MUKÉTÍMÙ 34

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 2Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ tú n yɛ̃ nkɛ̀ di tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ tenkɛ̀ n di duɔ́ nkɛ̀ kɛ̀ di bo tiekɛ, ntɛ di tenkɛ̀ mɑ̀nkɛ yóó dítɛ́ dɛ̀. 3Kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀ di tenkɛ̀ kó kumɑ̀nku yóó dítɛ́ tɛdɔntɛ̀ kó dikpɑ́ɑ̀ Sinni nwe kɛ́mpɛkɛ́nɛ̀ Edɔmmu kó kutempɛ̃. Kɛ̀ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó kumɑ̀nkuu dítɛ́ mukɔ́kúɔ́ nkóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì. 4Kù yóó fitɛ́ kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀ nkɛ kɛ́kɔ́ntɛ́ kɛ́dekɛ inɑɑ́ nkó ditennì kɛ́yɛ̀nnɛ̀ Sinni, Kɑdɛɛsi-Bɑnnɛɑ kubɑkù cɑ̃̀nku kɛ́tuɔkɛ Asɑɑ-Adɑɑ nɛ̀ Asimɔɔ, 5kɛ́kɔtɛ kɛ́dítɛ́ Esibiti kó kukó kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì Mɛditedɑndee. 6Kɛ̀ diyiè tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó kumɑ̀nku ntú Mɛditedɑndee kóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì. 7Kɛ̀ kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ kó kumɑ̀nkuu dítɛ́ Mɛditedɑndee kóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Ɔdi kó ditɑ̃rì, 8kɛ́ítɛ́ Ɔdi kó ditɑ̃rì kɛ́yɛ̀ Debo-Amɑti kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Sedɑti, 9kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Sifunɔɔ, kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́kɔtɛ Asɑɑ-Anɑnni di kó kutemmɑ̀nku kubɑkù yoú kɔku yó ndɛ kɑ̃́ɑ̃́kɛ́. 10Diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó kumɑ̀nku kunku di kù yɛ̀nnɛ̀ Asɑɑ-Enɑnni kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Sefɑmmu. 11Kɛ̀ kùu ítɛ́ Sefɑmmu kɛ́yɛ̀nnɛ̀ Dibudɑ Ainni diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ ditennì yúnnímɛ̀ Sennɛsɑdɛti kóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀. 12Dɛ kó kumɑ̀nku yó mmɛ ndò kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Suditɛ̃ɛ̃, kɛ́cɑ́ɑ́tínɛ̀ mukɔ́kúɔ́ nkóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì. Di kó kɛtenkɛ̀ kó kumɑ̀nku yó ndɛ nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́. 13Mɛm̀mɛ kɛ̀ Mɔyiisi nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ tì kɛ dɔ̀: Ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ndi duɔ́ nkɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ díndi iwuɔ nyìwɛi nɛ̀ dikéè kɛ̀ di tɑ̃ɑ̃́ tɛ́tɛ́ kɛ́ kɛ̀ totí. 14- 15Kɛ̀ Dubɛnni kó kuwuɔ nkɔbɛ nɛ̀ bɛ cɛ̃́ĩ nɛ̀ Kɑdi kó kuwuɔ nkɔbɛ nɛ̀ bɛ cɛ̃́ĩ kɛ́yíɛ́nɛ̀ Mɑnɑnsee kó kuwuɔ ndikéè, bɛmbɛ cɔutɛ́mu bɛ kó kɛtenkɛ̀ kukó nSuditɛ̃ɛ̃ yɑ́ɑ̀ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ Sedikoo ììkɛ̀. 16Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 17Ntɛ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yóó di totí di tenkɛ̀ bɛ yètɛ̀: Edeɑsɑɑ ikuɔ́ nìùtì kɛ́yíɛ́nɛ̀ Nunni birɛ Sosuwee. 18Dí dɛitɛ bɑ́ kùù wuɔ mmiɛkɛ wèè tu okótì kòo di teennɛ̀ kɛtenkɛ̀ kó mutotímù. 19Ntɛ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ yètɛ̀: Sudɑɑ kó kuwuɔ Yefundee birɛ Kɑdɛbu, 20Simmɛɔ̃ɔ̃ kó kuwuɔ, Ammiudi birɛ Semmuyɛɛdi. 21Bɛnsɑmɛɛ kó kuwuɔ, Kisinɔɔ birɛ Edidɑdi. 22Dɑnni bí kó kuwuɔ, Yokidi birɛ Bukii. 23Sosɛfu birɛ Mɑnɑnsee kó kuwuɔ, Efodi birɛ Anniyɛɛdi. 24Sosɛfu birɛ tɛrɛ̀ Efɑdɑimmu kó kuwuɔ, Sifutɑ̃ɑ̃ birɛ Kemmuyɛɛdi. 25Sɑbunɔɔ kó kuwuɔ, Pɑdunɑki birɛ Edisɑfɑ̃ɑ̃. 26Isɑkɑɑ kó kuwuɔ Asɑ̃ɑ̃ birɛ Pedɑyɛɛdi, 27Asɛɛ kó kuwuɔ Sodomii birɛ Aiudi. 28Nɛfutɑdii kó kuwuɔ, Ammiudi birɛ Pedɑyɛɛdi. 29Bɛm̀bɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo totí Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kó kɛtenkɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\