YƐSÃÃ 101

1Dɑfiti kó fɛyɛ̀nfɛ̀. N yó ndièmmu Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ ku beéntì, n yó ndɛ́úkùnko fɔ̃́ɔ̃̀ yètìrì nɛ̀ n kó iyiɛ. 2N yó nkérí bɛ̀ɛ̀ dɔ́ mɛwetímmɛ̀ bɛ̀ bo kùù cɛ miɛkɛ nkɛ. Dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ kɑ̀ɑ kɔtɛní m borɛ̀? N yó ntũ nkucɛ wenniku nku n yɛ̀mmɛ̀ kɔku, n kɔbɛ cuokɛ̀. 3M bɑ́ɑ́ yie nkɛ́nwúó ndɛ̀mɑrɛ̀ yɛirɛ, n yí dɔ́ bɛ̀ɛ̀ í tũ ntimɔ́mmɔnti bɛ kó mufòmmu, bɛ borimɛ í n yũɔ̃. 4Mɛyɛ̀mmɛ̀ yɛimɛɛ fũtɛ m borɛ̀, bɛyɛibɛ m bɑ́ɑ́ bɛ̀ tɔ̀ɔ́nnɛ̀. 5Bɛ̀ɛ̀ wɑ́tìrì bɛtɔbɛ̀ disɔ̀rì m bo bɛ̀ dɛ̀ìtɛ, bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ sifeí nɛ̀ sipɔɔ yɛmbɛ̀ n yí yóó bɛ̀ wɛ̃nnɛ́nɛ̀. 6Bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri timɔ́mmɔnti n yó mbɛ̀ yɛ̃́mu, nɛ̀ bɛ tíì yó nwɛ̃ nkɛ bo, wèè tũ̀ nkucɛ sɑ̀ɑ̀kù weè yó ntú n kóo tɔ̃ntì. 7Wèè ciintɛ bɛtɔbɛ̀ dɛ yiɛ̀ nyí mɔkɛ dikɑ̀rì m borɛ̀. Wèè mɔ̀kɛ siyɑ́ɑ̀bìsí dɛ yiɛ̀ mbɑ́ɑ́ cómmú n yììkɛ̀. 8Bɑ́ dìì kṹnweńnì n níí yóó dɛitɛmu bɛyɛibɛ ti kó kɛtenkɛ̀ miɛkɛ, n yó dɛitɛmu bɛ̀ɛ̀ dɔ́nɛ̀ bɛtɔbɛ̀ mɛyɛi n Yiɛ̀ nKuyie nkó dihɛì miɛkɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\