PHILIPPIENS 4

1Díndi n kɔbɛ n di dɔ́mu mɛdiɛ̀, n dɔ́ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ di yɑ̀mu, díì tu n kó diwɛ̀ì nɛ̀ n kó mucɔ̃́ntimu, di ntɑunɛ̀ ti Yiɛ̀ ntei tei. 2M bɑ́ɑ́mmu Efodii nɛ̀ Sɛ̃ntisi kɛ tú bɛ̀ ńwɛ̃ mmɛyɛ̀mmɛ̀ Kuyie nkó kucɛ miɛkɛ. 3Fɔ̃́ n nɛ́po Sisii nɛ̀ wè ti wɛ̃ mmutɔ̃mmú, ɑ nteénnɛ̀ dɛ kó bɛnitipòbɛ̀, bɛ̀ n wɛ̃nnɛ́nɛ̀mu kɛ̀ ti nɑ̀kɛ́ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì kɛ fɛ̃̀ṹtɛ́. Kɛ múnkɛ wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Kedemɑɑ mutɔ̃mmú nɛ̀ bɛtɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó yɛyètɛ̀ wɑ̃̀ri mufòmmu pɑ́tíri miɛkɛ. 4Nyɑ̃nkunɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀ ti Yiɛ̀ nkó kucɛ miɛkɛ, n yíɛ́ kɛ tì bɛ́immu, ńyɑ̃nkunɛ̀. 5Yóunɛ̀ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔuu yɑ̀ di nitìmɛ̀, ti Yiɛ̀ nduúnnímu. 6Di bɑ́ nyĩɛ̃̀kù, kɛ̀ di dɔ́ dɛ̀, mɔɔnɛ̀ Kuyie nkɛ́ nkù sɑ̃ntí. 7Kɛ̀ di dɔɔri mɛmmɛ Kuyie mbo di duɔ́ nku kó diwɛ̀ì nɛ̀ Yesu Kirisi di kó mɛwɛ̃nnímɛ̀ miɛkɛ, dìì dɛu, kɛ í dò nkɛ́nɑ kɛ́yɑ̀ dì mɑ̀mɛ̀. 8N kɔbɛ n nɑ́ɑ́nnɛ̀ timɔ́mmɔnti, kɛ́ndɔɔri dɛ̀ɛ̀ wenni, kɛ́ndɔɔri Kuyie ndɔ́ dɛ̀, kɛ́ndɔɔri dɛ̀ɛ̀ sɑ̀, dɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́ndɔ́, dɛ̀ɛ̀ mɑ̀nnɛ̀ disɑ̃nni. 9Ndɔɔrinɛ̀ di kèè tì m borɛ̀, kɛ́ntũ n kó mɛdɔɔ̀rìmɛ̀, Kuyie nkùù duɔ́ ndiwɛ̀ì kù yó ndi bonɛ̀mu. 10Dɛ̀ n nɑrikɛ mɛdiɛ̀ kɛ̀ n sɑ̃ntí ti Yiɛ̀ ndi wɛ̃̀tɛ kɛ n teémmɛ̀, n yɛ̃́mu kɛ dò ndi ɔ̃ ndɔ́ kɛ́ n teénnɛ̀ di nɛ́ mu nyí mpɛ̀tɛ́ kucɛ. 11Dɛ̀ í tú n kpɑ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ n nɑ̀ɑ́ mɛmmɛ, kɛ̀ m mɔ̀kɛ yoo n kpɑ, dɛ̀ ɔ̃ nni nnɑɑtimu. 12M mɑntɛ́nɛ̀mu m bo mmɔkɛmɛ̀ nɛ̀ m bo nkpɑmɛ̀, kɛ̀ n di kɛ sɑnnɛ̀ yoo nh ɑutɛ́, kɛ̀ m mɔ̀kɛ kɛ̀ dɛ̀ sũ yoo dɛ̀ n dòńtɛ́, dɛ̀ n nɑɑtimu. 13Kirisi weè n duɔ́ muwɛ̃rímú kɛ̀ n dɛ̀ nɔ ndɛmɔu. 14Dɛ̀ nɛ́ wennimu di n teémmɛ̀ nh ɑ́ɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ. 15Díndi Fidipu kɔbɛ, di yɛ̃́mu kɛ dò n di nɑ̀kɛ́ dìì mɔ̀nnì Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì mɛketimɛ̀, kɛ́nyɛtì Mɑseduɔnni kó kɛtenkɛ̀ díì mɑ́ɑ̀ kó ditĩ̀nnì do n teennɛ̀. 16Kɛ̀ nní mbo Tɛsɑdoniki kɛ̀ di n teennɛ̀ kucɛ mɛ̀dɛ́mɛ̀. 17Dɛ̀ í tú dɛ̀ n nɑɑti yɛpɑ̃rɛ̀ mɑ́ɑ̀ kpɛ́í, dɛ̀ɛ̀ n nɑɑti dɛɛ̀ tu di bo pɛ́tɛ́mɛ̀ mucɔ̃́ntimu. 18N yɑ̀mu di m pɑ̃ dɛ̀ kɛ duɔnní Epɑfoditi, di mmɔ̀nnì kɛ̀ m mɔ̀kɛ pɛ́u. Di pɑ̃rɛ̀ dònnɛ̀ tudɑ̀ɑ̀rí nwe wèè fɔ̃ɔ̃ku nɑɑti kɛ̀ Kuyie nyɛ̀ cɔutɛ́. 19Kuyie nkùù n te ku kpɑ̀tì í sénní, kù yó ndi duɔ̀mmu dɛ̀ di békú dɛ̀ nɛ̀ Yesu Kirisi di kó mɛtɑummɛ̀ miɛkɛ. 20Ti cicɛ Kuyie nyètìrì ndɛu sɑ̃́ɑ̃̀. Kɛ̀ dɛ̀ mmɛ̀ ndò. 21Dɔunnɛ̀ Yesu Kirisi kɔbɛ bɛmɔu bɛ̀ɛ̀ bo di ciɛ, kɛ dɔ̀ bɛ̀ɛ̀ bo diɛ mbɛ̀ bɛ̀ dɔunko. 22Kòo kpɑ̀ɑ̀tì diɛwè Sesɑɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ múnkɛ di dɔunko. 23Ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi kó mɛsɑ̀ɑ̀ nni ndi bonɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\