YƐSÃÃ 10

1Dɛ̀ yĩ́mɛ n Yiɛ̀ nKuyie nkɑ̀ɑ dɛ́tɛ́? Dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ sɔ̀ri mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ mɔ̀nnì? 2Bɛnitidɔnnibɛ̀ mɔ̀kɛ sipɔɔ nsi, kɛ fɛ̃́ũnko bɛcĩ̀rìbɛ̀, kɛ̀ bɛ dɔɔ̀rìmɛ̀ bɛ̀ pĩĩ. 3Dɛ̀ ɔ̃ nnɑɑtimu onitiyɛiwe ò dɔ́ kɛ́dɔɔ̀ tì kpɛ́í, kòò fìètɛ otɔù kpɛrɛ dɛ̀ nhò nɑɑti, kòò sɑ̃̀ɑ̃́ nKuyie. 4Onitiyɛiwe ɔ̃ nnɑ́ɑ́nnɛ̀ tɛpɔ̀tɛ̀ ntɛ kɛ tú: Kuyie nyí kpetì òmɔù, kù ketɛ́ kɛ́ í bo. Tiì bo o yɛ̀mmɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀. 5Ò dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ yíémmu sɑ̃́ɑ̃̀, ò í bɑnní Kuyie mbeéntì, ò ɑúmmu o dootitɔbɛ̀ bɛmɔu. 6Kòò nɑ̀ɑ́ nho yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ kɛ tú: N yí doti bìtì, mɛyɛi nyí yó n yɑ̀ bìtì bìtì! 7Kòo nùù mɔ̀kɛ tinɑ́ɑǹsĩ̀ntì, siyɑ́ɑ̀bìsí nɛ̀ mɛciìmmɛ̀, kòo nɑ́ɑǹtì tu tiyɛiti ò í nɑ́ɑ́ ntimɔ́mmɔnti. 8Ò ɔ̃ɔ̃ okɛ dihɛì tɑkɛ́ nkɛ, kɛ́kuɔ wèè í cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mùmɑmù disɔ̀rì kɛ ɔ̃ ntṹṹ nkɛ pɑkɛ́ ocĩ̀rì. 9Ò ɔ̃ nhokɛ kutúúkù nku, mɛdɛ́timɛ̀ dicìrícìrì kɔ̃mɛ, kɛ pɑkɛ́ ocĩ̀rì, kóò kpɑ̀ɑ̀kɛ kɛ́tɑnnɛ́ ticùɔ̀tì miɛkɛ. 10Ò ɔ̃ɔ̃ kúkúmu, kɛ́bɑkɛ, kɛ́yɑ̃kɛ ocĩ̀rì. 11Kòo yɛ̀mmɛ̀ dò nKuyie nyɛ̃̀ nho kpɛti, kɛ dò nkù í dɑkɛ o kpɛti ĩ́nkɛ̀, kɛ dò nkù í wúó nhò dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀. 12Kuyie, nyítɛ́ kɛ́cómmú, Kuyie, nyoutɛ ɑ nɔ̀ùtɛ̀! Bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ mbɛcĩ̀rìbɛ̀ kpɛ́í. 13Dɛ̀ yĩ́mɛ kòo yɛiwe dɑ dɑú, kɛ tú ɑ í yóó ò kpetínnɛ́? 14A wúómmu ocĩ̀rì ɑ́ɑ̀rìmɛ̀ kɛ fɛ̃́ṹrì, fɔ̃́ɔ̃̀ ò kómmú. Ocĩ̀rì duɔ́ nfɔ̃́ nwe omɑ́ɑ̀, fɔ̃́ɔ̃̀ dɑ̀kɛ dɛciribirɛ kpɛ́í. 15Pɔntɛ oyɛiwe wɛ̃rímú, yietí we o yɛi, dɛitɛ we ɑ ììkɛ̀. 16Ti Yiɛ̀ nKuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ tu okpɑ̀ɑ̀tì sɑ̃́ɑ̃̀, bɛ̀ɛ̀ í dɑ yɛ̃́ bɛ̀ í yó nkpɑɑ́ ɑ ɛì. 17A kemmumu bɛcĩ̀rìbɛ̀ dɔ́ tì, kɛ nɑ́ríkùnko bɛ yɛ̀mmɛ̀, kɛ yo bɛ̀ tu mù. 18Kɛ kommu iciribí nɛ̀ bɛ̀ fɛ̃́ũnko wè, kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkòo nìtì bɑ́ ndɔɔrinɛ̀ otɔù muwɛ̃rímú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\