MUKÉTÍMÙ 9

1Isidɑyɛɛribɛ do bo bɛ benni didɛ́rì miɛkɛ nkɛ nɛ̀ bɛ̀ yɛ̀mɛ̀ Esibiti otɑ̃̀nkù ketiwè kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Mɔyiisi Sinɑii kó dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ kɛ dɔ̀: 2Isidɑyɛɛribɛ dò nkɛ́mbɑɑ̀mmu diyentɛ́bɑnni n yɛ̃ mbɛ̀ ndì bɑɑ̀ ndìì mɔ̀nnì. 3Otɑ̃̀nkù yie nkó diyiè tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dinɑɑnnì yie ndi dihuri, di yóó ketɛ́mɛ̀ dɛ kó dibɑnni. Dí ntũ ndɛ kó ikuɔ́ nɛ̀ dɛ kó itié n di nɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀. 4Kɛ̀ Mɔyiisii nɑ́kɛ́ bɛnìtìbɛ̀ kɛ dɔ̀: Bɑɑ́nnɛ̀ diyentɛ́bɑnni. 5Kɛ̀ bɛ̀ɛ di bɑɑ́ nSinɑii kó dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ, otɑ̃̀nkù ketiwè kó diyiè tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dinɑɑnnì yiè kó dihuri. Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ̀kɛ́ tì Mɔyiisi timɔu. 6Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ mɑbɛ̀ ḿbo kɛ í nnɑ kɛ bɑɑ́ ndiyentɛ́bɑnni bɛ̀ kɑ̀ɑ́kɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nhocíì kɛ sĩ̀ntɛ kɛ́ítɛ́ dɛ yiè kɛ́kɔtɛ kɛ́yɑ̀ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ. 7Kɛ dɔ̀: Ti kɑ̀ɑ́kɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nhocíì, kɛ sĩ̀ntɛ dɛɛ̀ bo nte kɛ̀ ti bɑ́ɑ́ pɑ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie nyɛpɑ̃rɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ tɔbɛ̀ kɔ̃mɛ diyentɛ́bɑnni yièɑ̀? 8Kɛ̀ Mɔyiisii bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ncómmúnɛ̀ dɛndɛ kɛ̀ n yɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbo n nɑ́kɛ́ tì di kpɛ́í. 9Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 10Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ tú n yɛ̃ ndíndi nɛ̀ di yɑɑ̀bío kòò mɔù kɑ̀ɑ́kɛ́ ocíì kɛ sĩ̀ntɛ yoo ò bo kupɔ̀ɔ̀kù dɛdɛ́tirɛ̀ ò dò nkɛ́bɑɑ́mmu diyentɛ́bɑnni. 11Otɑ̃̀nkù dɛ́rì kó diyiè tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dinɑɑnnì kó dihuri ndi diyentɛ́bɑnni, dɛ yiè di níí cɑ́ɑ́kɛ́ dipedɑbii kó imɑɑ nnɛ̀ pɛ̃́ɛ̃̀ wèè í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti, kɛ́ ì cɑ̀ɑ́kɛ́ nɛ̀ tikũnfɑ̃ɑ̃̀tì tiiti. 12Di níí bɑ́ɑ́ dì cɑ̀ɑ́kɛ́ kɛ́súɔ́ nkɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́, di mɛ mbɑ́ɑ́ kéétɛ́ dikɔ̃́ũ̀ mɑrì. Dí ntũ ndiyentɛ́bɑnni kó ikuɔ́ duɔ́ kɛ dòmmɛ̀. 13Kòò mɔù í sɑ̃ũ nhomɑ́ɑ̀, ò mɛ nyí kɔ̀tɛ kupɔ̀ɔ̀kù kɛ nɛ́ yóu ò bo bɑɑ́mmɛ̀ diyentɛ́bɑnni kɛ́pɑ̃ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie ndipɑ̃nnì, dɛ yiɛ̀ mbɛ̀ɛ ò dɛ̀itɛ o kɔbɛ cuokɛ̀, kòò sèńtɛ́ diyentɛ́bɑnni kó diyiè n dɔú ndì, o yɛi mbo o yuu ĩ́nkɛ̀ nkɛ. 14Kòo pɔ̀ɔ̀ mɔù bo di cuokɛ̀ kɛ dɔ́ kɛ́bɑɑ́ ndiyentɛ́bɑnni, wèe tũnnɛ diyentɛ́bɑnni kó itié nnɛ̀ dɛ kó ikuɔ́ duɔ́ kɛ dòmmɛ̀. Diyentɛ́bɑnni kó ikuɔ́ imɑ́ɑ̀ ndi, wèè tu Isidɑyɛɛri o kpɛ́í, nnɛ̀ wèè tu opɔ̀ɔ̀. 15Bɛ̀ còńnɛ́ dìì yiè Kuyie ntou mɛtɑummɛ̀ tɔu bo dìì miɛkɛ kɛ́deè kɛ̀ diwɛtirìi kɔtɛní kɛ́ dì dɑ̀tínnɛ́ kuyuoku kɛ́ndò mmuhɑ̃ɑ̃́ nkɛ̀ dɛ̀ yɑ̀ɑ wentɛ́. 16Kɛ̀ dìi sɔɔtɛ́ kɛ́ mmɛ ndò, kɛ níí ntú kuyie mmɔ̀nnì diwɛtirì kɛ́ntú muhɑ̃ɑ̃́ nkɛyènkɛ̀. 17Kɛ̀ diwɛtirì ìtɛ́ dìì mɔ̀nnì Kuyie ntɑummɛ̀ tou ĩ́nkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ ítɛ́. Kɛ̀ dì kɔ̀tɛ kɛ còḿmú dɛ̀, bɛ̀ɛ dɛ mbɑ́tɛ́. 18Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ mmɛ ndɔɔri, kɛ̀ diwɛtirì ìtɛ́ bɛ̀ɛ ítɛ́, kɛ̀ dì còḿmú bɛ̀ɛ bɑ́tɛ́, kɛ̀ diwɛtirì mɛ nyí ìtɛ́ bɛ̀ bɑ́ɑ́ ítɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo ti mbɛ̀ nɑ̀kɛ́. 19Kɛ̀ diwɛtirì còḿmú Kuyie ntou ĩ́nkɛ̀ kɛ yĩ yɛwe pɛ́u, Isidɑyɛɛribɛ múnkɛ bɑ́ɑ́ ítɛ́ bɛ̀ ndɛ mbo kɛ pĩ́ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì. 20Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ndò ndiwɛtirì í mɔ̀ntɛ bɛ̀ ḿbo, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmɛ nyĩ́ bɛ̀ɛ ítɛ́, bɛ̀ɛ ítɛ́. 21Di mɔ̀nnì mɑrì diwɛtirì níí ncómmú Kuyie ntou ĩ́nkɛ̀ kuyuoku nɛ̀ dɛ bo wentɛ́mɛ̀, dikṹnweńnì kɛ̀ dì ìtɛ́ bɛ̀ɛ ítɛ́, yoo dì ncómmú kɛ dɔ̀ kɛyènkɛ̀ kɛ̀mɑ́ɑ̀, kuyie nkùmɑ́ɑ̀, kɛ̀ diwɛtirì ìtɛ́ dìì mɔ̀nnì bɛ̀ɛ ítɛ́. 22Yoo dì dɔ̀ yɛwe yɛ̀dɛ́ɛ̀, yoo otɑ̃̀nkù yoo dibenni, kɛ̀ diwɛtirì còḿmú Kuyie ntou ĩ́nkɛ̀ kɛ í ìtɛ́ Isidɑyɛɛribɛ nkɑri bɛ̀ bɑ̀tɛ́ dɛ̀, bɛ̀ bɑ́ɑ́ ítɛ́. Kɛ̀ dì mɛ nyìtɛ́ dìì mɔ̀nnì bɛ̀ɛ ítɛ́. 23Isidɑyɛɛribɛ do ɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ bɑ̀tɛ́ bɛ̀ nkɑrimu, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí yĩ: Ítɛ́nɛ̀. Bɛ̀ bɑ́ɑ́ ítɛ́. Kɛ̀ kù mɛ nyĩ: Ítɛ́nɛ̀! Bɛ̀ɛ ítɛ́. Bɛ̀ do tũ nti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ tì nti nɛ̀ Mɔyiisi nùù miɛkɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\