YƐSÃÃ 103

1Dɑfitii kó fɛyɛ̀nfɛ̀. N sɑ̃ntímu n Yiɛ̀ nKuyie nɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu, n wɛ̃nnì dɛ̀úkùnkomu ku yetisɑ̀ɑ̀rì. 2N sɑ̃ntímu n Yiɛ̀ nKuyie nnɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu, m bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ mmɛsɑ̀ɑ̀ nkù n dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ kó mɛ̀mɑmɛ̀. 3Kuù n cĩ́ɛ̃nko n cɑɑ̀rìmɛ̀ mɛmɔu, kuù m miɛkùnko m mɔmmú mumɔu. 4Kuù n dènnɛ difɔ̃̀tìrì miɛkɛ, kuù còúnní ku kó mɛsɑ̀ɑ̀ n yĩ́nkɛ̀, kɛ n kuɔ̀ mmɛsémmɛ̀. 5Kɛ m píɛ ndiwɛ̀ì n fòmmu kó yɛwe yɛmɔu miɛkɛ, kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ m bɛ́nkùnnɛ kɛ̀ m pùù fɛcĩrifɛ ɔ̃mmɛ̀. 6Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù bekù kɛ̀ dɛ̀ wenni, kuù ɔ̃ɔ̃ kónnɛ́ bɛ̀ di wè nɛ̀ muwɛ̃rímú kóò duɔ́ nhò dò nkɛ́nte dɛ̀. 7Kuù bɛnkɛ Mɔyiisi ku kó icɛ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ yɑ̀ ku diɛtì. 8Kuyie nsémmɛ̀ dɛumu, kɛ̀ kù dɔ̀ɔ̀ri mɛsɑ̀ɑ̀, ku miɛkɛ í cɑ̃ɑ̃ kɛ́pɛ́íkú, kù nìtimu mɛdiɛ̀. 9Kù ɔ̃ɔ̃ í nhɑ̃ kɛ kpɑ nsɑ̃́ɑ̃̀, ku miɛkɛ ɔ̃ɔ̃ í nhɑ̃ kɛ pɛ́ì. 10Kù í ti yietì ti cɑɑ̀rìmɛ̀ mɑ̀mɛ̀, kù í ti fɔku ti yɛi mmɑ̀mɛ̀. 11Tiwɛtì yòùtɛnɛ̀ mɛ̀ɛ̀ botí kɛtenkɛ̀, Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ ndɛu bɛ̀ɛ̀ kù dé bɛ kpɛ́í. 12Diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ dɛ̀ dɛ́tirìnɛ̀mɛ̀ dì tɑɑ̀ kɛ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie nhɔ̃ɔ̃ mɛ nti dɛ́tinnɛ ti cɑɑ̀rìmɛ̀. 13Onìtì ɔ̃ ndɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí o bí, ti Yiɛ̀ nKuyie mmɛ ndɔ́ bɛ̀ɛ̀ kù dé. 14Kuyie nyɛ̃́mu kù ti pìítɛ́nɛ̀ mù, kù yɛ̃́mu kɛ dò nti tú mutɑ̃́ɑ̃́. 15Onìtì fòmmu dònnɛ̀ timútì nti, mù ɔ̃ɔ̃ pórímu timútì tɛ̃mɛ̀. 16Kɛ̀ kuyɑɑkùu fuutɛní kɛ̀ mu kpɛrɛɛ deè, ɑ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ bɑntɛ́ mù do borɛ̀. 17Ti Yiɛ̀ nKuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ nhɔ̃ mbonɛ̀mu bɛ̀ɛ̀ kù dé sɑ̃́ɑ̃̀, kù ɔ̃ mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀rimu dɛ̀ɛ̀ sìɛ́ bɛmbɛ nɛ̀ bɛ yɑɑ̀bío. 18Dɛ kó mɛsɑ̀ɑ̀ mbomu bɛ̀ɛ̀ pĩ nku tɑummɛ̀, kɛ yɛ̃́ ku kuɔ́ kpɛ́í nkɛ dɔɔri ì yɛ̃mmɛ̀ bɛ kpɛ́í. 19Ti Yiɛ̀ nKuyie ǹfìí nku kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì tiwɛtì nti, kɛ bɑkɛ́ dɛmɔu dɛ̀ɛ̀ bo. 20Díndi Kuyie ntɔ̃rɛ̀ nsɑ̃ntínɛ̀ ku, díndi bɛ̀ɛ̀ tu muwɛ̃rímú yɛmbɛ̀ kɛ yíé nku kpɛti, kɛ̀ kù ɔ̃ɔ̃ bɛ́i nkɛ̀ di yie nkù yɛ̃ mmù. 21Diyiè nɛ̀ otɑ̃̀nkù nɛ̀ siwɑ̃̀ɑ̃, nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ, díndi bɛ̀ɛ̀ pĩ́ nku tɔ̃mmú kɛ yíé nku kpɛti. 22Díndi kù dɔ̀ɔ̀ dɛ̀, nsɑ̃ntínɛ̀ ku, kuù bɑkɛ́ tipíìtì timɔu. N wɛ̃nnì, ɑ́ nsɑ̃ntí ɑ Yiɛ̀ nKuyie.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\