PHILIPPIENS 2

1Di yie nKirisi kɛ̀ dɛ̀ di kpénkùnko o kó kucɛ miɛkɑɑ̀? Ò di dɔ́ kɛ̀ dɛ̀ yɑ̀úkùnko di kɔ̃̀ntɑ̀ɑ̀? Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù di bonɑ̀ɑ̀? Di dɔ́ ditɔbɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ kuɔ̀ nditɔbɛ̀ mɛsémmɑ̀ɑ̀? 2Kɛ̀ dɛndɛ kó dimɑ̀ɑ̀ bo, di nwɛ̃ ndinùù, kɛ wɛ̃ mmɛdɔ́kùmɛ̀, kɛ wɛ̃ mmɛyɛ̀mmɛ̀ mɛmɑ́ɑ̀, kɛ pĩ́ mmutɔ̃mmú kɛ̀ dɛ̀ n nɑɑti. 3Di bɑ́ ndɔɔri dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ ɛ̃ɛ̃̀nnɛ̀ ditɔbɛ̀, yoo di ndɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri kɛ dɔ́ disɑ̃nni dɛtetìrɛ̀ kpɛri. Di nkɛ̃́kùnko dimɑ́ɑ̀ di dɔɔ̀rìmɛ̀ miɛkɛ, kɛ níí nwúó nditɔbɛ̀ kɛ̀ dò mbɛɛ̀ di dɛunɛ̀. 4Òmɔù bɑ́ nwɑnti ò kó mɛsɑ̀ɑ̀ mmɑ́ɑ̀, múnkɛ nwɑɑ̀nnɛ̀ bɛtɔbɛ̀ kɔ̃mɛ. 5Ntũnnɛ̀ Yesu Kirisi kó mɛborimɛ. 6Ò do tú Kuyie nku, ò mɛ nyí ndɔ́ kɛ́ kù ɛ̀nnɛnɛ̀ omɑ́ɑ̀, 7kɛ́yóu o wɛ̃rímú kɛ́nɑɑ́ nhonìtì, kɛ́dɔɔ̀ omɑ́ɑ̀ otɔ̃ntì, 8kɛ́kɛ̃́kùnnɛ omɑ́ɑ̀, kɛ́nyíé nKuyie nkpɛti kɛ̀ bɛ̀ yɑ̀ɑ ò bɑɑkɛ́nɛ̀ kudɑpɑ̃ɑ̃tí onitikɔ̀ùtì kɔ̃mɛ kòo kú. 9Kɛ̀ dɛɛ̀ nte kɛ̀ Kuyie nhò dɛ̀úkùnnɛ, kóo duɔ́ ndiyetidiɛrì dìì pɛ̃ɛ̃tɛ́ yɛsɔnyɛ. 10Kɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kɔbɛ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ miɛkɛ kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ bo nínkú o ììkɛ̀. 11Bɑ́ wè kòo bɛ́i nnɛ̀ o nùù, kɛ dɔ̀ Yesu Kirisi tú o Yiɛ̀! Kɛ̀ ti cicɛ Kuyie nyètìrìi dɛukɛ. 12N kɔbɛ nh ɔ̃ mbo di borɛ̀ kɛ̀ di yíémmu n kpɛti, nyíénnɛ̀ ti bɑ́ kɛ̀ n yí bo, dɛɛ̀ dɔ̀kɛ wenni. Kuyie ndi dɛɛtɛ́mu, mpĩ́nnɛ̀ ku tɔ̃mmú kɛ kù dé mɛdiɛ̀. 13Kuyie nkuù ɔ̃ɔ̃ di duɔ́ mmɛyɛ̀mmɛ̀, kɛ̀ di ndɔ́ kɛ́dɔɔ̀ kù dɔ́mɛ̀, kɛ di duɔ́ mmuwɛ̃rímú kɛ̀ di nɑ kɛ́ mɛ̀ dɔ̀ɔ̀. 14Di níí bɑ́ ndɔɔri dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ í bo kɛ̀ di kpɑ. 15Di ńwenni pɑ́íí kɛ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ yɑ̀ di cɑɑ̀rìmɛ̀, Kuyie nkó ibí dò nkɛ́nwennimu pɑ́íí bɛnitiyɛibɛ bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ɛ̀ í wenni bɛ cuokɛ̀, kɛ́mmí fìtírɛ̀ kɔ̃mɛ, 16kɛ̀ bɛ̀ nɑ́ɑ́ mmufòmmu kó tinɑ́ɑǹtì. Kɛ̀ di dɔɔri mɛmmɛ, n yɛ̀mmɛ̀ bo ndi nɑɑtinɛ̀, kɛ̀ Kirisi wɛ̃tɛní dìì yiè, dɛ̀ɛ bɛnkɛ n tɔ̃mmú nɛ̀ n wɛ̃́ɛ̃̀rìmɛ̀ dɛ̀ í yɛ̀mɛ̀ dɛtetìrɛ̀. 17Di tɑ̃́mɛ̀ Kuyie ndɛɛ̀ dò ndipɑ̃nnì di kù pɑ̃ dì. Kɛ̀ n ku kɛ kpɑ̃ɑ̃ dɛ kó dipɑ̃nnì, dɛ̀ nni nnɑɑti. Dɛ̀ n nɑɑtimu kɛ̀ diwɛ̀ì m bo nɛ̀ díndi. 18Díndi múnkɛ, nyɑ̃nkunɛ̀ kɛ̀ ti nwɛ̃ nkɛ yɑ̃nku. 19Kɛ̀ Kuyie ndɔ́ m bo tɔ̃nko Timɔntee bɑ̀mbɑ̀ nkɛ́keè di bo kɛ̀ dɛ̀ dòmmɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ yɑ́úkùnnɛ n kɔ̃̀ntì. 20Otɔù mɔù í bo nɛ̀ wè ti wɛ̃ nkɛ dɑkɛ di kpɛ́í. 21Bɛtɔbɛ̀ biɛ dɑkɛnɛ̀ bɛ kpɛrɛ wɑmmù mmu, bɛ̀ í dɑkɛ Kirisi kɔbɛ kpɛ́í. 22Di yɛ̃́mu Timɔntee duɔ́mmɛ̀ omɑ́ɑ̀ kɛ n teénnɛ̀ kɛ̀ ti nɑ́ɑ́ nTinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì, kɛ dò nhonìtì nɛ̀ o birɛ. 23Kɛ̀ m bɑntɛ́ dìì mɔ̀nnì dɛ̀ yó nni ndòmmɛ̀ m bo ò tɔ̃nko. 24N yɛ̃́mu weti weti kɛ dò nti Yiɛ̀ mbo n teennɛ̀ kɛ̀ n kɔtoo m mɔ́mmuɔ nkɛ́ di yɑ̀. 25N yɛ̀mmɛ̀ dò m bo wɛ̃tɛ kɛ́ di duɔ́nko Epɑfoditi, di sòò m pɑ̃ dipɑ̃nnì kɛ́duɔnní wè, kɛ dɔ̀ wè n teennɛ̀ mutɔ̃mmú kɛ̀ ti wɛ̃nnɛ́ kɛ mù pĩ nkɛ fɛ̃̀ṹtɛ́. 26Ò kèè di kèèmɛ̀ mmɛ ò muɔkɛmɛ̀ kòo yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀, kòò dɔ́ kɛ́ di yɑ̀. 27Ò mɛ̀nkɛ sòò muɔkɛmu, kɛ́kɑ́ɑ́tɛ́ mukṹṹ, kɛ Kuyie nhò kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ nɛ̀ mí m múnkɛ, koò miɛkùnnɛ, n yɛ̀mmɛ̀ dɔ̀kɛ bɑ́ɑ́ cɑɑ̀rɛ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. 28Dɛɛ̀ te kɛ̀ n dɔ́ koò tɛ̃̀ńnɔ́ɔ mɛcɑ̃ɑ̃, nkɛ̀ di ò yɑ̀ kɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ɛ nɑrikɛ, kɛ̀ n kɔ̃mɛ múnkɛɛ nɑrikɛ. 29Cɔutɛ́nɛ̀ we nɛ̀ diwɛ̀ì ti Yiɛ̀ nkó mɛwɛ̃nnímɛ̀ miɛkɛ, ndénɛ̀ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ botí. 30Ò duɔ́ nhomɑ́ɑ̀ ndi Kirisi tɔ̃mmú kpɛ́í, nkɛ kɑ̀ɑ́tɛ́ mukṹṹ kɛ n teennɛ̀ díndi bɛ̀ɛ̀ dɛ́tirì di do í yóó nɑ kɛ́ n teennɛ̀ mɛ̀ɛ̀ botí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\