MUKÉTÍMÙ 8

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 2Nɑ́kɛ́ Anɔɔ kɛ tú, kòò yóó cónnɛ́ tɛfitíkɛ̀kɛ̀tɛ̀, wèe dɔɔ̀ kɛ̀ tɛ̀ nwetí dɛ ììkɛ̀, kɛ̀ ifìtíì ìyiekɛ̀ mmí dɛ ììkɛ̀ bíɛ́kɛ̀. 3Kɛ̀ Anɔɔ dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntì nɑ̀kɛ́mɛ̀ Mɔyiisi, kɛ́cónnɛ́ tɛfitíkɛ̀kɛ̀tɛ̀ kɛ̀ tɛ fitíì nwetí dɛyììkɛ̀ bíɛ́kɛ̀. 4Dɛ kó tɛfitíkɛ̀kɛ̀tɛ̀ bɛ̀ do yìɛ mmɛsɔɔ mmɛ kɛ́ tɛ̀ utɛ́, tɛ tɑ̀rì nɛ̀ tɛ bɑ̀kɛ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ dò mmutepóó. Bɛ̀ do tɛ̀ dɔ̀ɔ̀ kɛ̀ tɛ̀ ndònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo bɛnkɛ tɛ̀ntɛ Mɔyiisi. 5Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 6Tɑ̃ɑ̃tɛ́ Isidɑyɛɛribɛ botí miɛkɛ Defiibɛ kɛ́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́. 7Ntɛ ɑ yóó bɛ̀ wénkùnnɛ mɛ̀ɛ̀ botí: Á bɛ̀ mìɛ́tɛ́ ikuɔ́ kó mɛniɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kuó bɛ cìtì timɔu kɛ́ɔ́ú bɛ yɑ̀ɑ̀tì kɛ́wenkɛ. 8Kɑ̀ɑ dèè bɛ̀ɛ tɔní dinɑɑdɑpɑ̀nnì nɛ̀ muyuo nsɑ̀ɑ̀mù bɛ̀ ɑ̃̀ntɛnɛ̀ mù mɛkùɔ̀. Kɑ̀ɑ túótɛ́ dinɑɑdɑpɑ̀nnì tɛrì ɑ yóó kuɔ dì mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í. 9Á duɔ́ nkɛ̀ Defiibɛɛ kɔtɛní mɛtɑummɛ̀ tou borɛ̀, kɑ̀ɑ tíí nyIsidɑyɛɛribɛ bɛmɔu. 10Kɛ̀ Defiibɛ tɔ̀ɔ́nní dìì mɔ̀nnì mɛtɑummɛ̀ tou bòrì n yììkɛ̀, ɑ́ duɔ́ nkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ bɛ̀ nɔ̀ɔ́ nsinɔu. 11Kɛ̀ Anɔɔ bɛ̀ tùótɛ́ Isidɑyɛɛribɛ borɛ̀, kɛ́ bɛ̀ nni m bɛnkɛ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ dɔɔ̀mɛ̀ bɛ̀ m pɑ̃ dìì pɑ̃nnì, kɛ́deè kɛ̀ bɛ̀ nɛ́ nɑ kɛ́tɑ n kó mutɔ̃mmú. 12Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Defiibɛɛ nɔ́ɔ́ mbɛ nɔu yɛnɑɑdɑkɛ̀ yɔ ĩ́nkɛ̀, kɑ̀ɑ féútɛ́ dìmɑ́ɑ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í, kɛ́féútɛ́ ditɛrì kɛ́tuɔ, kɛ́dɔɔ̀ Defiibɛ mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́. 13Kɑ̀ɑ còńnɛ́ dìì mɔ̀nnì Defiibɛ Anɔɔ nɛ̀ o bí bɛ ììkɛ̀, fɔ̃́ mMɔyiisi ɑ́ bɛ̀ nni mbɛnkɛ di ɔ̃ɔ̃ m bɛnkɛ mɛ̀ɛ̀ botí dipɑ̃nnì. 14Mɛm̀mɛ ɑ yóó dɔɔ̀mɛ̀ kɛ́cɑ̃́nnɛ́ Defiibɛ Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ntú n kɔbɛ. 15Dɛ mɔ̀nnì ndi Defiibɛ bo nɑmɛ̀ kɛ́ketɛ́ n tɔ̃mmú mɛtɑummɛ̀ tou miɛkɛ. Mɛm̀mɛ ɑ yóó bɛ̀ wénkùnnɛmɛ̀ nɛ̀ mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́ kɛ́ bɛ̀ nni mbɛnkɛ kɛ́ bɛ̀ nni nduɔ́. 16Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ cɑ̃̀ɑ̃́mmɛ̀mu kɛ tú n kɔbɛ kɛ cɔutɛ́ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ tu Mpo kó difɔ̃̀tìrì. 17Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ tu Mpo míì bɛ̀ te, kɛ́túótɛ́ n kùɔ dìì yiè bɛ̀ɛ̀ tu Mpo Esibiti miɛkɛ nɛ̀ yíenní, míì te bɛ̀ɛ̀ tu Mpo nɛ̀ iwũɔ̃ pɛí ìì bí iketiyì kɛ̀ ì tu idɑɑì, dɛ yiè ndi m bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀. 18Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ tu Mpo bɛ kó difɔ̃̀tìrì ndi n tùótɛ́mɛ̀ Defiibɛ, 19kɛ bɛ̀ duɔ́ nhAnɔɔ nɛ̀ o bí, m bɛ̀ nhò duɔ́mmu kɛ̀ bɛ̀ bo mpĩ́ mmɛtɑummɛ̀ tou miɛkɛ mutɔ̃mmú Isidɑyɛɛribɛ kpɛ́í. Bɛɛ̀ yó ndɔɔri mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ bɛ̀ tɔ̀ɔ́nnɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tou m bɑ́ɑ́ bɛ̀ potɛ́. 20Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ sɔmbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ tũnnɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo nɑ̀kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀mɛ̀ Defiibɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ mɛ mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀. 21Kɛ̀ Defiibɛɛ wénkùnnɛ bɛmɑ́ɑ̀ kɛ́ɔ́ú bɛ yɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ Anɔɔ bɛ̀ duɔ́ nti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dɛ kó ikuɔ́, kɛ́deè kɛ́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛwénkùmɛ̀ kpɛyi, kɛ́ bɛ̀ wénkùnnɛ. 22Mɛm̀mɛ kɛ̀ Defiibɛ nɛ́ nɑ kɛ́ketɛ́ bɛ tɔ̃mmú mɛtɑummɛ̀ tou miɛkɛ. Anɔɔ nɛ̀ o bí kɛ̀ bɛ̀ mbɛ̀ ni ti Yiɛ̀ nKuyie ndo tì nɑ̀kɛ́mɛ̀ Mɔyiisi Defiibɛ kpɛ́í, kɛ̀ bɛ̀ɛ mɛ ndɔɔ̀. 23Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ nɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 24Defiibɛ níí yó mmɔkɛ yɛbie nsipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀nùmmù ndi kɑ̀ɑ bɛ̀ duɔ́ mmutɔ̃mmú mɛtɑummɛ̀ tou miɛkɛ. 25Kɛ̀ wèè tùɔ̀kɛ yɛbie nsipísìnùmmù wèe yóu mutɔ̃mmú kɛ tɛ̃́nkɛ bɑ́ mpĩ́. 26Ò nɛ́ bo nɑ kɛ́nteénnɛ̀ o kɔbɛ mutɔ̃mmú mɛtɑummɛ̀ tou miɛkɛ, ò nɛ́ tɛ̃́nkɛ bɑ́ mmɔkɛ o kɔ̃mu ò wetí mù. Defiibɛ tɔ̃mmú kó ikuɔ́ yó mmɛ ndò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\