YƐSÃÃ 104

1N wɛ̃nnì ɑ́ nsɑ̃ntí ɑ Yiɛ̀ nKuyie. N Yiɛ̀ nKuyie ndɛumu mɛdiɛ̀, kuù te tikpetì nɛ̀ disɑ̃nni. 2Kù dɑ̀ɑ́tí kuwenniku nku diyɑɑ̀bòrì kɔ̃mɛ, kuù pitɛ́ tiwɛtì bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ pitɛ́mɛ̀ kuyɑ̀ɑ̀kù. 3Kuù fìí nku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ yɛwɛtɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ yɛwɛtɛ̀ tu ku sɑ̃ntɛ̀, kɛ̀ ku fɛ̀tì tu kuyɑ̀ɑ̀kù. 4Kuyɑɑkù kuù tu ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃rɛ̀, kɛ̀ fɛhɑ̃ɑ̃dɛɛ̀nfɛ̀ tu ku kó bɛtɔ̃mbɛ̀. 5Kuyie n kuù fìí nkɛtenkɛ̀ kó dipũũ, kɛ̀ kɛ̀ fìíkú sɑ̃́ɑ̃̀ yɛbie nyɛbie. 6Kɛ̀ kù kɛ̀ dɑ̀tínnɛ́ mɛnɛ́diɛmɛ̀ kuyɑ̀ɑ̀kù kɔ̃mɛ, kɛ̀ mɛ̀ dɑ̀tínko yɛtɑ̃rɛ̀. 7Kɛ̀ kùu pɛ́i nkɛ̀ mɛ̀ɛ cokɛ́, kɛ̀ kùu pɛɛ mmɛtɑmmɛ̀ bɑ́ mɛ̀ í wuɔkɛ́. 8Kɛ̀ mɛ̀ɛ pɔ̃ntɛní yɛtɑ̃rɛ̀ kɛ́cútɛ́ní dibiri, kɛ́kɔtɛ kù mɛ̀ bɛnkɛ dìì bòrì. 9Kuù mɛ̀ kèétɛ́ kumɑ̀nku mɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ̀, kɛ́ bɑ́ɑ́ wɛ̃tɛní kɛ́dɑ́tínnɛ́ kɛtenkɛ̀. 10Kuù niù sibií kó mɛniɛ nkɛ̀ mɛ̀ tɑɑ̀ ikó, nkɛ pũɔ̃̀ nkɛ tũũ̀ nyitɑ̃fuɔ. 11Kɛ̀ tiwɑnwɑntì timɔu yɔ̃̀, kɛ̀ dikpɑ́ɑ̀ kó musɑ̃mmɑrímú mɛ̀ kɔ̀ùnɛ̀ sinɛ́yɛ̃ĩ. 12Kɛ̀ sinɔɔ cekù si yĩ́ɛ̃̀ntì dɛborɛ̀, kɛ kɑrì dɛtie nyĩ́nkɛ̀ kɛ kuɔ̀. 13Kuyie mbo ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ntɛ kɛĩ́nkɛ̀, kɛ yɔ́ɔ̀rì yɛtɑ̃rɛ̀, kuù te kɛ̀ kɛtenkɛ̀ sɑ̀nnɛ̀ mɛniɛ. 14Kuù te kɛ̀ timútì yìɛ̀ní kɛ̀ iwũɔ̃ bo nyo, kɛ̀ tidiitì bo mpɛí kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ piɛti kɛ yo. 15Kɛtenkɛ̀ nkɛ mɛnɑɑ̀ nyìɛ̀nímɛ̀ kɛ cɑ́tìnko onìtì yɛ̀mmɛ̀, ò ɔ̃ɔ̃ dɛ mpɛ́tɛ́ mɛkùɔ̀ nkɛ́wɑɑrɛ o ììkɛ̀ kɛ̀ kɛ̀ mmiɛti, bɛ̀ dɛ mpiɛti tidiitì kɛ yo nkɛ mɔkɛ muwɛ̃rímú. 16Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó dɛtie nsɑ̀nnɛ̀ mɛniɛ, Dimɑɑ kó dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ sɛ́tìrì kù fìíkú dɛ̀. 17Sinɔɔ dɛ ncekù si yĩ́ɛ̃̀ntì, icuo ndɛ ncekù i yĩ́ɛ̃ǹtì kɛ wentí. 18Kɛ̀ sitɑ̃bɔɔ́ bo yɛtɑ̃rɛ̀ diɛyɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ yɛsetɛ tɑɑ̀ yɛpèrɛ̀ fíè. 19Kuyie nkuù dɔ̀ɔ̀ otɑ̃̀nkù kòò bo m bɑɑ̀tì yɛmɔ̀rɛ̀, kɛ̀ diyiè yɛ̃́ dì ɔ̃ɔ̃ tɑ dìì mɔ̀nnì. 20Kuù ɔ̃ɔ̃ yúní dibiìnnì kɛ̀ dɛ̀ɛ yĩ́ kɛyènkɛ̀ kɛ̀ tikpɑsĩ̀ntì timɔu ítɛ́ mucèmmu. 21Yɛcìrícìrɛ̀ kó yɛpɑ̀ɑ̀ nhɔ̃ mbɛti kɛ bo pĩ́, kɛ kontí kɛ mɔ́ú Kuyie nku mudiì. 22Kɛ̀ diyiè yɛ̀tìní yɛ̀ɛ̀ cìɛ́tɛ́ kɛ́tɑɑ́ yɛ dèntì miɛkɛ. 23Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ mɛ ntó yɛ̀nní kɛ́kũɔ̃tí bɛ tɔ̃nnɛ̀, kɛ́nkémmúnɛ̀ kuyuoku. 24N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ pĩ́ mmutɔ̃mmú diɛmù mmu, ɑ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ ɑ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛciì mmɛ, dɛ̀ɛ̀ pìɛ́kɛ́ kɛtenkɛ̀ fɔ̃́ɔ̃̀ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀. 25Ntɛ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kɛ duɔ́ kɛ í sénní tiwɑnwɑntì tibotí tibotí tidiɛtì nɛ̀ tisɑ́m̀pɔ́tì kɛ̀ dɛ̀ pìɛ́kɛ́ o miɛkɛ. Bɑ́ tì í dò nkɛ́kɑɑ nkɛ́deè. 26Kɛ̀ bɑ̀tóòbɛ̀ cèntì o miɛkɛ tipíìtì timɔu, dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kó musĩ̀mmù ɑ dɔ̀ɔ̀mù kɛ̀ mù bo nkpɛiti o miɛkɛ. 27Tiwɑnwɑntì timɔu bùɔ́ fɔ̃́ nwe, kɑ̀ɑ bo ntì duɔ̀ mmudiì dɛ̀ dò nhɑ́ ntì duɔ̀ ndìì mɔ̀nnì. 28Fɔ̃́ɔ̃̀ ɔ̃ɔ̃ yɑɑtɛ́ní kɛ̀ tìi koú, fɔ̃́ɔ̃̀ ɔ̃ɔ̃ yɑnnɛ ɑ nɔ̀ùtɛ̀ kɛ̀ tìi di kɛ́nsɑ̀nnɛ̀. 29Á tì bùtínnɛ́ kɛ̀ tìi tɑ kukɔ̃m̀bɔ̀doróo miɛkɛ, dɛitɛ ti wemmu kɛ̀ tìi kú kɛ́wɛ̃tɛ mutɑ̃́ɑ̃́ mmiɛkɛ. 30Kɑ̀ɑ ti duɔ́nko ɑ kó muyɑɑ́ nti fòùtɛmu, kɛtenkɛ̀ bo wɛ̃tɛ kɛ́nɑɑ́ nkɛpɑ̀nkɛ̀. 31N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ kpetì mbo sɑ̃́ɑ̃̀, dɛ̀ ndɑ nɑɑtinɛ̀ ɑ tɔ̃mmú ɑ pĩ́ mmù. 32Kɑ̀ɑ wèńtɛ́ kɛtenkɛ̀ kɛ̀ sɑ̃̀ntɛ̀mu kɑ̀ɑ kɑ̀ɑ́kɛ́ yɛtɑ̃rɛ̀ yɛ̀ cɔ̀útɛ́ muhɑ̃ɑ̃́ mmu. 33N fòmmu mumɔu n yó ndièmmu kɛ sɑ̃ntí n Yiɛ̀ nKuyie. Kɛ̀ n kpɑɑ́ weí n yó ndɛ́úkùnkomu ku yètìrì. 34Kùu yie nkɛ́cɔutɛ́ n kó yɛsɑ̃ɑ̃, mí n yie nYiɛ̀ nKuyie nkuù n duɔ́ ndiwɛ̀ì. 35Bɛyɛibɛ kó dimɑ̀ɑ̀ òmɔù bɑ́ nkpɑɑ́ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. Bɛnitidɔnnibɛ̀ɛ deè pɑ́íí kɛtenkɛ̀. N sɑ̃ntímu n Yiɛ̀ nKuyie nnɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu. Sɑ̃ntɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\