MUKÉTÍMÙ 6

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 2Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ tú n yɛ̃ nkòo nitidɔ̀ù yoo onitipòkù n cɑ̀nnɛnɛ̀ dinùù kɛ bo soó ntiyùtì kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛnkɛ ò n cɑ̀nnɛmɛ̀ dinùù. 3Ò bɑ́ nyɔ̃̀ mmɛnɑɑ̀ mbɛ̀ tumɛ̀ difɛ̃́ɛ̃̀ nɛ̀ mɛtɛ̃mɛ̀ mɛ̀ɛ̀ muɔ̀, ò bɑ́ nyɔ̃ mmɛnɑcɛ́duo, kɛ̀ bɛ̀ nìú fínyĩ̀ kó yɛbɛ ò bɑ́ɑ́ yɑ̃̀ dɛ kó dinɑɑbɛ́nnì, ò mɛ mbɑ́ɑ́ cɑ́ɑ́kɛ́ fínyĩ̀ kó yɛbɛ sũ̀ũ̀yɛ̀ yoo yɛkperɛ̀. 4Dɛ kó yɛwe wè n cɑ̀nnɛnɛ̀ yɛ̀ dinùù yɛ miɛkɛ, ò bɑ́ɑ́ di fínyĩ̀ kpɛrɛ mɑrɛ̀, yɛtebɛ kó tiwɛ́ɛ́tì yoo yɛ kó mɛbii. 5Dɛ kó yɛwe ò n cɑ̀nnɛnɛ̀ yɛ̀ dinùù yɛ miɛkɛ kuponkù bɑ́ɑ́ kɑ́ɑ́kɛ́ o yuu yoo o dɛɛ̀nfɛ̀ kɛ̀ dɛ kó yɛwe ò n cɑ̀nnɛnɛ̀ yɛ̀ dinùù yɑ̀ɑ deènɛ̀. 6Dɛ kó yɛwe ò n cɑ̀nnɛnɛ̀ yɛ̀ dinùù yɛ miɛkɛ ò bɑ́ɑ́ tɔ́ɔ́nnɛ̀ ocíì. 7Kòo cicɛ nwe yoo o yɔ̃ yoo o kóo kótì yoo o nɑntɛ̀ yoo o tɑ̃ũ̀ ò bɑ́ɑ́ ò tɔ̀ɔ́nnɛ̀, kɛ́sĩnkùnnɛ omɑ́ɑ̀. Ò cɑ̃̀ɑ̃́mmu n kó mutɔ̃mmú kpɛ́í kɛ sokɛ́ tiyùtì. 8Ò sokɛ́ yɛ̀ɛ̀ we tiyùtì yɛ miɛkɛ ò cɑ̃̀ɑ̃́mmu n kó mutɔ̃mmú kpɛ́í. 9Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ndò nhòmɔù ku o tɑkɛ́ mɛtòntòmmɛ̀ kɛ sĩ̀nkùnnɛ o yùtì diyiè yiénnì yiè wèe kuó o yùtì kɛ́wénkùnnɛ omɑ́ɑ̀. 10Diyiè niínnì yiè kɛ́wɑɑ́ nsinɔ́nkpeé sìdɛ́sì yoo yɛkpɛtìnɔ́nkperɛ kó yɛpɑ̀ɑ̀ nyɛ̀dɛ́ɛ̀ kɛ́ dɛ̀ duɔ́ nyikuɔ́ nìùtì mɛtɑummɛ̀ tou bòrì nùù. 11Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi féútɛ́ tɛ̀mɑ́ɑ̀ mɛyɛi n cĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í, kɛ́féútɛ́ tɛtɛtɛ̀ kɛ́tuɔ nkɛ́deè kóò dɔ̀ɔ̀ ikuɔ́ mɛwénkùmɛ̀ kpɛyi, kóò wénkùnnɛ ò tɔ̀ɔ́nnɛ́mɛ̀ ocíì kɛ sĩ̀ntɛ. Dɛ kó diyiè kòo wɛ̃tɛ kɛ́nɑɑ́ nwèè cɑ̃̀ɑ̃́. 12Kòo wɛ̃tɛ kɛ́cɑ̃́nnɛ́ omɑ́ɑ̀ mɛpɑ̀mmɛ̀ kɛ́soó ntiyùtì kɛ́wɑɑ́ ndipedɑbii dìì mɔ̀kɛ dibenni dìmɑ́ɑ̀ kɛ dì nni nféútɛ́ mɛyɛi nhũtímù kpɛ́í, yɛwe yɛ̀ɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ yɛ̀ tɛ̃́nkɛ í kɑɑ̀ nkɛ yɛ̃́ ò sòò sĩ̀nkùnnɛmɛ̀ o yùtì. 13Ntɛ wèè n cɑ̀nnɛnɛ̀ dinùù dɛ kó ikuɔ́ yó ndòmmɛ̀, kɛ̀ dɛ kó yɛwe dèè dìì mɔ̀nnì wèe kɔtɛ mɛtɑummɛ̀ tou, 14kɛ́ntɔnɛ̀ o wũɔ̃ ò yó n féútɛ́ ì dipedɑbii dìì mɔ̀kɛ dibenni dìmɑ́ɑ̀ kɛ kpɑ kuyɛ̀nkù kɛ́ dì nni nféútɛ́ kɛ́tuɔ, nnɛ̀ dipesɛrì dìì mɔ̀kɛ dibenni dìmɑ́ɑ̀ kɛ kpɑ kuyɛ̀nkù kɛ dì nni nféútɛ́ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í nnɛ̀ dipedɑɑ̀ dìì kpɑ kuyɛ̀nkù mɛtɑummɛ̀ kpɛ́í. 15Muyuo nsɑ̀ɑ̀mù bɛ̀ ɑ̃̀ntɛnɛ̀ mù mɛkùɔ̀ nkó yɛkɑ̀tìndɑ̀ dɛmɔ́mbirɛ nɛ̀ muyuo mmùù í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti pɛ̃́ɛ̃̀ mu kó tipɛ̃́mpɛ̃ńtì kɛ́ tì wɑɑrɛ mɛkùɔ̀ nnɛ̀ muyuo, ò yó m pɑ̃ mù nɛ̀ mɛnɑɑ̀ mbɛ̀ ɔ̃ɔ̃ yɔɔrɛ mɛ̀. 16Kòo dɛ̀ tɔo dɛmɔu mɛtɑummɛ̀ tou borɛ̀, kɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi dɛ̀ nni mbɛnkɛ kɛ́féútɛ́, mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kó fɛɔ̃̀fɛ̀ nɛ̀ fɛ̀ɛ̀ yóó tuɔ nhò n cɑ̀nnɛnɛ̀ dìì nùù kpɛ́í. 17Kòò dèè ò n féútɛ́ dipedɑɑ̀ mɛtɑummɛ̀ kpɛ́í nkɛ́ n duɔ́ mmuyuo mmùù í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti mu kó yɛkɑ̀tìndɑ̀ dɛmɔ́mbirɛ, kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì n duɔ́ ndɛ kó dipɑ̃nnì kɛ́ di yɔɔrɛ mɛnɑɑ̀. 18Kòò dèè, wèè n cɑ̀nnɛnɛ̀ dinùù wèe kuó o yùtì mɛtɑummɛ̀ tou bòrìnùù, kɛ́túótɛ́ o yùtì ò kuó tì kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kó fɛɔ̃̀fɛ̀ kɛ́cɔ́u. 19Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi túótɛ́ dipedɑɑ̀ kó kubɑkù kùù bèńnɛ́ kɛ́dɛitɛ muyuo mmùù í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti mu kó dikɑ̀tìndɑ̀ɑ̀ dìmɑ́ɑ̀ dɛmɔ́mbirɛ miɛkɛ nɛ̀ mu kó kupɛ̃́mpɛ̃ńkù kùmɑ́ɑ̀, kɛ́ dɛ̀ duɔ́ nwèè n cɑ̀nnɛnɛ̀ dinùù ò kuó dìì mɔ̀nnì o yùtì kɛ dèè. 20Ikuɔ́ nìùtì mɔ́mmuɔ nwèè yóó dɛ̀ bɛnkɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ́dɔɔ̀ dɛ kó ikuɔ́, o kpɛrɛ ndɛ kɛ nɛ́ mbúútí dicĩ̀ncĩ̀nnì kó kumɑɑ ndi yòutɛ kù kɛ m bɛnkɛ nɛ̀ dikpèrì bɛ̀ cɑ̃̀ńnɛ́ dì. Dɛ mɔ̀nnì wèè n cɑ̀nnɛnɛ̀ dinùù ò bo nɑ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́yɑ̃̀ mɛnɑɑ̀. 21Wèè cɑ̀nnɛnɛ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie ndinùù o kó ikuɔ́ nyi mɛmmɛ nɛ̀ ò dò nkɛ́kuɔ ìì wũɔ̃ ò dɔ́ kɛ́kuó dìì yie, kòò mɔ̀kɛ yɛpɑ̃rɛ̀ kɛ bo yíɛ́, dɛ̀ í yetɛ, ò nɛ́ dò nkɛ́dɔɔ̀mu o korimù yiè ò n cɑ̀nnɛnɛ̀ dìì nùù kó ikuɔ́ bekɛ́ dɛ̀. 22Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 23Nɑ́kɛ́ Anɔɔ nɛ̀ o bí kɛ tú n yɛ̃ mbɛ̀ níí pɑ̃ mɛsɑ̀ɑ̀ n kó bɛnìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀: 24Ti Yiɛ̀ nKuyie ndi dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́ ndi kɑ̃nkɛ́! 25Ti Yiɛ̀ nKuyie ndi wéntɛ́ fɛnɔnsɑ̀ɑ̀fɛ̀ kɛ́ di pɑ̃ diwɛ̀ì! 26Ti Yiɛ̀ nKuyie nwéntɛ́ní di bíɛ́kɛ̀ kɛ dí duɔ́ ndiwɛ̀ì! 27Bɛ̀ níí yóó mɛ nyú n yètìrì Isidɑyɛɛribɛ ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ ḿ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\