MUKÉTÍMÙ 32

1Dubɛnni nɛ̀ Kɑdi bɛ nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ do mɔkɛ iwũɔ̃ nyi kɛ̀ ì sũ mɛdiɛ̀ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ Yɑsɛɛ ɛì nɛ̀ Kɑdɑɑdi kpɛri yɛ tenkɛ̀ bo yiénnɛ̀mɛ̀ iwũɔ̃ kó mucɛ̃mmu. 2Mɛm̀mɛ bɛ̀ kɔ̀tɛmɛ̀ kɛ́yɑ̀ Mɔyiisi nɛ̀ Edeɑsɑɑ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ kɛ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: 3- 4Ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ ntínti Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ ti fìètɛ yɛ̀ɛ̀ ɛkɛ̀ yɛ̀ yiénnɛ̀ iwũɔ̃ kó mucɛ̃mmu mmu, tínti ɑ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ ti mɛ ntu iwũɔ̃ kó bɛcɛ̃mbɛ mbɛ, dɛ kó yɛhɛkɛ̀ tu: Atɑdoti, Dibonni, Yɑsɛɛ nɛ̀ Nimudɑ, Ɛsibonni nɛ̀ Edeyɑde nɛ̀ Sebɑmmu nɛ̀ Nɛbo nɛ̀ Beonni. 5Kɛ̀ bɛ̀ɛ deè kɛ dɔ̀: Mɔyiisi, kɑ̀ɑ bo yie nhɑ ti duɔ́ ndɛ kó kɛtenkɛ̀, di bɑ́ɑ́ ti sée kukó nSuditɛ̃ɛ̃ yɑ́ɑ̀. 6Kɛ̀ Mɔyiisi bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Di tú bɑ? Di tebìí bo nkɔri mudoò kɛ̀ di nɛ́ nkpɑɑ́ diɛnnɑɑ̀? 7Dɛ̀ yĩ́mɛ kɛ̀ di dɔ́ kɛ́yɑ̃́ríkùnnɛ Isidɑyɛɛribɛ kɔ̃̀ntì bɛ̀ bo tɑmɛ̀ dihɛì ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ duɔ́ ndì. 8Ti bo dìì mɔ̀nnì Kɑdɛɛsi-Bɑnnɛɑ, kɛ̀ n tɔ̃ ndi cicɛbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo pɑɑtɛ́ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ ɛì kɛ̀ bɛ̀ɛ mɛ ndɔɔ̀. 9M bɛ̀ tɔ̃ mmɛmmɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Ɛsikɔɔdi biriku kɛ́yɑ̀ dihɛì kɛ́wɛ̃tɛní kɛ́yɑ̃́ríkùnnɛ Isidɑyɛɛribɛ kɔ̃̀ntì bɛ̀ bo tɑmɛ̀ dihɛì ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ duɔ́ ndì. 10Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛɛ pɛikɛ kɛ̀ kùu pɑrìkɛ̀ kɛ dɔ̀: 11Bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ yɛ̀nní Esibiti, kɛ́túótɛ́ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ́ndeètìnko òmɔù nɑɑ̀cɛ̀tɛ̀ bɑ́ɑ́ tɑ dihɛì n do yɛ̃ n yóó duɔ́ ndì bɛ yɛmbɛ̀ Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ Isɑki nɛ̀ Sɑkɔbu, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ í yiemmɛ̀ kɛ n tũ̀nnɛ sɛi. 12Kɛ̀ dɛ̀ í tú Yefundee Kɑdɛbu Kenɑsi nɑɑ̀mùnkù kou nɛ̀ Nunni birɛ Sosuwee, bɛɛ̀ mɑ́ɑ̀ dì tɑti, kɛ yɛ̃́ bɛɛ̀ yiemmɛ̀ kɛ n tũ̀nnɛ sɛi. 13Mɛm̀mɛ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ pɛikɛmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ kùu duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ nhɑ̃́ɑ̃́ ndikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ kɛ kémmúnɛ̀ dɛ kó kutɔ̃nkù kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do dɔ̀ɔ̀ kù í dɔ́ dɛ̀ bɛ̀ bo kúmɛ̀ kɛ́deè. 14Bɛcɑɑ̀rìbɛ̀ kó kubotí díndi, dɛ̀ yĩ́mɛ kɛ̀ di dɔ́ kɛ́sɔɔtɛ́ di yɛmbɛ̀ tɔ̃mmú kɛ tikii ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ kó muhɑ̃ɑ̃́ nyIsidɑyɛɛribɛ ĩ́nkɛ̀? 15Kɛ̀ di bùtínnɛ́ di Yiɛ̀ nKuyie nkù bo yóu kɛ̀ di nkpɑɑ́ dikpɑ́ɑ̀ diì mmiɛkɛ kɛ́mɔntɛ, kɛ̀ díì nɛ́ nte kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔuu feti. 16Kɛ̀ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ tɔ́ɔ́nkoo Mɔyiisi borɛ̀ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti dɔ́ kɛ́dɔɔ̀ ti wũɔ̃ kó dibɑɑkɛ̀rì ndi kɛ́mɑɑ́ yɛhɛkɛ̀ kɛ̀ ti bí nhɑ̃. 17Ti mɔ́mmɔmbɛ kɛ̀ ti túótɛ́ ti kpɑ̀rìnɛntì kɛ́niitɛ́ fɛnɑfɛ ììkɛ̀, kɛ́kɔtɛ kɛ́tɑnnɛ́ ti tebìí dɛ kó yɛhɛkɛ̀, ti bí sɑ́m̀pɔ́ì ii yó mbo diɛ nyɛhɛkɛ̀ ti yóó mɑɑ́ yɛ̀ kɛ́fii nyiduotí kɛ́nsɔrinɛ̀ dɛ kó kɛtenkɛ̀ kɔbɛ. 18Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu í kɑ̀ri bɑ́ wè o tenkɛ̀ ti í wɛ̃tiní. 19Kɛ̀ di ti duɔ́ ndiɛ nti kó kɛtenkɛ̀ ti tɛ̃́nkɛ í yó nwɑnti dí ti duɔ́ nkɛtɛkɛ̀ Suditɛ̃ɛ̃ kó nyɑ́ɑ̀ tɛrì, kɛ yɛ̃́ ti kɔkɛ bomɛ̀ diɛ ndiyɑ́ɑ̀ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kpɛri. 20Kɛ̀ Mɔyiisi dɔ̀: Kɛ̀ di pĩ́ ndi bɛ́i ndìì nùù, kɛ̀ di tùótɛ́ di kpɑ̀rìnɛntì kɛ dokɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nyɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀. 21Kɛ̀ di bɑ̀ɑ́tí kɛ sèńtɛ́ Suditɛ̃ɛ̃ di Yiɛ̀ nKuyie nyɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀ kɛ bɑɑnɛ̀ kù bo duɔ́mmɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ bɛ dootitɔbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ bɛ̀ti. 22Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ duɔ́ ndìì mɔ̀nnì bɛ tenkɛ̀, dɛ mɔ̀nnì di bo nɑ kɛ́wɛ̃tɛní di tenkɛ̀, Isidɑyɛɛribɛ bɑ́ɑ́ di sɛi ndi Yiɛ̀ nKuyie mmɛ ntɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ di sɛi. 23Kɛ̀ di mɛ nyí dɔ̀ɔ̀ mɛmmɛ di yetɛ́nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nku, dɛ mɔ̀nnì di nyɛ̃́ kɛ dò ndi yɛi mbo di pĩ́. 24Mɑɑ́nɛ̀ tũnkɛ́ yɛhɛkɛ̀ kɛ́tɑnnɛ́ di bí sɑ́m̀pɔ́ì, kɛ́dɔɔ̀ di wũɔ̃ kó yɛbɑɑkùyɛ̀, di nɛ́ bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ ndi bɛ́i ndìì nùù. 25Kɑdi nɑɑ̀mùnkù nɛ̀ Dubɛnni nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: A kó bɛtɔ̃mbɛ̀ tínti ti yóó dɔ̀ɔ̀mu fɔ̃́ nti yiɛ̀ nhɑ ti nɑ̀kɛ́ tì. 26Ti bí nɛ̀ ti pobɛ̀ nɛ̀ ti pe nɛ̀ ti wũɔ̃ dɛ̀ yó mbo diɛ ndɛ Kɑdɑɑdi ɛkɛ̀ miɛkɛ. 27A kó bɛtɔ̃mbɛ̀ tínti bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ́tí tikpɑ̀rìnɛntì ti kɔrimu kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó ti niitɛ́ kɛ̀ tí bɛ̀ dokɛ́nɛ̀ ɑ yɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀. 28Mɛm̀mɛ kɛ̀ Mɔyiisii nɑ́kɛ́ ikuɔ́ nìùtì Edeɑsɑɑ nɛ̀ Nunni birɛ Sosuwee nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ kpɛ́í nkɛ dɔ̀: 29Kɛ̀ Kɑdi nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ nɛ̀ Dubɛnni kɔku kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bɑɑti tikpɑ̀rìnɛntì kɛ̀ bɛ̀ di nɛinɛ̀ kɛ́séntɛ́ kukó nkɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie ndi niitɛ́ kɛ̀ di dokɛ́, kɛ̀ di tiekɛ dìì mɔ̀nnì di ɛkɛ̀, dí bɛ̀ duɔ́ nKɑdɑɑdi tenkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ tiekɛ. 30Kɛ̀ bɛ̀ mɛ nyí bɑ̀ɑ́tí kɛ di nɛinɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kó kɛtenkɛ̀ miɛkɛ nkɛ di yóó bɛ̀ duɔ́mmɛ̀ kɛtenkɛ̀ di kɔkɛ miɛkɛ. 31Kɑdi nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ nɛ̀ Dubɛnni nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ̀kɛ́ tì tínti ɑ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ ti yóó tì dɔ̀ɔ̀mu. 32Ti yóó bɑ́ɑ́tímu ti Yiɛ̀ nKuyie nyɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀ kɛ́kɔtɛ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃, ti nɛ́ dɔ́ tì tu, ɑ tí duɔ́ nti kó kɛtenkɛ̀ Suditɛ̃ɛ̃ kó nyɑ́ɑ̀ dii ndi. 33Mɛm̀mɛ kɛ̀ Mɔyiisi duɔ́ nKɑdɑɑdi nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ nɛ̀ Dubɛnni nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ nɛ̀ Sosɛfu birɛ Mɑnɑnsee botí kɔbɛ dikéè, Amɔriibɛ kpɑ̀ɑ̀tì Sionni kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu nɛ̀ Bɑsɑ̃ɑ̃ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Ɔku kpɛri nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bo bɛ tenkɛ̀ mɑ̀nku nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ dɛ̀ tɔ̀kɛ́. 34Mɛm̀mɛ kɛ̀ Kɑdi nɑɑ̀mùnkù kɔbɛɛ mɑɑ́ Dibonni nɛ̀ Atɑdoti nɛ̀ Adowɛɛ, 35nɛ̀ Atɑdɔti-Sofɑnni Yɑsɛɛ nɛ̀ Yoboɑ 36nɛ̀ Bɛti-Nimudɑ nɛ̀ Bɛti-Adɑnnii kɛ yɛ̀ fii nyiduotí, kɛ́mɑɑ́nɛ̀ bɛ wũɔ̃ kó yɛtuo. 37Kɛ̀ Dubɛnni nɑɑ̀mùnkù kɔbɛɛ wɛ̃tɛ kɛ́mɑɑ́ Ɛsibonni Edeyɑde nɛ̀ Kidiyɑtɑimmu 38nɛ̀ Nɛbo nɛ̀ Bɑɑdi-Nɛɔɔ nɛ̀ Sibemɑ kɛ́ yɛ̀ cèètɛ yɛyètɛ̀. 39Mɛm̀mɛ kɛ̀ Mɑnɑsee birɛ Mɑkiidi nɑɑ̀mùnkù kɔbɛɛ do Kɑdɑɑdi ɛì kɛ́bɛti Amɔniibɛ bɛ̀ɛ̀ do dɛ̀ bo. 40Kɛ̀ Mɔyiisi bɛ̀ duɔ́ ndɛ kó dihɛì kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑri. 41Kɛ̀ Mɑnɑsee birɛ tɛrɛ̀ bɛ̀ tu dɛ̀ Yɑii kó kunɑɑ̀mùnkù kɔbɛɛ túótɛ́ Amɔriibɛ ɛkɛ̀ dɛpɑɑ nkpɛyɛ kɛ́ yɛ̀ yu kɛ dɔ̀: Yɑii ɛkɛsí. 42Kɛ̀ Nɔbɑɑ kɔbɛɛ do Kenɑti nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ ò tɔ̀kɛ́nɛ̀ kɛ́ yɛ̀ yu o mɔ́mmuɔ nho kó diyètìrì kɛ dɔ̀ Nɔbɑ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\