PHILIPPIENS 1

1Mí mPɔɔri nɛ̀ Timɔntee Yesu Kirisi kó bɛtɔ̃mbɛ̀, ti di dɔunko díndi Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Fidipu nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ni Kirisi kɔbɛ tĩ̀rɛ̀ nɛ̀ bɛ kó bɛwedɔunkótíbɛ̀. 2Ti cicɛ Kuyie nnɛ̀ ti Yiɛ̀ Yesu Kirisi bɛ̀ di dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́ di duɔ́ ndiwɛ̀ì. 3M bɑɑ ɔ̃ nkɛ̀ n dèntɛní di kpɛ́í nni nsɑ̃ntímu Kuyie. 4Nh ɔ̃ɔ̃ mbɑ́ɑ́mmu Kuyie ndi kpɛ́í nsɑ̃́ɑ̃̀ kɛ̀ dɛ̀ n nɑɑti, 5di n teénnɛ̀mɛ̀ kɛ̀ ti pitírí Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ di yiemmɛ̀ Yesu nɛ̀ yíenní. 6N yɛ̃́mu weti weti kɛ dò nKuyie nkùù ketɛ́ dɛ kó mutɔ̃mmú sɑ̀ɑ̀mù di miɛkɛ, kù bo mmù sɔkɛ́ kɛ́ mù dèè ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi bo wɛ̃tɛnní dìì yiè. 7N di dɔ́mu mɛsɑ̀ɑ̀ n yí di yĩɛ̃̀kù, kɛ yɛ̃́ ti wɛ̃ḿmɛ̀ Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ dì mmɔ̀nnì m mɛ nkpetímɛ̀ nɛ̀ n yí kpetí dìì mɔ̀nnì nɛ̀ m mɑumɛ̀ kɛ bo fíí nTinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì. 8N di dɔ́mu kɛ̀ Kuyie nyɛ̃́, Yesu Kirisi weè n duɔ́ ndɛ kó mɛdɔ́kùmɛ̀. 9M bɑ́ɑ́mmu Kuyie nkɛ tú kù di teennɛ̀ kɛ̀ di dɔkɛ ndɔ́ ditɔbɛ̀, kɛ́yĩ́ɛ̃́tɛ́ Kuyie nkɛ́bɑntɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀ nkù dɔ́ dɛ̀, 10kɛ́nɑ kɛ́mbɑɑ̀tì mɛsɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ mɛyɛi kɛ́nwenni kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ Yesu wɛ̃tiní ò bɑ́ɑ́ yɑ̀ ò bo di sɛi ntìì ĩ́nkɛ̀. 11Yesu Kirisi yóó di teennɛ̀mu kɛ̀ di dɔɔ̀rìmɛ̀ ńwenni kɛ̀ bɛ̀ nsɑ̃ntí Kuyie kɛ dɛ́úkùnko ku yètìrì. 12N kɔbɛ n dɔ́ di bɑntɛ́mu tìì n tùɔ̀kɛní tii temɛ̀ kɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì nɛ́ dɔkɛ pitɛ́. 13Tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì tìì bɑ̀ɑ okpɑ̀ɑ̀tì diɛwè nɛ̀ bɛsɔmbɛ bɛmɔu bɛ̀ yɛ̃́mu bɛ n kpetínnɛ́mɛ̀ Kirisi kpɛ́í nkɛ. 14Kɛ̀ Kirisi kɔbɛ kusṹkù yɑ̀ n kpetímɛ̀ kɛ̀ bɛ kɔ̃̀ntì yɑukɛ, kɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ nKuyie nnɑ́ɑǹtì nɛ̀ dikɔ̃m̀bùɔ̀. 15Kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ tì nɑ̀ɑ́ nkɛ m betínɛ̀ kɛ nh ɛ̃ɛ̃̀nnɛ̀, kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ ti nɑ̀ɑ́nnɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ wenni, 16bɛ̀ n dɔ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í, kɛ yɛ̃́ kɛ dò nKuyie nni nduɔ́ ndɛ kó mutɔ̃mmú kɛ̀ m bo mɑ ku nɑ́ɑǹtì kpɛ́í. 17Bɛ̀ɛ̀ nh ɛ̃ɛ̃̀nnɛ̀ bɛ̀ í nɑ́ɑ́ nKirisi kpɛti nɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛmɑ́ɑ̀, bɛ̀ dɔ́ kɛ́ n yíɛ́ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ mmɛ dikpetíntou miɛkɛ. 18Kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ wenni yoo mɛ̀ í wenni, bɛ̀ cɛ̃́nkɛ mɛ nnɑ̀kɛ́mɛ̀ Kirisi kpɛti, dɛ̀ n nɑɑtimu kɛ yó nni nɑɑti sɑ̃́ɑ̃̀. 19Kɛ yɛ̃́ n yɛ̃́mu kɛ dò ndi bɑ́ɑ́ Kuyie n kpɛ́í, kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù n teénnɛ̀, dɛmɔu dɛ̀ tú n kó mɛdɛɛtímɛ̀ mmɛ. 20M bɑ́ɑ́mmu Kirisi nɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu, ifɛi í we nni mbonɛ̀. Bɑ́ kɛ̀ n fɛ̃́ũ̀rì, n yó nnɑ́ɑ́mmu o kpɛ́í nnɛ̀ tikɔ̃nyɑuti, kɛ́ndònnɛ̀ n tì nɑ̀kɛ́mɛ̀. Kɛ̀ m bo kú yoo m bo nfòù, n dɔ́ kɛ́ndɛ́úkùnko o yètìrì ndi. 21Kɛ̀ n fòù n dò nkɛ́mpĩ́ Kirisi kó mutɔ̃mmú mmu, kɛ̀ m mɛ nku n dɔkɛ cɔ̃ntɛmu. 22Kɛ̀ m mɛ nfòù n yó nnɑ́ɑ́mmu bɛnìtìbɛ̀ Kirisi kpɛti, dɛɛ̀ te kɛ̀ n yí bɑntɛ́ mufòmmu nɛ̀ mukṹṹ n dò nkɛ́tɑ̃ɑ̃tɛ́ dɛ̀. 23N yɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ sũ. Mɔ̀nnì mɑrì dɛ̀ ɔ̃ ndò nni nfòù, ditɛrì kɛ́ndò n kú kɛ́kɔtɛ Kirisi borɛ̀, n dɔkɛ mɛ ndɔ́. 24Dɛ̀ nɛ́ békú kɛ dò nni nkpɑɑ́ fòùmu kɛ di teénnɛ̀. 25Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ n yɛ̃́ kɛ dò n yó nkpɑɑ́ fòù kɛ́ ndi teénnɛ̀, kɛ̀ di kpenkɛ Kuyie nkó kucɛ miɛkɛ, kɛ́mɔɔtɛ diwɛ̀ì. 26Kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ n wɛ̃̀too dìì yiè kɛ̀ di n yɑ̀, di sɑ̃ntɛ Yesu Kirisi mɛdiɛ̀ ndi fòmmu miɛkɛ. 27Bɑ́ kɛ̀ dɛ̀ dòmmɛ̀, ntũnnɛ Kuyie nnɑ́ɑǹtì yɛ̃mmɛ̀, kɛ̀ n nɑ kɛ kɔ̀too yoo n yí nɑ, nni nyo di wɛ̃ḿmɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛmɑ́ɑ̀ kɛ pitírí Kuyie nnɑ́ɑǹtì, kɛ fííkú mɛtɑ̃́kùmɛ̀ miɛkɛ. 28Di bɑ́ nyĩɛ̃̀kù di kpɑntídɛ̀ntɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í dɔ́ Kuyie nnɑ́ɑǹtì, dɛɛ̀ bɛnkú bɛ̀ fetimɛ̀, kɛ̀ di kó tikɔ̃nyɑuti bɛnkú di cootɛ́mɛ̀. 29Kuyie nyí di dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ di bo yie nYesu mɑ́ɑ̀, kù dɔ́ di fɛ̃́ṹtɛ́mu múnkɛ. 30Mí nnɛ̀ díndi ti wɛ̃ nkɛ mɑùmu, di sòò yɑ̀mu m mɑùmɛ̀, kɛ kpɑɑ́ mɑù nɛ̀ yíenní.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\