MUKÉTÍMÙ 4

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ dɔ̀: 2Kɑɑnnɛ̀ Defiibɛ nɑɑ̀mùntì miɛkɛ Keɑti kó ibí bɛ nɑɑ̀mùntì dòmmɛ̀ nɛ̀ bɛ cɛ̃́ĩ, 3kɛ́ketɛ́nɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìtɑ̃ɑ̃ti kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìnùmmù kɛ dò nkɛ́nɑ kɛ́pĩ́ mɛtɑummɛ̀ tou kó mutɔ̃mmú. 4Keɑti nɑɑ̀mùntì kɔbɛ kó mutɔ̃mmú yó ntú bɛ̀ bo ndɑkɛmɛ̀ ikuɔ́ nɛntì kpɛ́í. 5Kɛ̀ dɛ̀ níí tùɔ̀kɛ di bo ítɛ́mɛ̀ di bɑ̀tɛ́ dɛ̀ kɛ́sɔɔ́, Anɔɔ nɛ̀ o bí bɛ̀ɛ kɔtɛní kɛ́núntɛ́ kuyɑ̀ɑ̀kù kùù pi ikuɔ́ nɛntì kó kufɑ̃́ɑ̃́. 6Bɛ̀ɛ kù pɔ̃ṹ mmɛtɑummɛ̀ tɔu. Kɛ̀ bɛ̀ dèè bɛ̀ɛ di dɑ́tínnɛ́ kukɔ̃̀nkperíkù kɛ́nɔ́ɔ́ nkuyɑ̀ɑ̀kù kùù wũ̀ɔ̃ tibedɛncɛ̃ɛ̃̀tì kɛ́ dì tɔ̃nnɛ́ ipɑ̀ɑ̀ti. 7Kɛ̀ bɛ̀ dèè bɛ̀ɛ dɑ́tínnɛ́ kuyɑ̀ɑ̀kù kùù do wũ̀ɔ̃ tibedɛncɛ̃ɛ̃̀tì tɑ́bùrì bɛ̀ dɑkù dɛ̀ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ m pɑ̃ɑ̃ mbɛ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie, kɛ́cɔ̃nnɛ́ yɛbɔ nɛ̀ ibòòkɛ nɛ̀ yɛbɔ yɛ̀ɛ̀ yĩɛ̃̀nnɛ̀ mɛniɛ nnɛ̀ yɛdíè nyikuɔ́ kó mɛnɑɑ̀ nhɔ̃ nhɑ̃ yɛ̀ɛ̀ miɛkɛ, bɛ̀ yó ndɛ ndɑkù pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ yó nni mpɑ̃ɑ̃ mbɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀. 8Bɛ̀ɛ dɑ́tínnɛ́ dɛ ĩ́nkɛ̀ kuyɑ̀ɑ̀kù kùù wũ̀ɔ̃ tibedɛncɛ̃ɛ̃̀tì kɛ́nɔ́ɔ́ nkukɔ̃̀nkperíkù kɛ́tɔ̃nnɛ́ tɑ́bùrì kó ipɑ̀ɑ̀ti. 9Kɛ̀ bɛ̀ dèè bɛ̀ɛ dɑ́tínnɛ́ tɛfitíkɛ̀kɛ̀tɛ̀ kuyɑ̀ɑ̀kù kùù wũ̀ɔ̃ tibedɛncɛ̃ɛ̃̀tì nɛ̀ yɛfitibɔ nɛ̀ dɛ kó siseú nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kounɛ̀ mutɑ́pɛí nnɛ̀ mɛkùɔ̀ ncũɔ̃̀ sìì bukúsí miɛkɛ. 10Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ wɛ̃nnɛ́ kɛ́pɔ̃ṹ nkukɔ̃̀nkperíkù, kɛ́dɑɑ́ nkudɑbɛkù ĩ́nkɛ̀, 11kɛ́dɑ́tínnɛ́ disɔɔwũɔ̃tɔ̀nnì kuyɑ̀ɑ̀kù kùù wũ̀ɔ̃ tibedɛncɛ̃ɛ̃̀tì kɛ nɔ́ɔ́ nkukɔ̃̀nkperíkù kɛ́tɔ̃nnɛ́ ipɑ̀ɑ̀ti. 12Kɛ̀ bɛ̀ dèè bɛ̀ɛ túótɛ́ bɛ̀ pĩ̀ńnɛ̀ tìì nɛntì ikuɔ́ tɔ̃mmú kɛ́pɔ̃ṹ nkuyɑ̀ɑ̀kù kùù wũ̀ɔ̃ tibedɛncɛ̃ɛ̃̀tì nkɛ́nɔ́ɔ́ nkukɔ̃̀nkperíkù kɛ́ dɛ̀ wɛ̃nnɛ́ kɛ́dɑɑ́ nkudɑbɛkù ĩ́nkɛ̀. 13Kɛ̀ bɛ̀ koutɛ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì kó mutɑ́pɛí nkɛ dèè bɛ̀ɛ dì dɑ̀tínnɛ́ kuyɑɑ̀wũɔ̃kù, 14bɛ̀ yóó dɛ ndɑɑ́ nyikuɔ́ nɛntì timɔu bɛ̀ tùɔ̀nnɛ̀ tì tihúúntì nɛ̀ simɑ́tìkũmpeé yɛnìì nkpɛsi nɛ̀ tikɑ̃penti nɛ̀ ibòòkɛ bɛ̀ mɛ̀ínɛ̀ ì mɛyĩ̀ĩ̀, diwũɔ̃tɔ̀nnì kó tinɛntì timɔu cɛ̃́nkɛ, kɛ́ dɛ̀ dɑ̀tínnɛ́ kukɔ̃̀nkperíkù kɛ́tɔ̃nnɛ́ ipɑ̀ɑ̀ti kɛ bo ndi tòúnɛ̀. 15Anɔɔ nɛ̀ o bí kɛ̀ bɛ̀ pɔ̃ṹ ndìì mɔ̀nnì ikuɔ́ nɛntì kɛ dèè. Kɛ̀ dɛ̀ tùɔ̀kɛ di bo ítɛ́ dɛ̀ kɛ́sɔɔ́, Keɑti kó ibí kɔtɛní kɛ́ dɛ̀ tɔ, bɛ̀ nɛ́ bɑ́ɑ́ yie nkɛ̀ bɛ nɔ̀ùtɛ̀ɛ kɑ́ɑ́kɛ́ ikuɔ́ nɛntì, kɛ̀ bɛ̀ tì kɑ̀ɑ́kɛ́ bɛ̀ yóó kúmu. Bɛ kó mutɔ̃mmú tú bɛ̀ bo ntɔumɛ̀ ikuɔ́ nɛntì. 16Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Anɔɔ birɛ Edeɑsɑɑ yie kó mutɔ̃mmú yó ntú ò bo ndɑkɛmɛ̀ mmɛ tɛfitíkɛ̀kɛ̀tɛ̀ kó mɛkùɔ̀ nkpɛ́í nɛ̀ tihúúntì kufɔ̃ɔ̃ku kpɛti. Nɛ̀ tidiitì bɛ̀ m pɑ̃ɑ̃ ntì yɛwe yɛmɔu nɛ̀ mɛkùɔ̀ mbɛ̀ ɔ̃ɔ̃ cóú mmɛ̀ onìtì yoo dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ́ dɛ̀ cɑ̃̀ńnɛ́ n tɔ̃mmú kpɛ́í. Weè yó ndɑkɛ mɛtɑummɛ̀ tou dimɔu kpɛ́í nnɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo di miɛkɛ nɛ̀ ikuɔ́ nɛntì timɔu. 17Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ dɔ̀: 18Dí ndɑkɛ kɛ̀ Keɑti nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ bɑ́ɑ́ kú. 19Ntɛnɛ̀ di bo yĩ́mɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ kɑ́ɑ́kɛ́ ikuɔ́ nɛntì tìì bo kufɑ̃́ɑ̃́ mmiɛkɛ kɛ́kú. Anɔɔ nɛ̀ o bí bɛɛ̀ yóó bɛ̀ bɛnkɛ bɑ́ wè o tɔ̃mmú nɛ̀ ò yó ntɔu tìì nɛntì. 20Di bɑ́ɑ́ yie nkɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ ikuɔ́ nɛntì tìì bo kufɑ̃́ɑ̃́, kɛ̀ bɛ̀ tì yɑ̀ bɑ́ sɑ́m̀pɔ́ bɛ̀ kumu. 21Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́bɛ́innɛ̀ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 22Kɑɑ nKɛrisonni kɔbɛ bɛ nɑɑ̀mùntì dò ndòmmɛ̀ nɛ̀ bɛ cɛ̃́ĩ. 23Á kɑɑ mbɛnitidɑɑbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìtɑ̃ɑ̃ti kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ sipísìnùmmù kɛ dò nkɛ́nɑ kɛ́pĩ́ mmɛtɑummɛ̀ tou kó mutɔ̃mmú. 24Ntɛ Kerisonni nɑɑ̀mùntì kɔbɛ kó mutɔ̃mmú yó ntú mù nɛ̀ bɛ̀ yó ntɔu dɛ̀. 25Bɛ̀ yó ntɔu mɛtɑummɛ̀ tou kó tiyɑ̀ɑ̀tì nti, kuyɑ̀ɑ̀kù kùù ɔ̃ɔ̃ di dɑ̀tínnɛ́ nɛ̀ dɛ kó kukɔ̃̀nkù nɛ̀ kuyɑ̀ɑ̀kù kùù ɔ̃ɔ̃ kpetínnɛ́ mɛtɑummɛ̀ tou kó dibòrì. 26Nɛ̀ kuyɑ̀ɑ̀kù kùù fitɛ́ mɛtɑummɛ̀ tou nɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì nɛ̀ kùù kpetí dɛ kó kudɑ̀nkù kó dibòrì nɛ̀ iwɛ̃ĩ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ núnnɛ́ ì kuyɑ̀ɑ̀kù nɛ̀ ikuɔ́ nɛntì timɔu tìì pĩĩnnɛ̀ ikuɔ́ tɔ̃mmú. Bɛɛ̀ yó nte dɛ kó mutɔ̃mmú. 27- 28Anɔɔ nɛ̀ o bí bɛɛ̀ yó mbɛnkú Kerisonni nɑɑ̀mùntì kɔbɛ bɛ kó mutɔ̃mmú nɛ̀ bɛ̀ yó ntɔu tìì nɛntì, kɛ̀ Itɑmɑɑ ikuɔ́ nìùtì Anɔɔ birɛ mbɛ̀ ni. 29Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́bɛ́innɛ̀ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Kɑɑ Mɛdɑdi kɔbɛ bɛ nɑɑ̀mùntì nɛ̀ bɛ cɛ̃́ĩ dò ndòmmɛ̀. 30Á kɑɑ̀ mbɛnitidɑɑbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìtɑ̃ɑ̃ti kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ yɛbie nsipísìnùmmù kɛ dò nkɛ́nɑ kɛ́pĩ́ mɛtɑummɛ̀ tou kó mutɔ̃mmú. 31Ntɛ bɛ kó mutɔ̃mmú yó ntú mù: Bɛɛ̀ yó nte bɛ̀ bo ntɔumɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tou kó tidɑbɛɛtì nɛ̀ di kó ipɑ̀ɑ̀ti nɛ̀ di kó yɛsɑ̃ǹkɛ̀ nɛ̀ yɛ kó yɛtɛitiyɛ̀, 32yɛsɑ̃ǹkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ fitɛ́ mɛtɑummɛ̀ tou kó kudɑ̀nkù nɛ̀ yɛ kó yɛtɛitiyɛ̀ nɛ̀ dɛ kó ibɑɑkɛ́ nɛ̀ dɛ kó iwɛ̃ĩ nɛ̀ dɛ kó tinɛntì timɔu. Dí bɛnkɛ bɑ́ wè ò dò nkɛ́ntɔu tìì nɛntì. 33Mɛdɑdi nɑɑ̀mùntì kɔbɛ kó mutɔ̃mmú mmu bɛ̀ yó mpĩ́ mmù mɛtɑummɛ̀ tou miɛkɛ. Itɑmɑɑ ikuɔ́ nìùtì Anɔɔ birɛ, weè yó mbɛ̀ ni dɛ kó mutɔ̃mmú miɛkɛ. 34- 49Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑɑ nDefiibɛ bɛ nɑɑ̀mùntì nɛ̀ bɛ cɛ̃́ĩ dò ndòmmɛ̀. Keɑti nɑɑ̀mùntì kɔbɛ nɛ̀ Kɛrisonni nɑɑ̀mùntì kɔbɛ nɛ̀ Mɛdɑdi nɑɑ̀mùntì kɔbɛ, kɛ́ketɛ́nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìtɑ̃ɑ̃ti kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ yɛbie nsipísìnùmmù kɛ dò nkɛ́pĩ́ mmɛtɑummɛ̀ tou kó mutɔ̃mmú. Kuyie ndo nɑ̀kɛ́ Mɔyiisi nwe kòo duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kɑ̀ɑ nkɛ̀ bɛ̀ mbo: Keɑti nɑɑ̀mùntì kɔbɛ sikɔupísìdɛ́ nɛ̀ sikɔusìyiekɛ̀ nɛ̀ sipísìnùmmù (2750). Kɛrisonni nɑɑ̀mùntì kɔbɛ sikɔupísìdɛ́ nɛ̀ sikɔusìkuɔ̀ nɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti (2630). Mɛdɑdi nɑɑ̀mùntì kɔbɛ sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikɔusìdɛ́ (3200). Bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ kɛ́mbo sikɔupísìni nɛ̀ sikɔusìnùmmù nɛ̀ sipísìni (8580). Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ bɛ̀ dò nkɛ́pĩ́ mmùù tɔ̃mmú nɛ̀ tinɛntì bɛ̀ dò nkɛ́ntɔu tì, ti Yiɛ̀ nKuyie ndo ti nɑ̀kɛ́ Mɔyiisi kɛ yɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\