YƐSÃÃ 102

1Osénnìwè yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀mɛ̀ kòò bɑ̀ɑ́ nKuyie nkɛ kù bɛnkú o sémmɛ̀. 2N Yiɛ̀ nKuyie, kéntɛ́ m bɑ́ɑmmìi, yóu kɛ̀ n dɑbònnìi tuɔkɛ ɑ borɛ̀. 3Bɑ́ m bútínnɛ́, mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ yiè, kéntɛ́ní m bíɛ́kɛ̀, n dɑ kuɔ̀nnɛ̀mu yíe, cɔutɛ́ m bɑ́ɑmmìi bɑ́ɑ́ ɔɔtɛ. 4N kó yɛwe yɛɛ̀ yɛnní kuyukú kɔ̃mɛ, n kṹɔ̃̀ yɛɛ̀ cɔ̀útɛ́ yɛhɑ̃ɑ̃kũɔ̃ ntɛ̃mɛ̀. 5N yɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ sɑ̃̀ɑ̃́tɛ́nɛ̀ timúkpetì, n tɛ̃́nkɛ í yɛ̃́ mudiì kpɛti. 6N kɔmmú kɛ kɔmmúmu, n kɔ̃̀ntì kpeímu kɛ dɑ̀ri n kṹɔ̃̀. 7N sɑ̃̀ɑ̃́tɛ́nɛ̀ kuyĩnwuokù kùù bo kùnku dikpɑ́ɑ̀, n dònnɛ̀ dionduò dìì bo dìndi tidobontì miɛkɛ. 8Nh ɔ̃ n yié nkɛ́wúómmu kɛ kuɔ̀, n cúɔ́kɛ́mu tɛnɔ̀tɛ̀ ɔ̃ ncúɔ́kɛ́mɛ̀ ditou ĩ́nkɛ̀. 9N yɛibɛ n sɑ̃́ɑ̃́ntɛmu yɛwe yɛmɔu, n níim̀bɛ̀ ɔ̃ mbuɔ̀ nkusĩ̀nkù kɛ beúnɛ̀ mí nwe. 10- 11A miɛkɛ kɛɛ̀ n yɛ̀ kɛ n cɔ̀útɛ́ kɛ̀ mutɑ́pɛí nnɑɑ́ n kó mudiì. A miɛkɛ kɛɛ̀ n yonkɛ kɛ̀ n nɔnniɛti tɑɑ̀ n yɔ̃̀ ndɛ̀ kɛ yɛ̃́ ɑ n dootóomɛ̀ 12N we yɛɛ̀ pɛ̃nkɛ́ mɛdɛ́ɛ̀ ntɛ̃mɛ̀, n kpeí timútì kɔ̃mɛ mmɛ. 13N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ kpɑɑtìrìmu sɑ̃́ɑ̃̀, bɛnìtìbɛ̀ yó nyɛ̃́ fɔ̃́ɔ̃̀ kpɛ́í nsɑ̃́ɑ̃̀. 14A itimu kɛ bo kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ Siyɔ̃ɔ̃ ɛì kɔbɛ, ɑ do nɑ̀kɛ́ dìì mɔ́nnì kpɛ́í dì tùɔ̀kɛmu kunɑ́ɑ́ mbo dɑ pĩ́nnɛ̀ dɛ̀ Siyɔ̃ɔ̃ kɔbɛ. 15A kó bɛtɔ̃mbɛ̀ tínti ti dɔ́mu Siyɔ̃ɔ̃ bɑ́ nɛ̀ ò mɛ ndomɛ̀, mɛsémmɛ̀ wè nti bonɛ̀mu bɑ́ nɛ̀ ò mɛ nnɑɑ́mmɛ̀ tidobontì. 16Yɛbotɛ̀ yóó bɑntɛ́mu ti Yiɛ̀ nKuyie nkó diyètìrì, kutenkù kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛmɔu yóó yɑ̀mu ku kpetì. 17Ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó wɛ̃tɛ kɛ́mɑɑ́mu Siyɔ̃ɔ̃ ɛì, kù yóó bɛnkɛmu ku kpetì o miɛkɛ. 18Kù yomu osénnìwè kó mubɑ́ɑmmu, kù í senku o bɑ́ɑmmìi. 19Bɛ̀ɛ tì wɑ̃̀ri kutɔ̃nkù kùù kpɑɑní ku kpɛ́í, kɛ̀ bɛ̀ yóó piɛ́ bɛ̀ɛ sɑ̃ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie. 20Kù boní kɛĩ́nkɛ̀ nkɛ ku cɛ̃sɑ̀ɑ̀tɛ̀ kɛ wúónní, ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ mbo kɛ wúónní kɛtenkɛ̀. 21Kɛ bo keè tikpetíntì kó isɑ́útìi, kɛ́dɛɛtɛ́ bɛ̀ɛ̀ duunnɛ̀ mukṹṹ, 22kɛ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Siyɔ̃ɔ̃ ɛì miɛkɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛ́í, kɛ́ nkù sɑ̃ntí Sedisɑdɛmmu ɛì miɛkɛ, 23yɛbotɛ̀ bo tíí ndìì mɔ̀nnì, yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ bo wɛ̃nnɛ́ kɛ́bɑ́ntɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie. 24M berínɛ̀ kucɛ cuokɛ̀ nkɛ kɛ̀ kù dɛ̀itɛ n wɛ̃rímú, kɛ kṹpùnnɛ n we. 25Áú Kuyie! N dɑ bɑ́ɑ́mmu, bɑ́ n tootɛ, kɛ yɛ̃́ fɔ̃́ bomɛ̀mu sɑ̃́ɑ̃̀ yɛbie nyɛbie. 26Fɔ̃́ɔ̃̀ dɔ̀ɔ̀ kɛtenkɛ̀ nɛ̀ dimɔ̀nnì, tiwɛtì tu ɑ nɔ̀ùtɛ̀ kó mutɔ̃mmú mmu. 27Dɛndɛ yóó pɛ̃ɛ̃tɛ́mu, kɛ̀ fɔ̃́ nní mbo, dɛ̀ yóó kótɛ́mu kuyɑ̀ɑ̀kù tɛ̃mɛ̀. A yóó dɛ̀ kpɛ̀úmu kuyɑ̀ɑ̀kù kɔ̃mɛ, kɛ̀ dɛ̀ɛ ceetɛ. 28Fɔ̃́ nyie mɛ mbɑɑ yó ndò nhɑ dòntì nti, ɑ we í deu. 29A kó bɛtɔ̃mbɛ̀ bí yóó mɔɔtɛmu dikɑ̀rì, kɛ̀ bɛ yɑɑ̀bí nfííkú teii ɑ ììkɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\