MUKÉTÍMÙ 33

1Ntɛ Isidɑyɛɛribɛ do yɛtì Esibiti kɛ́dɔ́ɔ́tɛ́mɛ̀ bɛ ɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀rɛ̀ dò ndòmmɛ̀, Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ̀ bɛ̀ mbɛ̀ ni kɛ̀ bɛ̀ɛ kétɛ́ kɛ́yɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bòrɛ̀. 2Kɛ̀ Ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kòo nwɑ̃ũ bɛ̀ kɑ̀tì dɛ̀ kɛ sɔɔti, ntɛ ò do dɛ̀ wɑ̃̀ũ mɛ̀ɛ̀ botí: 3Dibenni tɑ̃̀nkù ketiwè do nwe diyiè tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dinummurì bɛ̀ bɑɑ́mmɛ̀ diyentɛ́bɑnni, kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ ítɛ́ Dɑmmusɛsi ɛì kɛ́nkérí kɛ yɛtì kɛ̀ Esibiti tenkɛ̀ kɔbɛ bɛ̀ wùó nkɛ̀ bɛ̀ kérí. 4Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Esibiti kɔbɛ kũrì bɛcíríbɛ̀, bɛ̀ɛ̀ tu Mpo ti Yiɛ̀ nKuyie ndo potɛ́ bɛ̀ kɛ bo bɛnkɛ Esibiti kɔbɛ kù kpeńnìnɛ̀mɛ̀ bɛ kó yɛbɔkɛ̀. 5Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ ítɛ́ Dɑmmusɛsi kɛ́kɔtɛ kɛ́bɑ́tɛ́ Sukɔti, 6kɛ́ítɛ́ Sukɔti kɛ́kɔtɛ kɛ́bɑ́tɛ́ Etɑmmu ɛì tɛdɔntɛ̀ kó dikpɑ́ɑ̀ mɑ̀nku. 7Bɛ̀ ìtɛ́ Etɑmmu ɛì ndi tɛdɔntɛ̀ kó dikpɑ́ɑ̀ mɑ̀nku kɛ́kɔ́ntɛ́ kɛ́wɛ̃tɛní Pi-Aidɔti, Bɑɑdi-Sefɔ̃ɔ̃ ììkɛ̀, kɛ́bɑ́tɛ́ kɛ́nwetí Mikidɔdi. 8Bɛ̀ ìtɛ́ Mikidɔdi nwe kɛ́séntɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì tipèntì kou, kɛ́tɑ dikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ kpɛri, kɛ́mmɔkɛ mucèmmu yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti Etɑmmu kó dikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ kpɛri miɛkɛ, kɛ́kɔtɛ kɛ́bɑ́tɛ́ bɛ̀ tu dɛ̀ Mɑdɑ. 9Bɛ̀ ìtɛ́ Mɑɑrɑ nwe kɛ́tuɔkɛ Edimmu sibií do borɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ sìdɛ́sì nɛ̀ dɛpuonnɛ sipísìyiekɛ̀, kɛ́bɑ́tɛ́ dɛborɛ̀. 10Bɛ̀ ìtɛ́ dɛǹdɛ kɛ́bɑ́tɛ́ tipèntì kóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì pɛɛ́mmɛ̀, 11kɛ́ítɛ́ tipèntì kóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì pɛɛ́mmɛ̀ kɛ́bɑ́tɛ́ Sinni kpɑ́ɑ̀ miɛkɛ, 12kɛ́ítɛ́ Sinni kpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ kpɛri kɛ́bɑ́tɛ́ Dofikɑɑ, 13kɛ́ítɛ́ Dofikɑɑ kɛ́bɑ́tɛ́ Aduusi, 14kɛ́ítɛ́ Aduusi kɛ́bɑ́tɛ́ Defidimmu kɛ í mpɛ̀tɛ́ dɛborɛ̀ mɛniɛ nkɛ yɑ̃̀. 15Bɛ̀ ìtɛ́ Defidimmu nwe kɛ́bɑ́tɛ́ Sinɑii kó dikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ kpɛri miɛkɛ. 16Bɛ̀ ìtɛ́ dɛǹdɛ kɛ́bɑ́tɛ́ Kibodoti-Atɑɑfɑ 17kɛ́ítɛ́ Kibodoti-Atɑɑfɑ kɛ́bɑ́tɛ́ Asedɔti, 18kɛ́ítɛ́ Asedɔti kɛ́bɑ́tɛ́ Ditimɑ, 19kɛ́ítɛ́ Ditimɑ kɛ́bɑ́tɛ́ Dimɔɔ Pɛdɛsi, 20kɛ́ítɛ́ Dimɔɔ Pɛdɛsi kɛ́bɑ́tɛ́ Dibunɑ, 21kɛ́ítɛ́ Dibunɑ kɛ́bɑ́tɛ́ Disɑɑ, 22kɛ́ítɛ́ Disɑɑ kɛ́bɑ́tɛ́ Keedɑtɑ. 23Bɛ̀ ìtɛ́ Keedɑtɑ nwe kɛ́bɑ́tɛ́ Sefɛɛdi tɑ̃rì. 24Sefɛɛdi tɑ̃rì ndi bɛ̀ ìtɛ́mɛ̀ kɛ́bɑ́tɛ́ Adɑdɑ, 25kɛ́ítɛ́ Adɑdɑ kɛ́bɑ́tɛ́ Mɑkidɔti, 26kɛ́ítɛ́ Mɑkidɔti kɛ́kɔtɛ kɛ́bɑ́tɛ́ Tɑɑti, 27kɛ́ítɛ́ Tɑɑti kɛ́bɑ́tɛ́ Tedɑɑ, 28kɛ́ítɛ́ Tedɑɑ kɛ́bɑ́tɛ́ Mitikɑ, 29kɛ́ítɛ́ Mitikɑ kɛ́kɔtɛ kɛ́bɑ́tɛ́ Asimɔnɑ, 30kɛ́ítɛ́ dɛndɛ kɛ́kɔtɛ kɛ́bɑ́tɛ́ Mɔsedɔti, 31kɛ́ítɛ́ Mɔsedɔti kɛ́bɑ́tɛ́ Bendee-Yɑkɑnni, 32kɛ́ítɛ́ Bendee-Yɑkɑnni kɛ́bɑ́tɛ́ Ɔdi-Kidikɑɑdi, 33kɛ́ítɛ́ Ɔdi-Kidikɑɑdi kɛ́bɑ́tɛ́ Yotibɑtɑ, 34kɛ́ítɛ́ Yotibɑtɑ kɛ́bɑ́tɛ́ Abudonnɑ, 35Bɛ̀ ìtɛ́ dɛǹdɛ kɛ́bɑ́tɛ́ Esiyonni-Kebɛɛ, 36kɛ́ítɛ́ Esiyonni-Kebɛɛ kɛ́bɑ́tɛ́ Sinni kpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ kpɛri bɛ̀ tu dɛ̀ Kɑdɛɛsi. 37Bɛ̀ ìtɛ́ Kɑdɛɛsi nwe kɛ́kɔtɛ kɛ́bɑ́tɛ́ Ɔdi tɑ̃rì Edɔmmu tenkɛ̀ mɑ̀nku. 38Dɛǹdɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́mmɛ̀ kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Anɔɔ dekɛ Ɔdi tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀, ò dɛ nku, kɛ sɔ̃́ ndɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ bɛ̀ yɛ̀mɛ̀ Esibiti, dibenni tɑ̃̀nkù nummuwè do nwe diyiè ketirì. 39Dɛndɛ Ɔdi tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ ò kumɛ̀, kɛ nyóó kú kɛ mɔkɛ yɛbie ntɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti. 40Dɛ kó difɔ̃nkúò ndi Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Adɑdi Nɛkɛfu ɛì kou kèèmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kéróomɛ̀. 41Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ ìtɛ́ Ɔdi tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kɛ́kɔtɛ kɛ́bɑ́tɛ́ Sɑdimɔnɑ, 42kɛ́ítɛ́ Sɑdimɔnɑ kɛ́kɔtɛ kɛ́bɑ́tɛ́ Punɔɔ, 43kɛ́ítɛ́ Punɔɔ kɛ́kɔtɛ kɛ́bɑ́tɛ́ Obɔdi, 44kɛ́ítɛ́ Obɔdi kɛ́bɑ́tɛ́ Iyee-Abɑdimmu, Mɔɑbu tenkɛ̀ mɑ̀nku, 45kɛ́ítɛ́ Iye-Abɑdimmu kɛ́bɑ́tɛ́ Dibonni-Kɑdi, 46kɛ́ítɛ́ Dibonni-Kɑdi kɛ́bɑ́tɛ́ Adimɔnni-Dibɑdɑtɑimmu, 47kɛ́ítɛ́ Adimɔnni-Dibɑdɑtɑimmu kɛ́bɑ́tɛ́ Abɑdimmu tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kɛ́nwetí Nɛbo ɛì. 48Bɛ̀ itɛ́ Abɑdimmu tɑ̃rɛ̀ nyɛ kɛ́bɑ́tɛ́ Mɔɑbu tenkɛ̀ kó kubiriku, kukó nSuditɛ̃ɛ̃ tɑkɛ́, kɛ́nwetí Sedikoo. 49Bɛ̀ do bɑ̀tɛ́ kɛ́nhɛ́rinɛ̀ kukó nSuditɛ̃ɛ̃ nwe kɛ́túótɛ́ Bɛti-Yesimɔti kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Abɛɛdi-Sitimmu ɛì Mɔɑbu biriku. 50Dɛndɛ Mɔɑbu biriku Suditɛ̃ɛ̃ kó ntɑkɛ́ Sedikoo ììkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀mɛ̀ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 51Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ tú n yɛ̃ nkɛ̀ di sèńtɛ́ Suditɛ̃ɛ̃ kɛ tɑ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ tenkɛ̀, 52dí bɛti dɛ kó kɛtenkɛ̀ kɔbɛ bɛmɔu, kɛ́mpuɔ̀ mbɛ tenkɑɑnìi yɛtɑ̃́rɛ̀ kpɛsi kɛ́bɔ́kɛ́ timɑ́tì kpɛsi, kɛ́puɔ mbɛ wũɔ̃tɔ̀rɛ̀ kɛ́cɑkɛ bɛ tɔ̀rɛ̀, 53kɛ́tiekɛ dihɛì kɛ́mbo. N dì ndi duɔ́mmu kɛ̀ di dò nkɛ́ ndi te. 54Di yóó tɑ̃ũ tɛ́tɛ́ nwe kɛ́totí di tenkɛ̀ di nɑɑ̀mùntì dò ndòmmɛ̀, kɛ̀ kùù nɑɑ̀mùnkù sũ ku kó kɛtenkɛ̀ ndɛu, kɛ̀ kùù kɛ̃ńnì ku kɔkɛ nkɛ̃ńnì, kɛ̀ di tɑ̃ũ tɛ́tɛ́ kɛ̀ kùù nɑɑ̀mùnkù do dɛ̀, ku kó kɛtenkɛ̀ kɛ ntú. Di yó ntũ ndi wuɔ ndòmmɛ̀ mmɛ kɛ́totí di tenkɛ̀. 55Kɛ̀ di mɛ nyí bɛ̀ti Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ bɛmɔu, kɛ̀ di yóu bɛ̀mɑbɛ̀ bɛɛ̀ yó ndo ntipotì kɛ́nkũũ di nuɔ, kɛ́ndò nyinɑɑcɛ̃mpɑ̀ɑ̀ti ìì cùɔ́kɛ́ sikɑ̃ũ kɛ kũũ di píìtì kɛ di ɛ̃́ṹtɛ́ dihɛì di bo dìì miɛkɛ. 56Dɛ mɔ̀nnì n do nɑ mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ kɛ̀ n nɛ́ mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dí mbɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\