YƐSÃÃ 105

1Nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, pĩɛ̃kɛ́nɛ̀ ku yètìrì. Nɑ́kɛ́nɛ̀ yɛbotɛ̀ mutɔ̃ndiɛmù kù pĩ mmù. 2Ndiènnɛ̀ kɛ kù sɑ̃ntí nɛ̀ dɛbémbénnɛ̀, nnɑ́ɑ́nnɛ̀ ku diɛtì kù dɔ̀ɔ̀ tì. 3Mpɔtìnɛ̀ ku yètìrì, kù dò mpɑ́íí nwe, di yɛ̀mmɛ̀ nnɑɑti díndi bɛ̀ɛ̀ wɑnti ti Yiɛ̀ nKuyie. 4Wɑmmúnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɛ̀ ku wɛ̃rímú, nwɑntinɛ̀ kù bo ndi bonɛ̀mɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀. 5- 6Díndi ku kóo tɔ̃ntì Abɑrɑhɑmmu kó kuwuɔ nkɔbɛ di bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ nku dɔ̀ɔ̀ tìì diɛtì kpɛ́í. Díndi Sɑkɔbu yɑɑ̀bí kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ di bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ mmutɔ̃ndiɛmù kù dɔ̀ɔ̀ mù nɛ̀ kù nɑ̀kɛ́ tì. 7Kuù tu ti Yiɛ̀ nKuyie, kuù bɑkɛ́ kɛtenkɛ̀ kɛmɔu. 8Kù í yĩɛ̃̀ mbìtì ku tɑummɛ̀ kpɛ́í, ku nùù kù bɛ́i ndì tidɑpùntɔ̃ntì tɛkɔupíítɛ̀ (1000) kpɛ́í. 9Kù í yɛ̃̀ nkù dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ tɑummɛ̀ Abɑrɑhɑmmu, kù mɛ nyí yɛ̃̀ nkù dɔúnnɛ̀ dìì nùù Isɑki kɛ pɑ̀rìkɛ̀. 10Kù nɑ̀kɛ́ dìì nùù Sɑkɔbu di duɔ́mu, kù dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ tɑummɛ̀ Isidɑyɛɛri mɛ̀ bomu nsɑ̃́ɑ̃̀. 11Kù do ò nɑ̀kɛ́ dì kɛ dɔ̀: N yóó dɑ duɔ́mmu Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ tenkɛ̀. Di kpɛrɛ ndɛ n di duɔ́ ndɛ̀. 12Bɛ̀ do í sũ, bɛ̀ do í tú bɛ̀mɑbɛ̀ kɛ tú bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ dɛ kó kɛtenkɛ̀. 13Kɛ̀ bɛ̀ nkérí kɛ pɛ̃nkutɛ yɛbotɛ̀ yɛbotɛ̀, kɛ tɑti yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ. 14Kù do í yie nkòò mɔùu bɛ̀ fɛ̃́ũ, kɛ́ncɑú mbɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛ kpɛ́í. 15Kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: Di bɑ́ɑ́ kɑ́ɑ́kɛ́ n cɑ̃̀ńnɛ́ bɛ̀. Di bɑ́ɑ́ dɔɔ̀ mɛyɛi mbɛ̀ɛ̀ nɑ́ɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì. 16Kɛ̀ kùu tɑnnɛ́ní dikònnì bɛ tenkɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ mɔ́ntɛ́ mudiì. 17Kɛ̀ kù nɛ́ nií nhonìtì, Sosɛfu bɛ̀ do fìtɛ́ wè kòò ntú kudɑɑkù. 18Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ́ú nho nɑɑ̀cɛ̀i mɛfĩmmɛ, kóò dùú ntimɑ́tì, 19kɛ́mbɑɑ̀nɛ̀ Kuyie ndo ò nɑ̀kɛ́ tì bo dɔɔ̀mɛ̀, kɛ̀ Kuyie mbɛnkɛ ò í cɑ̀ɑ̀rɛ̀mɛ̀. 20Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ ò pìtɛ́, wenwe wèè bɑkɛ́ yɛbotɛ̀ weè ò fĩ́ĩ. 21Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi ò bɑɑ́ nkòò mbɑkɛ́ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛmɔu, kɛ́mbɑkɛ́nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì te dɛ̀ dɛmɔu. 22Kɛ̀ dɛ̀ bo yie kòò niitɛ́ bɛ̀ɛ̀ tũ̀ nhokpɑ̀ɑ̀tì, wenwe Sosɛfu ò bɛ̀ dɔ́nɛ̀mɛ̀ kɛ́tuo mmɛciì ndihɛì kó bɛkótíbɛ̀. 23Isidɑyɛɛri mɛ nkò nhEsibiti, Sɑkɔbu mɛ nkɑ̀ri Kɑmmu tenkɛ̀. 24Kuyie ndɛ nduɔ́ nkɛ̀ bɛ wuɔ nsṹṹ. Bɛ̀ dɛ nkpenkɛ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛ dùɔ̀ntɔbɛ̀. 25Kɛ̀ Kuyie nceetɛ Esibiti kɔbɛ kó mɛyɛ̀mmɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ nníí nku nìtìbɛ̀, kɛ́ndɔ́ kɛ́ bɛ̀ bɔ nnɛ̀ mɛciì. 26Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nní ku kóo tɔ̃ntì Mɔyiisi, nɛ̀ Anɔɔ kù do tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè. 27Kɛ̀ Kuyie nduɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ mɛbɛnkùmɛ̀ Esibiti nɛ̀ ku kó muwɛ̃rímú. Kɑmmu ɛì ndi bɛ̀ do dɔ̀ɔ̀mɛ̀ tidiɛtì. 28Kɛ̀ kùu duɔnní dibiìnnì kɛ̀ dɛ̀ɛ biitɛ, bɛ̀ mɔù í nnɑ kɛ́yetɛ ku nɑ́ɑǹtì. 29Kɛ̀ Kuyie nceetɛ mɛniɛ nkɛ̀ mɛ̀ɛ nɑɑ́ mmɛyĩ̀ĩ̀, kɛ̀ siyĩĩ kú. 30Kɛ̀ yɛcɛdɑkɛ̀ɛ píɛ mbɛ tenkɛ̀ kɛmɔu, nɛ̀ sikpɑ̀ɑ̀tìcɛ̃́ĩ miɛkoo. 31Kɛ̀ kùu bɛ́i nkɛ̀ isɛ̃ĩĩ píɛ ndihɛì nɛ̀ tidɔndɔntì. 32Fɛtɑɑfɛ̀ nɑ nniumɛ̀ kɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ mɑ́tɑ̃́rɛ̀ yɛɛ̀ nɛ́ cùtɛ́ní kɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ ncɔ́útɛ́ bɛ tenkɛ̀ kɛmɔu, 33kɛ́cɑkɛ dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ fínyĩ̀ nɛ̀ bɛ̀ tu dɛ̀ fìkíè, kɛ́mɑrí dɛtie ndɛmɔu bɛ tenkɛ̀ miɛkɛ. 34Kɛ̀ kùu bɛ́i nkɛ̀ fɛcofɛɛ tɑnní, nɛ̀ sibɛii pɛ́u pɛ́u. 35Kɛ̀ dɛ̀ɛ dɛ́útóo timútì timɔu kɛtenkɛ̀, kɛ́ɑɑroo dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ yìɛ̀ní kɛtenkɛ̀. 36Kɛ̀ kùu potɛ́ bɛ̀ɛ̀ tu Mpo bɛmɔu Esibiti tenkɛ̀, bɛ̀ piɛ́ bɛ̀ bɛ dɑcɛ̃ntì miɛkɛ. 37Kɛ̀ kù kɔbɛ nyɛtì kɛ tɔ timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛsɔɔ, kɛ̀ bɛ̀ɛ kétɛ́ kɛ́yɛ̀ bɑ́ òmɔù kɔ̃̀ntì í nyɑ̃rikɛ. 38Kɛ̀ dɛ̀ɛ nɑrikɛ Esibiti kɔbɛ bɛ̀ yɛ̀mɛ̀, kɛ yɛ̃́ kufɔ̃wɑɑ́ ndo bɛ̀ ɑutɛ́mɛ̀ mɛdiɛ̀. 39Kɛ̀ Kuyie nduɔnní diwɛtirì kɛ̀ dì níí mbɛ̀ dìɛ́kɛ́, kɛ níí mbɛ̀ mí kɛyènkɛ̀. 40Kɛ̀ bɛ̀ɛ mɔɔ Kuyie nyimɑɑ nkɛ̀ kùu bɛ̀ duɔ́ nyɛpɛ̀pɛ́rɛ̀ nɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kó mudiì kɛ̀ bɛ̀ɛ di kɛ́nsɑ̀nnɛ̀. 41Kɛ̀ Kuyie nyɑtɛ́ dipèrì, kɛ̀ mɛniɛ nyɛ̀nní kɛ́mpũɔ̃̀, kɛ́pɔ̃ntɛ́ tɛdɔntɛ̀ kó dikpɑ́ɑ̀ kukó nkɔ̃mɛ. 42Kù do kpɑɑ́ yɛ̃́ ku nùù sɑ̀ɑ̀rì, kù dɔúnnɛ̀ dì ndi ku kóo tɔ̃ntì Abɑrɑhɑmmu. 43Kuù dènnɛ ku nìtìbɛ̀ kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ nɛ̀ diwɛ̀ì, kɛ̀ bɛ̀ nkérí kɛ íútí. 44Kɛ̀ kùu bɛ̀ duɔ́ nyɛbotɛ̀ tenkɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ tiekɛ yɛbotɛ̀ ɔ̀ùtì kpɛrɛ. 45Kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ bɛ̀ ntũ nku tié, kɛ yíé nku kuɔ́ yɛ̃ mmù. Nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\