YƐSÃÃ 1

1Dɛ̀ nnɑɑti wèè í tũ mbɛnitiyonkubɛ tié, wèè í tũũ̀ mbɛnitiyɛibɛ kó kucɛ, wèè í kɑtìnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɑú Kuyie. 2Wenwe dɔ́ Kuyie ntié nyi, kɛ ì ɑ̃ɑ̃̀ o yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ kuyie nnɛ̀ kɛyènkɛ̀. 3Dɛ yiɛ̀ ndònnɛ̀ mutie mmu bɛ̀ buɔtí mù kukó ntɑkɛ́, kɛ̀ mù pɛí yɛbɛ yɛ mɔ̀nnì, bɑ́ mu fɑ̃ɑ̃̀tì í kpeì, dɛ yiɛ̀ ndɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ dɛmɔu ɔ̃ nyíémmu 4Bɛnitiyonkubɛ kpɛrɛ í mɛ ndò, bɛ̀ dònnɛ̀ tiyontì nti kuyɑɑkù tɔ tì. 5Dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ í yóó nɑ kɛ́cómmú Kuyie mbeéntì yiè, bɛ̀ mɛ nyí yó nkɔkɛ́ Kuyie nkɔbɛ tĩ̀nnì. 6Kuyie nyɛ̃́mu bɛ̀ɛ̀ wetí bɛ kó kucɛ, kɛ̀ bɛyɛibɛ biɛ tũ mmɛfétimɛ̀ kɔku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\