PHILIPPIENS 3

1Tisɔnti tú tì, ńyɑ̃nkunɛ̀ ti Yiɛ̀ nkó kucɛ miɛkɛ, n do tì wɑ̃̀rimu kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ tì yíɛ́, dɛ̀ wennimu di kpɛ́í. 2Ndɑkɛnɛ̀ sinitimɔɔ́ kpɛ́í, bɛtɔ̃mbɛ̀ yɛibɛ, bɛ̀ɛ̀ tú bɛ̀ cɑ̃mmú, dɛ kó mucɑ̃mmù nɛ́ í tú mùmɑmù. 3Tínti bɛ̀ɛ̀ bɑ́ɑ́ nKuyie nnɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù mmiɛkɛ, kɛ í tũ mbɛnìtìbɛ̀ kó ikuɔ́, tíì tu bɛ̀ɛ̀ cɑ̃mmù mucɑ̃mmù mɔ́mmɔmmu. 4Kòò mɔù yɛ̀mmɛ̀ dò nhò bo cootɛ́ ò tũ mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nyikuɔ́, n yɛ̃́mu ikuɔ́ koò pɛ̃ɛ̃tɛ́. 5Bɛ̀ m pɛitɛ́ kɛ̀ nni mmɔkɛ yɛwe yɛ̀ni ndi kɛ̀ bɛ̀ n cɑ̃ntɛ́, n tú Isidɑyɛɛri mɔ́mmuɔ nwe, Bɛnsɑmɛɛ kó kufuku kou, Ebedee mɔ́mmuɔ nkɛ tú Fɑɑdisĩɛ̃ ikuɔ́ yiɛ̀ mmɔ́mmuɔ. 6Kɛ̀ n kɔ̃̀ntì ńyɑu kɛ̀ n fɛ̃́ũnko Kirisi kɔbɛ, kɛ yetíróo kɛ bo ntũ nyikuɔ́ imɔu. 7Dɛ̀ɛ̀ do tú n kó disɑ̃nni n dɛ̀ ǹwéntɛ́ di mmɔ̀nnì dɛtetìrɛ̀ Kirisi kpɛ́í. 8Dɛ̀ í tú dɛ̀ɛ̀ do tú n kó disɑ̃nni mɑ́ɑ̀ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ do tú n kó mucɔ̃́ntimu, n dɛ̀ yetɛmu n yĩ̀ɛ̃́tɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nYesu Kirisi wenwe wèè pɛ̃ɛ̃tɛ́ dɛmɔu. Weè te kɛ̀ n dɛ̀ wúó nkɛ̀ dɛ̀ dò ntiyontì kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ nní mmɔkɛ Kirisi. 9Nh ò mɔ̀ɔ̀tɛ dɛ̀ í tú Kuyie nyɛ̃ n wetí n tũ mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nyikuɔ́, n tɑ̃́ Yesu nwe kɛ̀ kù yɛ̃ n wetí, kɛ yɛ̃́ Kuyie nhɔ̃ɔ̃ yĩ́mɛ̀ onìtì wetí ò tɑ̃́ dìì mɔ̀nnì ndi Yesu. 10N dɔ́ tì di mmɔ̀nnì tu m bo yĩ́ɛ̃́tɛ́ Kirisi mɑ́ɑ̀, kɛ́pɛ́tɛ́ muwɛ̃rímú diɛmù mùù te kòò yɑ̃̀ńtɛ́, kɛ fɛ̃́ṹtɛ́ o kpɛ́í nkɛ́kú o kpɛ́í. 11Kɛ̀ dɛ̀ bo yie nní ntú bɛ̀ɛ̀ yóó yɑ̃́ntɛ́ bɛ kóò mɔù. 12Dɛ̀ í tú n yɛ̃ n nìntɛ m bɛtì dɛ̀ yoo n wenkɛ pɑ́íí, n kpɑɑ́ cokùmu kɛ yetíróo kɛ bo nintɛ Kirisi ò n nìntɛ mɛ̀ɛ̀ botí. 13N kɔbɛ m mu nyí tùɔ̀kɛ kumɑ̀nku, n dɔɔri dɛ̀mɑrɛ̀ mɑ́ɑ̀ ndi, n yĩɛ̃̀ ndifɔ̃nkúò kpɛrɛ ndɛ, kɛ bɛtì dɛ̀ɛ̀ bo n yììkɛ̀. 14N cokùmu kɛ dɔ́ dɛyììkɛ̀, kɛ bo nintɛ ticuuti Kuyie nti yu kɛ bo ti duɔ́ ntì kɛĩ́nkɛ̀, nɛ̀ Yesu Kirisi kpɛ́í. 15Tínti bɛ̀ɛ̀ kpenkɛ Kuyie nkó kucɛ miɛkɛ, ti dò nkɛ́mmɔkɛ mɛɛ̀ yɛ̀mmɛ̀, kòò mɔù kɔ̃mɛ kpɑɑ́ cɑ̃́ɑ̃́, Kuyie mbo ò teennɛ̀ kòo bɑntɛ́. 16Ti yĩ̀ɛ̃́tɛ́ tì, yóunɛ̀ kɛ̀ ti ntì pĩ nkɛ wɛ̃ nkɛ kérí kucɛ kumɑ́ɑ̀. 17Ntũnnɛ n kó mɛborimɛ, kɛ múnkɛ ntũ mbɛtɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kɔ̃mɛ dònnɛ̀ ti kɔ̃mɛ. 18N tì ndi nɑ̀kɛ́mu kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ tì ndi nɑ́ɑ́ nnɛ̀ tinɔnniɛti, bɛsṹkùbɛ̀ tú bɛmɑ́ɑ̀ Kirisi kɔbɛ, kɛ̀ bɛ dɔɔ̀rìmɛ̀ nɛ́ bɛnkú bɛ̀ senkɛ̀rìmɛ̀ ò kúmɛ̀ kudɑpɑ̃ɑ̃tí. 19Bɛ kó kumɑ̀nku tú bɛ̀ bo fetimɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ̀ bɛ pitɛ tú bɛ kó Kuyie, kɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ nɑɑtinɛ̀ ifɛi do dò nkɛ́ mbɛ̀ bonɛ̀ dɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ dɔ́ kutenkù kpɛrɛ mɑ́ɑ̀. 20Tínti tú kɛĩ́nkɛ̀ kɔbɛ mbɛ, kɛ bɑɑ ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi bo wɛ̃tɛnnímɛ̀, 21kɛ́ceetɛ ti kó tikɔ̃ncĩ̀tì kɛ̀ tìi nɑɑ́nnɛ̀ o kpɛti kɛ́kpenkɛ kɛ́wenkɛ, ò yóó nɑmu kɛ́ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ kɛ yɛ̃́ ò mɔ̀kɛmɛ̀ muwɛ̃rímú kɛ bɑkɛ́ dɛnɛnnɛ̀ dɛmɔu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\