ di dɔɔ̀ mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́ diyiè ditɑ̃ɑ̃́nnì nɛ̀ diyiénnì, díndi nɛ̀ di pĩ̀ḿmú bɛ̀. 20Kɛ̀ di múnkɛɛ wénkùnnɛ di yɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ di nɛntì tikɔ̃̀ntì kpɛti nɛ̀ tibɔcìtì kpɛti nɛ̀ idɛí kpɛti. 21Mɛm̀mɛ kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Edeɑsɑɑ nɑ́kɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do kɔ̀tɛ mudoò kɛ dɔ̀: Ntɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo nɑ̀kɛ́ ìì kuɔ́ Mɔyiisi: 22Mɛsɔɔ nnɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀ nɛ̀ timɑ́tì nɛ̀ mɛbiɛrimɛ nɛ̀ dibiɛrìmínnì, 23dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ í yóó cɔ́útɛ́ di dɛ̀ pũ̀ńnɛ́ muhɑ̃ɑ̃́ nkɛ̀ dɛ̀ɛ wenkɛ. Dɛ̀ɛ̀ yóó cɔ́útɛ́ di dɛ mpɔɔ̀tɛ̀ mɛwénkùmɛ̀ kó mɛniɛ mmɑ́ɑ̀. 24Diyiè yiénnì yiè kɛ̀ di ɔ́ú di yɑ̀ɑ̀tì kɛ́wenkɛ, dɛ mɔ̀nnì di bo nɑ kɛ́kò ndi bɑ̀tɛ́ dɛ̀. 25Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ̀kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 26Fɔ̃́ nnɛ̀ Edeɑsɑɑ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ dí kɑɑ mbɛ̀ pĩ̀ḿmúní bɛ̀ɛ̀ nìtìbɛ̀ nɛ̀ ìì wũɔ̃, 27kɑ̀ɑ dɛ̀ totɛ́ mɛ̀dɛ́mɛ̀, bɛ̀ɛ̀ kɔ̀tɛ mudoò kɛ̀ bɛ̀ nte dikéè dìmɑ́ɑ̀, kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do kpɑɑ́ kɛ̀ bɛ̀ nte ditɛrì. 28Kɑ̀ɑ dɛitɛ bɛ̀ɛ̀ kɔ̀tɛ mudoò bɛ kpɛri miɛkɛ onìtì òmɑ́ɑ̀ bɛnìtìbɛ̀ sikɔusìnùmmù (500) miɛkɛ kóò cɑ̃̀nnɛ́ n kpɛ́í, kɛ mɛ nyĩ́ inɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ sɑ̃mmɑrímú nɛ̀ ipe nɛ̀ sibɔɔ́. 29Kɛ̀ di dɛ̀ duɔ́ nyikuɔ́ nìùtì Edeɑsɑɑ, dɛ̀ tu mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n kpɛrɛ ndɛ. 30Isidɑyɛɛribɛ sɔmbɛ bɛ̀ɛ̀ do kpɑɑ́ bɛ kó dikéè miɛkɛ, ɑ́ dɛitɛ bɛnìtìbɛ̀ sipísìnùmmù miɛkɛ òmɑ́ɑ̀, kɛ mɛ nyĩ́ inɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ sɑ̃mmɑrímú nɛ̀ ipe nɛ̀ sibɔɔ́, kɑ̀ɑ dɛ̀ duɔ́ nDefiibɛ bɛ̀ɛ̀ pĩ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mutɔ̃mmú. 31Mɔyiisi nɛ̀ Edeɑsɑɑ ikuɔ́ nìùtì kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ̀kɛ́ tì Mɔyiisi. 32Bɛ̀ɛ̀ kɔ̀tɛ mudoò bɛ̀ ɛí dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ miɛkɛ dɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ kɛ̀ dɛ̀ mbo sikɔupíkɔusìkuɔ̀ nɛ̀ sikɔupípísìyiekɛ̀ nɛ̀ sikɔupísìnùmmù (675000) ipe nɛ̀ sibɔɔ́. 33Inɑ̀ɑ̀kɛ sikɔupípísìyiekɛ̀ nɛ̀ sikɔupísìdɛ́ (72000). 34Sɑ̃mmɑrímú sikɔupípísìkuɔ̀ nɛ̀ tɛkɔupíítɛ̀ (61000). 35Isɑpùmbí ìì mu nyí duɔ́nɛ̀ onitidɔ̀ù kɛ̀ ì mbo sikɔupípísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikɔupísìdɛ́ (32000). 36Bɛ̀ duɔ́ ndìì kéè bɛ̀ɛ̀ kɔ̀tɛ mudoò ipe nɛ̀ sibɔɔ́ kɛ̀ dɛ̀ mbo sikɔupíkɔusìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikɔupípísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikɔupísìyiekɛ̀ nɛ̀ sikɔu sìnùmmù (337500). 37Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛitɛ dɛ miɛkɛ sikɔusìkuɔ̀ nɛ̀ sipísìyiekɛ̀ nɛ̀ dɛ̀nùmmù (675) bɛ Yiɛ̀ nKuyie nkpɛ́í. 38Inɑ̀ɑ̀kɛ sikɔupípísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikɔupísìkuɔ̀ (36000) kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛitɛ sipísìyiekɛ̀ nɛ̀ ìdɛ́ì bɛ Yiɛ̀ nKuyie nkpɛ́í. 39Sɑ̃mmɑrímú sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikɔusìnùmmù (30500) kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛitɛ sipísìkuɔ̀ nɛ̀ dɛ̀mɑ́ɑ̀ bɛ Yiɛ̀ nKuyie nkpɛ́í. 40Bɛnìtìbɛ̀ tɛkɔupípíítɛ̀ nɛ̀ sikɔupísìkuɔ̀ (16000) kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛitɛ sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ bɛ Yiɛ̀ nKuyie nkpɛ́í. 41Kɛ̀ Mɔyiisii duɔ́ nyikuɔ́ nìùtì Edeɑsɑɑ dɛ̀ɛ̀ tu ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛrɛ o Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀. 42- 43Dikéè tɛrì dìì kpɑɑ́ Isidɑyɛɛribɛ kpɛ́í kɛ̀ dì mmɑ̀nnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do kɔ̀tɛ mudoò bɛ kpɛri mɑmɛ̀, ipe nɛ̀ sibɔɔ́ sikɔupíkɔusìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikɔupípísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikɔupísìyiekɛ̀ nɛ̀ sikɔu sìnùmmù (337500). 44Inɑ̀ɑ̀kɛ sikɔupípísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikɔupísìkuɔ̀ (36000). 45Sɑ̃mmɑrímú sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikɔusìnùmmù (30500). 46Bɛnìtìbɛ̀ tɛkɔupípíítɛ̀ nɛ̀ sikɔupísìkuɔ̀ (16000). 47Kɛ̀ Mɔyiisii dɛitɛ bɛnìtìbɛ̀ sipísìnùmmù miɛkɛ òmɑ́ɑ̀ òmɑ́ɑ̀, iwũɔ̃ mɛmmɛ, kɛ́duɔ́ nDefiibɛ bɛ̀ɛ̀ pĩ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɔ̃mmú ti Yiɛ̀ nKuyie ndo ti nɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀. 48Bɛ̀ɛ̀ do ni mudoò kɛ bɑkɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ tɛkɔupíítɛ̀ píítɛ̀, tɛkɔ̀ùtɛ̀ kɔ̀ùtɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́yɑ̀ Mɔyiisi kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: 49Ti kɑ̀ɑ mbɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ ti bɑkɛ́ bɛ̀ kɛ sɔ̃́ nhòmɔù í kpɑ bɑ́ òmɑ́ɑ̀. 50Dɛɛ̀ te kɛ̀ ti tɔní ti Yiɛ̀ nKuyie nyɛpɑ̃rɛ̀ kɛ bo mɔɔ ti yɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀, mɛsɔɔ nkó tisɑ̃tì ti ɛí tì ti ti ntɔní, yɛtootɔ̃rɛ nɛ̀ sinɛí nɛ̀ mɛfĩmmɛ, nɛ̀ dɛmɑ́mɑ́nnɛ̀ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ ɔ̃ ncɑ́ɑ́tí mɛfĩmmɛ. 51Mɔyiisi nɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Edeɑsɑɑ kɛ̀ bɛ̀ɛ cuɔ́ mɛsɔɔ nkó tisɑ̃tì bɛ̀ tɔní tì. 52Bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ yɛtĩ̀rɛ̀ bɛ̀ do duɔ́ ntìì nɛntì kó kucɛ̃́ɛ̃́kù do bo cìdóò tɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìyiekɛ̀ (170). 53Kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sɑ́m̀pɔ́bɛ̀ biɛ tiekɛ bɑ́ wè ò ɛí dɛ̀. 54Mɔyiisi nɛ̀ Edeɑsɑɑ kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑnnɛ́ mɛsɔɔ nkó tinɛntì bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ yɛtĩ̀rɛ̀ tɛkɔupíítɛ̀ píítɛ̀ nɛ̀ tɛkɔ̀ùtɛ̀ kɔ̀ùtɛ̀ bɛ̀ duɔ́ ntì mɛtɑummɛ̀ tou, kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɑ́ɑ́ yɛ̃̀ nyIsidɑyɛɛribɛ kpɛ́í.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\