YƐSÃÃ 107

1Ndɛ́úkùnkonɛ̀ ti Yiɛ̀ Kuyie nkù nìtimu, ku sɑ̀ɑ̀ mbomu nsɑ̃́ɑ̃̀. 2Díndi ti Yiɛ̀ nKuyie ndɛɛtɛ́ bɛ̀, ńsɑ̃ntínɛ̀ ku, díndi kù fìètɛ bɛ̀ di dootitɔbɛ̀ nɔu miɛkɛ. Ndɛ́úkùnkonɛ̀ ku. 3Díndi kù dènnɛní bɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu miɛkɛ kɛ̀ di tìí. Diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ nɛ̀ di tɑɑ̀ kɛ̀, kubɑkù yoú nɛ̀ kucɑ̃̀nku kɔbɛ ńsɑ̃ntínɛ̀ ku. 4Bɛ̀ do ɑ̃́ɑ̃́mmu dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ kɛtempɛ́íkɛ̀, bɑ́ dihɛì í bo kɛ dò nkɛ́kɑri, 5kɛ̀ sinɛ́yɛ̃ĩ bɛ̀ potɛ́ nɛ̀ dikònnì, kɛ̀ bɛ̀ɛ duúnnɛ̀ mukṹṹ, 6kɛ́tɑ mɛsémmɛ̀ miɛkɛ kɛ́kuɔ́nnɛ̀ bɛ Yiɛ̀ nKuyie, kɛ̀ kùu bɛ̀ dɛɛtɛ́nɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀. 7Kɛ́ bɛ̀ niitɛ́ kucɛ kùù sìɛ́, kɛ̀ bɛ̀ bo kò ndihɛì kɛ́kɑri, 8kɛ́ndɛ́úkùnko ti Yiɛ̀ nKuyie nku sɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í, kù dɔ̀ɔ̀ tìì diɛtì kɛ bo dɛɛtɛ́ bɛnìtìbɛ̀ ti kpɛ́í. 9Kuù duɔ́ nsinɛ́yɛ̃ĩ do bo bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ yɑ̃̀, kɛ duɔ́ ndikònnì do bo bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ di kɛ sɑ̀nnɛ̀. 10Bɛmbɛ bɛ̀ɛ̀ do ɑ̃ dikpetíntou miɛkɛ dibiìnnì, kɛ bo mɛsémmɛ̀ miɛkɛ kɛ tɑ́ú mɛfĩmmɛ. 11Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do yetɛmɛ̀ Kuyie nkpɛti, kɛ́senkɛ̀rì Kuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ ku kó itié. 12Kɛ̀ kùu bɛ̀ tɑnnɛ́ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɛ̃kɛ, kɛ́nduò bɑ́ òmɔù í bɛ̀ íimmu. 13Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ mɛsémmɛ̀ kɛ́kuɔ́nnɛ̀ bɛ Yiɛ̀ nKuyie, kɛ̀ kùu bɛ̀ dènnɛ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ. 14Kɛ̀ kùu bɛ̀ dènnɛní dikpetíntou miɛkɛ dibiìnnì, kɛ́kéétɛ́ tidɑɑtì kó iwɛ̃ĩ. 15Kɛ̀ bɛ̀ ndɛ́úkùnko ti Yiɛ̀ nKuyie nku sɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í, kù dɔ̀ɔ̀ tìì diɛtì kɛ bo dɛɛtɛ́ bɛnìtìbɛ̀ ti kpɛ́í. 16Kɛ yɛ̃́ kuù kèétɛ́mɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kó yɛcɑ̀kɛ̀, kɛ bɔ̀kɛ́ imɑtìdɛí ìì do pɑ́kɛ́. 17Bɛ̀ tu tiyɛìntì nti kɛ tú bɛnitikɔ̀ùbɛ̀, nɛ̀ bɛ kó mɛcɑɑ̀rìmɛ̀ kɛ tɑnnɛ́ bɛmɑ́ɑ̀ mɛsémmɛ̀. 18Kɛ pɛ̃̀ ntidiitì timɔu, kɛ duúnnɛ̀ kufɔ̃ti. 19Kɛ tɑ mɛsémmɛ̀ miɛkɛ kɛ kuɔ́nnɛ̀ bɛ Yiɛ̀ nKuyie, kɛ̀ kùu bɛ̀ dɛɛtɛ́nɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀, 20kɛ́duɔnní ku nɑ́ɑǹtì kɛ̀ tìi bɛ̀ miɛkùnnɛ, kɛ́ bɛ̀ dɛɛtɛ́nɛ̀ kufɔ̃ti. 21Kɛ̀ bɛ̀ ndɛ́úkùnko ti Yiɛ̀ nKuyie nku sɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í, kù dɔ̀ɔ̀ tìì diɛtì kɛ bo dɛɛtɛ́ bɛnìtìbɛ̀ ti kpɛ́í. 22Kɛ̀ bɛ̀ɛ kù pɑ̃mmú yɛsɑ̃ɑ̃ nkó yɛpɑ̃rɛ̀, kɛ́mpĩɛ̃kùnɛ̀ diwɛ̀ì kɛ nɑ́ɑ́ nku dɔ̀ɔ̀ dɛ̀. 23Bɛ̀ do centìnɛ̀ bɑ̀tóòbɛ̀ mbɛ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ, kɛ pĩ́ mbɛ tɔ̃mmú dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ. 24Bɛ̀ yɑ̀mu ti Yiɛ̀ nKuyie mpĩ mmùù tɔ̃mmú, kù dɔ̀ɔ̀ tìì diɛtì mɛniɛ mmiɛkɛ. 25Kù do bɛ́i nku nùù mɛ̀mɑ́ɑ̀ ndi, kɛ̀ kuyɑɑkù diɛkùu ítɛ́ní kɛ́nyíínko yɛnɛ́fĩ̀nfĩ̀rɛ̀, 26kɛ̀ bɑ̀tóòbɛ̀ nyiiti kɛ dekù dɛĩ́nkɛ̀, kɛ cuuti kɛtenkɛ̀ fũ̀ɔ̃̀, kɛ bɛ̀ duɔ̀ mmɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀. 27Kɛ̀ bɛ̀ ììkɛ̀ɛ fitɛ́ kɛ̀ bɛ̀ nhɑ̃́ɑ̃́ nkɛ dò mbɛ̀ muɔ́ mmɛnɑɑ̀. Kɛ̀ bɛ ciì mmɛmɔuu deè. 28Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ mɛsémmɛ̀ miɛkɛ kɛ́kuɔ́nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, kɛ̀ kùu bɛ̀ dènnɛ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ, 29kɛ́cónnɛ́ kuyɑɑkperíkù só, kɛ̀ yɛnɛ́fĩ̀nfĩ̀rɛ̀ dɔ̀ bɛ́ù. 30Kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ nɑrikɛ kuyɑɑkù kperíkù còḿmúmɛ̀, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ sée mbɛ̀ dɔ́ dìì bòrì. 31Kɛ̀ bɛ̀ ndɛ́úkùnko ti Yiɛ̀ nKuyie nku sɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í. Tidiɛtì kù dɔ̀ɔ̀ tì kɛ dɛɛtɛ́ bɛnìtìbɛ̀ ti kpɛ́í. 32Nsɑ̃ntínɛ̀ Kuyie kubotí kumɔu tĩ̀nnì miɛkɛ, kɛ́ nkù sɑ̃ntí bɛkotibɑɑbɛ̀ tìí ndɛ̀. 33Kuyie nkuù ɔ̃ɔ̃ ceetɛ ikó ndiɛyì kɛ̀ dɛ̀ɛ nɑɑ́ ntɛdɔnkpetɛ̀, kɛ́duɔ́ nkɛ̀ sibií kó kɛtenkɛ̀ɛ nɑɑ́ nkɛtenkɛ̀ kɛ̀ɛ̀ dòńtɛ́ mɛniɛ. 34Kuù do duɔ́ nkɛ̀ kɛtensɑ̀ɑ̀kɛ̀ɛ nɑɑ́ mmɛtĩ̀ɛ̃̀ nkó kɛtenkɛ̀, bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kɛ̀ bo bɛ kó kuyonku kpɛ́í. 35Kɛ̀ kù mɛ ndɔ́ kùu ceetɛ tɛdɔnkpetɛ̀ kɛ̀ mɛniɛ nyɛ̀nní, kɛ̀ mɛniɛ ndo í bo dɛ̀ɛ̀ nɑɑ́ nsibií. 36Kɛ̀ kùu dɛ̀ kɑ̀nnɛ dikònnì do bo bɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ nɑɑ́ ndihɛì kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ mbo, 37kɛ́kúútí dɛpɑɑ nkɛ́fííkú dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ fínyĩ̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ piɛ́ mmɛdiɛ̀. 38Kɛ̀ kùu bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ bɛ̀ɛ piɛ́ kɛ́sṹṹ, kù í nyóu kɛ̀ bɛ wũɔ̃ yɑɑtɛ. 39Mɛsémmɛ̀ nɛ̀ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀, dɛɛ̀ do bɛ̀ yɑ̀ɑ̀tɛ kɛ́kɛ̃́kùnnɛ. 40Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nsenkɛ̀rì sikpɑ̀ɑ̀tìbìí, kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ nhɑ̃́ɑ̃́ nfɛkpɑ́fɛ̀ miɛkɛ kucɛ í borɛ̀. 41Kuù dɛɛtɛ́ bɛcĩ̀rìbɛ̀ mɛsémmɛ̀ miɛkɛ, kɛ duɔ́ nkɛ̀ bɛ wuɔ nsũ̀ṹ nyiwũɔ̃ dòmmɛ̀. 42Bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ɛ̀ sìɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ yɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ nɑrikɛ, bɛyɛibɛ biɛ kó yɛnɔ̀ í ntɑ̀útɛ́. 43Wèè mɔ̀kɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ wèe dɑɑtɛ dɛ kpɛ́í, wèe bɑntɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ nkù dɔ̀ɔ̀ mɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\