MUKÉTÍMÙ 7

1Mɔyiisi dèè dìì mɔ̀nnì mɛtɑummɛ̀ tou kó mudɔɔ̀rìmù kɛ́ dì còú mmɛkùɔ̀ nkɛ́ dì cɑ̃̀ńnɛ́ nɛ̀ di nɛntì timɔu nɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì nɛ̀ di kó tinɛntì timɔu. Ò dɛ̀ còú ndìì mɔ̀nnì mɛkùɔ̀ nkɛ dɛ̀ cɑ̃̀ńnɛ́ kɛ dèè, 2dɛ yiè kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ cɛ̃́ĩ kó bɛkótíbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ bɛ nɑɑ̀mùntì bɛ̀ɛ̀ do ni mukɑ̀mmù kó mutɔ̃mmú kɛ̀ bɛ̀ɛ pɑ̃mmú yɛpɑ̃rɛ̀. 3Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɔní bɛ pɑ̃rɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tou ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀, sinɑɑsɛ̃ĩ́ sìkuɔ̀ kɛ sì dɑ̀ɑ́tí tiyɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ ìdɛ́ì, bɛkótíbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀, tɛnɑɑsɑ̃ntɛ̀ tɛ̀mɑ́ɑ̀, bɑ́ wè fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ fɛ̀mɑ́ɑ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ tɔní dɛmɔu mɛtɑummɛ̀ tou borɛ̀. 4Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 5Cɔutɛ́ dɛ bɛ borɛ̀, kɛ́ dɛ̀ duɔ́ mmɛtɑummɛ̀ tou mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tɔ̃mmú kpɛ́í. Á dɛ̀ duɔ́ nDefiibɛ bɑ́ wè o tɔ̃mmú dòmmɛ̀. 6Kɛ̀ Mɔyiisii túótɛ́ sinɑɑsɛ̃ĩ́ nɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ kɛ́ dɛ̀ duɔ́ nDefiibɛ 7kɛ́duɔ́ nKɛrisonni nɑɑ̀mùntì kɔbɛ sinɑɑsɛ̃ĩ́ sìdɛ́sì nɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ ìnɑ̀ɑ̀ kɛ́ntũ mbɛ tɔ̃mmú dòmmɛ̀, 8kɛ́duɔ́ mMɛdɑdi nɑɑ̀mùntì kɔbɛ sinɑɑsɛ̃ĩ́ sìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ ìni kɛ́ntũ mbɛ tɔ̃mmú dòmmɛ̀. Ikuɔ́ nìùtì Anɔɔ birɛ Itɑmɑɑ do bɛ̀ ni kɛ̀ bɛ̀ pĩ́ mmù. 9Bɛ̀ í n duɔ́ nKeɑti kɔbɛ biɛ mùmɑmù kɛ yɛ̃́ bɛmbɛ do bukùmɛ̀mu ikuɔ́ nɛntì bɛ̀ do dò nkɛ́ntɔu tì. 10Bɛ̀ do cɑ̃́nnìnko dìì yiè diwũɔ̃tɔ̀nnì Kuyie nkpɛ́í kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ pɑ̃mmú yɛpɑ̃rɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì kó mucɑ̃́nnímù kpɛ́í, kɛ́ yɛ̀ tɔní diwũɔ̃tɔ̀nnì borɛ̀. 11Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Bɑ́ dìì yiè Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ miɛkɛ òmɑ́ɑ̀ níí tɔní yɛpɑ̃rɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ cɑ̃́nnɛ́nɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì Kuyie nkpɛ́í. 12- 83Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ nkɔrìnní bɛmɑ bɛmɑ bɛ pɑ̃rɛ̀. Diyiè ketirì yiè Sudɑɑ nɑɑ̀mùnkù kou, Nɑsɔ̃ɔ̃ birɛ Amminɑdɑbu. Didɛ́rì yiè Isɑkɑɑ nɑɑ̀mùnkù kou Suɑɑ birɛ nNɛtɑnnɛyɛɛdi. Ditɑ̃ɑ̃́nnì yiè Sɑbunɔɔ nɑɑ̀mùnkù kou Edonni birɛ Ediɑbu. Dinɑɑnnì yiè Dubɛnni nɑɑ̀mùnkù kou Sedeuu birɛ Edisuu. Dinummurì yiè Simmɛɔ̃ɔ̃ nɑɑ̀mùnkù kou Sudisɑdɑii birɛ Sedumiɛri. Dikuɔ́nnì yiè Kɑdi nɑɑ̀mùnkù kou Deuyɛɛdi birɛ Ediɑsɑfu. Diyiénnì yiè Efɑdɑimmu nɑɑ̀mùnkù kou Ammiudi birɛ Edisɑmɑ. Diniínnì yiè Mɑnɑnsee nɑɑ̀mùnkù kou Pedɑsuu birɛ Kɑmmidiyɛɛri. Diyiè wɛínnì yiè Bɛnsɑmɛɛ nɑɑ̀mùnkù kou Kideoni birɛ Abidɑnni. Diyiè píínnì yiè Dɑnni nɑɑ̀mùnkù kou Amisɑdɑii birɛ Ayiesɛɛ. Diyiè tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dìmɑ́ɑ̀ yiè Asɛɛ nɑɑ̀mùnkù kou Okɑdɑnni birɛ Pɑkiyɛɛdi. Diyiè tɛpíítɛ̀ nɛ̀ didɛ́rì yiè Nɛfutɑdii nɑɑ̀mùnkù kou Enɑnni birɛ Aidɑ. Ntɛ bɑ́ wè ò do tɔní yɛ̀ɛ̀ pɑ̃rɛ̀: Timɑ́tì pɛ́ítì kó kubuuku cɛ̃́ɛ̃́kù do bo cìdóò òmɑ́ɑ̀ nɛ̀ sɑ́m̀pɔ́rɛ̀ nɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì kó dibuu dìì yó mmɛ́ínɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀ kɛ̀ di cɛ̃́ɛ̃́kù mbo cìdóò kó dikéè nɛ̀ sɑ́m̀pɔ́ bɛ̀ do kèétɛ́ wèè cìdóò nwe ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɛ́í. Kɛ̀ Muyuo nsɑ̀ɑ̀mù mùù ɑ̃̀ntɛnɛ̀ mɛkùɔ̀ nkɛ̀ mù pìɛ́kɛ́ dɛ kó yɛbɔ. Tidiitì kó dipɑ̃nnì ndi. Fɛsɔɔbòòfɛ̀ fɛ̀mɑ́ɑ̀ fɛ̀ɛ̀ cɛ̃́ɛ̃́kù bo kɑ̀dɑ́ɑ̀mmù tɛkɔ̀ùtɛ̀ kɛ̀ tihúúntì pìɛ́kɛ́ dɛ miɛkɛ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ tuɔ ntì. Dinɑɑdɑɑ̀ dìmɑ́ɑ̀ nɛ̀ dipedɑbii dìì mɔ̀kɛ dibenni dìmɑ́ɑ̀ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ kuɔ dì kɛ́tuɔ nnɛ̀ dibɔdɑɑ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛrɛ. Inɑ̀ɑ̀kɛ ìdɛ́ì, yɛpedɑkɛ̀ yɛ̀nùmmù, yɛbɔdɑkɛ̀ yɛ̀nùmmù nɛ̀ yɛpedɑbɛ yɛ̀nùmmù yɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ dibenni dìmɑ́ɑ̀ dìmɑ́ɑ̀, bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ féútɛ́ yɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmɛtɑummɛ̀ kpɛ́í. 84Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ do pɑ̃mmú yɛ̀ɛ̀ pɑ̃rɛ̀ kɛ bo cɑ̃́nnɛ́nɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì Kuyie nkpɛ́í, ntɛ yɛ̀ do wɛ̃nnɛ́ yɛmɔu kɛ́mbomɛ̀: Timɑ́tì pɛ́ítì kó tibuuti tɛpíítɛ̀ nɛ̀ tìdɛ́ nɛ̀ yɛbɔ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ yɛ̀ɛ̀ yó mmɛ́ínɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀ nnɛ̀ isɔɔbòòkɛ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ ìdɛ́ì. 85Bɑ́ kùù buuku kó kucɛ̃́ɛ̃́kù do bo cìdóò òmɑ́ɑ̀ ndi nɛ̀ sɑ́m̀pɔ́, bɑ́ dìì buu kɛ̀ di kɔku ḿbo cìdóò òmɑ́ɑ̀ kó dikéè nɛ̀ sɑ́m̀pɔ́, timɑ́tì pɛ́ítì kó yɛbɔ yɛnyɛ kɛ̀ yɛ cɛ̃́ɛ̃́kùu wɛ̃nnɛ́ cìdóòbɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ bɛ̀nɑ̀ɑ̀. Bɛ̀ kèétɛ́ wèè cìdóò nwe ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɛ́í. 86Bɑ́ fɛ̀ɛ̀ sɔɔbòòfɛ̀ kó kucɛ̃́ɛ̃́kù do bo kɑ̀dɑ́ɑ̀mmù tɛkɔ̀ùtɛ̀, kɛ̀ ì mbo tɛpíítɛ̀ nɛ̀ ìdɛ́ì, kɛ̀ dɛ cɛ̃́ɛ̃́kùu wɛ̃nnɛ́ cìdóò òmɑ́ɑ̀ nɛ̀ sɑ́m̀pɔ́, kɛ̀ tihúúntì bɛ̀ tùɔ̀ ntì pìɛ́kɛ́ i miɛkɛ. 87Kɛ nɛ́ mbúútí yɛnɑɑdɑkɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ nɛ̀ yɛpedɑkɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ nɛ̀ yɛpedɑbɛ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ yɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ dibenni dìmɑ́ɑ̀ dìmɑ́ɑ̀. Bɛ̀ do yóó kuɔ yɛ̀ kɛ́tuɔ kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ tidiitì kó yɛpɑ̃rɛ̀ nɛ̀ yɛbɔdɑkɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ bɛ̀ yóó kuɔ yɛ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í. 88Kɛ̀ dɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ yɛnɑɑdɑkɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀nɑ̀ɑ̀, yɛpedɑkɛ̀ sipísìkuɔ̀, yɛbɔdɑkɛ̀ sipísìkuɔ̀ yɛpedɑbɛ sipísìkuɔ̀ yɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ dibenni dìmɑ́ɑ̀ dìmɑ́ɑ̀. Bɛ̀ yóó kuɔ yɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kpɛ́í. Bɛ̀ do pɑ̃ yɛ̀ɛ̀ pɑ̃rɛ̀ nyɛ kɛ̀ bɛ̀ bo cɑ̃́nnɛ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì Kuyie nkpɛ́í. 89Mɔyiisi tɑ dìì mɔ̀nnì mɛtɑummɛ̀ tou kɛ bo bɛ́innɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie kɛ́keè ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑmmɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tɔu ĩ́nkɛ̀ bɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ kó sitenkɑɑnìi sìdɛ́sì cuokɛ̀ sìì còḿmú mɛtɑummɛ̀ tɔu ikuɔ́ nɛntì ɑ̃ dɛ kó kupòkù ĩ́nkɛ̀. Mɛm̀mɛ kòò nkù nɑ̀ɑ́nnɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\