MUKÉTÍMÙ 5

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 2Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ tú kɛ̀ tikɔ̀ntì pĩ nhòmɔù yoo ò tùɔ̀ti yɛfɔtɛ̀ yoo ò kɑ̀ɑ́kɛ́ ocíì. 3Kòo nitidɔ̀ù nwe yoo onitipòkù dí ò bɛ̀ti kóò dènnɛ di kó dikɑrì. Kɛ̀ dɛ̀ɛ yie ndíndi Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ di bɑ́ɑ́ sĩnkùnnɛ di kó dikɑrì, m borɛ̀ di cuokɛ̀. 4Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ̀kɛ́ tì Mɔyiisi bɛ kpɛ́í kòò tì mbɛ̀ nɑ̀kɛ́, kɛ́mbɛtì bɛ kó dikɑrì bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ sĩ̀ntɛ. 5Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 6Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ tú: Kòò mɔù cɑ̀ɑ̀rɛ̀ o kou tɔù kpɛrɛ yoo ò dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmɑmɛ̀, ò cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmí nwe. 7Wèe dɑ́ɑ ndɛ kó mɛyɛi nhò dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ kɛ́tɛ̃́nnɛ́ ò cɑ̀ɑ̀rɛ̀ dɛ̀ dɛ yiɛ̀, kɛ́nɔ́ɔ́ nkɛ̀ dɛ̀ mmɑnɛ̀ ò cɑ̀ɑ̀rɛ̀ dɛ kó mɛtotímɛ̀ yɛwɛ́tiyɛ̀ yɛ̀nùmmù kó dìmɑ́ɑ̀. 8Kɛ̀ bɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ wè mɛ nkumu kɛ í mɔkɛ o cɛ̃dɛ́tɛ̀ kou, bɛ̀ nɑ nhò yietí dɛ̀, bɛ̀ɛ dɛ̀ duɔ́ mmí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi dɛ̀ tùótɛ́, kɛ nɛ́ mbúútí dipedɑɑ̀ mɛyɛi nhũtímù kpɛri, ò yóó dɔɔ̀nɛ̀ dì mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́. 9Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ níí dɛ̀itɛ dɛ̀mɑrɛ̀ dɛ̀ɛ̀ tu n kpɛrɛ dɛ miɛkɛ kɛ duɔ́ nyikuɔ́ nìùtì o kpɛrɛ ndɛ, n yɛ̃ ndi mbɛ̀ duɔ̀ ndɛ̀ndɛ. 10Kɛ̀ bɛ̀ cɑ̃̀ńnɛ́ dɛ̀ n kpɛ́í bɛ̀ɛ dɛ̀ duɔ́ nyikuɔ́ nìùtì, kɛ̀ bɛ̀ duɔ́ ndɛ̀ ikuɔ́ nìùtì o kpɛrɛ ndɛ. 11Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie m bɛ́innɛ̀ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 12Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀: Kòo mɔù kóo pokù dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀, 13kɛ duɔ́nɛ̀ onitidɔ̀ù mɔù kòo dɔù í bɛ̀ sɔ̃̀ńkɛ́, kòò sɑ̃ũ nhomɑ́ɑ̀ bɑ́ òmɔù í ò yɑ̀, bɛ̀ mɛ nyí ò sɔ̃̀ńkɛ́ bɛ̀ duɔ́ dɛ̀, 14yoo kòo dɔù yɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ mɛ yetɛ kòò ò wɑ́tìrì dɛtetìrɛ̀, yoo ò mɛ̀nkɛ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀mu. 15Kɛ̀ dɛ̀ tùɔ̀kɛní kɛ dò mmɛ botí dɛ yiɛ̀ nkɔtɛnɛ̀ o pokù ikuɔ́ nìùtì borɛ̀, kɛ́ntɔnɛ̀ muyuo ncìdóòbɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, ò bɑ́ɑ́ mù yɔɔrɛ mɛkùɔ̀ nyoo tihúúntì, kɛ yɛ̃́ dɛ̀ tumɛ̀ mɛpútímɛ̀ kó mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ mmɛ, mɛɛ̀ yóó bɛnkɛ bɛ̀ wɑ́tìrì wè dɔ̀ɔ̀mɛ̀ mɛyɛi nyoo ò í mɛ̀ dɔ̀ɔ̀. 16Ikuɔ́ nìùtìi kɔtɛnɛ̀ dɛ kóo nitipòkù mí ndi Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kóò còńnɛ́ n yììkɛ̀. 17Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi yɑutɛ́ ikuɔ́ kó mɛniɛ ndibuu miɛkɛ kɛ́yɛ̃tɛ́ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó mutɑ̃́ɑ̃́ nkɛ́ɑ̃nnɛ́ dɛ miɛkɛ, 18kɛ́cónnɛ́ onitipòkù n yììkɛ̀ kɛ́dɑ́tɛ́ o yuu kuyɑ̀ɑ̀kù, kɛ́duɔ́ nkòo ceé nho nɔu, kòo ɑ̃nnɛ́ mɛpútímɛ̀ kó muyuo nhò dɔù wɑɑnní mù kɛ bo ò yɑ̀ɑ́kɛ́nɛ̀, kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì mɔ́mmuɔ nní ntɔ mɛnɛ́tiimɛ mɛ̀ɛ̀ tɔuní mɛyɛi. 19Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi bɛ́i nhonitipòkù ììkɛ̀ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ nsɑ̀ kɑ̀ɑ í duɔ́nɛ̀ onitidɔ̀ù tɔù, kòò mɔù í dɑ yùúkú kɛ duɔ́nɛ̀ kɛ dɑ sɑ̃ũ, mɛnɛ́tiimɛ miɛ̀ mmɛ̀ɛ̀ tɔ kusĩ̀nkù mɛ̀ bɑ́ɑ́ dɑ tɔní mɛyɛi mmɑmɛ̀. 20Kɑ̀ɑ mɛ nduɔ́nɛ̀mu onitidɔ̀ù tɔù, kɛ soú nkɛ̀ dɛ̀ tu mɔ́mmuɔ nwe onitidɔ̀ù tɔù dɑ duɔ́nɛ̀mɛ̀, 21ti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ cɔ̃ɔ̃ kɑ̀ɑ nitipòtìi kṹṹ kɑ̀ɑ nɑɑ́ ntɛhɑ̃ũntɛ, kɛ́suɔ nkɛ́nɑɑ́ ndibɛnkɛ̀rì, kɑ̀ɑ botí kɔbɛ níí nnɑ́ɑ́ nhɑ kpɛ́í mbɛ̀ dɔ́ dìì mɔ̀nnì kɛ́pɑrìkɛ̀. 22Kɛ̀ mɛniɛ mmiɛ̀ ntɑ ɑ pɔutì ɑ nitipòtìi kṹṹ kɑ̀ɑ suɔ. Kòo nitipòkùu cɔ́útɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ mmɛ ndò. 23Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi wɑ̃ri yɛtɑnnɔ̀ yɛiyɛ ò bɛ́i nyɛ̀ kɛ́ yɛ̀ ɔ̀útɛ́nɛ̀ mɛnɛ́tiimɛ, 24kɛ bo nii nhonitipòkù dɛ kó mɛnɛ́tiimɛ mɛmmɛ mɛ̀ɛ̀ tɔuní mɛyɛi nkòo yɑ̃̀ dɛ kó mɛnɛ́tiimɛ. 25Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi cɔutɛ́ muyuo mɛpútímɛ̀ kɔ̃mu kɛ́ mù bɛnkɛ ti Yiɛ̀ nKuyie kɛ́ mù kɔ̀tɛnɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì borɛ̀, 26kɛ́fɔ́ɔ́tɛ́ dɛ kó muyuo nkɛ̀ mù ndò ndibɛnkɛ̀rì kòo mù tùɔ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀ kɛ nɛ́ nɑ kɛ́nii ndɛ kó mɛniɛ nhonitipòkù. 27Kòò mɛ̀ yɑ̃̀ kɛ sɔ̃́ nhò mɛ̀nkɛ duɔ́nɛ̀mu onitidɔ̀ù tɔù kɛ soú, kɛ̀ dɛ kó mɛnɛ́tiimɛ mɛ̀ɛ̀ tɔ kusĩ̀nkù tɑ o pɔutì mɛ̀ bo nte kòo nitipòtìi kṹṹ, kòo nɑɑ́ ntɛhɑ̃ũntɛ, kɛ́suɔ nkɛ́nɑɑ́ ndibɛnkɛ̀rì kòo botí kɔbɛ níí bɛ́i nho kpɛ́í bɛ̀ dɔ́ dìì mɔ̀nnì kɛ́pɑrìkɛ̀. 28Kɛ̀ dɛ̀ mɛ nsɔ̃́ nhò í duɔ́nɛ̀ onitidɔ̀ù tɔù kɛ dò mpɑ́í pɑ́í kɛ̀ dɛ̀ sɔ̃́ nhò í sɑ̃ũ omɑ́ɑ̀ mɛyɛi mmɑmɛ̀ bɑ́ɑ́ ò tùɔ̀kɛní kòò nsɔkɛ́ kɛ pɛí ibí. 29Dɛ kó ikuɔ́ tú mɛpútímɛ̀ kpɛyi nyi, kɛ tukúnɛ̀ onitipòkù wèè bo nye nkòo nitidɔ̀ù tɔùu ò duɔ́nɛ̀ kóò sĩ̀nkùnnɛ. 30Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ndò nhonitipòkù í dɔ̀ɔ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ kòo dɔù yóù mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nho ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ dɛɛ̀ te, kòò ò kɔ̀tɛnɛ̀ ikuɔ́ nìùtì borɛ̀ kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì ò dɔ̀ɔ̀ dɛ kó ikuɔ́. 31Bɛ̀ í yóó sɛi nhonitidɔ̀ù ò wɑ̀tí mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nho pokù, kòo nitipòkù mɛ mmɛ̀nkɛ mɛ dɔ̀ɔ̀mu weè yóó tɔ dɛ kó mucɔ̃́ntimu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\